Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE KONSERWACJI BUDYNKÓW NR 77 I 110...
ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE KONSERWACJI BUDYNKÓW NR 77 I 110...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Wojskowa Jednostka Budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE KONSERWACJI BUDYNKÓW NR 77 I 110 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO W ORZYSZU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 33

Numer referencyjny: 18/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE NR 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest : a. Konserwacja budynku nr 110 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33. (PKOB -€“ 1274 zabudowania koszarowe) b. Charakterystyka budynku: Budynek konstrukcji murowanej dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Wyposażony w instalację, co, wod-kan, elektryczną i odgromową. c. Dane techniczne: 1) kubatura budynku mÂł - 6387,00, 2) powierzchnia użytkowa m² - 655,75 3) powierzchnia objęta zakresem zadania m² - 40 d. Ogólny zakres robót do wykonania: 1) skucie tynków wewnętrznych ścian 2) rozebranie posadzek drewnianych 3) uzupełnienie ścian z cegły 4) ułożenie nadproży betonowych 5) wykonanie tynków cem-wapiennych kat II 6) wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwodnych 7) montaż stolarki drzwiowej 8) licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi na kleju 9) gładzie gipsowe na powierzchni ścian i sufitów 10) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 11) montaż instalacji wod-kan 12) montaż przyborów sanitarnych : umywalek, , misek ustępowych, odwodnień liniowych 13) montaż armatury sanitarnej: baterii umywalkowych, baterii natryskowych 14) demontaż i ponowny montaż grzejników i rur przyłącznych 15) montaż wentylatora kanałowego 16) zabudowa płytami karton-gips pionów wod-kan i przewodów wentylacyjnych 17) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej: 18) montaż armatury elektrycznej 19) montaż opraw oświetleniowych 20) pomiary i badania odbiorcze e. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. ZADANIE NR 2: 2. Przedmiotem zamówienia jest : a. Konserwacja budynku nr 77 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33. (PKOB -€“ 1252 budynki magazynowe) b. Charakterystyka budynku: Budynek konstrukcji murowanej jednokondygnacyjny, strop drewniany, dach kryty papą asfaltową. Wyposażony w instalację elektryczną i odgromową. c. Dane techniczne: 1) kubatura budynku mÂł - 511 2) powierzchnia użytkowa m² - 78 3) powierzchnia objęta zakresem zadania m² - 78 d. Ogólny zakres robót do wykonania: 1) Roboty zewnętrzne: a) wymiana rur spustowych b) wymiana deskowanie dachu i łacenia dachu c) wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na blachę trapezową d) wymiana z kostki betonowej e) wykonanie izolacji ścian fundamentowych f) docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15cm z wykonaniem wyprawy g) elewacyjnej cienkowarstwowej. h) wykonanie opaski z kostki betonowej gr 8cm i) wykonanie i montaż krat okiennych stałych i otwieranych j) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2) Roboty wewnętrzne: a) skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów b) uzupełnienie podsufitki z desek c) rozebranie posadzek betonowych i drewnianych d) uzupełnienie ścian z cegły e) ułożenie nadproży betonowych f) wykonanie tynków cem-wapiennych i wapiennych kat III g) okładziny stropów z płyt gipsowych h) gładzie gipsowe na powierzchni sufitów i) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 3) Roboty elektryczne: a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych b) wymiana instalacji odgromowej c) Wymiana złącza kablowego i wyłącznika p.poż e. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 70
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

Okres realizacji zamówienia uzależniony będzie od złożonej oferty przez Wykonawców: dla zadania nr 1 najkrótszy 25 dni od podpisania umowy, najdłuższy 40dni od dnia podpisania umowy, dla zadania nr 2 najkrótszy 50 dni od podpisania umowy, najdłuższy 70 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania zdolności technicznej , przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b. Dokument, o którym mowa w pkt. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 1 do siwz) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM -€“ kserokopia dowodu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 4 700,00 zł (w przypadku złożenia oferty na wszystkie części zamówienia). 2. Zamawiający żąda na poszczególne zadania wadium w kwotach: a. dla zadania nr 1 -€“ 800,00 zł, b. dla zadania nr 2 -€“ 3 900,00 zł. 3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017r. poz. 1089). 5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 17 1010 1397 0020 1713 9120 2000 z dopiskiem w tytule przelewu: "Wadium w post. nr 18/2018 -€“ Robota budowlana w zakresie konserwacji budynków nr 77 i 110 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 33". 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia20,00
Okres rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

a. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: 1) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 2) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 3) wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac, jednakże nie dłużej niż do -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś-€Ś..2018r. b. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, lub zamiennych, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym: 1) stawka roboczogodziny "R"=________zł/gr 2) koszty pośrednie "Kp"=_________% 3) sprzęt "S" w zł/h 4) zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp)=_______% Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych w publikacji "SEKOCENBUD" z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w wydawnictwie "SEKOCENBUD" oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. c. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania wykonawcy zawartego w umowie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018r

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-19, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Konserwacja budynku nr 110 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest : a. Konserwacja budynku nr 110 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33. (PKOB -€“ 1274 zabudowania koszarowe) b. Charakterystyka budynku: Budynek konstrukcji murowanej dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Wyposażony w instalację, co, wod-kan, elektryczną i odgromową. c. Dane techniczne: 1) kubatura budynku mÂł - 6387,00, 2) powierzchnia użytkowa m² - 655,75 3) powierzchnia objęta zakresem zadania m² - 40 d. Ogólny zakres robót do wykonania: 1) skucie tynków wewnętrznych ścian 2) rozebranie posadzek drewnianych 3) uzupełnienie ścian z cegły 4) ułożenie nadproży betonowych 5) wykonanie tynków cem-wapiennych kat II 6) wykonanie izolacji pionowych i poziomych przeciwwodnych 7) montaż stolarki drzwiowej 8) licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi na kleju 9) gładzie gipsowe na powierzchni ścian i sufitów 10) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 11) montaż instalacji wod-kan 12) montaż przyborów sanitarnych : umywalek, , misek ustępowych, odwodnień liniowych 13) montaż armatury sanitarnej: baterii umywalkowych, baterii natryskowych 14) demontaż i ponowny montaż grzejników i rur przyłącznych 15) montaż wentylatora kanałowego 16) zabudowa płytami karton-gips pionów wod-kan i przewodów wentylacyjnych 17) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej: 18) montaż armatury elektrycznej 19) montaż opraw oświetleniowych 20) pomiary i badania odbiorcze e. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia20,00
Okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Okres realizacji zamówienia uzależniony będzie od złożonej oferty przez Wykonawców: najkrótszy 25dni od podpisania umowy, najdłuższy 40dni od dnia podpisania umowy

Część nr: 2Nazwa: Konserwacja budynku nr 77 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ZADANIE NR 2: 2. Przedmiotem zamówienia jest : a. Konserwacja budynku nr 77 na terenie kompleksu koszarowego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33. (PKOB -€“ 1252 budynki magazynowe) b. Charakterystyka budynku: Budynek konstrukcji murowanej jednokondygnacyjny, strop drewniany, dach kryty papą asfaltową. Wyposażony w instalację elektryczną i odgromową. c. Dane techniczne: 1) kubatura budynku mÂł - 511 2) powierzchnia użytkowa m² - 78 3) powierzchnia objęta zakresem zadania m² - 78 d. Ogólny zakres robót do wykonania: 1) Roboty zewnętrzne: a) wymiana rur spustowych b) wymiana deskowanie dachu i łacenia dachu c) wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na blachę trapezową d) wymiana z kostki betonowej e) wykonanie izolacji ścian fundamentowych f) docieplenie ścian budynku styropianem gr. 15cm z wykonaniem wyprawy g) elewacyjnej cienkowarstwowej. h) wykonanie opaski z kostki betonowej gr 8cm i) wykonanie i montaż krat okiennych stałych i otwieranych j) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2) Roboty wewnętrzne: a) skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów b) uzupełnienie podsufitki z desek c) rozebranie posadzek betonowych i drewnianych d) uzupełnienie ścian z cegły e) ułożenie nadproży betonowych f) wykonanie tynków cem-wapiennych i wapiennych kat III g) okładziny stropów z płyt gipsowych h) gładzie gipsowe na powierzchni sufitów i) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 3) Roboty elektryczne: a) wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych b) wymiana instalacji odgromowej c) Wymiana złącza kablowego i wyłącznika p.poż e. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty te są zasadniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania zamówienia20,00
Okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Okres realizacji zamówienia uzależniony będzie od złożonej oferty przez Wykonawców: najkrótszy 50 dni od podpisania umowy, najdłuższy 70 dni od dnia podpisania umowy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.09.2022
TETON Clean Sp. z o.o. Sp. k.

Ze względu na specyficzne środowisko i warunki eksploatacyjne, w segmencie spożywczym i branży przemysłowej bardzo duże znaczenie ma za...

warmińsko-mazurskie
Prace wysokościowe
06.09.2022
JAMAL Sp. z o.o.

Firma prowadzi usługi budowlano-remontowe. Jesteśmy profesjonalnym zespołem inżynierów i budowniczych dla których najważniejsza jest ja...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
01.09.2022
GEO CONSULTING Maciej Trela

Biuro nieruchomości GEO CONSULTING specjalizuje się w sprzedaż gruntów i domów pod Krakowem, na ternie gmin: - Zielonki, - Zabierzó...

małopolskie
Agencje nieruchomości
10.08.2022
Waldemar Głowicki Ikar Biur...

Biuro nieruchomości Ikar na rynku wielkopolskim działa od 1999 roku. W ofercie agencji nieruchomości można znaleźć takie oferty jak: do...

wielkopolskie
Agencje nieruchomości