Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjn...
Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjn...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kobierzyce
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym

Numer referencyjny: RŚZiZP.271.0013.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślęza, Gmina Kobierzyce wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym. Zamówienie obejmuje: -€˘ Budowę budynku świetlicy w południowo-zachodnim narożniku działki, -€˘ Budowę wjazdu na teren działki bezpośrednio z drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD, ul. Główna, -€˘ Budowę parkingu na 60 miejsc postojowych utwardzonego kostką brukową grubości 8,0cm (zgodnie z projektem drogowym). Droga dojazdowa do parkingu spełnia również funkcje drogi pożarowej. Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN (kiloniutonów) (zgodnie z projektem drogowym). Droga pożarowa biegnie wzdłuż granicy zachodniej i zakończona jest placem manewrowym o wymiarach 20,0x20,0m, -€˘ Budowę ciągów pieszych utwardzonych kostką brukową gr. 6,0cm stanowiących wewnętrzną komunikację na terenie działki (zgodnie z projektem drogowym), -€˘ Modernizację istniejącego boiska do koszykówki obejmującą wymianę nawierzchni na poliuretanową i budowę piłkochwytu na wysokość 4,0 m od strony zachodniej boiska oraz modernizację istniejącej trybuny, -€˘ W centralnej części działek, budowę ogrodzonego boiska typu "Orlik" o wymiarach 62,5x30,5m, -€˘ Budowę ogrodzenia terenu świetlicy z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo 3W-1510 mm 4/5mm malowanych proszkowo, o oczkach 50x200mm, z bramą wjazdową oraz furtką wejściową od strony południowej, -€˘ Nasadzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, -€˘ Wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ (Załącznik nr 8). 3. W skład dokumentacji technicznej wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, zamienny projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki i uzgodnienia, MPZP oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna. 4. Projektowane parametry zabudowy: Powierzchnia terenu -15 316,00 m2 Powierzchnia zabudowy -€“ 643,83 m2 Powierzchnia utwardzona - 2 909,25 m2 Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (boiska, plac zabaw) -€“ 3 185,11 m2 Powierzchnia biologicznie czynna - 8 584,81 m2 5. Projektowane parametry obiektu: Powierzchnia użytkowa -€“ 533,23 m2 Powierzchnia zabudowy -€“ 643,83 m2 Kubatura -€“ 4 557,00 m3 6. Warunki związane z realizacją zamówienia: 6.1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m.in. wykona, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne drogi dojazdowe, organizację ruchu, doprowadzenie mediów na czas budowy (podpisanie umów na dostawę mediów na czas trwania prac budowlanych). Zamawiający zastrzega, iż nie udostępni dla celów realizacji przedmiotu umowy mediów w tym prądu i wody. Tym samym Wykonawca po przejęciu placu budowy winien niezwłocznie w razie potrzeby wystąpić o warunki techniczne doprowadzenia mediów na teren budowy, a następnie w imieniu własnym i na własną rzecz podpisać umowy na doprowadzenie mediów i pokryć wszelkie koszty z tego tytułu. 6.2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla zajęcia pasa drogowego, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. 6.3. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych, w tym między innymi do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów. 6.4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu w tym zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów lub w przypadku, gdy takie pozwolenie nie jest wymagane, dokona zgłoszenia obiektu do użytkowania. 6.5. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową, dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie. 6.6. W ramach zamówienia Wykonawca w razie konieczności opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budowanego obiektu oraz przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 6.7. W ramach zamówienie Wykonawca dostarczy instrukcje w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektu oraz dokona przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. Z przeszkolenia zostanie sporządzony stosowany protokół podpisany przez Wykonawcę oraz osobę reprezentującą użytkownika. 6.8. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na miesiąc radę narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby również z udziałem (odpowiednio w zależności od potrzeby) nadzoru autorskiego. Rada budowy będzie prowadzona przez kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie również przygotowanie odpowiedniego protokołu z ustaleń na niej podjętych. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga zgody Zamawiającego. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych robót w formie opisu technicznego. 6.9. Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi, a następnie Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie do akceptacji protokołów, a następnie uzyskanie niezbędnych podpisów od Inspektorów Nadzoru. Protokół wraz z podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę kosztorysem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego. 6.10. Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierającej spis treści w skład, której wejdą m.in.: a. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą, że zostały wbudowane na prezentowanej budowie, b. protokoły badań i prób, c. świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli jest wymagane), d. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, e. geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia jej w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, f. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i Inspektora Nadzoru, g. 3 egzemplarze kompletnej instrukcja w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji sporządzonej zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 do umowy. h. protokół z przeprowadzenia przeszkolenia osób obsługujących urządzenia po stronie użytkownika 6.11. Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od Inspektorów Nadzoru pisemne potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej. 6.12. Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną. 6.13. Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym odbywać się będą rady budowy (pomieszczenie, w którym odbywać się będą rady budowy musi mieć dostęp do komputera posiadającego dostęp do Internetu, stół konferencyjny z krzesłami dla min. 12 osób). 6.14. Należy ująć w wycenie koszty towarzyszące realizacji prac budowlanych jak np. naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków uzgodnień i decyzji. 6.15. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przedstawicielami użytkownika. 6.16. Wykonawca zapewni stały nadzór geotechniczny nad budową, w ramach którego przeprowadzi także kontrolne badania gruntu zastanego na placu budowy, w tym jego stopnia zagęszczenia. 6.17. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 6.18. Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. Wykonawca poniesie koszty transportu i rozplantowania, natomiast przyjęcie odpadów będzie nieodpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Kobierzyce nr RBPiZN-OSIGO-205/0151/2008. 6.19. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach oraz w sposób najmniej uciążliwy dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej (w szczególności należy zapobiegać oddziaływania pylenia i hałasu na sąsiednie nieruchomości). W przypadku zanieczyszczenia przez Wykonawcę drogi dojazdowej na budowę zobowiązany jest on do natychmiastowego jej wyczyszczenia. 6.20. Brak zaleceń nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp, porządku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu może być obok zastrzeżeń do realizacji prac podstawą odmowy akceptacji protokołu zaawansowania robót (tabeli rozliczeniowej). 6.21. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w przeglądach obiektu nie częściej niż jeden raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 6.22. W przypadku realizacji dostaw na budowę realizowanych przez Zamawiającego Wykonawca umożliwi te dostawy, a także zapewni ich bezpieczeństwo na obiekcie oraz zobowiązany będzie do współpracy w tym zakresie. Do czasu oddania terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za mienie dostarczane w ramach odrębnych zamówień realizowanych przez innych Wykonawców (maksymalna wartość przedmiotowych dostaw nie przekroczy 50.000,00 zł). 6.23. Wykonawca ma obowiązek przekazania powykonawczo zestawienia zakresów oraz kosztów inwestycji wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia z podaniem wartości poszczególnych elementów. 6.24. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, trzy egzemplarze kompletnej instrukcji w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektu. W instrukcji tej zawarte będą informacje dotyczące serwisu, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcja winna być sporządzona zgodnie wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 do umowy. 6.25. Najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego wykonania inwestycji, który będzie stanowił integralną część umowy stanowiąc do niej załącznik. 6.26. Wykonawca zamontuje przy każdych nowo montowanych drzwiach odbojniki ścienne lub podłogowe. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę: 7.1. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych, były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 tj.). 7.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) (tj. bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 7.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 7.4. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45261000-4, 45430000-0, 45310000-3, 45223500-1, 45320000-6, 45262520-2, 45420000-7, 45421150-0, 45233226-9, 45233226-9, 45212140-9, 45332200-5, 45332300-6, 45231112-3, 45231300-8, 45312310-3, 45410000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem prac dekarskich, tynkarskich, budowlanych, utwardzeniem nawierzchni, montażem dodatkowych elementów małej architektury, budowie dodatkowych instalacji (hydraulicznych, elektrycznych) lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp,

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki określone w ppkt 1.3. a) SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: Jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa nowego obiektu użyteczności publicznej/zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600,00 m2 wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt. 3 ppkt. 4) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. oraz dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy, który zrealizował przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego obiektu użyteczności publicznej/zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600,00 m2, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego staż w zawodzie min. 5 lat WAŻNE: KIEROWNIK WINIEN PRZEBYWAĆ STALE NA PLACU BUDOWY W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1) Wyonawca, który polega na innych podmiotach musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego. Dokumenty dotyczące oświadczenia woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań należy składać w formie oryginału.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; obejmujący co najmniej: Jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa nowego obiektu użyteczności publicznej/zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600,00 m2 wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy, który zrealizował przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego obiektu użyteczności publicznej/zamieszkania zbiorowego lub mieszkalnego, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 600,00 m2, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającego staż w zawodzie min. 5 lat 6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (min. 1.000.000,00 zł),

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 tj.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem -€“ Wadium/ Budowa świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo-rekreacyjnym. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, oraz winna zawierać, co najmniej następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji, 4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie: 1) gwarancji, gwarancja winna zostać złożona w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem "WADIUM", zaś jej kopię zaleca się dołączyć do oferty; 2) pieniądza, zaleca się dołączenie do oferty kopi lub wydruku potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rekojmia25,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % wartości brutto umowy, które powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. Wartość umowy jest zgodna z ofertą Wykonawcy z uwzględnieniem podatku VAT. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej ( pieniężnych); 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; - przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; - wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 5) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy); 6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 8) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10) zmiana sposobu płatności -€“ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia; 11) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zaniechanych; 12) wprowadzenie robót zamiennych, które są konieczne ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego; 13) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/zmniejszenie) w przypadku wystąpienia robót zamiennych na zasadach określonych w umowie; 14) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych; 15) zmiana kwot budżetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

zgodnie z SIWZ

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

zgodnie z SIWZ

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-12, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo