Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbiórka jedenastu obiektów budowlanych i usunięcie odpadów...
Rozbiórka jedenastu obiektów budowlanych i usunięcie odpadów...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku , ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 3004841, 3023817, faks 058 3004843.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka jedenastu obiektów budowlanych i usunięcie odpadów porozbiórkowych..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1.Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka 11 obiektów budowlanych nie nadających się do remontu i usunięcie odpadów porozbiórkowych podzielonych na 6 zadań częściowych: Zadanie nr 1) a) rozbiórka hydroforni z ujęciem wody nr inwentarzowy 91-26-096;miejscowość Uliszkowice, dz nr 9/10 obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat Bytów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: azbest, gruz ceglany, gruz betonowy, drewno rozbiórkowe i stal zbrojeniowa, b) rozbiórka szamba-zbiornika bezodpływowego nr inwentarzowy - bez numeru; miejscowość Uliszkowice, dz nr 9/10obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat Bytów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa, Zadanie nr 2) a) rozbiórka zbiornika na gnojowicę (wraz z kolektorami) nr inwentarzowy II/46; dz nr 357/28 i 357/29 obręb Bińcze, gmina Czarne, powiat Człuchów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa, b) rozbiórka komina na magazynie zbożowym o wysokości 35 m; o nr inwent 40-0230, miejscowość Skowarnki; dz nr 384/54 obręb Uniechów, gmina Debrzno, powiat Człuchów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany, Zadanie nr 3) a) rozbiórka magazynu smarów nr inwent I/102 miejscowość Skórkowo; dz nr 18/1 obręb Węgierskie gmina Potęgowo, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany, gruz betonowy b) rozbiórka bazy paliw nr inwent I/128 miejscowość Skórkowo; dz nr 18/1 obręb Węgierskie gmina Potęgowo, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy, Zadanie nr 4) a) rozbiórka zbiornika na gnojowicę nr inwent 16 A miejscowość Borzęcino; dz nr 34/26 obręb Brzezieniec, gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy, b) rozbiórka obory nr inwent 20B miejscowość Borzęcino; dz nr 34/26 obręb Brzezieniec, gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu:azbest, gruz betonowy, drewno, gruz ceglany, kamień, stal, c) rozbiórka bazy paliw nr inwent 75 miejscowość Maleniec; dz nr 197/6 obręb Gogolewo gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa, Zadanie nr 5) rozbiórka oczyszczalni ścieków nr inwent 181-258 miejscowość Objazda; dz nr 11/50 obręb Objazda gmina Ustka, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal, gruz ceglany i ścieki bytowe Zadanie nr 6) rozbiórka budynku gospodarczego nr inwent 74/17 miejscowość Stążki; dz nr 20/9 obręb Stążki gmina Mikołajki Pomorskie, powiat Sztum i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, papa 4.2.Przedmiot zamówienia został opisany w operatach techniczno-ekonomicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.3Zamawiający dokonał zgłoszenia lub uzyskał pozwolenie na rozbiórkę.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.26.60-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu do składania ofert, wnieść wadium w wysokości: na zadanie nr 1 w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) na zadanie nr 2 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na zadanie nr 3 w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) na zadanie nr 4 w wysokości 1. 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na zadanie nr 5 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na zadanie nr 6 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) z dopiskiem wadium rozbiórka jedenastu obiektów budowlanych i usunięcie odpadów porozbiórkowych- zadanie.........(podać nr zadania lub kilku zadań na które wykonawca składa oferty) 9.2.Forma wadium Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).l 9.3.Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy przed upływem terminu składania ofert dokonać przelewu z na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku BGŻ nr 83 2030 0045 1110 0000 0154 2560 z dopiskiem: wadium rozbiórka jedenastu obiektów budowlanych i usunięcie odpadów porozbiórkowych - zadanie.........(podać nr zadania lub kilku zadań na które wykonawca składa oferty) 1) (UWAGA: decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego). 2)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 7 ppkt 2) części I SIWZ dokument wadium należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do Kasy zamawiającego. Beneficjentem takich dokumentów musi być Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28. 3)Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem jego oferty z postępowania. 4)Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9.4.Zwrot wadium 1)Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. z zastrzeżeniem artykułu 46 ust. 4a ustawy. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.4.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli składając ofertę na zadanie nr 1 oraz na zadanie nr 2 - Wykonawca posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie powiatu bytowskiego zgodne z: Ustawą o odpadach z dn.27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr 62, poz 628 z póź. zm.) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71 poz.659), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2003r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003 nr 192 poz.1876)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zanmawiający uzna spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli: Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 1 i 4: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie rozbiórki obiektów budowlanych zawierających azbest z podaniem nazwy obiektów, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 2: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości - powyżej 15 m z podaniem nazwy obiektów, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca składający ofertę na zadanie nr 3, 5 i 6: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie rozbiórki obiektów budowlanych z podaniem nazwy obiektów, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli: 3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia to znaczy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą