Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONA...
REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONA...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , ul. ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3574071, faks 052 3573687.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pwik-inowroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONANIE OTWORÓW OBSERWACYJNYCH W INOWROCŁAWIU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE REKONSTRUKCJI STUDNI NR 3, RENOWACJI STUDNI NR 2 ORAZ WYKONANIE OTWORÓW OBSERWACYJNYCH W INOWROCŁAWIU.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a)wykażą i udokumentują wykonanie w ciągu 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum 3 zadań o podobnym zakresie - w tym min jednej rekonstrukcji b)dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c)dysponują odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia, d)dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym względzie: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów. 3. Oceny spełniania warunków dokona komisja przetargowa. 4. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia. 5. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, 2)oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2, 3)oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3, 4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 7)wykaz wraz z udokumentowanym wykonaniem w ostatnich 5 latach co najmniej 3 zamówień na roboty o podobnym zakresie z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu - załącznik nr 4) np. referencje od poprzednich zamawiających, 8)parafowany przez Wykonawcę Projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5, 9)oświadczenie o złożeniu oferty wspólnej (konsorcjum) - jeżeli dotyczy, z zawartą informacją o członkach konsorcjum, liderze, solidarnej odpowiedzialności, 10)oświadczenie o udzieleniu minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, licząc od dnia odbioru końcowego, 11)oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców (jeżeli przy pomocy podwykonawców - należy podać zakres robót jaki będzie im powierzony), 12)polisa lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 13)dowód wniesienia wadium. W przypadku Konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 4)-5) winni złożyć wszyscy członkowie..
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pwik-inowroclaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław SEKRETARIAT I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
15.01.2017
Steinberg Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo docieplaniem budynków, hydroizolacją oraz innymi pracami budowlanymi. Oferujemy bezpłatne doradztwo technic...

małopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
13.01.2017
DSK Piotr

Firma powstała 2006 roku w Kielcach. Od początku działalności firmy zajmujemy się montażem oraz instalacją systemów monitoringu oraz ka...

świętokrzyskie
Inne instalacje
13.01.2017
Anna Krasowska Wycena Nieru...

Przedsiębiorstwo Anna Krasowska Wycena Nieruchomości świadczy kompleksowe usługi wyceny nieruchomości na obszarze Warszawy i pobliskich...

mazowieckie
Inne instalacje
12.01.2017
Monday Development S.A.

Monday Development prowadzi sprzedaż lokali handlowych oraz powierzchni biurowej w atrakcyjnych lokalizacjach w Poznaniu oraz Suchym Le...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe