Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKR...
BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKR...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Strzegom
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pocztą lub złożyć osobiście

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ WE WSIACH SKARŻYCE I GODZIESZÓWEK

Numer referencyjny: WIiZP.271.11.2018.IP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie operacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: - CZĘŚĆ 1 - ZADANIE NR 1 Budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Skarżycach - CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 2 Budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Godzieszówku Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie poszczególnych zadań, to jest na ZADANIE 1 i/lub na ZADANIE 2. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania zamówienia w razie nie otrzymania dofinansowania. I. CZĘŚĆ 1 - ZADANIE NR 1 - BUDOWA MIEJSCA REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W SKARŻYCACH. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Skarżycach na działkach nr 111/4 i 80 wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową KONSTRUCTJON Świebodzice, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18b/2 wraz z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną -€“ przebudową istniejącej linii napowietrznej nN. 1.2 Zakres robót objęty jest pozwoleniami na budowę: - decyzja nr 1463/2014 - budowa placu zabaw wraz z altaną i niezbędną infrastrukturą techniczną przewidziana w miejscowości Skarżyce - decyzją nr 1.04.2015r. -€“ roboty budowlane obejmujące przebudowę sieci nN w ramach zadania "Budowa placu zabaw wraz z altaną i niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidziane do realizacji w miejscowości Skarżyce. 1.3 Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie: Część A) a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) nawierzchnia z kostki granitowej, d) nawierzchnia placu zabawa e) dostawa i montaż urządzeń zabawowych (piaskownica, zestaw zabawowy, huśtawka równoważna, huśtawka wahadłowa podwójna, sprężynowiec, tablica z regulaminem) f) dostawa i montaż ławek, ławostołu, koszy na śmieci, g) wykonanie ogrodzeń , i) humusowanie nawierzchni i założenie trawnika j) wykonanie drewnianej altany, k) dostawa i montaż grilla, l) roboty elektryczne - wykonanie zestawu złączowo -€“pomiarowego, linii kablowej oraz instalacji oświetleniowej, siły gniazd wtyczkowych altany ł) dostawa i montaż ozdobnej beczki na deszczówkę z kranem umożliwiającym nalewanie wody do konewek (poj. min. 500 l - max 1000 l), kolor brązowy lub zielony, z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, m) wykonanie i montaż kolorowej tablicy informacyjno-turystycznej z blachy laminowanej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV , grubość min. 6 mm, format 2xa0 -1189x1682 (szczegółową treść dostarczy Zamawiający -w tym mapa oraz opisy), montaż na stelażu metalowym w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, n) dostawa i montaż pojedynczych stojaków na rowery (5 szt.) rura ze stali ocynkowanej, malowana lakierem bezbarwnym Część B) a) demontaż istniejącego słupa b) demontaż opraw oświetlenia drogowego z przeznaczeniem do ponownego montażu c) montaż oprawy oświetlenia drogowego na nowym słupie. d) montaż słupa oświetleniowego e) demontaż istniejących przewodów f) zabudowa ograniczników przepięć g) przełożenie istniejących przewodów h) montaż kabla i przewodów nN 1.4 Część B nie jest objęta dofinansowaniem. 1.5 W ramach Zadania nr 1 należy wycenić część A i B. 1.6 Przebudowę sieci nN należy realizować uwzględniając uwagi zamieszczone w pismach instytucji opiniujących i uzgadniających. 1.7 Uwaga: w związku z rozbieżnościami w opisach informujemy, że Zamówienie nie obejmuje dostawy karuzeli, podłogę wiaty wykonać jako drewnianą z desek dębowych gr. 25 mm łączonych na pióro-wpust. 1.8 Przy zamawianiu materiałów oraz urządzeń i materiałów w pierwszej kolejności należy uwzględnić wymogi wskazane w załączniku nr 1 do projektu wykonawczego 1.9 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 34928210-3 Wiaty drewniane 1.10 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiącymi Załącznik do SIWZ oraz niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi stanowiącymi element projektu budowlanego, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami i normami. 1.11 Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) projekt budowlany 2) projekt wykonawczy 4) projekt budowlany branża elektryczna -€“ przebudowa sieci nN 5) projekt wykonawczy branża elektryczna - przebudowa sieci nN 3) specyfikacje techniczne - branża konstrukcjno-budowlana 6) specyfikacja techniczna -€“ roboty instalacji elektrycznych II. CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 2 BUDOWA MIEJSCA REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GODZIESZÓWKU. 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Godzieszówku na działkach nr 74 i 159 wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Ewa Ostapińska, Świdnica, ul. Zmorskiego 29. 2.2 Zakres robót objęty jest pozwoleniami na budowę: - decyzja nr 1506/2015 - budowa placu zabaw wewnętrznej linii zasilającej oraz zjazdy z drogi powiatowej n r 2883D w miejscowości Godzieszówek i niezbędną infrastrukturą techniczną przewidziana w miejscowości Skarżyce. 2.3 Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie : a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) nawierzchnie utwardzone mineralne utwardzone oraz z kostki brukowej, d) wykonanie drewnianej altany, e) dostawa ław (3 szt.) i stołów drewnianych (3szt.), (wykonane z drewna dębowego lub jesionowego, grubość blatu, siedzisk i oparć min.4 cm, wymiary: stoły długość min. -180 cm, szerokość 80-100 cm, ławy z oparciem długość min 180 cm, impregnowane ,malowane olejem do drewna, kolor do uzgodnienia z inwestorem) f) wykonanie ogrodzeń, g) humusowanie nawierzchni i założenie trawnika h) nasadzenia drzew i krzewów, i) roboty elektryczne - wykonanie zasilania i instalacji altany oraz oświetlenia placu j) dostawa i montaż ozdobnej beczki na deszczówkę z kranem umożliwiającym nalewanie wody do konewek (poj. min. 500 l - max 1000 l), kolor brązowy lub zielony, z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, k) wykonanie i montaż kolorowej tablicy informacyjno-turystycznej z blachy laminowanej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, grubość min. 6 mm, format 2xa0 -1189x1682 (szczegółową treść dostarczy Zamawiający - w tym mapa oraz opisy), montaż na stelażu metalowym w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, l) dostawa i montaż pojedynczych stojaków na rowery (5 szt., rura ze stali ocynkowanej, malowana lakierem bezbarwnym). 2.4 Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania placu zabaw. W ramach zamówienia należy wykonać tylko ogrodzenie od strony placu zabaw o wysokości 1 m. Zamówienie nie obejmuje również wykonania zadaszonej osłony na kosz. 2.5 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 34928210-3 Wiaty drewniane 2.6 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiącymi Załącznik do SIWZ oraz niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi stanowiącymi element projektu budowlanego, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami i normami. 2.7 Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) projekt budowlany 2) projekt wykonawczy 3) projekt wykonawczy część instalacje elektryczne 3) specyfikacje techniczne -€“ roboty ogólnobudowlane 6) specyfikacja techniczna -€“ instalacje elektryczne 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny, wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, max. okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. 3. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny ilości robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robot nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Roboty ujęte w dokumentacji a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale w domyśle są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 5. W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 6. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje: - wykonanie robót budowlanych dla zakresu określonego w dokumentacji projektowej, - organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie terenu budowy, - sporządzenie planu BIOZ, - obsługę geodezyjną całości inwestycji, - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, - uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania, - wykonanie wszelkich badań i sprawdzeń potrzebnych do odbioru inwestycji, - doprowadzenie terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, wywiezienie gruzu na składowisko odpadów komunalnych i utylizację odpadów budowlanych, wywiezienie nadmiaru gruntu i ziemi, - montaż na obiekcie tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji (tablice przekaże Zamawiający), - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z warunkami wydanymi przez zakłady branżowe w tym poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót (w tym m in.: TAURON Dystrybucja S.A.). Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania prac. Opłaty za nadzory jednostek branżowych leżą po stronie Wykonawcy. Wszystkie warunki wykonania i odbiorów określone przez zakłady branżowe stanowią załącznik do dokumentacji projektowej. 7. Przy zamawianiu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do wbudowania w obiekcie stanowiącym przedmiot umowy, firmy i podwykonawcy składający oferty są zobowiązani do dokonania niezbędnych pomiarów z natury bezpośrednio na budowie, w miejscu, w którym wyroby i urządzenia mają być zastosowane lub wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarów kolizji z innymi elementami lub instalacjami, fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu w celu wprowadzenia rozwiązania zamiennego w porozumieniu z Projektantem. 8. W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający poszczególne elementy robót i terminy ich wykonania. Harmonogram powinien zwierać podział na elementy robót, które po ich całkowitym zakończeniu mogą być odebrane i rozliczane fakturami częściowymi. W harmonogramie należy uwzględnić że ostatnia faktura nie powinna być niższa niż 10% wynagrodzenia. 9. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy kosztorys, sporządzony w oparciu o przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy. Jeżeli wykonawca uzna, iż przedmiar nie obejmuje pewnych robót wymaganych w dokumentacji technicznej jest zobowiązany uzupełnić kosztorys o brakujące pozycje. 10. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany posiadać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.). 11. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji projektowej. 12. Zatrudnienie na umowę o pracę 12.1.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne b) roboty konstrukcyjne, c) roboty wykończeniowe, d) roboty związane z wykonaniem ogrodzeń, e) roboty instalacyjne elektryczne, f) roboty brukarskie i związane z zagospodarowaniem terenu 12.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 12.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 12.1 w trakcie realizacji zamówienia: -€˘ oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; -€˘ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osób, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu; -€˘ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; -€˘ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12.1 czynności. 12.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 37535200-9, 45342000-6, 45310000-3, 45310000-3, 34928210-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-16


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
CZĘŚĆ 1 - ZADANIE NR 1: a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą pełniąca funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielÂŹnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów; b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie placu zabaw o wartości zadania nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy złotych); CZĘŚĆ 2 - ZADANIE NR 2: a) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą pełniąca funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielÂŹnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów; b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu i/lub dostawie z montażem - elementów małej architektury o wartości zadania nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); JEŻELI WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA OSOBY PRZEDSTAWIONE W WYKAZIE MOGĄ BYĆ WSKAZANE DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ CZĘŚCI.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ); 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowieÂŹdzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na teÂŹmat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieÂŹnia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego , jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczącyce podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Część 1 - Zadanie 1 - 4 000,00 zł Część 2 - Zadanie 2 - 1 500,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres , charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku NR 7 do SIWZ - WZÓR UMOWY

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-14, godzina: 11:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: BUDOWA MIEJSCA REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W SKARŻYCACH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Skarżycach na działkach nr 111/4 i 80 wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową KONSTRUCTJON Świebodzice, ul. Marii Skłodowskiej Curie 18b/2 wraz z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną -€“ przebudową istniejącej linii napowietrznej nN. 1.2 Zakres robót objęty jest pozwoleniami na budowę: - decyzja nr 1463/2014 - budowa placu zabaw wraz z altaną i niezbędną infrastrukturą techniczną przewidziana w miejscowości Skarżyce - decyzją nr 1.04.2015r. -€“ roboty budowlane obejmujące przebudowę sieci nN w ramach zadania "Budowa placu zabaw wraz z altaną i niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidziane do realizacji w miejscowości Skarżyce. 1.3 Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie: Część A) a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) nawierzchnia z kostki granitowej, d) nawierzchnia placu zabawa e) dostawa i montaż urządzeń zabawowych (piaskownica, zestaw zabawowy, huśtawka równoważna, huśtawka wahadłowa podwójna, sprężynowiec, tablica z regulaminem) f) dostawa i montaż ławek, ławostołu, koszy na śmieci, g) wykonanie ogrodzeń , i) humusowanie nawierzchni i założenie trawnika j) wykonanie drewnianej altany, k) dostawa i montaż grilla, l) roboty elektryczne - wykonanie zestawu złączowo -€“pomiarowego, linii kablowej oraz instalacji oświetleniowej, siły gniazd wtyczkowych altany ł) dostawa i montaż ozdobnej beczki na deszczówkę z kranem umożliwiającym nalewanie wody do konewek (poj. min. 500 l - max 1000 l), kolor brązowy lub zielony, z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, m) wykonanie i montaż kolorowej tablicy informacyjno-turystycznej z blachy laminowanej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV , grubość min. 6 mm, format 2xa0 -1189x1682 (szczegółową treść dostarczy Zamawiający -w tym mapa oraz opisy), montaż na stelażu metalowym w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, n) dostawa i montaż pojedynczych stojaków na rowery (5 szt.) rura ze stali ocynkowanej, malowana lakierem bezbarwnym Część B) a) demontaż istniejącego słupa b) demontaż opraw oświetlenia drogowego z przeznaczeniem do ponownego montażu c) montaż oprawy oświetlenia drogowego na nowym słupie. d) montaż słupa oświetleniowego e) demontaż istniejących przewodów f) zabudowa ograniczników przepięć g) przełożenie istniejących przewodów h) montaż kabla i przewodów nN 1.4 Część B nie jest objęta dofinansowaniem. 1.5 W ramach Zadania nr 1 należy wycenić część A i B. 1.6 Przebudowę sieci nN należy realizować uwzględniając uwagi zamieszczone w pismach instytucji opiniujących i uzgadniających. 1.7 Uwaga: w związku z rozbieżnościami w opisach informujemy, że Zamówienie nie obejmuje dostawy karuzeli, podłogę wiaty wykonać jako drewnianą z desek dębowych gr. 25 mm łączonych na pióro-wpust. 1.8 Przy zamawianiu materiałów oraz urządzeń i materiałów w pierwszej kolejności należy uwzględnić wymogi wskazane w załączniku nr 1 do projektu wykonawczego 1.9 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 34928210-3 Wiaty drewniane 1.10 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiącymi Załącznik do SIWZ oraz niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi stanowiącymi element projektu budowlanego, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami i normami. 1.11 Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) projekt budowlany 2) projekt wykonawczy 4) projekt budowlany branża elektryczna -€“ przebudowa sieci nN 5) projekt wykonawczy branża elektryczna - przebudowa sieci nN 3) specyfikacje techniczne - branża konstrukcjno-budowlana 6) specyfikacja techniczna -€“ roboty instalacji elektrycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45100000-8, 45342000-6, 45233250-6, 45310000-3, 37535200-9, 34928210-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,99
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
GWARANCJA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: BUDOWA MIEJSCA REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GODZIESZÓWKU
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacyjno-turystycznego w Godzieszówku na działkach nr 74 i 159 wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Ewa Ostapińska, Świdnica, ul. Zmorskiego 29. 2.2 Zakres robót objęty jest pozwoleniami na budowę: - decyzja nr 1506/2015 - budowa placu zabaw wewnętrznej linii zasilającej oraz zjazdy z drogi powiatowej n r 2883D w miejscowości Godzieszówek i niezbędną infrastrukturą techniczną przewidziana w miejscowości Skarżyce. 2.3 Zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie : a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) nawierzchnie utwardzone mineralne utwardzone oraz z kostki brukowej, d) wykonanie drewnianej altany, e) dostawa ław (3 szt.) i stołów drewnianych (3szt.), (wykonane z drewna dębowego lub jesionowego, grubość blatu, siedzisk i oparć min.4 cm, wymiary: stoły długość min. -180 cm, szerokość 80-100 cm, ławy z oparciem długość min 180 cm, impregnowane ,malowane olejem do drewna, kolor do uzgodnienia z inwestorem) f) wykonanie ogrodzeń, g) humusowanie nawierzchni i założenie trawnika h) nasadzenia drzew i krzewów, i) roboty elektryczne - wykonanie zasilania i instalacji altany oraz oświetlenia placu j) dostawa i montaż ozdobnej beczki na deszczówkę z kranem umożliwiającym nalewanie wody do konewek (poj. min. 500 l - max 1000 l), kolor brązowy lub zielony, z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne, k) wykonanie i montaż kolorowej tablicy informacyjno-turystycznej z blachy laminowanej odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, grubość min. 6 mm, format 2xa0 -1189x1682 (szczegółową treść dostarczy Zamawiający - w tym mapa oraz opisy), montaż na stelażu metalowym w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, l) dostawa i montaż pojedynczych stojaków na rowery (5 szt., rura ze stali ocynkowanej, malowana lakierem bezbarwnym). 2.4 Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonania placu zabaw. W ramach zamówienia należy wykonać tylko ogrodzenie od strony placu zabaw o wysokości 1 m. Zamówienie nie obejmuje również wykonania zadaszonej osłony na kosz. 2.5 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 34928210-3 Wiaty drewniane 2.6 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiącymi Załącznik do SIWZ oraz niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, w/w dokumentacją, uzgodnieniami branżowymi stanowiącymi element projektu budowlanego, STWiORB oraz obowiązującymi przepisami i normami. 2.7 Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) projekt budowlany 2) projekt wykonawczy 3) projekt wykonawczy część instalacje elektryczne 3) specyfikacje techniczne -€“ roboty ogólnobudowlane 6) specyfikacja techniczna -€“ instalacje elektryczne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 34928210-3, 45310000-3, 45342000-6, 45233250-6, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA 60,00
GWARANCJA40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne