Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Urząd Gminy Granowo działając w imieniu Zakładu Gospodarki K...
Urząd Gminy Granowo działając w imieniu Zakładu Gospodarki K...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Granowo , ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo, woj. wielkopolskie, tel. (061) 44 72 067.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.granowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urząd Gminy Granowo działając w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Granowo - Realizowana w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego Programem PROW pn. Budowa sieci wodociągowej i remonty hydroforni wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Granowo..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sieć wodociągowa Granowo-Granówko 2. Sieć wodociągowa Granowo ulica Kościańska (zespół działek budowlanych) 3. Pompownia nr 1 4. Kanalizacja sanitarna Granowo-Granówko, rurociąg tłoczny nr 1 5. Kanalizacja sanitarna Granowo-Granówko, rurociąg tłoczny nr 2.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 20.000 ,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1)formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, 2)kosztorys ofertowy, 3)podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 5 do siwz , 4)dowód wniesienia wadium, 5)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 7)koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 8)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 11)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - kserokopia odpowiednich uprawnień budowlanych w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych dla kierownika odpowiedniej grupy robot oraz kopia zaświadczenia jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 12)oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej -umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie -Oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna tj. 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 3)koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 4)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 8)oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4. Inne dokumenty: 4.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 1)wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 2)wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 4.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty: 1)informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2)polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem..
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.granowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład gospodarki Komunalnej ul. Poznańska 44, 62-066 Granowo..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Granowo, ulica Sportowa 2 62-066 Granowo - recepcja.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakład gospodarki Komunalnej w Granowie uzyskał dofinansowanie na realizację w/w inwestycji w ramach PROW - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz