Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul....
Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul....
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Biłgoraj
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Podmiot prawa publicznego


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie, w formie drukowanej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3-go Maja w Biłgoraju

Numer referencyjny: ZS/ZWK/7/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
III.2.1. Przebudowa sieci wodociągowej: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami (do granicy działek) w ul. 3-go Maja w Biłgoraju z rur PE metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym) oraz metodą wykopu otwartego wraz z montażem zaprojektowanej armatury 1) Zadanie obejmuje wykonanie nowego wodociągu wzdłuż ul. 3-go Maja z rur PE 100 RC SDR 11 DN 160 od węzła przy ul. Kościuszki do węzła przy budynku wielorodzinnym Nr 51 przy ul. 3-go Maja. Wodociąg należy wykonać z rur warstwowych PE 100-RC SDR 11 DN 160 (niewymagający obsybki i podsypki) przeznaczonych do przewiertów sterowanych. Łączenia rurociągów należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia wodociągu w węzłach wykonać poprzez dogrzanie tulei z pierścieniem (w projekcie zaprojektowane zostały łączniki). Wymagania dla rur wodociągowych: -€“ wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC, -€“ rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie), -€“ rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, -€“ użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku -€“ regranulatu. 2) Przyłącza należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 DN (110, 90, 63, 50, 40), łączonych metodą zgrzewania doczołowego, wszystkie przejścia pod pasem drogowym należy wykonać w rurach osłonowych. Przyłącza należy włączyć do sieci za pomocą trójnika lub opaski do nawiercania z zasuwą domową (w zależności od średnicy), zasuwa powinna być wkręcona w opaskę do nawiercania lub dokręcona do trójnika. Istniejące przyłącza wodociągowe należy przepiąć do nowo wybudowanej sieci wodociągowej po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody. 3) Zamontowanie 5 hydrantów podziemnych DN 80 z zasuwami pomocniczymi, włączenie wykonać za pomocą trójników kołnierzowych żel, króciec pomiędzy zasuwą pomocniczą, a hydrantem powinien mieć długość minimum 50 cm (w pkt 7 zaprojektowane zostało przepięcie istniejącego hydrantu Hp2 -€“ należy wykorzystać obecnie zamontowany hydrant) . 4) Długości wykonywanej sieci i przyłączy wodociągowych: Długości wykonywanej sieci wodociągowej: - PE100-RC SDR11 DN 250 -€“ 5 mb - PE100-RC SDR11 DN 160 -€“ 542 mb - PE100-RC SDR11 DN 125 -€“ 7,5 mb Długości wykonywanych przyłączy wodociągowych: - PE100-RC SDR17 DN 110 -€“ 11,5 mb - PE100-RC SDR17 DN 90 -€“ 24,5 mb - PE100-RC SDR17 DN 63 -€“ 43,5 mb - PE100-RC SDR17 DN 50 -€“ 3 mb - PE100-RC SDR17 DN 40 -€“ 113,5 mb Uwaga: Do SIWZ dołączony został rys. nr 2A jako projekt zastępczy dla sieci i przyłączy wodociągowych w ul. 3-go Maja uwzględniający następujące zmiany. Średnice sieci i przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie z rys. nr 2A -€“ załącznik nr 6 do SIWZ Poniższą numerację węzłów przyjęto z projektu zamiennego z rys. 2A Projekt zagospodarowania terenu znajdujący się w załączonych projektach budowlanych należy traktować jako nieaktualny. Nr 1. Należy zamontować zasuwę DN 200 na wodociągu istniejącym (UWAGA ZMIANA WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO zmiana z DN 250 na projekcie). Nr 2. Włączenie przyłącza wykonać poprzez trójnik kołnierzy DN 150/80 oraz zastosować zasuwę przyłączeniową DN 80. Odcinek przyłącza od zasuwy do połączenia z istniejącym przyłączem wykonać z rur PE 100 SDR 17 DN 90 (UWAGA ZMIANA WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO zmiana z zasuwy domowej DN 50 z opaską do nawiercania i rurą PE 50). Nr 7. Należy wykonać przepięcie nowo wybudowanego przyłącza do budynku handlowego oraz hydrantu podziemnego z zasuwą pomocniczą poprzez wstawienie dwóch trójników 150/80 z wykorzystaniem istniejącej armatury. (UWAGA ZMIANA WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO nie wymaga się montażu zasuwy na projektowanym rurociągu DN160) Nr 12. Należy zamontować 2 zasuwy DN 150 na nowo budowanym wodociągu DN 160 oraz zasuwę DN 200 nowo budowanym wodociągu DN 250 w stronę ul. Lubelskiej (istniejący węzeł zdemontować i przekazać ZWK) Nr 15. Należy wykonać rozdział przyłącza wodociągowego z zamontowaniem dwóch niezależnych zasuw domowych. Nr 18. Należy wykonać odcinek przyłącza wodociągowego zgodnie z Rys. nr 2A, które należy zakończyć korkiem. (brak przyłącza w projekcie). Nr 19. Rurą wodociągową należy wejść do budynku za zgodą właściciela z montażem nowego podejścia wodomierzowego (w projekcie przyłącze zakończone przed budynkiem w pasie drogowym). Nr 21A. Należy wykonać odcinek przyłącza wodociągowego zgodnie z Rys. nr 2A Rurą wodociągową należy wejść do budynku za zgodą właściciela z montażem nowego podejścia wodomierzowego (w projekcie brak przyłącza). Nr 23. Należy wykonać odcinek przyłącza wodociągowego zgodnie z Rys. nr 2A, które należy zakończyć korkiem. (brak przyłącza w projekcie). Nr 24. Zamontować hydrant Hp5 z zasuwą pomocniczą oraz wykonać połączenie z istniejącym przyłączem (w projekcie brak hydrantu). Nr 25. Należy wykonać odcinek przyłącza wodociągowego zgodnie z Rys. nr 2A. Włączenie wykonać poprzez trójnik 150/80 z zasuwą odcinającą fi 80 (w projekcie brak przyłącza). Nr 26. Wykonać pełny węzeł z dwoma zasuwami sieciowymi fi 150 i jedną fi 100 w stronę ul. Długiej. W węźle zamontować hydrant podziemny z zasuwą pomocniczą. (w projekcie brak węzła) Nr 27. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 100 żel. (UWAGA ZMIANA WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO w projekcie była średnica DN50). 5) W ramach zadania należy zamontować armaturę zgodnie z projektem budowlano -€“ wykonawczym (w zakresie ilości i miejsca zamontowania armatury, uwzględniając zmiany zawarte w SIWZ, Rys. nr 2A), 6) Wymagania dla montowanej armatury: -€“ Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ medium przez zasuwę wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK -€“ Ral lub równorzędny -€“ Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw, -€“ Skrzynki do zasuw sieciowych żeliwne o wymiarach: wysokość -€“ min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki -€“ min. 19 cm, -€“ Zasuwy dla przyłączy domowych do nawiercania pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania, przeznaczone do bezpośredniego montażu na opaskach (bez dwuzłączki), korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego lub z żywicy POM, elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK -€“ Ral lub równorzędny, -€“ Obudowy do zasuw domowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw, -€“ Skrzynki do zasuw domowych żeliwne o wymiarach: wysokość -€“ min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki -€“ min. 19 cm. -€“ Hydranty podziemne DN80 (z zasuwami pomocniczymi hydrantowymi), wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 Âľm. -€“ Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 Âľm. 7) Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz zasuw do przyłączy domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym (w uzgodnieniu z właścicielem), ewentualnie na słupach żelbetowych. III.2.2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: 1. Odcinek kanalizacji sanitarnej Ø200 długości 229,50 m od studni S1 w skrzyżowaniu ul. Lubelskiej i ul. 3-Maja do studni S12 w pasie drogowym ul. 3-Maja wykonać metodą wykopu otwartego z rur PVC -U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym. 2. Odcinki sieci kanalizacyjnej Ø200 /tzw. przykanaliki/ o długości około 48,5 m od studni S3-S3.1, S5-S5.1, S7-S7.1, S8-S8.1, S9-S9.1, S11-S11.2 w pasie drogowym ul.3-Maja wykonać metodą wykopu otwartego z rur PVC -U , litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym. 3. Odcinki sieci kanalizacyjnej Ø160 /tzw. przykanaliki/ o długości około 48,0 m od studni S4-S4.1, S4-S4.2, S6-S6.1, S8-S8.2, S9-S9.2, S10-S10.1, S11-S11.1 w pasie drogowym ul. 3-Maja wykonać metodą wykopu otwartego z rur PVC -U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej, posiadających zgodność z obowiązującymi przepisami o wyrobach budowlanych do stosowania w pasie drogowym. 4. Studnie nowoprojektowane S1, S2, S8 i S11 wykonać: 4.1 z kręgów betonowych o średnicy min 1000 mm z przejściami szczelnymi (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włazowymi, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem PMB typ ciężki. Studnia powinna być wyposażona w fabryczną kinetę, 4.2 lub jako studnie z tworzyw sztucznych włazowe Ø 1000 wyposażone w stopnie złazowe i włazy żeliwne Ø 600. 5. Pozostałe studnie S3, S3.1, S4, S4.1, S4.2, S5, S5.1, S6, S6.1, S7, S7.1, S8.1, S8.2, S9, S9.1, S9.2, S10, S10.1, S11.1, S11.2, S12 wykonać jako tworzywowe systemowe o średnicy min. DN400 z włazem typu ciężkiego. 6. Włączenie nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - z uwagi na konieczność zachowania ciągłości zrzutu ścieków należy wykonywać kolektor sanitarny od studni S1 i przepinać przyłącza po stronie zachodniej, a następnie po wykonaniu całego odcinka wykonać przyłącza po stronie wschodniej. 7. W trakcie przełączania strony wschodniej należy deklować rury starego kolektora sanitarnego, a likwidację istniejących studni wykonać poprzez demontaż płyty pokrywowej, demontaż włazu, zasypanie i zagęszczenie mechaniczne zbiornika urobkiem z wykopów. Zakres prac obejmuje także: 1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. 2. Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej. 3. Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego, 4. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenie (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego. 5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf. 6. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpieniem do prac budowlanych w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ i dokumentacji projektowej jako nadrzędne należy traktować zapisy SIWZ. Pozostałe warunki wykonania zamówienia: 1. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztów. 3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, koszty umieszczenia poniesie Zamawiający. 4. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: uzupełniony dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, dokumentacji z kamerowania, protokoły odbioru pasa drogowego. 6. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego. 7. Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie. 8. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń "równoważnych" tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. 9. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert. 10. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane. 11. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót zamówienia, który stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 12. Harmonogram prac budowlanych należy również na bieżąco uzgadniać z generalnym wykonawcą przebudowy ulicy wyłonioną w drodze przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Biłgoraj,

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszych warunków

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszych warunków

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o wartości co najmniej 280 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 165 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót -€“ opis robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz adresu inwestora Zamawiający wymaga aby Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponował co najmniej: -€“ kierownik budowy -€“ 1 osoba z co najmniej 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem, ponadto wykaże dysponowanie pracownikami: monter sieci, operator maszyn -€“ łącznie min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci do formularza oferty dołączą: 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2). W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o wartości co najmniej 280 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót -€“ opis robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz adresu inwestora -€“ wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego 3) Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 2. zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Gwarancja wykonania5,00
Cena95,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Do umowy w sprawie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -€“ Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zmianami). 2. Zamawiający przedkłada projekt umowy na wykonanie zamówienia i wymaga aby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w projekcie umowy -€“ załącznik nr 2 do SIWZ. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (np. gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-13, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2019
Usługi Transportowe i Hande...

Swoją ofertę kierujemy do firm, jak i do klientów indywidualnych. Naszą firmę cechuje profesjonalizm, rzetelność i terminowość w wykony...

kujawsko-pomorskie
Dźwigi i żurawie
11.02.2019
Przedsiębiorstwo drogowe BE...

Firma budowlana, która oferuje produkty budowlane ciężkie. Nasza firma to betoniarnia, która posiada nie tylko produkt ale również usłu...

świętokrzyskie
Budownictwo drogowe
11.02.2019
Zakład Stolarski Iskra Anna...

Jest nam niezmiernie miło móc zaprezentować Państwu ofertę Tartaku Iskra, który znajduje się w Sycowie niedaleko Wrocławia. Jesteśmy ro...

dolnośląskie
Drewno
06.02.2019
Kasiński Investment Sp. z o.o.

Zapraszamy Państwa do poznania się z propozycją firmy Kamiński Investment z Kielc! Znajdujący się w ofercie firmy kompleks Tetris House...

świętokrzyskie
Deweloperzy