Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na trenie...
Budowa doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na trenie...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polkowice
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »



Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa doświetlenia wybranych przejść dla pieszych na trenie Polkowic (37 szt.)

Numer referencyjny: ZP.271.15.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjno-inżynieryjne obejmujące: 1. Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, wysięgnikami i oprawami, demontaże -€“ zgodnie z dokumentacją oraz przedmiarem. 2. Roboty ziemne, w tym przepusty pod drogami. 3. Układanie, obróbka i podłączenie kabli elektroenergetycznych 0,4 kV. 4. Pomiary i sprawdzenia. 5. Roboty przygotowawcze i towarzyszące. 6. Roboty wykończeniowe, odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu. 7. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i opisie pozycji przedmiarów robót. Dokumentacja została opracowana przez: Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak, ul. Głogowska 2A, Wilków, 67-200 Głogów.

II.5) Główny kod CPV: 45311000-0

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45231400-9, 45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
4
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: - przy robotach ziemnych: wykopy ręczne i mechaniczne, układanie rur osłonowych, posadowienie fundamentów; - przy robotach elektroenergetycznych i pracach instalacyjnych: montaż słupów, wysięgników i opraw, obróbka i podłączenia przewodów i kabli. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 16 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ. 2. Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie następujących robót budowlanych: - w zakresie montażu oraz instalacji elementów oświetlenia drogowego. Oznacza to, iż wykonawca będzie musiał je wykonać samodzielnie. Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania wyłącza również możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie doświadczenia. W zakresie wykonania pozostałej części zamówienia m.in.: - roboty ziemne - Wykonawca może zatrudnić podwykonawcę. 3. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Rozpoczęcie -€“ w dniu przekazania placu budowy -€“ nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy; Zakończenie -€“ do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej trzy różne zamówienia z zakresu budowy lub przebudowy linii oświetleniowej, z których co najmniej jedno zadanie dotyczyłoby minimum 15 lamp oświetleniowych, oraz co najmniej jedno o wartości minimum 100 000 zł brutto; - możliwość dysponowania osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -€“ min. 1 osoba. - możliwość dysponowania osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych -€“ minimum 2 osoby.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże realizację minimum trzy różne zamówienia z zakresu budowy lub przebudowy linii oświetleniowej, z których co najmniej jedno zadanie dotyczyłoby minimum 15 lamp oświetleniowych, oraz co najmniej jedno o wartości minimum 100 000 zł brutto.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony):

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:



IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:



IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu: a) w przypadku wystąpienia potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z wymaganiami technologii. Za niekorzystne warunki uznaje się: -€’ występowanie przez okres dłuższy niż 3 dni temperatury poniżej -5°C w ciągu dnia i/lub w nocy, -€’ opady deszczu trwające dłużej niż 3 kolejne dni, -€’ opady śniegu trwające dłużej niż 3 kolejne dni, -€’ utrzymująca się zmarzlina na głębokości do 1m. b) w przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art.67 lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac, na skutek wprowadzenia robót zamiennych lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*), e) w przypadku konieczności wstrzymania robót w związku z wydobyciem znaleziska posiadającego znamiona zabytku w celu przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu przedłożonej przed podpisaniem umowy i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Stanowić to będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. 3. Roboty zamienne tzn. roboty: a) które w wyniku wycofania po dacie podpisania umowy z bieżącej produkcji rynkowej materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz niezgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, b) które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego, c) wynikające z konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, d) wynikające z wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentach inwestycji wymienionych w §1 ust.3 umowy, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, e) wynikające z wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, f) wynikające z konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, g) wynikające z wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, których wykonanie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.2 umowy, będą rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia: A. ceny czynników produkcji dla poszczególnych branż (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie ceny materiałów i średnie ceny najmu sprzętu) za kwartał poprzedzający okres rozliczenia, B. podstawą do określenia nakładów rzeczowych robót zamiennych będą normy i katalogi nakładów rzeczowych zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku inne odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, KSNR-y, KNP i inne katalogi, a dopiero następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o planowanym rozpoczęciu prac podlegających rozliczeniu indywidualnemu. C. ustalenie odpowiedniej podstawy wyceny następować będzie z uwzględnieniem w pierwszej kolejności faktycznych parametrów materiału i sprzętu stosowanego na placu budowy, D. dla materiałów oraz sprzętu nie wycenianych w cennikach SEKONCENBUD ceny będą określane na podstawie faktycznych cen zakupu oraz wynajmu (po udzielonych Wykonawcy rabatach) i udokumentowane potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami faktur pozwalającymi określić jakość i rodzaj wbudowanego materiału oraz zgodność z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej; Zamawiający musi zaakceptować cenę materiału; Wykonawca w celu rozliczenia przedstawia faktury na co najmniej 80% ilości materiału podlegającego wbudowaniu i rozliczeniu. 4. Wprowadzenie do obowiązującej treści umowy robót zamiennych nastąpi na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez: a) spisanie protokołu konieczności przez Kierownika Robót oraz przedstawicieli Zamawiającego, b) spisanie pomiędzy stronami aneksu do umowy, który będzie określał: 1) uzasadnienie wprowadzenia do realizacji robót zamiennych, 2) zakres i szacunkową wartość zakresu robót zamiennych 3) termin zakończenia robót budowlanych objętych niniejsza umową. 5. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron wskazanych w umowie z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe 2. Zmiana przedstawicieli stron wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia stron. 6. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. *siła wyższa -€“ wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-09, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
01.12.2019
Consulting Sati Sp. z o.o.

Stolarstwo, hydraulika – z uprawnieniami hydraulik, Wieszamy lustra, obrazy lub zdjęcia. Czyścimy rynny, myjemy dachy, Naprawiamy...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
28.11.2019
Begreifen Sp. z o.o.

Firma Begreifen świadczy usługi układania sieci światłowodowej oraz wykopów pod mikrokanalizację. Firma Begreifen na zlecenie Generalne...

dolnośląskie
Inne instalacje
28.11.2019
Jarosław Buks usługi remont...

Firma z 8 osobową brygadą glazurników, wykona duże zlecenia w województwie mazowieckim. Obecnie zajmujemy się tylko układaniem glazury,...

mazowieckie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
27.11.2019
EKO SB-C Zbigniew Cyga Adri...

Firma EKO SB-C oferuje usługi z zakresu oczyszczania strumieniowo-ściernego metodą sodowania, piaskowania, szkiełkowania. Dysponujemy n...

mazowieckie
Inne usługi