świadectwo nadania uprawnień konstrukcyjno budowlanych bez ograniczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będącą członkiem odpowiedniej branżowej izby, oraz: składając ofertę na zadanie nr 1 - wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki typu gruz ceglany, drewno, gruz betonowy, stal, w tym odpadów zawierających azbest, a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki, składając ofertę na zadanie nr 2 - Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki typu gruz betonowy, gruz ceglany, stal, na terenie powiatu człuchowskiego zgodne z: Ustawą o odpadach z dn.27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr 62, poz 628 z póź. zm.), a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki, składając ofertę na zadanie nr 3 - Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki, typu gruz ceglany i betonowy na terenie powiatu słupskiego zgodne z: Ustawą o odpadach z dn.27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr 62, poz 628 z póź. zm.), a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki, składając ofertę na zadanie nr 4 - Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki, typu: azbest, drewno, gruz betonowy, ceglany, stal, na terenie powiatu słupskiego, zgodne z: Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr.62, poz 628 z póź. zm.),a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki, składając ofertę na zadanie nr 5 - Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki typu gruz betonowy, gruz ceglany, stal, ścieki bytowe, na terenie powiatu słupskiego, zgodne z: Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr.62, poz 628 z póź. zm.), a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki, składając ofertę na zadanie nr 6 - Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami mającymi aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki, typu: papa, drewno, gruz betonowy, ceglany, na terenie powiatu sztumskiego, zgodne z: Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr.62, poz 628 z póź. zm.),a w przypadku odzysku na miejscu rozbiórki wykonawca musi dysponować osobami mającymi aktualne miejscowo zezwolenie na odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnianie warunku o sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia to znaczy: posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   1.Ofertę stanowi: wypełniony i podpisany druk Formularz oferty zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do siwz. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3.Wypełniony i podpisany druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3; 4.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. posiadającą świadectwo nadania uprawnień konstrukcyjno budowlanych bez ograniczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, będące członkiem odpowiedniej branżowej izby, oraz posiadają aktualne zezwolenia na transport odpadów pochodzących z rozbiórki, a w przypadku odzysku zezwolenia na odzysk. W przypadku korzystania z innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej w ofercie muszą być zamieszczone: 5.pełnomocnictwo z określeniem zakresu umocowania do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub umowa, jeżeli takie pełnomocnictwo wynika z umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.


   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 83-000 Pruszcz Gdański , ul. Powstańców Warszawy 28..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 10:00, miejsce: 83-000 Pruszcz Gdański , ul. Powstańców Warszawy 28 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) rozbiórka hydroforni z ujęciem wody nr inwentarzowy 91-26-096;miejscowość Uliszkowice, dz nr 9/10 obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat Bytów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: azbest, gruz ceglany, gruz betonowy, drewno rozbiórkowe i stal zbrojeniowa, b) rozbiórka szamba-zbiornika bezodpływowego nr inwentarzowy - bez numeru; miejscowość Uliszkowice, dz nr 9/10obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat Bytów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa,.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.26.60-5.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) rozbiórka zbiornika na gnojowicę (wraz z kolektorami) nr inwentarzowy II/46; dz nr 357/28 i 357/29 obręb Bińcze, gmina Czarne, powiat Człuchów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa, b) rozbiórka komina na magazynie zbożowym o wysokości 35 m; o nr inwent 40-0230, miejscowość Skowarnki; dz nr 384/54 obręb Uniechów, gmina Debrzno, powiat Człuchów i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany,.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) rozbiórka magazynu smarów nr inwent I/102 miejscowość Skórkowo; dz nr 18/1 obręb Węgierskie gmina Potęgowo, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany, gruz betonowy b) rozbiórka bazy paliw nr inwent I/128 miejscowość Skórkowo; dz nr 18/1 obręb Węgierskie gmina Potęgowo, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy,.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: a) rozbiórka zbiornika na gnojowicę nr inwent 16 A miejscowość Borzęcino; dz nr 34/26 obręb Brzezieniec, gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy, b) rozbiórka obory nr inwent 20B miejscowość Borzęcino; dz nr 34/26 obręb Brzezieniec, gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu:azbest, gruz betonowy, drewno, gruz ceglany, kamień, stal, c) rozbiórka bazy paliw nr inwent 75 miejscowość Maleniec; dz nr 197/6 obręb Gogolewo gmina Dębnica Kaszubska, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal zbrojeniowa,.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6, 45.26.26.60-5.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rozbiórka oczyszczalni ścieków nr inwent 181-258 miejscowość Objazda; dz nr 11/50 obręb Objazda gmina Ustka, powiat Słupsk i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz betonowy i stal, gruz ceglany i ścieki bytowe.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rozbiórka budynku gospodarczego nr inwent 74/17 miejscowość Stążki; dz nr 20/9 obręb Stążki gmina Mikołajki Pomorskie, powiat Sztum i usunięcie odpadów porozbiórkowych typu: gruz ceglany, gruz betonowy, drewno, papa.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.12.20-6.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz