Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkó...
Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkó...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Numer referencyjny: znak sprawy: RRG.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: trzy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: "Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko". Objęty zamówieniem zakres robót został przewidziany do realizacji w trzech częściach i obejmuje: Część I Prace remontowo-adaptacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Bystrym, gmina Giżycko Działki ewidencyjne nr: 6/17, 6/133 Termin wykonania zadania: 31.10.2018r. Zakres prac: - cząstkowy remont elementów dachu: wymiana obróbek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi, wymiana elementów więźby dachowej jak: deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, podbitka z impregnacja elementów drewnianych oraz wykonanie poprawy instalacji odgromowej (po uzgodnieniu z zamawiającym). - naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki: przygotowanie elewacji (mycie i czyszczenie mechaniczne), przygotowanie podłoża (odbicie i uzupełnienie brakujących tynków), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego. Część II Prace remontowo-adaptacyjne budynku i boiska Szkoły Podstawowej w Upałtach, gmina Giżycko Działki ewidencyjne nr: 51/4, 154/3, m317/3, 317/4 Termin wykonania zadania: 31.10.2018r. Zakres prac: - kompleksowy remont dachu: usuniecie starego pokrycia z papy, przygotowanie podłoża, wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną dwuwarstwową (papa podkładowa min. 4 mm + nawierzchniowa min. 5 mm) oraz ewentualne wykonanie obróbek blacharskich z orynnowaniem, poprawa instalacji odgromowej, naprawa istniejących kominów (prace te do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji po wykonaniu oceny stanu technicznego). - naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki: przygotowanie elewacji (mycie i czyszczenie mechaniczne), przygotowanie podłoża (odbicie i uzupełnienie brakujących tynków), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego. - dostosowanie obiektu -€“ wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych: wykonanie utwardzenia i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej (pow. m2), podjazd wykonać w nasypie ziemnym, o nachyleniu podłużnym maksymalnie 5%, bez barierek, drzwi wejściowe istniejące do adaptacji. - modernizacja boiska: wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, wykonanie krawężnika po obwodzie boiska, wykonanie nawierzchni z natryskowej mieszanki granulatu EPDM. Część III Prace remontowo-adaptacyjne budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 8 w Wilkasach, gmina Giżycko Działka ewidencyjne nr: 130/1 Termin wykonania zadania: 31.10.2018r. Zakres prac: - kompleksowy remont dachu: wyburzenie komina kotłowni na paliwo stałe, wyburzenie i wymurowanie kominów wentylacyjnych (17 szt.), usuniecie starego pokrycia z papy, przygotowanie podłoża, wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną dwuwarstwową (papa podkładowa min. 4 mm + nawierzchniowa min. 5 mm), wykonanie nowych obróbek blacharskich z orynnowaniem po demontaży nienadających się do użytku. - dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami -€“ wykonanie utwardzenia i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej, podjazd wykonać w nasypie ziemnym, o nachyleniu podłużnym maksymalnie 5%, bez barierek, drzwi wejściowe projektowane w otworze okiennym po wyburzeniu podokiennika, wykonanie toalety dla niepełnosprawnych w miejscu istniejących toalet z ewentualnym wejściem z korytarza głównego, - branża elektryczna: przebudowa zasilania, rozdzielnica wyłącznika głównego, przebudowa rozdzielnic, tablica rozdzielcza RG, instalacja elektryczna: obwody zasilane z RG, tablica rozdzielcza R2, instalacja elektryczna: obwody zasilane z R2, tablica rozdzielcza R3, instalacja elektryczna: obwody zasilane z R3, tablica rozdzielcza RS, instalacja elektryczna: obwody zasilane z RS, montaż opraw oświetleniowych, badania i pomiary.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45262100-2, 45410000-4, 45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 3. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. W przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego m.in. w zakresie: branży budowlanej, branży elektrycznej. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. Sytuacja finansowa 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę nie mniejszą niż: -€“ dla części I kwota ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -€“ dla części II kwota ubezpieczenia wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) -€“ dla części III kwota ubezpieczenia wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Razem dla wszystkich części zamówienia wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
2. Zdolność techniczna lub zawodowa 2.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem roboty budowlane dotyczące budowy lub remontów budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub domów jednorodzinnych o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 2.2. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 2.2.1. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (dotyczy części I, II, III zamówienia), 2.2.2. kierownika robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (dotyczy części III zamówienia).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy sekcja III.4) ogłoszenia o zamówieniu: 2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 2.1.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.1.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu Potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia Społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2.2.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2.3 stosuje się. 2.5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 2.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 2.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 2.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których zdolności dotyczą. 2.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postepowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy sekcja III.5.1) ogłoszenia o zamówieniu. 3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale V pkt 1 SIWZ i sekcji III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3.1.2. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę nie mniejszą niż: -€“ dla części I kwota ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), -€“ dla części II kwota ubezpieczenia wynosi 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) -€“ dla części III kwota ubezpieczenia wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) Razem dla wszystkich części zamówienia wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).. 3.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postepowaniu. 3.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.3.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale V pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), 3.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale V pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium 2. Formularz ofertowy 3. Zaparafowany wzór umowy 4. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu 5. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 6. Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - w przypadku składania oferty na Część Nr 1 zadania: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100), - w przypadku składania oferty na Część Nr 2 zadania: 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), - w przypadku składania oferty na Część Nr 3 zadania: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), - w przypadku składania oferty na trzy części zadania, Wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym ,ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Giżycko. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Gminy Giżycko w PKO BP S.A. nr konta: 65 1020 4753 0000 0202 0038 7357 z oznaczeniem: Wadium -€“ nr referencyjny RRG.271.2.2018. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). 7. Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium -€“ "Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko" -€“ część -€Ś, -€Ś, -€Ś Nr referencyjny RRG.271.2.2018 8. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje musza być ważne co najmniej przez okres związania oferta, a w przypadku przedłużenia terminu związania oferta -€“ także przez ten okres.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy. 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4 lit. b i pkt 6 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 2.1. Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 2.1.1. klęsk żywiołowych 2.1.2. warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót - intensywnych opadów atmosferycznych trwających dłużej niż 7 dni o natężeniu powyżej 60 l/m2 w ciągu doby. 2.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 2.2.1. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych; 2.2.2. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych; 2.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 2.4. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2.5. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2.6. konieczność wykonania robót zamiennych lub powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych; 2.7. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostepnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązane jest do udokumentowania zaistniałych okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Prace remontowo-adaptacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Bystrym, gmina Giżycko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: - cząstkowy remont elementów dachu: wymiana obróbek blacharskich z orynnowaniem i rurami spustowymi, wymiana elementów więźby dachowej jak: deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, podbitka z impregnacja elementów drewnianych oraz wykonanie poprawy instalacji odgromowej (po uzgodnieniu z zamawiającym). - naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki: przygotowanie elewacji (mycie i czyszczenie mechaniczne), przygotowanie podłoża (odbicie i uzupełnienie brakujących tynków), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261000-4, 45262100-2, 45410000-4, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Prace remontowo-adaptacyjne budynku i boiska Szkoły Podstawowej w Upałtach, gmina Giżycko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: - kompleksowy remont dachu: usuniecie starego pokrycia z papy, przygotowanie podłoża, wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną dwuwarstwową (papa podkładowa min. 4 mm + nawierzchniowa min. 5 mm) oraz ewentualne wykonanie obróbek blacharskich z orynnowaniem, poprawa instalacji odgromowej, naprawa istniejących kominów (prace te do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji po wykonaniu oceny stanu technicznego). - naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki: przygotowanie elewacji (mycie i czyszczenie mechaniczne), przygotowanie podłoża (odbicie i uzupełnienie brakujących tynków), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorystyce zaakceptowanej przez Zamawiającego. - dostosowanie obiektu -€“ wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych: wykonanie utwardzenia i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej (pow. m2), podjazd wykonać w nasypie ziemnym, o nachyleniu podłużnym maksymalnie 5%, bez barierek, drzwi wejściowe istniejące do adaptacji. - modernizacja boiska: wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, wykonanie krawężnika po obwodzie boiska, wykonanie nawierzchni z natryskowej mieszanki granulatu EPDM.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261000-4, 45262100-2, 45410000-4, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Prace remontowo-adaptacyjne budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 8 w Wilkasach, gmina Giżycko
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac: - kompleksowy remont dachu: wyburzenie komina kotłowni na paliwo stałe, wyburzenie i wymurowanie kominów wentylacyjnych (17 szt.), usuniecie starego pokrycia z papy, przygotowanie podłoża, wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną dwuwarstwową (papa podkładowa min. 4 mm + nawierzchniowa min. 5 mm), wykonanie nowych obróbek blacharskich z orynnowaniem po demontaży nienadających się do użytku. - dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami -€“ wykonanie utwardzenia i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej, podjazd wykonać w nasypie ziemnym, o nachyleniu podłużnym maksymalnie 5%, bez barierek, drzwi wejściowe projektowane w otworze okiennym po wyburzeniu podokiennika, wykonanie toalety dla niepełnosprawnych w miejscu istniejących toalet z ewentualnym wejściem z korytarza głównego, - branża elektryczna: przebudowa zasilania, rozdzielnica wyłącznika głównego, przebudowa rozdzielnic, tablica rozdzielcza RG, instalacja elektryczna: obwody zasilane z RG, tablica rozdzielcza R2, instalacja elektryczna: obwody zasilane z R2, tablica rozdzielcza R3, instalacja elektryczna: obwody zasilane z R3, tablica rozdzielcza RS, instalacja elektryczna: obwody zasilane z RS, montaż opraw oświetleniowych, badania i pomiary.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261000-4, 45262100-2, 45410000-4, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.12.2022
Justyna Małgorzata Pawlewicz

Jesteśmy małą rodzinną firmą. Specjalizujemy się w wierceniu otworów w materiałach budowlanych. Doświadczenie kilkuletnie zdobyte na ró...

kujawsko-pomorskie
Inne usługi
23.11.2022
IL-Bud Piotr Wiśniewski

Nasza firma zajmuje sie uslugami budowlanymi wykonczenia wnecz prace murarskie tynki elewacje wykonujemy szpachlowanie malowanie tynki ...

wielkopolskie
Rusztowania budowlane
20.10.2022
Kodoor Andrzej Kowalewski

KoDoor to firma która powstała z wieloletniego doświadczenia stolarki okienno- drzwiowej z siedzibą w Suwałkach. Cechuje Nas wysoki pro...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.09.2022
Signus Zbigniew Bania

Zastanawiasz się, jakiej firmie remontowo-budowlanej zlecić wykończenie swoich domowych wnętrz? Twój dom lub mieszkanie znajduje się na...

śląskie
Inne budownictwo