Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa z przebudową leśniczówki Szklana Huta
Rozbudowa z przebudową leśniczówki Szklana Huta
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Trzebciny , Trzebciny 30, 89-505 Małe Gacno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3361028, faks 052 3361028.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebciny.torun.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja Lasów Państwowych.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa z przebudową leśniczówki Szklana Huta.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie rozbudowy z przebudową budynku mieszkalnego leśniczówki według dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik numer 6 do SIWZ,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wielkości do 15% wartości zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium ( art. 45 ust.4) Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 8000,00zł, słownie: osiem tysięcy 00100 złotych. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. 2000, Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BGŻ w Tucholi 40 2030 0045 1110 0000 0129 4820 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Rozbudowa z przebudową leśniczówki Szklana Huta Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. c) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. f) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art 46 ust 4a ustawy. g) Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, h) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a także jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. i) Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem roboty budowlanej o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. załącznik nr 2),
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4. oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej samochód dostawczy szt. 1, betoniarka szt.1, rusztowania 5 mb do wysokości 5 m załącznik nr 3
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu z oświadczeniem oferenta, że posiadają one niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zadania (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w wykazie znajdą się uprawnienia i kwalifikacje kierownika budowy załącznik nr 4).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

9. załączenia do oferty informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie minimalnej zdolności kredytowej lub posiadanie środków w kwocie nie mniejszej niż wysokość 50% wartości zamówienia w złożonej ofercie. Z informacji banku powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykazuje zdolność kredytową lub posiada środki w ww. wysokości, a nie domniemanie lub ewentualną możliwość posiadania tych środków. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia zadania, w przypadku wystąpienia okoliczności, które spowodują, że umowny termin zakończenia robót nie może być dotrzymany - (np. ze względu na warunki pogodowe).


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebciny.torun.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Trzebciny 89-505 Małe Gacno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2010 godzina 11:45, miejsce: Nadleśnictwo Trzebciny 89-505 Małe Gacno sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe