Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wymiana pokrycia dachowego budynku Szko造 Podstawowej w 安i...
Wymiana pokrycia dachowego budynku Szko造 Podstawowej w 安i...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Tak

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

安i皻ajno
woj. warmi雟ko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Wymiana pokrycia dachowego budynku Szko造 Podstawowej w 安i皻ajnie, ul. Mickiewicza 28

Numer referencyjny: Te.271.2.2.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zam闚ienia jest robota budowlana polegaj帷a na: 1.1. Wymiana pokrycia dachowego budynku Szko造 Podstawowej w 安i皻ajnie, ul. Mickiewicza 28 1.2. Wyprowadzenie ponad dach istniej帷ych kana堯w wentylacyjnych, 1.3. Wymiana okien p馧okr庵造ch w 軼ianach szczytowych, 1.4. Rozebranie pod這gi z desek i polepy w stropie nad pi皻rem, 1.5. wykonanie docieplenia stropu we軟 mineraln i wykonanie pod這gi z p造t OSB. Roboty remontowe b璠 prowadzone w trakcie trwania roku szkolnego, wobec czego prace nale篡 prowadzi z zachowaniem szczeg鏊nych 鈔odk闚 ostro積o軼i tj. wybudowanie zadaszenia przy wej軼iu i na doj軼iach do szko造. W trakcie trwania zaj耩 lekcyjnych, prace remontowe nale篡 prowadzi po przeciwnej stronie, ani瞠li zlokalizowane jest wej軼ie do budynku szko造. Prace po stronie wej軼ia do szko造 nale篡 prowadzi po zako鎍zeniu zaj耩 lekcyjnych lub w dni wolne od zaj耩 lekcyjnych.

II.5) G堯wny kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia: 2018-07-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: - jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 170 000,00 z. - posiada na rachunku bankowym 鈔odki finansowe o wysoko軼i min. 200 000,00 z. lub zdolno嗆 kredytow do wysoko軼i min. 200 000,00 z. lub 鈔odki na rachunku bankowym wraz z zdolno軼i kredytow do 陰cznej warto軼i 200 000,00 z.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠: - wykona roboty budowlane w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, tj. co najmniej jedno zadanie polegaj帷e na remoncie, budowie, przebudowie budynk闚 u篡teczno軼i publicznej o warto軼i min. 200 tys. wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone. - dysponuje potencja貫m kadrowym niezb璠nym do realizacji zam闚ienia tj. co najmniej jedn osob - posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjnymi lub konstrukcyjno - architektonicznymi, tj. posiadaj帷 uprawnienia budowlane w specjalno軼i konstrukcyjnej lub konstrukcyjno - architektonicznej, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 ) lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia w tej specjalno軼i, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu; - za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; - k) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

- wykaz wykonania rob鏒 budowlanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, tj. co najmniej jedno zadanie polegaj帷e na remoncie, budowie, przebudowie budynk闚 u篡teczno軼i publicznej o warto軼i min. 200 tys. ka盥e wraz z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz z za陰czeniem dowod闚 dotycz帷ych najwa積iejszych rob鏒, okre郵aj帷ych, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz wskazuj帷ych, czy zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone (za陰cznik nr 4 do SIWZ); - wykaz dysponowania potencja貫m kadrowym niezb璠nym do realizacji zam闚ienia tj. co najmniej jedn osob - posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjnymi lub konstrukcyjno - architektonicznymi, tj. posiadaj帷 uprawnienia budowlane w specjalno軼i konstrukcyjnej lub konstrukcyjno - architektonicznej,, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332.) lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia w tej specjalno軼i, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (za陰cznik nr 5 do SIWZ); - potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn minimum 170 000,00 z.; - informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowe potwierdzaj帷 wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu; Nale篡 wykaza posiadanie na rachunku Wykonawcy, 鈔odk闚 finansowych o wysoko軼i min. 200 000,00 z. lub nale篡 za陰czy o鈍iadczenie z banku o zdolno軼i kredytowej do wysoko軼i min. 200 000,00 z. lub posiadane 鈔odki na rachunku bankowym wraz z zdolno軼i kredytow do 陰cznej warto軼i 200 000,00 z.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt. i-k: 1) pkt i - sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r闚nowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) pkt j-k - sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠: a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. 2. Je瞠li w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 8 zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 2.000,00 PLN (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych 0/100) przed up造wem terminu sk豉dania ofert. 2. Wadium mo瞠 by wniesione w: 1) pieni康zu; 2) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z p騧n. zm.). 3. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku BS SZCZYTNO O/名I邛AJNO nr rachunku 87 8838 1028 2005 0200 0198 0035, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w post瘼owaniu Te.271.2.2.2018 pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku Szko造 Podstawowej w 安i皻ajnie, ul. Mickiewicza 28". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, o kt鏎ym mowa w rozdz. IX ust. 3 niniejszej SIWZ, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert). 5. Zamawiaj帷y zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieni篹nej - dokument potwierdzaj帷y dokonanie przelewu wadium zosta za陰czony do oferty; 2) innej ni pieni康z - orygina dokumentu zosta z這穎ny w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z tre軼i gwarancji/por璚zenia winno wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium lub wniesie w spos鏏 nieprawid這wy zostanie odrzucona. 8. Okoliczno軼i i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy okre郵a ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej:

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
ㄠczna cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony przewiduj mo磧iwo嗆 dokonywania zmian w niniejszej umowie w nast瘼uj帷ych przypadkach : a) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku si造 wy窺zej, przez kt鏎, na potrzeby niniejszego warunku, nale篡 rozumie zdarzenie zewn皻rzne o charakterze niezale積ym od Stron, kt鏎ego Strony nie mog造 przewidzie przed zawarciem niniejszej umowy, oraz kt鏎ego Strony nie mog造 unikn望, ani kt鏎emu nie mog造 zapobiec przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i, w szczeg鏊no軼i: pow鏚, po瘸r i inne kl瘰ki 篡wio這we, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzia豉nia wojenne, nag貫 za豉mania warunk闚 atmosferycznych, nag貫 przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub ska瞠nia w zakresie terminu wykonania umowy; b) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu umowy lub 鈍iadczenia Stron w zakresie wynikaj帷ym z tych zmian; c) powstania rozbie積o軼i lub niejasno軼i w rozumieniu poj耩 u篡tych w niniejszej umowie, kt鏎ych nie b璠zie mo積a usun望 w inny spos鏏, a zmiana b璠zie umo磧iwia usuni璚ie rozbie積o軼i i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowie przez Strony; d) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy, e) zaistnienia konieczno軼i wykonania rob鏒 dodatkowych czy innych czynno軼i nieprzewidzianych przed zawarciem umowy, niezale積ych od Wykonawcy w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. f) wyst徙ienia przeszk鏚 w postaci niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych, kt鏎e z punktu widzenia technologii wykonania przedmiotu umowy uniemo磧iwiaj prawid這we wykonanie przedmiotu umowy - w zakresie terminu wykonania umowy. g) innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 2. Zmiany, o kt鏎ych mowa w ust. 1, dokonywane b璠 w formie aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-03-12, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: polski

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert) (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsi瑿iorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz si, czy warto zdecydowa si na monta paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje naj豉twiejszym sposobem na to, ...

郵御kie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Fe雟ki

Firma EDMAR proponuj docieplenie poddasza poliuretanow pian otwartokomorow. Pracujemy na sprawdzonych pianach Ameryka雟kich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonk闚
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jeste鄉y wyj徠kow firm, kt鏎a stworzy豉 autorsk, innowacyjn a przede wszystkim pro-gospodarcz technologi budowy dom闚 ekologiczny...

ma這polskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pian PUR. Nasze dzia豉nia opieraj si na jasnych zasadach, kt鏎e buduj siln mark i pozycj lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonk闚