Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha...
Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przysucha
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Forma pisemna

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha obejmująca zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno; Zadanie nr 2: Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie; Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze; Zadanie nr 4: Przebudowa drogi Nr 330663W w miejscowości Pomyków na odcinku od km 0+170 do km 0+854; Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha -€“ Jakubów Etap II.

Numer referencyjny: ZPI,271.12.2018.MP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha obejmująca zadania: Zadanie nr 1: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno; Zadanie nr 2: Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie; Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze; Zadanie nr 4: Przebudowa drogi Nr 330663W w miejscowości Pomyków na odcinku od km 0+170 do km 0+854; Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha -€“ Jakubów Etap II. Zadanie nr 1: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno Kod CPV - 45 23 32 26-9, 45 23 32 00-1 Podstawowe parametry geometryczno-konstrukcyjne dróg: Szacunkowa suma długości planowanych do przebudowy odcinków dróg gminnych wynosi ok. 940m Szerokość drogi zmienna: od 4m do 3m. Warstwy konstrukcyjne jezdni odpowiednio: drogi z istniejącą nawierzchnią z betonu asfaltowego, profilowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez frezowanie, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. Odcinki dróg na podbudowie tłuczniowej: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Ciąg pieszy o długości ok.64 m i szerokości 2,5 m wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz podsypce cementowo piaskowej Odwodnienie jezdni: typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm z meniskiem wklęsłym 3 cm, zlokalizowane odpowiednio: obustronnie na odcinkach 0+000 do 0+145,84; 0+183,94 do 0+347,62 jednostronnie na odcinkach 0+145,84 do 0+183,94; 0+347,62 do 0+358,62 lewa strona; w ul. Ogrodowej ściek po prawej stronie na odcinku 67m. Elementy infrastruktury drogowej: Konserwacja mostu w km 0+145,84 poprzez uzupełnienie ubytków, oczyszczenie i odmalowanie elementów stalowych. Oczyszczenie przepustu w 0+173,40 km pod drogą boczną wraz z wykonaniem ścianek czołowych, czyszczeniem i profilowaniem rowu. Istniejący w km 0+483,90 przepust zastąpić nowym skrzynkowym z elementów prefabrykowanych. Po obu stronach zamontować poręcze o długości 2 m. Pobocza o grubości 10 cm wykonane z kruszywa łamanego zgodnie z projektem. Szerokości poboczy 0,75 i 0,50m. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne zlokalizowane w Lipnie na działkach o numerach ewidencyjnych 363, 370, 62, 648, obręb 0013 Lipno, jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Zadanie nr 2: Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233120-6 Podstawowe parametry geometryczno-konstrukcyjne dróg: - ul. Polna: długość 200 m, szerokość jezdni 4,5 m i 4,0 m, nawierzchnia warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC8SW. Chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej o grubości 6 cm po lewej stronie drogi. Prawa strona drogi pobocze o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Odwodnienie: lewa strona drogi ściek przy krawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm, prawa strona drogi ściek typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm, ścieki liniowe z elementów prefabrykowanych typ ciężki KL C250 z kratą żeliwną wraz z studniami rewizyjnymi przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką, ściek trapezowy z prefabrykatów betonowych. - ul. Strażacka: długość 431,2 m, szerokość jezdni 3,5 m i 4,0 m, nawierzchnia warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC8SW. Chodnik istniejący o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi. Prawa strona drogi pobocze o szerokości 0,25 m z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10 cm. Odwodnienie: lewa strona ściek przy krawężnikowy z kostki betonowe o grubości 8 cm , prawa strona drogi ściek typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15xcm, Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne zlokalizowane w Smogorzowie w ulicach Polna i Strażacka na działkach o numerach ewidencyjnych 888, 921, 433/2, obręb Smogorzów, jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 630m, szerokość drogi zmienna od 5,0m do 6,0m. Realizacja zadania polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez korekcyjne frezowanie na głębokość 3cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W gr. min. 3cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. W miejscach lokalnej utraty nośności nawierzchni należy wykonać nową konstrukcję: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. Chodniki: Na odcinku od km 0+239 do km 0+630 po stronie lewej należy wykonać nowy chodnik o szerokości 2m przylegający bezpośrednio do jezdni, od której będzie oddzielony krawężnikiem betonowym 15x30x100. Konstrukcja nowego chodnika: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 10cm, podsypka cementowo -€“ piaskowa o grubości 3cm, kostka betonowa szara o grubości 6 cm. Od zewnętrznej strony chodnik ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Zjazdy: Istniejące zjazdy na odcinku od km 0+239 do km 0+630 zostaną przebudowane. Szerokość zjazdów od 4,0m do 6,0m. Zjazdy przy jezdni zakończone skosami1:1. Krawężnik na zjazdach zaniżony. Konstrukcja nowych zjazdów: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 15cm, podsypka cementowo -€“ piaskowa o grubości 3cm, kostka betonowa szara o grubości 8 cm. Od zewnętrznej strony zjazdy ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Pobocza: Na odcinku od km 0+247 do km 0+630 po prawej stronie pobocze o szerokości 1,0m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Na odcinku 0+000 do km +0233 po lewej stronie pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. Odwodnienie: Istniejący rów drogowy oraz przepusty usytuowane w jego ciągu należy podczyścić z nagromadzonego namułu, a zarastające krzaki wykarczować. W km0+624 zaprojektowano w poprzek jezdni odwodnienie liniowe. Szerokość ścieku 20cm, klasa obciążenia D400. Ściek należy ułożyć na fundamencie z betonu C30/37 grubości 20cm oraz podsypce piaskowej grubości 10cm. Istniejące studnie kanalizacyjne oraz zasuwy wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w ul. Polnej w Przysusze na działkach o nr ewid. 422/3; 411; 4326/1; 511/1; 391; 407; 392/15; 393/2; 394/2; 395/2; 392/17; 396/9; 396/11; 396/13; 396/15; 396/17; 397/17; 397/19; 397/21; 397/6; 397/23; 397/25; 405/2; 406/2, obręb 0001 Przysucha . Termin realizacji: 30.09.2018 r. Zadanie nr 4: Przebudowa drogi Nr 330663W w miejscowości Pomyków na odcinku od km 0+170 do km 0+854 Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 684m. Szerokość drogi 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. Realizacja zadania polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm. Zjazdy z kostki betonowej oraz płyt betonowych należy wyregulować wysokościowo poprzez ich rozebranie w pasie szerokości 1,5m wzdłuż jezdni, a następnie ich ponowne ułożenie na warstwie wyrównawczej z mieszanki CBGM0/11,2mm klasa C1,5/2,0. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w miejscowości Pomyków na działce o nr ewid. 802, obręb 0014 Pomyków. Termin realizacji: 30.09.2018 r. Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha -€“ Jakubów Etap II Kod CPV -€“ 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 390 m na odcinku od km 0+000 do km 0+390 szerokość drogi do 4,5m. Nawierzchnia drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Pobocza obustronne z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,50m. Zjazdy należy wykonać w miejsce istniejących zjazdów, na odcinkach, gdzie występuje rów otwarty. Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 15 cm z wyjątkiem zjazdu w km 0+097, który należy wykonać jako bitumiczny. Odwodnienie powierzchniowe, istniejące rowy należy podczyścić. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Wykonać oznakowanie pionowe. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w działkach o nr ewid. 1709 (obręb Przysucha). Termin realizacji: 30.09.2018 r. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają poniższe załączniki do niniejszej SIWZ: 3.2.1. Projekty budowlane dotyczące poszczególnych zadań. 3.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące poszczególnych zadań. 3.3. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową, a konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego wykończenia. Roboty te obejmują w szczególności: 3.3.1. Opracowanie i uwzględnienie tymczasowej organizacji ruchu. 3.3.2. Organizacja, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy. 3.3.3. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu (np. kabli energetycznych lub telefonicznych, sieć wodociągowa, kanalizacyjna). 3.3.4. Wykonanie określonych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych badań i prób. 3.3.5. Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego. 3.3.6. Pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 3.3.7. Likwidacja budowy i uporządkowanie terenu objętego placem budowy. Uwaga 1: Przedmiary robót załączone do SIWZ należy traktować jedynie jako dokumenty pomocnicze przy opracowaniu oferty, a zawarte w nich zestawienia robót mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania poszczególnych zadań. Uwaga 2: Materiały użyte do przebudowy dróg muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikaty z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i spełniać warunki określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik do SIWZ. Uwaga 3: W przypadku użycia w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektantów materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania innych odpowiedników rynkowych z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz, będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo -€“ budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy. Uwaga 4: Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych w rejonie uzbrojenia terenu w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową, sanitarną. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowany odcinek uzbrojenia terenu Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w trybie pilnym Zamawiającego i dokonać niezbędnych prac zabezpieczających. Uwaga 5: - Materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni dróg typu: destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe, kostka brukowa, ziemia nie przewidziane dokumentacjami projektowymi do wykorzystania do celów budowalnych stanowią własność Zamawiającego i zostaną złożone przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3.4.Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Przedmiot zamówienia jest zgodny z Nomenklaturą wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), to jest: Główny przedmiot zamówienia (CPV) -€“ 45100000-8 Dodatkowe przedmioty (CPV) -€“ 45111200-0 45233000-9 45233120-6 45233226-9 45233200-1 3.5. Termin wykonania zamówienia: 3.5.1. Zadania nr 1: 30.09.2018 r. 3.5.2. Zadania nr 2: 30.09.2018 r. 3.5.3. Zadania nr 3: 30.09.2018 r. 3.5.4. Zadania nr 4: 30.09.2018 r. 3.5.5. Zadania nr 5: 30.09.2018 r. Uwaga: Termin wykonania zamówienia dla wszystkich zadań do: 30.09.2018 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia i rozliczenia poszczególnych zadań. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty dla kilku zadań przez jednego Wykonawcę, Zamawiający przed podpisaniem umów na realizację zadań wymagał będzie przedłożenia harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. 3.5.7. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 3.6.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres minimum 36 miesięcy. UWAGA: termin udzielenia gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 3.7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności nie będące samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie w zakresie realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1666) na podstawie umowy o pracę, co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia. 3.7.1. Rodzaj czynności , których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o prace: -roboty branży drogowej: roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni bitumicznych, układanie kostki brukowej, wykonanie podbudów. 3.7.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia określa projekt umowy -€“ załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233000-9, 45233120-6, 45233226-9, 45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku dla poszczególnych zadań w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku dla poszczególnych zadań w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Zamawiający uzna spełnienie tego warunku dla poszczególnych zadań w oparciu o wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290) drogi, o wartości robót co najmniej 200 000,00 zł brutto i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, b) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami, które zapewnią kierowanie budową oraz robotami budowlanymi w szczególności: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. Warunek ten zostanie uznany w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc wyżej wymienione funkcje zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (poszczególnego zadania). UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

12.1.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał: 12.1.1.wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 9.2.3. a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 12.1.2.Wykazu osób, o których mowa w pkt. 9.2.3. b) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

10. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty -€“ załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 10.1.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -€“ załącznik nr 3 do SIWZ, 10.2.oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -€“ załącznik nr 2 do SIWZ, 10.3.w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów należy przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów -€“ załącznik nr 9 do SIWZ. 10.4.w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.5.potwierdzenie lub potwierdzenia wniesienia wadium w formie pieniężnej lub niepieniężnej -€“ oryginał dokumentu -€“ zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16 niniejszej SIWZ. 10.6.Pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

16.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium na każde z oferowanych do realizacji zadań w wysokości odpowiednio: Zadanie nr 1: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Zadanie nr 2: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Zadanie nr 3: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) Zadanie nr 4: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) Zadanie nr 5: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian wynikających z okoliczności opisanych w poniższych punktach. 2.Zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są możliwe, gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 3.Zmiany do umowy mogą dotyczyć terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadkach: 3.1.Konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej lub konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, która wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy. 3.2.Prac lub badań archeologicznych powodujących, konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową. 3.3.Zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac budowlanych lub spełnienie warunków technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. 3.4.Okoliczności wynikających z tzw. "siły wyższej" w rozumieniu kodeksu cywilnego. 4.Wstrzymanie robót z w/w powodów musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 5.Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy, w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających mu pełnienie jego funkcji. Zmiana taka może nastąpić tylko na osoby, które spełniają warunki w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni wraz z dołączeniem określonych w SIWZ dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe danej osoby.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1: Przebudowa dróg gminnych w ulicach Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno Kod CPV - 45 23 32 26-9, 45 23 32 00-1 Podstawowe parametry geometryczno-konstrukcyjne dróg: Szacunkowa suma długości planowanych do przebudowy odcinków dróg gminnych wynosi ok. 940m Szerokość drogi zmienna: od 4m do 3m. Warstwy konstrukcyjne jezdni odpowiednio: drogi z istniejącą nawierzchnią z betonu asfaltowego, profilowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez frezowanie, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. Odcinki dróg na podbudowie tłuczniowej: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Ciąg pieszy o długości ok.64 m i szerokości 2,5 m wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz podsypce cementowo piaskowej Odwodnienie jezdni: typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm z meniskiem wklęsłym 3 cm, zlokalizowane odpowiednio: obustronnie na odcinkach 0+000 do 0+145,84; 0+183,94 do 0+347,62 jednostronnie na odcinkach 0+145,84 do 0+183,94; 0+347,62 do 0+358,62 lewa strona; w ul. Ogrodowej ściek po prawej stronie na odcinku 67m. Elementy infrastruktury drogowej: Konserwacja mostu w km 0+145,84 poprzez uzupełnienie ubytków, oczyszczenie i odmalowanie elementów stalowych. Oczyszczenie przepustu w 0+173,40 km pod drogą boczną wraz z wykonaniem ścianek czołowych, czyszczeniem i profilowaniem rowu. Istniejący w km 0+483,90 przepust zastąpić nowym skrzynkowym z elementów prefabrykowanych. Po obu stronach zamontować poręcze o długości 2 m. Pobocza o grubości 10 cm wykonane z kruszywa łamanego zgodnie z projektem. Szerokości poboczy 0,75 i 0,50m. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne zlokalizowane w Lipnie na działkach o numerach ewidencyjnych 363, 370, 62, 648, obręb 0013 Lipno, jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha. Termin realizacji: 30.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2: Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2: Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strażacka w Smogorzowie Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233120-6 Podstawowe parametry geometryczno-konstrukcyjne dróg: - ul. Polna: długość 200 m, szerokość jezdni 4,5 m i 4,0 m, nawierzchnia warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC8SW. Chodnik o szerokości 1,5 m z kostki brukowej o grubości 6 cm po lewej stronie drogi. Prawa strona drogi pobocze o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Odwodnienie: lewa strona drogi ściek przy krawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm, prawa strona drogi ściek typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15 cm, ścieki liniowe z elementów prefabrykowanych typ ciężki KL C250 z kratą żeliwną wraz z studniami rewizyjnymi przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką, ściek trapezowy z prefabrykatów betonowych. - ul. Strażacka: długość 431,2 m, szerokość jezdni 3,5 m i 4,0 m, nawierzchnia warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC8SW. Chodnik istniejący o szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi. Prawa strona drogi pobocze o szerokości 0,25 m z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu 10 cm. Odwodnienie: lewa strona ściek przy krawężnikowy z kostki betonowe o grubości 8 cm , prawa strona drogi ściek typu "mulda" z elementów prefabrykatów betonowych 50x50x15xcm, Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne zlokalizowane w Smogorzowie w ulicach Polna i Strażacka na działkach o numerach ewidencyjnych 888, 921, 433/2, obręb Smogorzów, jednostka ewidencyjna 142306_5 Przysucha. Termin realizacji: 30.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 630m, szerokość drogi zmienna od 5,0m do 6,0m. Realizacja zadania polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni poprzez korekcyjne frezowanie na głębokość 3cm, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W gr. min. 3cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. W miejscach lokalnej utraty nośności nawierzchni należy wykonać nową konstrukcję: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm. Chodniki: Na odcinku od km 0+239 do km 0+630 po stronie lewej należy wykonać nowy chodnik o szerokości 2m przylegający bezpośrednio do jezdni, od której będzie oddzielony krawężnikiem betonowym 15x30x100. Konstrukcja nowego chodnika: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 10cm, podsypka cementowo -€“ piaskowa o grubości 3cm, kostka betonowa szara o grubości 6 cm. Od zewnętrznej strony chodnik ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Zjazdy: Istniejące zjazdy na odcinku od km 0+239 do km 0+630 zostaną przebudowane. Szerokość zjazdów od 4,0m do 6,0m. Zjazdy przy jezdni zakończone skosami1:1. Krawężnik na zjazdach zaniżony. Konstrukcja nowych zjazdów: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 15cm, podsypka cementowo -€“ piaskowa o grubości 3cm, kostka betonowa szara o grubości 8 cm. Od zewnętrznej strony zjazdy ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Pobocza: Na odcinku od km 0+247 do km 0+630 po prawej stronie pobocze o szerokości 1,0m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Na odcinku 0+000 do km +0233 po lewej stronie pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. Odwodnienie: Istniejący rów drogowy oraz przepusty usytuowane w jego ciągu należy podczyścić z nagromadzonego namułu, a zarastające krzaki wykarczować. W km0+624 zaprojektowano w poprzek jezdni odwodnienie liniowe. Szerokość ścieku 20cm, klasa obciążenia D400. Ściek należy ułożyć na fundamencie z betonu C30/37 grubości 20cm oraz podsypce piaskowej grubości 10cm. Istniejące studnie kanalizacyjne oraz zasuwy wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w ul. Polnej w Przysusze na działkach o nr ewid. 422/3; 411; 4326/1; 511/1; 391; 407; 392/15; 393/2; 394/2; 395/2; 392/17; 396/9; 396/11; 396/13; 396/15; 396/17; 397/17; 397/19; 397/21; 397/6; 397/23; 397/25; 405/2; 406/2, obręb 0001 Przysucha . Termin realizacji: 30.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4: Przebudowa drogi Nr 330663W w miejscowości Pomyków na odcinku od km 0+170 do km 0+854
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 4: Przebudowa drogi Nr 330663W w miejscowości Pomyków na odcinku od km 0+170 do km 0+854 Kod CPV -€“ 45100000-8, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 684m. Szerokość drogi 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. Realizacja zadania polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm. Zjazdy z kostki betonowej oraz płyt betonowych należy wyregulować wysokościowo poprzez ich rozebranie w pasie szerokości 1,5m wzdłuż jezdni, a następnie ich ponowne ułożenie na warstwie wyrównawczej z mieszanki CBGM0/11,2mm klasa C1,5/2,0. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w miejscowości Pomyków na działce o nr ewid. 802, obręb 0014 Pomyków. Termin realizacji: 30.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha -€“ Jakubów Etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 5: Przebudowa ul. Leśnej Przysucha -€“ Jakubów Etap II Kod CPV -€“ 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9 Długości planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wynosi ok. 390 m na odcinku od km 0+000 do km 0+390 szerokość drogi do 4,5m. Nawierzchnia drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm. Pobocza obustronne z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,50m. Zjazdy należy wykonać w miejsce istniejących zjazdów, na odcinkach, gdzie występuje rów otwarty. Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 15 cm z wyjątkiem zjazdu w km 0+097, który należy wykonać jako bitumiczny. Odwodnienie powierzchniowe, istniejące rowy należy podczyścić. Istniejące studnie kanalizacyjne i zawory wodociągowe należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Wykonać oznakowanie pionowe. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: droga gminna zlokalizowana w działkach o nr ewid. 1709 (obręb Przysucha). Termin realizacji: 30.09.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.07.2019
El-Kar Przedsiębiorstwo Kar...

Przedsiębiorstwo EL-KAR w Zgierzu świadczy swoje usługi już od 1993 roku. Proponujemy szeroki zakres usług, począwszy od lokalizacji us...

łódzkie
Elektryka
15.07.2019
Primeko Agnieszka Przespole...

W Gnieźnie swoją siedzibę ma firma Primeko. Specjalizujemy się w montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. We współpracy z cenionymi p...

wielkopolskie
Inne budownictwo
15.07.2019
KB Inwestycje - Konrad Bąbol

Firma KB INWESTYCJE zajmuje się dystrybucją aluminiowych rusztowań, podestów i pomostów od włoskiej firmy SVELT i hiszpańskiej firmy AL...

lubelskie
Rusztowania budowlane
12.07.2019
Radosław Baran

Od 2012 roku zajmujemy się montażem sufitów napinanych. W tym okresie wyspecjalizowaliśmy się w systemie bezszczelinowym....

podkarpackie
Sufity i ściany