Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Budowa parkingu Park&Ride i Bike&Ride przy drodze powiatowe...
"Budowa parkingu Park&Ride i Bike&Ride przy drodze powiatowe...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Chmielnik
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa parkingu Park&Ride i Bike&Ride przy drodze powiatowej nr 1400R relacji Kielnarowa -€“ Chmielnik -€“ Zabratówka w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF""

Numer referencyjny: RD.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: "Budowa parkingu Park&Ride i Bike&Ride przy drodze powiatowej nr 1400R relacji Kielnarowa -€“ Chmielnik -€“ Zabratówka w ramach projektu "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"". Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlano -€“ instalacyjnych związanych z budową parkingu. W skład zadania wchodzi wykonanie:  robót drogowych -€“ wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na powierzchni 1470 m2 wraz z robotami towarzyszącymi,  wykonanie kanalizacji deszczowej -€“ fi 200-500 mm -€“ 163 mb,  przebudowa i zabezpieczenia istniejącego gazociągu -€“ fi 25-75 mm -€“ 109,10 mb. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do wykonania zamówienia i przekazania obiektów do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem - zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót i STWiORB, jak również w nich nie ujęte, np.: roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z BHP, nadzór techniczny, itp. 4. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Zgodnie z art. 29 ust 5 projekt budowlany uwzględnia wymagania w zakresie dostępności wszystkich użytkowników obiektu, w tym osób niepełnosprawnych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, dokumentacja geologiczna, operat wodno-prawny) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią tylko pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45112100-6, 45231220-3, 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-14


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie parkingu, placu, drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zamówienie to winno obejmować roboty brukarskie o powierzchni min. 1000 m2. b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz posiadającą doświadczenie zawodowe potwierdzone minimalnym okresem kierowania budowami -€“ 5 lat. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane (t .j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1725 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz robót, które potwierdzają, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie parkingu, placu, drogi wraz z kanalizacją deszczową. Zamówienie to winno obejmować roboty brukarskie o powierzchni min. 1000 m2. Wykaz powinien zawierać informację o rodzaju robót, powierzchni robót brukarskich, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, przygotowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku robót rozliczanych w walutach innych niż Złoty Polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany walut ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany, jako termin rozpoczęcia wyliczanych robót budowlanych. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy tj. posiadającą kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz posiadającą doświadczenie zawodowe potwierdzone minimalnym okresem kierowania budowami -€“ 5 lat, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VII.3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -€“ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.8 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt VII.8 ppkt 1). 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, które są Załącznikami nr 2i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia -€“ w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby -€“ warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, które są Załącznikami nr 2i 3 do SIWZ, 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 3 do SIWZ, 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania -€“ załącznik nr 9 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres rękojmi za wady40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Stosownie do treści art. 144 ust.1 pkt 1. ustawy Pzp strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1. Terminu realizacji przedmiotu umowy: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi: a) klęski żywiołowe; b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, opady deszczu trwające powyżej 3 dni, trąby powietrzne, ulewne deszcze, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót; d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych). 2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy; c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa; d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów; e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego czy innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych -€“ na umotywowany wniosek Użytkownika obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych -€“ a w szczególności np. nadmierny hałas itp.; g) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3) Zmiany będące następstwem działania organów administracji,: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa; d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; e) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 4) Zmiany w dokumentacji projektowej:, a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego; b) z wad dokumentacji projektowej -€“ zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron; c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 3.2. ppkt 1). 5) Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami:: a) w związku z okolicznościami nie mające związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności; b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą; c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego; d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych); e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych; f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w pkt 2.; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i nie dłużej niż do 30 dni ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy. 2. Sposobu spełnienia świadczenia: 1) Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych; f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć; g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć; k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy; l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy; n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych; o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp.; p) wynikające z wad dokumentacji projektowej -€“ zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron; q) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 2) Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na zasadach określonych w § 7 umowy; b) zmiana podwykonawców:  Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy. 3) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem współfinansującym; b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenia: 1) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym podatku VAT. 4. Pozostałe rodzaje zmian: 1) wystąpienie "siły wyższej". "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §6 ust. 1 wzoru umowy. 5. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w pkt 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu -€“ w formie pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 6. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Strona zgłaszająca propozycję zmian może wyznaczyć drugiej stronie odpowiedni termin, w którym zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu negocjacji dotyczących zmiany umowy. 7. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy Wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe