Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dr鏬- u這瞠nie p造t typu PDTP na terenie Gminy Du...
Przebudowa dr鏬- u這瞠nie p造t typu PDTP na terenie Gminy Du...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Duszniki
woj. wielkopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
pisemnie - przez operatora pocztowego, kuriera, pos豉鎍a lub osobi軼ie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Przebudowa dr鏬- u這瞠nie p造t typu PDTP na terenie Gminy Duszniki

Numer referencyjny: RRG.271.1.7.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy: trzy

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiot zam闚ienia obejmuje : Cz窷 I - dwa zadania 1. Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Niewierz Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 720 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w nawierzchni bitumiczn, natomiast ko鎍zy si w陰czeniem do drogi powiatowej - ulica D逝ga. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa ul. Sportowej w m. Podrzewie Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 253 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w drog powiatow (ulica Dusznicka), natomiast ko鎍zy si zjazdem w ulic Makow. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia w/w zada okre郵a dokumentacja wykonawcza oraz , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ego zadania i cz窷ci zam闚ienia. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 15 czerwca 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 2 m-ce na ulicy Kasztanowej i 1 m-c na ul. Sportowej w Podrzewiu. Cz窷 II - dwa zadania 1. Przebudowa ul. Topolowej w m. S璠zinko Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y ) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 335 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano-betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa ul. Czere郾iowa w m. S璠ziny Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 341 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b)warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia w/w zada okre郵a dokumentacja wykonawcza oraz , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ego zadania i cz窷ci zam闚ienia. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 16 lipca 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 1 m-c na jednej drodze. Cz窷 III - dwa zadania 1. Przebudowa ul. Miodowa w m. Grzebienisko Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y ) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. .Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 332 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w drog powiatow - ul. Szamotulska. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5- kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa drogi w m. Brzoza Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 184 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia- dw鏂h zada okre郵a projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o jednakowych parametrach, b康 lepszych) ni wskazane. Obowi您ek udowodnienia r闚nowa積o軼i, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ej cz窷ci zam闚ienia i zadania. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 20 sierpnia 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 1 m-c na jednej drodze.

II.5) G堯wny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233220-7, 45233150-5, 45233222-1

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje zam闚ienie publiczne na zasadach okre郵onych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. Przebudow dr鏬 na terenie gminy Duszniki p造tami drogowymi do 50 % warto軼i zam闚ienia. Udzielenie zam闚ienia zale積e b璠zie od potrzeb i decyzji Zamawiaj帷ego, nale篡tego wykonania zam闚ienia podstawowego oraz posiadanie przez Zamawiaj帷ego 鈔odk闚 finansowych na realizacj zadania.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia: 2018-08-20


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiaj帷y wymaga aby poszczeg鏊ne cz窷ci by造 wykonane : Cz窷 I do 15.06.2018 r., cz窷 II do 16.07.2018 r., cz窷 III do 20.08.2018 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Wykonawca spe軟i warunek dotycz帷y zdolno軼i technicznej lub zawodowej, je瞠li wyka瞠, 瞠: Cz窷 I a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, roboty budowlane polegaj帷e na budowie lub przebudowie dr鏬 kostk brukow lub mas bitumiczn albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o d逝go軼i co najmniej 1000 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni co najmniej 4000 m kw ( dwa takie zadania lub mo瞠 by jedno zadanie o d逝go軼i 2000 mb ( 8000 m kw.) - Wykonawca opisze swoje do鈍iadczenie na za.nr 5 do SIWZ Cz窷 II a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, roboty budowlane polegaj帷e na budowie lub przebudowie dr鏬 kostk brukow lub mas bitumiczn albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o d逝go軼i co najmniej 700 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni 2800 m kw. ( dwa takie zadania lub mo瞠 by jedno zadanie o d逝go軼i 1400 mb - 5600 m kw.) - Wykonawca opisze swoje do鈍iadczenie na za.nr 5 do SIWZ Cz窷 III a) wykona nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, roboty budowlane polegaj帷e na budowie lub przebudowie dr鏬 kostk brukow lub mas bitumiczn albo kruszywem lub gruzem betonowo-ceglanym o d逝go軼i co najmniej 500 mb o szer. 4-5 m lub o powierzchni 2500 m kw (dwa takie zadania lub mo瞠 by jedno zadanie o d逝go軼i 1000 mb - 5000 m kw. ) - Wykonawca opisze swoje do鈍iadczenie na za.nr 5 do SIWZ

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe: 2. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. 3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. 4. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. 5. Je瞠li oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zostanie wybrana, zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚. 6. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych 7. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. 8. Zamawiaj帷y ocenia, czy udost瘼niane wykonawcy przez inne podmioty zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. 9. Wykonawca, kt鏎y polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt鏎y zobowi您a si do udost瘼nienia zasob闚, za szkod poniesion przez Zamawiaj帷ego powsta陰 wskutek nieudost瘼nienia tych zasob闚, chyba 瞠 za nieudost瘼nienie zasob闚 nie ponosi winy. 10. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa wskazanego podmiotu, nie potwierdzaj spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia, Zamawiaj帷y 膨da, aby wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego: a) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowi您a si do osobistego wykonania odpowiedniej cz窷ci zam闚ienia, je瞠li wyka瞠 zdolno軼i techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn okre郵ona w w/w warunkach. 11. W celu oceny, czy wykonawca polegaj帷 na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a Pzp, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da dokument闚, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i: a) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; b) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; c) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych dokument闚: 1) w zakresie odpowiedniego wpisu do w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp . 2) o鈍iadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i - wg wzoru za.nr 6 do SIWZ 3) o鈍iadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)- wg wzoru za.nr 6 do SIWZ 4) o鈍iadczenia wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu - sk豉dane bez wezwania Zamawiaj帷ego , po otwarciu ofert Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk豉da o鈍iadczenia , o kt鏎ych mowa w pkt .XIII.1. SIWZ.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1. W celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj帷y nie 膨da od Wykonawcy 瘸dnych dokument闚 . 2. W celu potwierdzenia spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej okre郵onej w pkt. X .1.3. SIWZ Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy: a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty . Wykonawca sk豉da wykaz wg wzoru za. Nr 5 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚: Nie

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia umowy, wymagaj dla swojej wa積o軼i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i, poza przypadkiem okre郵onym w umowie. 2. Przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach okre郵onych w ustawie Prawo zam闚ie publicznych, to jest gdy: 1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: a) zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i lub interoperacyjno軼i sprz皻u, us逝g lub instalacji, zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla zamawiaj帷ego, c) warto嗆 ka盥ej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie ; 2) zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: a) konieczno嗆 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie m鏬 przewidzie, b) warto嗆 zmiany nie przekracza 50% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie 3) wykonawc, kt鏎emu zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia, ma zast徙i nowy wykonawca: a) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przej璚ia przez zamawiaj帷ego zobowi您a wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawc闚; 4) zmiany, niezale積ie od ich warto軼i, nie s istotne w rozumieniu Prawa zam闚ie publicznych 5) 陰czna warto嗆 zmian jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% warto軼i zam闚ienia okre郵onej pierwotnie w umowie. 3. Poza sytuacjami okre郵onymi w ust. 2 przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) zmiany podwykonawc闚 lub dalszych podwykonawc闚 przy pomocy, kt鏎ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiaj帷ego - je瞠li zmiana taka nie wp造nie na warunki realizacji przedmiotu umowy. Zmiana mo瞠 by dokonywana wielokrotnie na wniosek Wykonawcy. 2) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku VAT, je瞠li zmiana b璠zie mia豉 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc. Zmiana mo瞠 zosta dokonana w granicach zmiany wynikaj帷ej z przepis闚. 3) w zakresie terminu realizacji zam闚ienia, terminu zap豉ty wynagrodzenia lub harmonogramu rzeczowo - finansowego, gdy wyst徙i wa積e okoliczno軼i niezale積e od Wykonawcy skutkuj帷e potrzeb zmiany terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w 禮 2 ust. 2, w zakresie i przy zachowaniu wymaga okre郵onych w 禮 2. 4) zmiany sposobu rozliczania umowy w zakresie zmiany wysoko軼i lub terminu wyp豉ty wynagrodzenia i w konsekwencji wynagrodzenia ko鎍owego (przy zachowaniu wysoko軼i wynagrodzenia ca趾owitego) lub dokonywania p豉tno軼i na rzecz Wykonawcy (w zakresie terminu p豉tno軼i) na skutek powstania okoliczno軼i, kt鏎e nie by造 znane w momencie wszczynania post瘼owania lub wynikaj帷e ze zmian wprowadzonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 5) zmiany Umowy w zakresie materia堯w, parametr闚 technicznych, technologii wykonania rob鏒 budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast瘼uj帷ych sytuacjach: a) konieczno軼i zrealizowania jakiejkolwiek cz窷ci rob鏒, obj皻ej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi您a technicznych lub technologicznych, ni wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikaj帷ych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt鏎y je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wyst徙ienia warunk闚 geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w Dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst瘼owania niewybuch闚 lub niewypa堯w, kt鏎e mog skutkowa w 鈍ietle dotychczasowych za這瞠 niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wyst徙ienia warunk闚 terenu budowy odbiegaj帷ych w spos鏏 istotny od przyj皻ych w dokumentacji technicznej, w szczeg鏊no軼i napotkania niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt闚 budowlanych, d) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa, e) pojawienia si na rynku materia堯w lub urz康ze nowszej generacji pozwalaj帷y na zaoszcz璠zenie koszt闚 realizacji przedmiotu umowy lub koszt闚 eksploatacji lub lepszej jako軼i rob鏒 lub zwi瘯szenia bezpiecze雟twa 4. Strona umowy, kt鏎a wyst瘼uje z propozycj zmiany umowy w przypadkach okre郵onych w 禮 1 ( roboty zaniechane, zamienne,dodatkowe ) oraz 禮 6 ust. 6, 7 niniejszej umowy zobowi您ana jest do sporz康zenia i uzasadnienia wniosku o tak zmian. W przypadku wniosku o zmian wynagrodzenia, Strona wnioskuj帷a zobowi您ana jest przedstawi analiz, w jaki spos鏏 zmiany wp造waj na koszt wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-03-14, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: PL

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Cz窷 nr: 1Nazwa: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Niewierzu i ul. Sportowej w Podrzewiu .
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:1. Przebudowa ul. Kasztanowej w m. Niewierz Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 720 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w nawierzchni bitumiczn, natomiast ko鎍zy si w陰czeniem do drogi powiatowej - ulica D逝ga. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa ul. Sportowej w m. Podrzewie Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 253 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w drog powiatow (ulica Dusznicka), natomiast ko鎍zy si zjazdem w ulic Makow. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia w/w zada okre郵a dokumentacja wykonawcza oraz , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ego zadania i cz窷ci zam闚ienia. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 15 czerwca 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 2 m-ce na ulicy Kasztanowej i 1 m-c na ul. Sportowej w Podrzewiu.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6, 45233120-6, 45233150-5, 45233220-7, 45233222-1

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2Nazwa: Przebudowa ul. Topolowej w S璠zinku i ul. Czere郾iowej w S璠zinach
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:1. Przebudowa ul. Topolowej w m. S璠zinko Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y ) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 335 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano-betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa ul. Czere郾iowa w m. S璠ziny Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 341 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami oraz pobocze o szer. 80 cm nale篡 utwardzi kruszywem 豉manym 0/31,5 mm gr. 16cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr. 8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b)warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm, b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia w/w zada okre郵a dokumentacja wykonawcza oraz , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ego zadania i cz窷ci zam闚ienia. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 16 lipca 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 1 m-c na jednej drodze.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6, 45233150-5, 45233120-6, 45233220-7, 45233222-1

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 3Nazwa: Przebudowa ul. Miodowej w Grzebienisku i drogi w Brzozie
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:1. Przebudowa ul. Miodowa w m. Grzebienisko Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y ) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. .Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 332 mb. Rozpoczyna si w陰czeniem w drog powiatow - ul. Szamotulska. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5- kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 2. Przebudowa drogi w m. Brzoza Inwestycja obejmuje przebudow istniej帷ej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie drogi 郵adowej z p造t betonowych PDTP (dostarcza Zamawiaj帷y) o wymiarach 120/80/16 (droga z dzielon nawierzchni) na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Ca趾owita d逝go嗆 projektowanego odcinka to ok. 184 mb. Woln przestrze pomi璠zy p造tami o szer. 80 cm nale篡 utwardzi gruzem ceglano - betonowym lub kruszywem gr. 16 cm na warstwie ods帷zaj帷ej z piasku gr. 15 cm. Utwardzone pobocze stanowi istniej帷a nawierzchnia drogi utwardzona gruzem ceglano - betonowym. Na skrzy穎waniach jako wype軟ienie nale篡 zastosowa kostk brukow gr.8 cm koloru czerwonego na podbudowie betonowej gr. 20 cm, zgodnie z rysunkiem przekroju i szczeg馧ami konstrukcyjnymi w projekcie wykonawczym. Parametry techniczne: 1) konstrukcja nawierzchni jezdni: a) p造ty betonowe typu PDTP gr. 16 cm (wype軟ienie mi璠zy p造tami: nawierzchnia z mieszanki niezwi您anej 0/31,5 - kruszywo 豉mane stabilizowane mechanicznie gr. 16 cm), b) warstwa ods帷zaj帷a z piasku gr. 15 cm 2) pobocze utwardzone: a) ist. nawierzchnia z gruzu ceglano - betonowego 3) konstrukcja nawierzchni na skrzy穎waniach: a) warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa 豉manego naturalnego 0/2 z cementem - gr. 3 cm, b) podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20 cm, 4) konstrukcja na zjazdach indywidulanych: a) warstwa z kruszywa 豉manego 0/31,5 gr. 15 cm. 1. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia- dw鏂h zada okre郵a projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob鏒 , zapisy SIWZ, projekt umowy. 2. Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj techniczn, STWOiR , SIWZ, oraz zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami, normami, a w szczeg鏊no軼i z przepisami Prawa budowlanego , ochrony 鈔odowiska oraz na ustalonych niniejsz umow warunkach. 3. Przewiduje si tak瞠, na zasadach okre郵onych w Umowie, mo磧iwo嗆 rezygnacji z wykonywania cz窷ci (element闚) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie b璠zie zb璠ne do prawid這wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre郵onego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w projekcie umowy nazywane s "robotami zaniechanymi". 4. Zamawiaj帷y dopuszcza, na zasadach okre郵onych w Umowie, wykonanie rob鏒 dodatkowych, uzupe軟iaj帷ych lub zamiennych obj皻ych oraz nieobj皻ych ofert Wykonawcy, a kt鏎ych wykonanie stanie si konieczne w trakcie realizacji zam闚ienia podstawowego, na skutek okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie na etapie przygotowania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub wynika b璠 z b喚d闚 jakie mog wyst徙i w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie b璠zie mo磧iwe prawid這we wykonanie zam闚ienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zam闚ienia, kt鏎e spe軟ia b璠zie wymagania funkcjonalne i u篡tkowe, zgodne z potrzebami Zamawiaj帷ego. 5. W przypadkach o kt鏎ym mowa w pkt. 3 i 4 zostanie sporz康zony protok馧 konieczno軼i podpisany przez Wykonawc, inspektora nadzoru oraz Zamawiaj帷ego, jak r闚nie, je瞠li okoliczno軼i b璠 tego wymaga造 - projektanta. 6. Wszystkie nazwy w豉sne materia堯w, znaki towarowe u篡te w SIWZ, dokumentacji projektowej s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jako軼iowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mog by zast徙ione przez inne r闚nowa積e (tzn. o jednakowych parametrach, b康 lepszych) ni wskazane. Obowi您ek udowodnienia r闚nowa積o軼i, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp nale篡 do Wykonawcy. 7. Strony ustalaj, 瞠 udowodnienie r闚nowa積o軼i w sytuacji, o kt鏎ym mowa w pkt.6 nast瘼owa b璠zie poprzez przed這瞠nie przez Wykonawc odpowiednich dokument闚 opisuj帷ych parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczaj帷e dane materia造 (wyroby) do u篡tkowania oraz pozwalaj帷e stwierdzi, 瞠 s one r闚nowa積e. 8. Do przedmiotu zam闚ienia nale篡 doliczy koszty rob鏒 przygotowawczych, wyko鎍zeniowych i porz康kowych, zorganizowania, zagospodarowania i p騧niejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materia堯w z rozbi鏎ki i op豉t wysypiskowych, zag瘰zczenia gruntu, obs逝gi geodezyjnej, planu bezpiecze雟twa i ochrony zdrowia, opracowania i wdro瞠nia projektu organizacji ruchu , koszty zwi您ane z odbiorem wykonanych rob鏒 i innych czynno軼i niezb璠nych do wykonania przedmiotu zam闚ienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawc powinna obejmowa wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materia造. 9. Wykonawca zobowi您any jest do zatrudnienia co najmniej dw鏂h os鏏 - pracownik闚 fizycznych na podstawie umowy o prac w rozumieniu kodeksu pracy przewidzianych do wykonywania czynno軼i polegaj帷ych na realizacji rob鏒 budowlanych przy przebudowie drogi - wymagania do ka盥ej cz窷ci zam闚ienia i zadania. 10.Termin wykonania zam闚ienia : do 20 sierpnia 2018 roku, z tym, 瞠 Wykonawca powinien wykonywa prace nie d逝瞠j jak 1 m-c na jednej drodze.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45233142-6, 45233120-6, 45233220-7, 45233150-5, 45233222-1

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-08-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
04.07.2019
Kamieniarstwo S豉womir Wenta

Firma Kamieniarstwo WENTA w Sierakowicach oferuje p造tki granitowe i marmurowe w r騜nych formatach oraz grubo軼iach do wykonania przer...

pomorskie
Inne us逝gi
04.07.2019
Farbart Piotr Pikania Centr...

Szukasz profesjonalnego sklepu z produktami do wyposa瞠nia wn皻rz? Zale篡 Ci na fachowej, sprawnej obs逝dze i konkurencyjnych cenach? D...

郵御kie
Farby, lakiery i kleje
04.07.2019
SCK Ch這dnictwo-Klimatyzacj...

Sprzeda klimatyzacji oraz urz康ze ch這dniczych najwy窺zej jako軼i, fachowe doradztwo i serwis w zakresie budowy kom鏎 ch這dniczych, i...

dolno郵御kie
Intalacje grzewcze
04.07.2019
ETAK Sp. z o.o. Sp. k.

W naszym sklepie internetowym znajd Pa雟two wszystkie niezb璠ne sprz皻y elektryczne. Sklep Etak to propozycja najlepszych produkt闚 w ...

ma這polskie
Kable, przewody i o鈍ietlenie