Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Zespołu Szkół Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie
Rozbudowa Zespołu Szkół Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku , ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5112400, faks 058 5112405.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA PRZĘSŁA USZKODZONEGO WIADUKTU W CIĄGU DROGI LOKALNEJ BORKOWO - JANKOWO NAD OBWODOWĄ TRÓJMIASTA (W KM 342+109 OT) W M. BORKOWO.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę ustroju nośnego uszkodzonego (i rozebranego wcześniej) przęsła wiaduktu wraz z elementami wyposażenia pomostu (izolacje, nawierzchnie, krawężniki, bariery itp.)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6, 45.23.32.20-7, 45.22.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 100.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysiecy złotych)


III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 IDW.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań mostowych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, estakad) o łącznej wartości nie mniejszej niż 2,0 mln zł (brutto), w tym jednego zadania polegającego na wykonaniu i montażu konstrukcji stalowej dla obiektu wieloprzęsłowego. Wykazane zadania mogą jednocześnie potwierdzać spełnienie obu powyższych warunków. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne, wymienione poniżej: 1) Żuraw samochodowy 20 t - min. 1 szt. 2) Spawarka 300 á 400 A - min. 1 szt. 3) Agregat prądotwórczy - min. 1 szt. 4) Młot udarowy elektryczny - min. 1 szt. 5) Frezarka do betonów asfaltowych sterowana elektronicznie wyposażona w automatyczny system niwelacji poprzecznej i podłużnej - min. 1 szt. 6) Układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych z elektronicznym sterowaniem grubości układanej warstwy - min. 1 szt. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy - 1 osoba: Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: - posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów, - doświadczenie zawodowe minimum 36 miesięcy pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji robót branży mostowej, - pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej na co najmniej dwóch zadaniach mostowych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów mostowych (mostów, wiaduktów, estakad) o łącznej wartości nie mniejszej niż 2,0 mln zł (brutto), w tym jednego zadania polegającego na wykonaniu i montażu konstrukcji stalowej dla obiektu wieloprzęsłowego. a Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. 1 i 2 powinny posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla powierzanego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów (np. uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń). b) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu lub Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC). c) Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego - ustawa Prawo budowlane art. 12, pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., Nr 63, poz. 394). d) Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe na danym stanowisku w poz. 1 i 2 rozumie się łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót odpowiednio dla danej branży (mostowej lub drogowej). e) Do doświadczenia zawodowego na danym stanowisku osoby wymienionej w poz. 1 i 2 nie zalicza się okresu zatrudnienia tej osoby na innych budowach w tym samym czasie. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać: a) Przychód za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 2,0 mln zł. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy


  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


    III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust.1) wyłącznie za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje, iż zmiany będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; b) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje (na piśmie) Zamawiający; d) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron; e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; f) jeżeli nastąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia; g) jeżeli nastąpi zwiększenie zakresu przedmiotu umowy wraz ze wzrostem należnego Wykonawcy wynagrodzenia; h) konieczności wprowadzenia zmian w przebiegu realizacji poszczególnych elementów zamówienia poprzez przesunięcie w czasie, uszczegółowienie lub inna zmianę zakresu, które będą spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację umowy w sposób pierwotny; i) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia (realizowanych odrębną umową zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych podstawowych określonego w umowie; j) wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie; k) skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych lub rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego) możliwe będzie skrócenie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie; l) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia wskutek zaistnienia - innych niż wskazane wyżej - okoliczności wynikających z postanowień w § 7 ust. 1 umowy; m) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na skutek zaistnienia siły wyższej. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. O interpretacji zdarzenia siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5. Opłata 230,90 zł Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej SIWZ pobrana w wersji elektronicznej jest bezpłatna..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,konsorcja) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 7.2 IDW, Wykonawcy wykazują łącznie. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III 4), na zasadzie spełnia - nie spełnia. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 100 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. 4. Wymagany termin rozliczenia finansowego budowy najpóźniej 30 dni od daty zakończenia robót. Wymagany termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji numerycznej najpóźniej 7 dni przed datą odbioru końcowego, wyznaczonego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego przedłoży: a) Umowę konsorcjum, regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami - w przypadku gdy Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie konsorcjum. b) Kopie wymaganych uprawnień budowlanych (wraz z kopiami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inne podmioty w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych innych podmiotów). c) Dane dotyczące Podwykonawcy/ów, który/rzy zatrudniony/eni będzie/będą do realizacji niniejszego zamówienia, tj. nazwa (firma) i adres Podwykonawcy oraz zakres wykonywanych przez niego/nich elementów usług - zgodny z pkt 8 Formularza OFERTA złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. d) Projekty umów z Podwykonawcami na realizację powierzanego im do wykonania i zgodnego z ofertą Wykonawcy zakresu robót - jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale Podwykonawców. e) Kopię opłaconej polisy (lub innego dokumentu) ubezpieczenia (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, uwzględniającą następujące wymagania Zamawiającego: - Minimalne ubezpieczenie robót oraz placu budowy i materiałów równe wartości robót wg Oferty (Cenie Ofertowej) bez podatku VAT, - Minimalne ubezpieczenie z tytułu śmierci lub kalectwa 0,15 mln zł od każdego zdarzenia. Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy. Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) + OC. Ubezpieczenie powinno potwierdzać, że ubezpieczonymi są: A) WYKONAWCA, B) ZAMAWIAJĄCY, tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. C) PODWYKONAWCY i inne firmy formalnie zatrudnione na budowie. Wykonawca robót budowlanych winien przedłożyć ubezpieczenie zawarte na powyższych warunkach, łącznie z uaktualnioną polisą ogólną, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest - przed podpisaniem umowy - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie, na warunkach określonych w pkt 16 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział 1 SIWZ). 7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
28.04.2017
Domus Szalunki s.c. A. Wiśn...

Firma Domus Szalunki S. C. z siedzibą w Ostrołęce działa na rynku lokalnym i ogólnopolskim. Działamy w branży budowlanej - dostarczamy ...

mazowieckie
Wynajem sprzętu budowlanego
27.04.2017
Alsal Sp. z.o o. Sp. k.

Firma aluminiowa Alsal oferuje wysokiej jakości konstrukcje przeciwpożarowe, elewacje szklane i aluminiowe oraz elementy stolarki otwor...

małopolskie
Budownictwo publiczne
27.04.2017
MBG - Floor Urszula Bubolc

Dzięki szerokiemu asortymentowi firmy Grupa Fachowców, klienci mają dostęp do najlepszych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, taki...

wielkopolskie
Materiały wykończeniowe
27.04.2017
Haltech Group

HALTECH jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą na rynku polskim. Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu projektowania...

wielkopolskie
Hale i magazyny