Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna...
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rząśnik
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna

Numer referencyjny: ZP.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-24


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -€“ nie spełnia.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -€“ nie spełnia.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Część I: a) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; b) Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 100 metrów i wartości minimum 50 000,00 zł brutto. Część II: c) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; d) Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 300 metrów i wartości minimum 150 000,00 zł brutto. Ad. lit. a) i c) Ocena tego warunku na podstawie wykazu osób, a także wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Ad. lit. b) i d) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych poniżej: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5 ust. 5.2.3 SIWZ: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg załącznika nr 6 do SIWZ, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik Nr 9a i 9b do SIWZ, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) Część I: 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). b) Część II: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 2) zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony. 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności wynikających z "siły wyższej" (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy. c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku zwiększenia wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym właściwego organu jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót. 5) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-15, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ulica Spokojna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ulica Spokojna o długości 118,84 mb. Przebudowa swoim zakresem obejmuje m.in.: - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego gr. 8cm, - wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm, - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 25 cm. Na obszarze objętym przebudową znajduje się poniższa infrastruktura: - sieć podziemna teletechniczna -€“ nie przewiduje się zmian, - sieć wodociągowa -€“ regulacja wysokościowa zaworów, - sieć kanalizacji sanitarnej -€“ wysokościowa regulacja studni rewizyjnych, - sieć elektroenergetyczna napowietrzna -€“ nie przewiduje się zmian, Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: - dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 8a do SIWZ, - przedmiar robót -€“ załącznik Nr 9a do SIWZ. Uwagi: 1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu Oferty -€“ Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca powinien udzielić minimum 3 letniej gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane prace. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy przedmiaru, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. d) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. e) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. f) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. g) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: projektu czasowej organizacji ruchu, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w treści wzoru umowy ( Zał. Nr 7 do SIWZ ). h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia: 1) Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych. 3) Odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin. 2. Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy. 3. Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP. 4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ulica Jasna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ulica Jasna o długości 345,33 mb. Przebudowa swoim zakresem obejmuje m.in.: - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego gr. 8cm, - wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm, - wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 20 cm. Na obszarze objętym przebudową znajduje się poniższa infrastruktura: - sieć podziemna teletechniczna -€“ nie przewiduje się zmian, - sieć wodociągowa -€“ regulacja wysokościowa zaworów, - sieć kanalizacji sanitarnej -€“ wysokościowa regulacja studni rewizyjnych, - sieć elektroenergetyczna napowietrzna -€“ nie przewiduje się zmian, Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: - dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 8b do SIWZ, - przedmiary robót -€“ załącznik Nr 9b do SIWZ. Uwagi: 1) Zamawiający nie będzie dodatkowo pokrywał Wykonawcy kosztów składowania i utylizacji materiałów oraz odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności i utrzymania nawierzchni zjazdów i dojazdów do posesji przy drodze. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu Oferty -€“ Załącznik Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca powinien udzielić minimum 3 letniej gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane prace. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy przedmiaru, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów budowlanych. d) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt. e) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. f) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie. g) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia: projektu czasowej organizacji ruchu, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), innych dokumentów i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w treści wzoru umowy ( Zał. Nr 7 do SIWZ ). h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Warunki Zamawiającego dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania zamówienia: 1) Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywać przejezdność drogi przynajmniej jednym pasem ruchu. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia drogi z ruchu na całej długości, z wyjątkiem okresu wykonywania robót polegających na układaniu mas bitumicznych. 3) Odcięcia dojazdów do poszczególnych działek nie mogą być jednorazowo dłuższe niż 8 godzin. 2. Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, Wykonawca niezwłocznie ją odtworzy. 3. Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP. 4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.01.2019
Luftberg Arkadiusz Gołąbek

Chcesz mieć pod kontrolą o dobrą jakość powietrza? Zdecyduj się na nowatorskie systemy wentylacji. Ebm-Papst to znana i wiodąca marka w...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
11.01.2019
Mega Plast Sp. z o.o.

MEGA Plast to firma, w której produkuje się bramy garażowe, ale także dobre okna. Lublin - to tutaj mieści się siedziba firmy. Na tle k...

lubelskie
Okna i akcesoria okienne
10.01.2019
Firma Plastixal Kołakowski ...

Początki działalności firmy Plastixal wiążą się z produkcją okien oraz drzwi z PCV oraz aluminium. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa do ...

podlaskie
Okna i akcesoria okienne
09.01.2019
Studio Domo - Projektowanie...

Firma projektowa Studio Domo. Zajmujemy się aranżacją mieszkań, domów, mieszkań na wynajem, sklepów, biur, gabinetów. Na przestrzeni po...

małopolskie
Aranżacja wnętrz