Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONA...
REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONA...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , ul. ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3574071, faks 052 3573687.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pwik-inowroclaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKONSTRUKCJA STUDNI NR 3, RENOWACJA STUDNI NR 2 ORAZ WYKONANIE OTWORÓW OBSERWACYJNYCH W INOWROCŁAWIU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE REKONSTRUKCJI STUDNI NR 3, RENOWACJI STUDNI NR 2 ORAZ WYKONANIE OTWORÓW OBSERWACYJNYCH W INOWROCŁAWIU.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: a)wykażą i udokumentują wykonanie w ciągu 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum 3 zadań o podobnym zakresie - w tym min jednej rekonstrukcji b)dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c)dysponują odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia, d)dysponują pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania robót, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym względzie: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów. 3. Oceny spełniania warunków dokona komisja przetargowa. 4. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na zasadzie : spełnia / nie spełnia. 5. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, 2)oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2, 3)oświadczenie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3, 4)aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 7)wykaz wraz z udokumentowanym wykonaniem w ostatnich 5 latach co najmniej 3 zamówień na roboty o podobnym zakresie z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór wykazu - załącznik nr 4) np. referencje od poprzednich zamawiających, 8)parafowany przez Wykonawcę Projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5, 9)oświadczenie o złożeniu oferty wspólnej (konsorcjum) - jeżeli dotyczy, z zawartą informacją o członkach konsorcjum, liderze, solidarnej odpowiedzialności, 10)oświadczenie o udzieleniu minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, licząc od dnia odbioru końcowego, 11)oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców (jeżeli przy pomocy podwykonawców - należy podać zakres robót jaki będzie im powierzony), 12)polisa lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 13)dowód wniesienia wadium. W przypadku Konsorcjum dokumenty wymienione w pkt. 4)-5) winni złożyć wszyscy członkowie..
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pwik-inowroclaw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu ul. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław SEKRETARIAT I piętro.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.03.2017
MarmoStyl Sp. z o.o.

Parapety, schody, elewacje. To tylko część tego, co można wykonać z kamienia naturalnego. W MarmoStyl zajmujemy się kompleksowo dostarc...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki
30.03.2017
Przedsiębiorstwo Usługowo H...

Firma K&M Okna Bednarek założona w 1994 roku w Jarocinie jest producentem wysokiej jakości okien i drzwi, zarówno PCV jak i aluminiowyc...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne
28.03.2017
Ambip Sp. z o.o.

Jesteśmy Firmą, która posiada duże możliwości w nawiązaniu stałej współpracy z deweloperami, wykonawcami strategicznymi na terenie Pols...

wielkopolskie
Obiekty użyteczności publicznej
28.03.2017
W Kwadrat Studio

W Kwadrat Studio powstało w 2013 roku. Działamy głównie na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Nasza oferta skierowana jest do klien...

mazowieckie
Wykańczanie wnętrz