Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   "Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 ...
"Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Milicz
woj. dolno郵御kie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
Sk豉danie oferty odbywa si za po鈔ednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

"Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ul. Kopernika 18 w Miliczu".

Numer referencyjny: IF.271.8.3.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ul. Kopernika 18 w Miliczu. 2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje m.in.: a. ocieplenie 軼iany zewn皻rznej budynku przy gruncie styropianem ekstrudowanym o grubo軼i 12 cm, b. ocieplenie 軼ian zewn皻rznych styropianem o grubo軼i 15 cm, c. wymiana cz窷ci okien na energooszcz璠ne o U=1,3 [W/m2K], d. ocieplenie stropodachu budynku szko造. e. Roboty zwi您ane z wykonaniem ww. prac i b璠帷e do wykonania wewn徠rz budynku, nale篡 wykona w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. 3. W zwi您ku z trwaj帷ymi pracami zwi您anymi z budow sali gimnastycznej prace dociepleniowe nale篡 rozpocz望 od elewacji p馧nocnej. Po stronie Wykonawcy znajduje si wykonanie wygrodzenia terenu placu budowy w odleg這軼i 3,5 metra od 軼ian budynku szko造. Prace zwi您ane z dociepleniem elewacji p馧nocnej nale篡 zako鎍zy do 31 sierpnia 2018 roku. 4. Zadanie nie obejmuje monta簑 instalacji fotowoltaicznej (PV). 5. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej pn. "Projekt termomodernizacji Szko造 Podstawowej nr 2 w Miliczu" oraz w zgodno軼i z za陰czonym audytem energetycznym opracowanymi przez arch. Ew Majewsk reprezentuj帷 Pracowni Architektury PROJEKT, ul. Ozimska 40, 54-058 Opole, stanowi帷ymi Za陰cznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji. 6. Za陰czone przedmiary s materia貫m pomocniczym (wynagrodzenie rycza速owe obejmuje wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytu逝 wszelkich koszt闚 zwi您anych z realizacj przedmiotu umowy, a tak瞠 oddzia造wania innych czynnik闚 maj帷ych lub mog帷ych mie wp造w na koszty. Niedoszacowanie, pomini璚ie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie mo瞠 by podstaw do 膨dania zmiany wynagrodzenia rycza速owego). Przedmiary rob鏒, wchodz帷e w sk豉d Za陰cznika nr 9 do Specyfikacji, okre郵aj wy陰cznie zakres i wielko嗆 zadania. 7. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert kosztorysu ofertowego z zastrze瞠niem, i kosztorys ten nie b璠zie stanowi przedmiotu oceny, stanowi b璠zie wy陰cznie dokument pomocniczy s逝膨cy do zbadania z這穎nych ofert, pod k徠em ra膨co niskiej ceny, w oparciu o wycen okre郵onych grup rob鏒. 8. Kosztorys z這穎ny przez Wykonawc wraz z ofert, stanowi b璠zie r闚nie podstaw do rozliczenia ewentualnych rob鏒 uzupe軟iaj帷ych. 9. Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj zadania, jak r闚nie wszystkie pozosta貫 koszty bez kt鏎ych nie mo積a wykona przedmiotowego zam闚ienia. Wykonawca musi przewidzie wszystkie okoliczno軼i, kt鏎e mog wp造n望 na cen rycza速ow zam闚ienia. Niedoszacowanie, pomini璚ie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mo瞠 by podstaw do 膨dania zmiany wynagrodzenia rycza速owego. 10. Dok豉dne dane, niezb璠ne do wyceny zadania i obliczenia ceny nale篡 okre郵i na podstawie dokumentacji projektowej. 11. W ci庵u 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowi您any jest przedstawi Zamawiaj帷emu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo - finansowy rob鏒.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45214210-5, 45320000-6, 45210000-2, 45321000-3, 45324000-4

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ewentualny zakres rob鏒 mo瞠 dotyczy wszystkich rob鏒 (wraz z us逝gami i dostawami koniecznymi do wykonania tych rob鏒) zawartych w przedmiocie zam闚ienia. Warunkiem udzielenie zam闚ienia jest przedstawienie pisemnego uzasadnienia.
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia: 2018-10-01


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiaj帷y okre郵a wymagania zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez zamawiaj帷ego czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia je瞠li wykonanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w spos鏏 okre郵ony w art. 22 禮1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z p騧. zm.). a. Roboty izolacyjne b. Roboty murarskie W trakcie realizacji zam闚ienia zamawiaj帷y uprawniony jest do wykonywania czynno軼i kontrolnych wobec Wykonawcy odno郾ie spe軟iania przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez Zamawiaj帷ego czynno軼i w ramach realizacji przedmiotu z wyj徠kiem: a. kierowania czy nadzoru nad tymi robotami, b. obs逝gi geodezyjnej, c. bada polegaj帷ych na sprawdzeniu i okre郵eniu w豉軼iwo軼i gruntu oraz materia堯w, budowlanych u篡tych podczas budowy, d. niezb璠nych ekspertyz technicznych wymaganych do wykonania prowadzonej inwestycji, e. najmu sprz皻u budowlanego niezb璠nego podczas realizacji przedsi瞝zi璚ia. Zamawiaj帷y uprawniony jest w szczeg鏊no軼i do: a. 膨dania o鈍iadcze i dokument闚 w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚 i dokonywania ich oceny; b. 膨dania wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚; c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 鈍iadczenia. Z tytu逝 niespe軟ienia przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez Zamawiaj帷ego czynno軼i zamawiaj帷y przewiduje sankcj w postaci obowi您ku zap豉ty przez wykonawc kary umownej w wysoko軼i okre郵onej we wzorze umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Niez這瞠nie przez Wykonawc w wyznaczonym przez Zamawiaj帷ego terminie 膨danych przez Zamawiaj帷ego dowod闚 w celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac traktowane b璠zie jako niespe軟ienie przez wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez Zamawiaj帷ego czynno軼i. W przypadku uzasadnionych w徠pliwo軼i co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawc lub podwykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si o przeprowadzenie kontroli przez Pa雟twow Inspekcj Pracy. W trakcie realizacji zam闚ienia na ka盥e wezwanie zamawiaj帷ego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przed這篡 zamawiaj帷emu wskazane poni瞠j dowody w celu potwierdzenia spe軟ienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac przez Wykonawc lub Podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych wskazane przez Zamawiaj帷ego czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia: a. o鈍iadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i, kt鏎ych dotyczy wezwanie zamawiaj帷ego. O鈍iadczenie to powinno zawiera w szczeg鏊no軼i: dok豉dne okre郵enie podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, dat z這瞠nia o鈍iadczenia, wskazanie, 瞠 obj皻e wezwaniem czynno軼i wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych os鏏, imion i nazwisk tych os鏏, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z這瞠nia o鈍iadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. b. po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi umowy/um闚 o prac os鏏 wykonuj帷ych w trakcie realizacji zam闚ienia czynno軼i, kt鏎ych dotyczy ww. o鈍iadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj帷ym zakres obowi您k闚, je瞠li zosta sporz康zony). Kopia umowy/um闚 powinna zosta zanonimizowana w spos鏏 zapewniaj帷y ochron danych osobowych pracownik闚, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg鏊no軼i bez adres闚, nr PESEL pracownik闚). Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar etatu powinny by mo磧iwe do zidentyfikowania; c. za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 ZUS, potwierdzaj帷e op豉canie przez Wykonawc lub Podwykonawc sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne z tytu逝 zatrudnienia na podstawie um闚 o prac za ostatni okres rozliczeniowy; d. po鈍iadczon za zgodno嗆 z orygina貫m odpowiednio przez Wykonawc lub Podwykonawc kopi dowodu potwierdzaj帷ego zg這szenie pracownika przez pracodawc do ubezpiecze, zanonimizowan w spos鏏 zapewniaj帷y ochron danych osobowych pracownik闚, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. R紟NOWA烤O汎 MATERIA紟 I URZ.ZE: a. W sytuacji, gdy Zamawiaj帷y opisa przedmiot zam闚ienia przez wskazanie znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, to nale篡 rozumie, i dopuszcza si zastosowanie rozwi您a r闚nowa積ych. b. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie r闚nowa積ych materia堯w budowlanych, kt鏎e s wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach rob鏒 i szczeg馧owych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, 瞠 materia造 r闚nowa積e b璠 posiada造 co najmniej takie same parametry techniczne jak materia造 wymienione w w/w dokumentach. c. Na wykonawcy spoczywa obowi您ek wykazania, i oferowane dostawy (urz康zenia i materia造 budowlane), us逝gi lub roboty budowlane spe軟iaj wymagania Zamawiaj帷ego. d. Wszelkie produkty pochodz帷e od konkretnych producent闚, okre郵aj minimalne parametry jako軼iowe i cechy u篡tkowe jakim musz odpowiada produkty, aby spe軟ia wymagania stawiane przez Zamawiaj帷ego i stanowi wy陰cznie wzorzec jako軼iowy przedmiotu zam闚ienia. e. Przez zapis dotycz帷y minimalnych wymaga parametr闚 jako軼iowych, Zamawiaj帷y rozumie wymagania towar闚 zawarte w og鏊nie dost瘼nych 廝鏚豉ch, katalogach, stronach internetowych producent闚. Operowanie przyk豉dowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwa Zamawiaj帷ego w stosunku do okre郵onego rozwi您ania. Tak wi璚 pos逝giwanie si nazwami producent闚 czy produkt闚 ma wy陰cznie charakter przyk豉dowy. Zamawiaj帷y przy opisie przedmiotu zam闚ienia wskazuj帷 oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze郾ie produkty r闚nowa積e o parametrach jako軼iowych i cechach u篡tkowych, co najmniej na poziomie parametr闚 wskazanego produktu, uznaj帷 tym samym ka盥y produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia stosownych dokument闚, uwiarygadniaj帷ych te materia造 lub urz康zenia. f. W przypadku gdy Wykonawca nie z這篡 w ofercie dokument闚 o zastosowaniu innych materia堯w i urz康ze, to rozumie si przez to, 瞠 do kalkulacji ceny oferty uj皻o materia造 i urz康zenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Szczeg馧owo i 陰cznie przedmiot zam闚ienia okre郵a Za陰cznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa opisuj帷a przedmiot zam闚ienia: - Projekt Budowlany - Projekt Wykonawczy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob鏒 - Przedmiar Rob鏒 Je瞠li, kt鏎y z ww. element闚 dokumentacji projektowej pomija zakres uwzgl璠niony w jednym z pozosta造ch dokument闚 wymienionych powy瞠j, dokumentacj projektow nale篡 odczytywa i uwzgl璠nia w najszerszym zakresie, w jakim zosta豉 ona opracowana.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku. Wykonawca potwierdza spe軟ienie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia w豉snego, o kt鏎ym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku. Wykonawca potwierdza spe軟ienie warunku poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia w豉snego, o kt鏎ym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy wyka膨 minimalne poziomy zdolno軼i w zakresie do鈍iadczenia tj., 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali nale篡cie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zyli a. co najmniej dwie odr瑿ne roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, o warto軼i nie ni窺zej ni 600.000,00 z brutto dla ka盥ej z rob鏒, polegaj帷e na dociepleniu budynk闚 O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy wyka膨 minimalne poziomy zdolno軼i w zakresie dysponowania nast瘼uj帷ymi osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia: a. jedn osob posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze (kierownik budowy); - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak

Informacje dodatkowe: Osoby bior帷e udzia w post瘼owaniu powinny posiada uprawnienia budowlane bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p騧n. zm.) oraz rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014r. poz. 1278 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1 ustawy mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych. Regulacj odr瑿n stanowi przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z p騧n. zm.). Po陰czenie stanowisk, o kt鏎ych mowa w pkt 5.1.3. ppkt 2 lit. a. - b, mo磧iwe jest tylko pod warunkiem spe軟ienia 陰cznie wymaga dotycz帷ych kwalifikacji i do鈍iadczenia dla poszczeg鏊nych stanowisk. Na potrzeby niniejszej SIWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu nale篡 rozumie zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p騧n. zm.)

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty wykonawca ma do陰czy aktualne na dzie sk豉dania o鈍iadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiaj帷ego w og這szeniu o zam闚ieniu i w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia. Informacje zawarte w o鈍iadczeniu stanowi wst瘼ne potwierdzenie, 瞠 wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. Wykonawca w/w o鈍iadczenia sk豉da zgodnie z tre軼i: 1) Za陰cznika nr 2 do SIWZ - O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. 2) Za陰cznika nr 3 do SIWZ - O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania. Ka盥y Wykonawca, kt鏎y z這篡 ofert, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawc lub wykonawcami, kt鏎zy z這篡li oferty. Wraz ze z這瞠niem o鈍iadczenia, wykonawca mo瞠 przedstawi dowody, 瞠 powi您ania z innym wykonawc lub wykonawcami, kt鏎zy z這篡li oferty nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, sk豉da na wezwanie zamawiaj帷ego w wyznaczonym terminie (nie kr鏒szym ni 5 dni) aktualne na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. O鈍iadczeniami i dokumentami potwierdzaj帷ymi spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w niniejszym post瘼owaniu s: 1. Dokumenty dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - nie dotyczy 2. Dokumenty dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej: A) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty. Z wykazu ma wynika, 瞠 wykonawca wykona a. co najmniej dwie odr瑿ne roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, o warto軼i nie ni窺zej ni 600.000,00 z brutto dla ka盥ej z rob鏒, polegaj帷e na dociepleniu budynk闚 Wykaz nale篡 przygotowa zgodnie z za陰cznikiem nr 6 do SIWZ. B) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynika, 瞠 wykonawca dysponuje osobami posiadaj帷ymi kwalifikacje zawodowe i do鈍iadczenie zawodowe na ka盥e z n/w stanowisk: a) Kierownik budowy - minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadaj帷e przedmiotowi zam闚ienia w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z p騧n. zm.) lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, Wykaz nale篡 przygotowa zgodnie z za陰cznikiem nr 7 do SIWZ. C) o鈍iadczenie na temat wykszta販enia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. O鈍iadczenie nale篡 przygotowa zgodnie z za陰cznikiem nr 7A do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

W przedmiotowym post瘼owaniu jest wymagane wadium. Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium w wysoko軼i 20.000,00 z (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych 00/100). Wadium mo瞠 by wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieni康zu b) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium w formie pieni篹nej nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: BS Milicz 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 z adnotacj na blankiecie przelewu: "Wadium - Przetarg nieograniczony p. n. "Termomodernizacja budynku Szko造 Podstawowej nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ul. Kopernika 18 w Miliczu". Wadium wnoszone w formie por璚zenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i, zaleca si w interesie wykonawcy, w formie nienaruszonego orygina逝 zdeponowa w kasie Zamawiaj帷ego tj. w Urz康 Miejskim w Miliczu ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz przed up造wem terminu sk豉dania ofert. UWAGA: Kasa Zamawiaj帷ego czynna jest od poniedzia趾u do pi徠ku, w godzinach od 08:00 do 14:00. Nie ma obowi您ku za陰cza dokumentu wadium wniesionego w formie niepieni篹nej do oferty (w przypadku, gdy wadium zostanie zdeponowane w oryginale w kasie Zamawiaj帷ego, o czym mowa w pkt 8.4.). Je郵i Wadium wnoszone w postaci niepieni篹nej zostanie jednak z這穎ne w oryginalnym egzemplarzu bezpo鈔ednio do oferty, zaleca si zamie軼i dokument wadialny w taki spos鏏, aby jego zwrot przez Zamawiaj帷ego nie naruszy integralno軼i oferty i do陰czonych o鈍iadcze wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokument闚). Z tre軼i wadium wnoszonego w formie: por璚zenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i, powinno wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium, w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Je郵i tre嗆 wnoszonego wadium b璠zie ogranicza w jakikolwiek spos鏏 bezwarunkowy i na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego wyp豉t wadium Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wadium zosta這 nieskutecznie wniesione i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp odrzuci ofert wykonawcy. W przypadku sk豉dania przez Wykonawc wadium w formie gwarancji / por璚ze o kt鏎ych mowa w punkcie 8.2. niniejszej SIWZ, gwarancja/por璚zenie ma by sporz康zona zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i winna zawiera nast瘼uj帷e elementy: a) nazw daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj帷ego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj帷ych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie post瘼owania, c) okre郵enie przedmiotu post瘼owania, d) okre郵enie wierzytelno軼i, kt鏎a ma by zabezpieczona gwarancj, e) kwot gwarancji, f) termin wa積o軼i gwarancji. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, jako zobowi您anego nale篡 oznaczy wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. W przypadku wniesienia przez Wykonawc wadium w formie niepieni篹nej, jako Beneficjenta nale篡 oznaczy Gmin Milicz, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz Wadium powinno obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert, poczynaj帷 od daty sk豉dania ofert. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wniesienie wadium w pieni康zu b璠zie skuteczne, je瞠li w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

nie dotyczy

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

nie dotyczy

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

nie dotyczy

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

nie dotyczy

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
D逝go嗆 okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚): nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

nie dotyczy

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

nie dotyczy

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w nast瘼uj帷ych przypadkach: a) wyst徙ienia si造 wy窺zej rozumianej jako okoliczno軼i, kt鏎e zaistnia造 niezale積ie od Wykonawcy, b康 Zamawiaj帷ego, a kt鏎ych Strony przy do這瞠niu nale篡tej staranno軼i nie mog造 w dniu podpisywania Umowy przewidzie ani im (r闚nie po tym dniu) zapobiec, a w tym: b) katastrofy naturalne, c) nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrzymuj帷e si nie kr鏂ej ni 5 dni, d) zamieszki spo貫czne, e) konieczno嗆 wykonania prac archeologicznych, f) sprzeczne z przepisami dzia豉nia os鏏 trzecich; g) w razie wyst徙ienia si造 wy窺zej strony b璠 mog造 zmieni termin realizacji zam闚ienia poprzez jego wyd逝瞠nie o czas, w jakim trwa豉 si豉 wy窺za; h) w razie zaprzestania produkcji wskazanych przez Zamawiaj帷ego do realizacji zam闚ienia materia堯w, je瞠li z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy nast徙i zaniechanie produkcji materia堯w przewidzianych w dokumentacji projektowej, lub nast徙i inna konieczno嗆 zastosowania materia堯w zamiennych, na kt鏎e Zamawiaj帷y nie wyra瘸 zgody - poprzez zast徙ienie ich innymi o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych i u篡tkowych; i) mo磧iwo嗆 wykonania rob鏒 zamiennych w stosunku do rob鏒 przewidzianych dokumentacj projektow, w sytuacji gdy wykonanie tych rob鏒 b璠zie niezb璠ne do prawid這wego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowi您uj帷ymi na dzie odbioru rob鏒 przepisami, wykonania przedmiotu umowy; j) zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT) na us逝gi okre郵one w przedmiocie zam闚ienia, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do stawki wynikaj帷ej ze zmienionych przepis闚 prawa, a tym samym dokonanie zmiany wynagrodzenia umownego brutto; k) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiaj帷ego - w szczeg鏊no軼i os鏏 nadzoruj帷ych prowadzenie prac - poprzez wskazanie nowych os鏏 b璠帷ych kluczowym personelem Wykonawcy i Zamawiaj帷ego; l) zmiany podwykonawcy i/lub cz窷ci wykonywanego przez niego zakresu rob鏒, b康 wprowadzenia podwykonawcy, je瞠li b璠zie to wskazane dla zapewnienia prawid這wo軼i realizacji zam闚ienia i nie spowoduje dla Zamawiaj帷ego szkody. W pozosta造m zakresie maj zastosowanie zapisy w brzmieniu okre郵onym w art. 144 ust. 1 pkt 2,3,4,5,6 oraz ust. 1a-1e oraz ust. 2 i 3 Ustawy. Strona d捫帷a do zmiany tre軼i Umowy jest obowi您ana przedstawi na pi鄉ie argumenty przemawiaj帷e za zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

nie dotyczy

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-03-15, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Wskaza powody:

nie dotyczy

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.12.2020
PPHU Simar S豉womir 奸iwa

Je郵i szukasz ekologicznych i wydajnych sposob闚 ogrzewania, sprawd ofert Przedsi瑿iorstwa Produkcyjno-Handlowo-Us逝gowego SIMAR w Pl...

wielkopolskie
Inne budownictwo
28.11.2020
Pur Partner Tomasz Cybul

Pur Partner to firma specjalizuj帷a si w izolacji natryskowej piank poliuretanow. Ponad 10 lat do鈍iadczenia oraz wykonane w tym cza...

lubelskie
Materia造 izolacyjne
27.11.2020
HKS Lazar Sp. z o.o.

HKS LAZAR to rodzinna firma z ponad 80-letnim do鈍iadczeniem w produkcji nowoczesnych urz康ze grzewczych. Takie produkty jak: pompy ci...

郵御kie
Intalacje grzewcze
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Maku豉

Jeste鄉y firm in篡nieryjno- techniczn. Dostarczamy us逝gi, materia造 oraz urz康zenia dla bran篡 grzewczej i ciep這wniczej. Od pocz徠k...

鈍i皻okrzyskie
Instalacje gazowe