Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w ...
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Lesko
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
zdrowie

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 13 SIWZ

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu

Numer referencyjny: ZP 4/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów wykonawczych i przedmiarów robót oraz wykonanie na ich podstawie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Lesku -€“ budynek wielofunkcyjny "D" wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną". Parametry techniczne projektowanego budynku (podstawowe dane):Powierzchnia zabudowy - ok. 859,7 m2, Długość budynku - 33,70 m, Szerokość budynku - 30,05 m, Wysokość budynku - ok.16,70 m, Kubatura - 13954,4 m3, Ilość kondygnacji nadziemnych -€“ 4, Ilość kondygnacji podziemnych -€“ 1, Powierzchnia wewnętrzna budynku - ok. 3114 m2. 4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. PRACE PROJEKTOWE: UWAGA:Zamawiający posiada projekt budowlany ogólny na podstawie którego uzyskał pozwolenia na budowę. Przedmiotem zamówienia jest pracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej na podstawie projektu ogólnego (w tym projektów wykonawczych) i wykonanie wg nich robót budowlanych. Zakres prac projektowych: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich obejmujących oddzielnie dla każdej branży: a) branżę budowlaną b) branże sanitarną c) branżę elektryczną (silne prądy) d) branże elektryczną (słabe prądy) 2) Aktualizację posiadanego przez wykonawcę projektu budowlanego w kontekście opracowanego projektu wykonawczego i przyjętych w nim rozwiązań. W wyniku wykonanej aktualizacji należy również określić sposób i zakres zmian posiadanych przez Zamawiającego decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. 3) Zakres prac projektowych musi uwzględniać całość budynku (bez etapowania), szczególnie w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych. Dokumentację projektową należy wykonać w terminie do 60 dni od podpisania umowy, przy czym skrócenie tego terminu jest jednym z kryteriów oceny ofert. 4.2.2.1. Dokumentacja projektowa musi zawierać: 1) Projekty wykonawcze -€“ opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), 2) Przedmiar robót -€“ opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), 4) Kosztorys inwestorski - który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389); Zamawiający wymaga, aby kosztorys inwestorski uwzględniał wydzielone koszty wyposażenia obiektu. 5) Aktualizację projektu budowlanego -€“ na podstawie przyjętych rozwiązań wykonawczych. Wykonawca dokona aktualizacji projektu budowlanego oraz wskaże konieczność dokonania przez Zamawiającego zmian decyzji administracyjnych (warunki przyłączenia mediów, decyzja pozwolenia na budowę). 6) Z uwagi na bliskie sąsiedztwo lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w przypadku konieczności ustawienia przez Wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy dźwigu budowlanego Wykonawca na własny koszt uzyska pisemną zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zamawiającego. 4.2.2.2. Forma przekazania dokumentacji: Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana w 5 egzemplarzach, a do kompletu dokumentacji należ y dołączyć płytę CD-R/RW zawierającą opisy techniczne i specyfikacje techniczne w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), kosztorys inwestorski w formacie arkusza kalkulacyjnego (nazwa_pliku.xls), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). UWAGA: Ponadto całą dokumentację projektową w wersji ostatecznej podpisanej przez projektantów należy skopiować w formacie PDF i przekazać dodatkowo w tej formie zamawiającemu. 4.2.2.3.Ogólne wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 1)W trakcie prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w pracach projekto-wych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-€użytkowym i innymi dokumentami zamówienia oraz uzgadniać z nim proponowane rozwiązania. 2)Poszczególne etapy prac projektowych i części dokumentacji projektowej oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac projektowych do zatwierdzenia nastąpić winno, na co najmniej 7 dni przed datą zatwierdzenia określoną w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przekazywanie prac projektowych do zatwierdzenia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania. 3) Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych następować będzie w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo -€ finansowym. 4) Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicz-no-€budowlanymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, programem funkcjonalno -€ użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod wzglę-dem kompletności i zgodności z przepisami techniczno-€budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpo-wiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 5)Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi: przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań i klauzulę o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 6)Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżo-wych uczestniczących w realizacji zamówienia, 7)Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być podpisany przez projektanta i sprawdzające-go, 8)W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonaw-stwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszyno-wym (nie dopuszcza się opisów ręcznych -€ dotyczy to również przedmiarów robót i kosztory-sów inwestorskich). 9)Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materia-łów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 -€“ 30b), 10) Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-€budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami przenoszą-cymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpie-czeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, 11) W trakcie realizacji inwestycji, projektanci zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub in-spektora nadzoru inwestorskiego. - w razie potrzeby uzgodnić wykonaną dokumentacje zamienną. 12) Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w tym obejmujących niezbędne dla funkcjonowania obiektu zmiany i przeróbki, jak również możliwość dokonywania takich zmian i przeróbek bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. 4.2.2.4. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 1)Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej dokumentacji z art. 29 oraz art. 30, a także wszelkimi wymogami zawartymi w: - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 ze zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, - innych stosownych aktach prawnych. 2)Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji. 3)Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki: a)wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia; b)wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach; c)warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe; d)oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron; e)wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu. Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi. 4)Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 5)Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: a)przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; b)przez odniesienie się w kolejności preferencji do: - Polskich Norm przenoszących normy europejskie, - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, - europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), - wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), - norm międzynarodowych, - specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, -innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; c)przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; d)przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 6)Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 7)Naruszenie przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy Wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami. 4.2.2.5.Zamawiający informuje, że posiada: 1)Decyzję o pozwoleniu na budowę nr 264/16 znak AB.6740.1.46.2016 z dnia 14.09.2017r. 2)Lokalizacji inwestycji celu publicznego nr P/12/15 z dnia 21.12.2015 4.2.2.ROBOTY BUDOWLANE: Przedmiotem zamówienia będą w szczególności roboty budowlane obejmujące dobudowę części nowoprojektowanej (budynek wielofunkcyjny oznaczony symbolem "D") zawierającej zespół po-radni, aptekę szpitalną, oddział geriatrii, blok operacyjny z centralną sterylizatornią, szatnie perso-nelu oraz część gospodarczo-techniczną, do istniejącego budynku Szpitala oznaczonego symbolem "A". W zakresie zagospodarowania terenu przewidziano rozbiórkę parterowego budynku portierni, wyburzenie fragmentu parterowej części sąsiedniego budynku "B" oraz zmianę układu dróg, chod-ników i parkingów połączoną z likwidacją części istniejących urządzeń budowlanych (dojścia i do-jazdy do budynków). Planowana inwestycja powoduje konieczność częściowej przebudowy istnie-jącego uzbrojenia terenu: podziemnego i nadziemnego. W zakresie zieleni istniejącej zakłada się wycinkę krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Budynek "D" będzie wyposażony w następujące instalacje: wentylacji i ogrzewania, elektryczne i teletechniczne, gazów medycznych, sanitarne. UWAGA:Urządzenia medyczne objęte przedmiotem zamówienia winne posiadać aktualne dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z póź. zm.) Dokumenty te wykonawca będzie zobowiązany złożyć przed ich montażem celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru i zamawiającego. UWAGA:Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie -€“ powyższe musi być wykonane w terminie wykonania umowy. 4.3. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych oraz robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: "PFU") -€“ Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz projekt budowlany stanowiący Załącznik Nr 1a do SIWZ, w skład, którego wchodzą następujące elementy: 1)TOM I -€“ załączniki formalno - prawne, projekt zagospodarowania terenu, Informacja BIOZ - Załączniki formalno-prawne, - Projekt zagospodarowania terenu, -Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Oświadczenia projektantów i sprawdzających - Uprawnienia projektantów i sprawdzających oraz potwierdzenie przynależności do właściwej izby samo-rządu zawodowego - Pismo Urzędu Miasta i Gminy Lesko dotyczące zgody na wymianę nawierzchni zjazdu - Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lesko wyrażająca zgodę na przebudowę istniejącego zjazdu - Pismo Rejonu Dystrybucji Gazu Sanok - Pismo Orange Polska w sprawie warunków przebudowy infrastruktury teletechnicznej - Pismo Leskiego przedsiębiorstwa Komunalnego wyrażające zgodę na wykonanie przyłączy 2)TOM II -€“ Projekt architektoniczno-budowlany -€“ część 1: - Projekt architektury, - Ekspertyza konstrukcji, - Projekt konstrukcji, - Projekt technologii medycznej, 3)TOM II -€“ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -€“ część 2: - Projekt instalacji wewnętrznych wod. - kan. - Projekt wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w tym: - projektowana charakterystyka energetyczna (modernizacja kotłowni), - Projekt sieci i instalacji zewnętrznych wod. - kan. 4)TOM II -€“ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -€“ część 3: - Projekt instalacji elektrycznych, - Projekt instalacji teletechnicznych, - Projekt instalacji gazów medycznych, - Dokumentacja badań podłoża gruntowego, - Opinia geotechniczna, - Projekt geotechniczny, 4.4. Rozwiązania równoważne. Jeżeli w programie funkcjonalno -€“ użytkowym lub w dokumentacji projektowej ogólnej załączonych do SIWZ podane są nazwy (znaki towarowe), to mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez "ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. W przypadku chęci zastosowania przez wykonawcę urządzeń równoważnych zobowiązany jest on na etapie składania oferty wykazać te urządzenia i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej ogólnej. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia mają takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak Tabeli równoważności będzie świadczył o tym, iż wykonawca proponuje rozwiązania wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej ogólnej. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, apro-bat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując PFU lub dokumentację projektową ogólną powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub równoważne". Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełnia-ją równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane robo-ty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskaza-ne przez zamawiającego. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego po-twierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kry-teriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certy-fikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyska-nia w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 4.5. Minimalne okresy gwarancji: 1)Na wykonaną kompletną Dokumentację Projektowo - Kosztorysową -€“ a także odrębnie dla po-szczególnych projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 2)Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. 3)Na dostarczone materiały i urządzenia z wyjątkiem urządzeń medycznych wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końco-wego inwestycji 4)Na urządzenia medyczne wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji 5)Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia i oprogramowanie oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji, chyba że okres gwaran-cji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 6)Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) od dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany

II.5) Główny kod CPV: 71200000-0

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71322000-1, 71221000-3, 71222000-0, 71240000-2, 71250000-5, 71320000-7, 71321000-4, 71325000-2, 71327000-6, 45112700-2, 45212220-4, 71242000-6, 71248000-8, 45000000-7, 45215100-8, 45215140-0, 45215141-8, 45200000-9, 45111200-0, 45113000-2, 45112000-5, 45110000-1, 45400000-1, 45262500-6, 45442000-7, 45410000-4, 45261215-4, 45251410-1, 45320000-6, 45420000-7, 44112110-5, 45261300-7, 45262000-1, 45443000-3, 45262100-2, 45421100-5, 45421141-4, 45432000-4, 45431000-7, 45431100-8, 71247000-1, 45316000-5, 45311000-0, 45315000-8, 45300000-0, 45350000-5, 45330000-9, 45231300-8, 45333000-0, 45310000-3, 45315700-5, 45331000-6, 45331100-7, 45332400-7, 45231000-5, 45232451-8, 45223300-9, 45340000-2, 45450000-6, 45111291-4, 45111240-2, 45111230-9, 45111220-6, 45111213-4, 71326000-9, 33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

5.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w następujących terminach: 1)Etap I: wykonanie dokumentacji projektowej oraz ich wydanie Zamawiającemu nastąpi w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym nie warunkuje to rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o posiadaną do-kumentację; 2)Etap II: wykonanie robót budowlanych w terminie do 31.10.2018 r. -€“ wraz pozyskaniem pozwolenia na użyt-kowanie w imieniu Inwestora. Uwaga! Zgodnie z rozdziałem 18, pkt 18.1 SIWZ termin wykonania projektów wykonawczych i przedmiarów robót jest jednym z kryteriów oceny ofert i Wykonawca deklarujący krótszy termin realizacji niż określony w pkt. 5.1 1) SIWZ otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Określenie warunków: 1)Wiedza i doświadczenie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, należycie wykonał:minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 5.000.000,00 zł każda, w tym minimum jedna robota budowlana polegająca na budowie obiektu ochrony zdrowia o powierzchni zabudowy min. 800 m2 obejmująca blok operacyjny posiadający minimum 1 salę operacyjną, * Przez "budowę" Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wielkość powierzchni zabudowy wskazanej w warunku dotyczy części nowo wykonanej (tj. wybudowanej, odbudowanej, rozbudowa-nej, nadbudowanej), co oznacza, że dla wykazania spełnienia warunków w ramach powierzchni użyt-kowej nie mogą zostać uwzględnione powierzchnie użytkowe już istniejące, tj. nie objęte rozbudową i nadbudową. 2)Potencjał kadrowy:Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi - legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia. W zakresie projektowania: a)minimum jedną osobą (projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), - minimalne doświadczenie zawodowe: w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert uczestniczyła w projektowaniu (jak projektant główny lub branżowy) obiektu ochrony zdrowia o powierzchni zabudowy min. 800 m2 obejmująca blok operacyjny posiadający minimum 1 sa-lę operacyjną. * Przez "budowę" Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miej-scu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wielkość powierzchni użytkowej wskazanej w warunku dotyczy części nowo wykonanej (tj. wybudowanej, odbudo-wanej, rozbudowanej, nadbudowanej), co oznacza, że dla wykazania spełnienia warunków w ramach powierzchni użytkowej nie mogą zostać uwzględnione powierzchnie użytkowe już ist-niejące, tj. nie objęte rozbudową i nadbudową. b)minimum jedną osobą (projektant w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodo-ciągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). c)minimum jedną osobą (projektant w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia do projektowa-nia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-tycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wy-dane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). W zakresie wykonywania robót: d)minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy i kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). - minimalne doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła mini-mum jeden raz funkcję kierownika budowy* obiektu ochrony zdrowia o powierzchni zabudo-wy min. 800 m2 obejmująca blok operacyjny posiadający minimum 1 salę operacyjną * Przez "budowę" Zamawiający rozumie wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Wielkość powierzchni użytkowej wskazanej w warunku dotyczy części nowo wykonanej (tj. wybudowanej, odbudowanej, rozbudowanej, nadbudowanej), co oznacza, że dla wykazania spełnienia warunków w ramach powierzchni użytkowej nie mogą zostać uwzględnione powierzchnie użytkowe już istniejące, tj. nie objęte rozbudową i nadbudową. e)minimum jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót w każdej z niżej wymienionych branż - minimalne wymagania: - na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spe-cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budow-lane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w spe-cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) Uwaga: 1)Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż, 2)Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będą-ce obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej -€“ zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budow-nictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -€“ w odniesieniu do warunku określonego w sekcji III.1.3). ppkt. 1) ogłoszenia 3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ -€“ w odniesieniu do warunku określonego w sekcji III.1.3). ppkt. 2) ogłoszenia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto za całość zamówienia60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady na dokumentację projektową oraz wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i materiały (z wyłączeniem sprzętu medycznego objętego minimalną 24 miesięczną gwarancją) (G) 24,00
Termin wykonania dokumentacji projektowej16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy 1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1)Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w umowie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres oczekiwania przez Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy; 2)wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej 300C lub poniżej 50C) uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót trwające powyżej 3 dni roboczych. Powyższe musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy o całkowitym przerwaniu prac - potwierdzonym przez inspektora nadzoru. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas przestoju w wykonywaniu robót, 3)powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 4)wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 5)Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 6)wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą lub innymi obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o kres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 7)Wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 8)pojawienie się na rynku materiałów, wyrobów lub urządzeń o lepszych parametrach technicznych, poprawiających warunki realizacji robót lub eksploatacji obiektu, 9)zamienne rozwiązania spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń, 10)konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji. 2.Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 4.W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. 5.Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 6.Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: 1)stawki podatku VAT, 2)minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 7.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1)danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2)danych teleadresowych, 3)danych rejestrowych. 8.Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-15, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.09.2022
Signus Zbigniew Bania

Zastanawiasz się, jakiej firmie remontowo-budowlanej zlecić wykończenie swoich domowych wnętrz? Twój dom lub mieszkanie znajduje się na...

śląskie
Inne budownictwo
29.09.2022
Przedsiębiorstwo wielobranż...

Now-Bud Gniezno to firma z wieloletnim doświadczeniem, która oferuje wysokiej jakości materiały budowlane. Są one sprzedawane w atrakcy...

wielkopolskie
Inne budownictwo
19.09.2022
TETON Clean Sp. z o.o. Sp. k.

Ze względu na specyficzne środowisko i warunki eksploatacyjne, w segmencie spożywczym i branży przemysłowej bardzo duże znaczenie ma za...

warmińsko-mazurskie
Prace wysokościowe
06.09.2022
JAMAL Sp. z o.o.

Firma prowadzi usługi budowlano-remontowe. Jesteśmy profesjonalnym zespołem inżynierów i budowniczych dla których najważniejsza jest ja...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe