Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy J...
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy J...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Strzelce Opolskie
woj. opolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica

Numer referencyjny: OR.272.7.2018.AG1

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia pn.: "Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica" składa się z dwóch zadań: 1) Zadanie nr 1 pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1857 O Gąsiorowice - do końca zabudowy (kier. Bokowe) w m. Gąsiorowice ul. Szkolna", 2) Zadanie nr 2 pn.: "Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Łaziska ul. Strzelecka". Zakres robót dla Zadania nr 1 obejmuje : - drogę powiatową o numerze 1857 O Gąsiorowice -€“ do końca zabudowy (kier. Bokowe) , ul. Szkolna w m. Gąsiorowice . * początek przeznaczonego do budowy chodnika odcinka drogi powiatowej nr 1857 O Gąsiorowice -€“ do końca zabudowy (kier. Bokowe) , ul. Szkolna -€“ km 0+000 - umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Szkolna boczna I w m. Gąsiorowice na końcu istniejącego odcinka chodnika, a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+281,80 i umiejscowiony jest na wysokości granicy działki nr 313 na której zlokalizowana posesja nr 28 . W zakres budowy wchodzi : * Budowa nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej * Budowa odwodnienia / studnie chłonne , studnie wpustowe , skrzynki rozsączające , przykanaliki , kolektor / , * Remont drogi o nawierzchni bitumicznej, * Budowa ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, którą stanowi: - projekt budowlano - wykonawczy wraz z informacją o Planie BIOZ -€“ w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) oraz Specyfikacje Techniczne (ST) - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - projekt stałej organizacji ruchu - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu KT.7121.140.2017.SH z dnia 22.09.2017 r., - operat wodno -€“ prawny - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - decyzja pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód ŚR.6341.2.23.2.2017 z dnia 09.10.2017 r., - decyzja pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych ŚR.6341.1.21.2.2017 z dnia 09.10.2017 r., - opinia geotechniczna - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - uzgodnienie branżowe TAURON Dystrybucja S.A. - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Zakres robót dla Zadania nr 2 obejmuje : - drogę powiatową o numerze 1842 O Piotrówka -€“ Osiek , ul. Strzelecka w m. Łaziska, * początek przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi -€“ km 0+000 umiejscowiony jest w ciągu ul. Strzeleckiej na wysokości początku posesji nr 36 . Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi kończy się w km 0+107,15 , przed wjazdem do punktu handlowego (sklep spożywczy) zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 345 . W zakres budowy wchodzi : * Budowa nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej, * Przebudowa drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej , obejmująca poszerzenie jezdni na łuku poziomym drogi, * Przestawienie słupa energetycznego. Zakres robót obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową, którą stanowi: - projekt budowlany wraz z Informacją dotyczącą BIOZ -€“ w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - projekt budowlany przebudowy kolidującej sieci niskiego napięcia - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) oraz Specyfikacje Techniczne (ST) - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - projekt stałej zmiany organizacji ruchu - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, - zatwierdzenie projektu stałej zmiany organizacji ruchu KT.7121.173.2017.SH z dnia 27.11.2017 r., - decyzja nr 5/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej UA.6740.2.4.2017.IS z dnia 18.12.2017 r. - opinia geotechniczna - w załączeniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. Charakterystyka techniczna Zadania nr 1 pn.: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1857 O Gąsiorowice - do końca zabudowy (kier. Bokowe) w m. Gąsiorowice ul. Szkolna". Chodnik , jezdnia . 1. W ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - wibroprasowanej . 2. Projektowana grubość konstrukcji chodnika spowoduje wyniesienie jego niwelety w stosunku do istniejącego terenu o ~ + 4,00 cm w obrębie zjazdów i ~ +12,00 cm w jego ciągu . 3. Z uwagi na szerokość pasa drogowego zaprojektowano prawostronny chodnik o szerokości zgodnej z szerokością pobocza gruntowego : * 1,00 - 1,50 m -€“ szerokość całkowita chodnika /krawężnik , nawierzchnia / na długości linii styku z ogrodzeniami , * 1,73 m -€“ szerokość całkowita chodnika /krawężnik , nawierzchnia , obrzeże/ , na pozostałym odcinku . 4. Z uwagi na zmienną szerokość jezdni wynoszącą 4,70 -€“ 4,80 m zaprojektowano prawostronne poszerzenie nawierzchni jezdni do jednolitej szerokości ~ 4,80 m licząc od krawędzi ścieku , oraz zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o szerokości 20,00 cm , zapewniając w ten sposób należyte odwodnienie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni chodnika i jezdni drogi -€“ całkowita szerokość jezdni wyniesie 5,00 cm . Projektowany zakres remontu nawierzchni jezdni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jej należyte odwodnienie . 5. Jezdnia na odcinku drogi objętym opracowaniem tj. od km 0+000 do 0+281,80 posiada : * nawierzchnię bitumiczną o szerokość zmiennej od 4,70 m do 4,80 m . 6. Zgodnie z normatywem zaprojektowano następujące parametry techniczne chodnika : -€˘ przekrój chodnika jednostronny o spadku 2,0 % -€˘ szerokość : max. 1,73 m /wraz z krawężnikiem i obrzeżem/ -€“ ciąg chodnika , min. 1,00 m /wraz z krawężnikiem / -€“ na zwężeniach przy linii ogrodzeń , -€˘ ściek przykrawężnikowy o szerokości 0,20 m , -€˘ nawierzchnia chodnika -€“ z betonowej kostki brukowej , 7. Zaprojektowano następujący zakres wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika : -€˘ mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na całej długości budowanego odcinka chodnika /według PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/ -€˘ warstwa odcinająca / piasek płukany , pospółka / frakcji 0-6,0 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm . -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego . -€˘ nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej ułożonej na podsypce z miału kamiennego o gr. 3,0 cm i wypełnieniem spoin piaskiem . 8. Zaprojektowano następujący zakres wykonania remontu konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej -€“ ul. Szkolna na poszerzeniach i przekopach : -€˘ mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na całej powierzchni uzupełnienia /według PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/. -€˘ warstwa odcinająca / piasek płukany , pospółka / frakcji 0-6,0 mm i grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm . -€˘ podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa łamanego o frakcji : * 0,0 -€“ 31,5 mm dla warstwy górnej , * 31,5 - 63,0 mm dla warstwy dolnej , o łącznej grubości 25,00 cm po zagęszczeniu /10,00 cm + 15,00 cm/ . -€˘ skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 . -€˘ warstwa wiążąca z asfaltobetonu , o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu . -€˘ warstwa ścieralna z asfaltobetonu , o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu . 9. Szczegóły konstrukcyjne chodnika i zjazdów na posesje : a) warstwa odcinająca z piasek płukanego , pospółki frakcji 0-6,0 mm /materiał nienasiąkliwy , mrozoodporny/ i grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm . b) podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego frakcji 0,0 -€“ 31,50 o grubości warstwy 10,00 cm po zagęszczeniu w ciągu chodnika i 15,00 cm po zagęszczeniu na zjazdach . c) nawierzchnia w ciągu chodnika z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o grubości 6,0 cm ułożonej na podsypce z miału kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem . d) nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowej wibroprasowenej o grubości 8,0 cm ułożonej na podsypce z miału kamiennego bazaltowego o gr. 3,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem . e) dowiązanie chodnika do nawierzchni jezdni zostanie wykonane poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w ciągu chodnika . f) dowiązanie chodnika do nawierzchni jezdni w obrębie zjazdów zostanie wykonane poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej -€“ dopuszcza się zastosowanie zamiennie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 . g) nawierzchnia chodnika w jego ciągu zostanie oddzielona od pobocza gruntowego poprzez ustawienie na ławie betonowej z oporem obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej. h) najazd na chodnik od pobocza gruntowego wykonany zostanie poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem na płask krawężników betonowych najazdowych15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej . i) dowiązanie zjazdów /wszystkich/ do nawierzchni zjazdów poza pasem drogowym zostanie wykonane poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej -€“ w technologii "na płask". j) szczegóły konstrukcyjne chodnika i zjazdów podano na rysunkach konstrukcyjnych . 9. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zaprojektowano wbudowanie w nawierzchnię chodnika w obrębie przejść dla pieszych perforowanych /wypukłych/ kostek betonowych , informujących osoby niedowidzące o lokalizacji przejścia . 10. Do wykonania podbudów zaprojektowano użycie kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie , jednakże nie zaleca się stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na występujące warunki gruntowe i wodne . Zjazdy. 1. W ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej zlokalizowane są liczne zjazdy do posesji , których remont w granicach pasa drogowego objęto zakresem zamówienia. 2. W ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej w m. Gąsiorowice zlokalizowany jest istniejący zjazd na drogę gminną ul. Szkolna boczna II , którego przebudowę w granicach pasa drogowego objęto zakresem zamówienia. Odwodnienie -€“ kolektor kanalizacji deszczowej , studnie chłonne , studnie wpustów ulicznych , skrzynki rozdeszczowujące , przykanaliki , ściek przykrawężnikowy . 1. Wybudowany ciągu chodnika w etapie I wraz z zaprojektowanym odcinkiem /etap II , objęty opracowaniem projektowym/ , zlokalizowanymi w pasie drogowym drogi powiatowej -€“ ul. Szkolnej , pogorszą znacznie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z jezdni drogi , uniemożliwiając jej spływ na prawostronne pobocze gruntowe -€“ w związku z powyższym zaprojektowano odwodnienie : * odcinka istniejącego , wybudowanego w etapie I - do km 0+000 -€“ poprzez wykonanie w pasie drogowym ul. Szkolnej , po prawej stronie jezdni studni wpustowej W-1 oraz po lewej stronie jezdni studni wpustowo-osadnikowej W-2 , połączonych przykanalikiem , przyjmujących wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego i odprowadzających je poprzez kolektor z rur PCV Ø 315 do systemu skrzynek rozdeszczowujących , zlokalizowanego na powierzchni wyspy kanalizującej ruch w obrębie skrzyżowania z drogą gminną . * odcinka nowoprojektowanego w km 0+000 -€“ 0+281,80 , poprzez : - ułożenie w pasie drogowym ul. Szkolnej ciągu kolektora kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 mm , zlokalizowanego pod projektowanym prawostronnym chodnikiem , łączącego studnie wpustowe W-3 i W-4 , przyjmujące wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego i odprowadzających je poprzez przykanalik ułożony w wykopie otwartym do lewostronnej studni retencyjno-chłonnej S-1 , zlokalizowanej w poboczu gruntowym . - wykonanie w pasie drogowym ul. Szkolnej po prawej stronie studni wpustowych przyjmujących wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego i odprowadzających je poprzez przykanaliki ułożone w wykopie otwartym do lewostronnych studni retencyjno-chłonnych S-2 i S-3 , zlokalizowanych w poboczu gruntowym . 2. W ciągu pasa drogowego ul. Szkolnej zaprojektowano wzdłuż chodnika ściek przykrawężnikowy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej odprowadzający wody opadowe poprzez zlokalizowane w jego ciągu wpusty uliczne do studni chłonnych i systemu skrzynek rozsączających . 3. Zaprojektowano zbiornik retencyjno-chłonny Zb1 złożony z zespołu skrzynek rozsączających , ułożonych w jednej warstwie , w trzech rzędach -€“ łącznie 45,00 szt. skrzynek z lokalizacją w obrębie km 0+000 , strona lewa . 4. Lokalizacja studni chłonnych w ciągu ul. Szkolnej w km : S1 -€“ km 0+107,10 strona lewa , S2 -€“ km 0+187,60 strona lewa , S3 -€“ km 0+271,60 strona lewa , z których następuje wchłonięcie wody przez grunt . 5. Zaprojektowano poniższe konstrukcje warstw w dnie i w obrębie studni chłonnej : a) warstwa filtracyjna -€“ jako piasek gruboziarnisty o grubości warstwy 20,0 cm , b) warstwa pośrednia -€“ jako żwir płukany granulacji 8,0-32,0 mm i grubości warstwy min. 20,0 cm , c) warstwa podtrzymująca -€“ jako podbudowa z tłucznia kamiennego /bazaltowego/ granulacji 32,0-63,0 mm i grubości warstwy min. 20,00 cm , d) obsypka z tłucznia kamiennego wokół studni na wysokość od dna do 0,50 m poniżej terenu i o grubości warstwy 0,50 m . 6. Zaprojektowano studnię wpustowo-osadnikową z kratą płaską 400x600 mm z lokalizacją w pikietażu : W1/Sp1 -€“ km - 0+021,50 strona lewa , 7. Zaprojektowano studnie wpustów ulicznych : * z kratą płaską 400x600 mm , W2 -€“ km - 0+021,50 strona prawa , * z kratą krawężnikowo-jezdniową /boczną/ 560x700 mm z lokalizacją w pikietażu : W3 -€“ km 0+044,40 strona prawa , W4 -€“ km 0+107,10 strona prawa , W5 -€“ km 0+187,60 strona prawa , W6 -€“ km 0+271,60 strona prawa , 8. Parametry techniczne odwodnienia : a) ściek przykrawężnikowy z betonowej kostki brukowej szerokości 0,20 m ułożony na ławie fundamentowej betonowej i podsypce cementowo piaskowej , ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową , b) studnie wpustów ulicznych z rur betonowych o średnicy 50,00 cm i głębokości 0,80 m , c) studnia wpustowo-osadnikowa z rur betonowych o średnicy 80,00 cm i głębokości 1,50 m , d) studnie retencyjno-chłonne z rur betonowych o średnicy 150 cm , głębokości całkowitej 3,50 m i głębokości czynnej 2,50 m, przekrytych włazami żeliwnymi klasy D -€“ studnie S1 , S2 i S3 o pojemności czynnej 4,41 m3 , e) zbiornik podziemny retencyjno-chłonny Zb1 złożony z zespołu skrzynek rozsączających , ułożonych w jednej warstwie , w trzech rzędach -€“ łącznie 45,00 szt. skrzynek , o wymiarach 12,15x2,52x0,40 m i pojemności całkowitej 12,24 m3 , f) ciąg kolektora kanalizacji deszczowej wykonany z rur PCV : * Ø 315 mm -€“ długość 8,50 m , pomiędzy studnią wpustowo-osadnikową W1/Sp1 a zespołem skrzynek rozsączających Zb1 , * Ø 200 mm -€“ długość 63,00 m , pomiędzy studniami wpustowymi W3 i W4 , g) przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm łączące studnie wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - długość odcinka chodnika - 281,80 m - chodnik z kostki betonowej - 292,16 m2 - zjazdy z kostki betonowej - 114,89 m2 - krawężniki betonowe - 310,20 m - obrzeża betonowe - 185,20 m - studnie wpustów ulicznych - 5,00 szt. - studnia rewizyjno-wpustowa - 1,00 szt. - studnie chłonne - 3,00 szt. - zbiornik podziemny retencyjno-chłonny z zespołu skrzynek rozsączających - 1,00 szt. - kolektor odwodnienia z rur PCV - 71,50 m - przykanaliki z rur PCV - 20,00 m - ściek z betonowej kostki brukowej - 258,50 m Charakterystyka techniczna Zadania nr 2 pn.: "Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek w m. Łaziska ul. Strzelecka". 1. Projektowana grubość konstrukcji nawierzchni chodnika spowoduje wyniesienie jego niwelety w stosunku do istniejącego terenu o ~12,00 cm w ciągu chodnika i ~ 4,00 cm na wjazdach . 2. Zaprojektowano dwa odcinki chodnika : - prawostronny zlokalizowany w km 0+000 - 0+064,70 o szerokości całkowitej 1,73 m, - lewostronny zlokalizowany w km 0+084,75 - 0+107,15 o szerokości całkowitej 1,50m, 3. Z uwagi na to, że przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest na łuku poziomym drogi i w obrębie skrzyżowania z drogą gminną - ul. Rynek , zachodzi konieczność poszerzenia nawierzchni jezdni na w/w łuku od strony wewnętrznej (zbyt mała szerokość jezdni) . Rozbudowę - poszerzenie jezdni należy wykonać poprzez wykonanie podbudowy na całym odcinku , wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej oraz wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. 4. Jezdnia na odcinku drogi objętym opracowaniem posiada szerokość wynoszącą 5,00 m i aby dostosować ją do istniejącego natężenia ruchu oraz jego specyfiki zaprojektowano poszerzenie jezdni w następującym zakresie : - od km 0+000 do 042,40 na średnią szerokości 5,50 m . 5. Zgodnie z normatywem zaprojektowano następujące parametry techniczne ; - przekrój jezdni na łuku jednostronny o spadku 2,0 % - szerokość jezdni -€“ 5,50 m , - nawierzchnia -€“ dwuwarstwowa , bitumiczna z asfaltobetonu 6. Zaprojektowano następujący zakres wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni na poszerzeniu : - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na całej długości przebudowywanego odcinka według PN-88/B-044881 , BN-77/8931-12 . - podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa łamanego bazaltowego o frakcji : * 0,0 -€“ 31,5 mm dla warstwy górnej , * 31,5 - 63,0 mm dla warstwy dolnej , o łącznej grubości 25,0 cm po zagęszczeniu /15 cm + 10 cm/ . - skropienie międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,5 kg/m2 . - nawierzchnia z asfaltobetonu , dwuwarstwowa o łącznej grubości 8,0 cm po zagęszczeniu : * warstwa wiążąca z asfaltobetonu , o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu . * warstwa ścieralna z asfaltobetonu , o grubości 4,00 cm po zagęszczeniu . 7. Zgodnie z normatywem zaprojektowano następujące parametry techniczne chodnika : -€˘ przekrój chodnika jednostronny o spadku 2,0 % -€˘ szerokość : max. 1,73 m /wraz z krawężnikiem i obrzeżem/ -€“ odc. I , min. 1,50 m /wraz z krawężnikiem / -€“ odc. II , -€˘ nawierzchnia chodnika -€“ z betonowej kostki brukowej , 8. Zaprojektowano następujący zakres wykonania konstrukcji nawierzchni chodnika : -€˘ mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na całej długości budowanego odcinka chodnika /według PN-88/B-044881, BN-77/8931-2/ -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego . -€˘ nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowenej ułożonej na podsypce z miału kamiennego o gr. 3,0 cm i wypełnieniem spoin piaskiem . 9. Parametry techniczne projektowanego chodnika i zjazdów do posesji : - podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego o gr. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm w ciągu chodnika i gr. 15,00 cm na wjazdach . - nawierzchnia z brukowej kostki betonowej wibroprasowenej o grubości 6,0 cm w ciągu chodnika i 8,0 cm na wjazdach , ułożonej na podsypce z miału kamiennego o gr. 3,0 cm . - dowiązanie wjazdów do nawierzchni jezdni zostanie wykonane poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej . - oddzielenie wjazdów na granicy działek na których zlokalizowana jest droga nastąpi poprzez ułożenie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych najazdowych15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej w technologii "na płask". - nawierzchnia chodnika w ciągu zostanie oddzielone od nawierzchni jezdni poprzez ustawienie na ławie betonowej z oporem krawężników betonowych wyniesionych 15x30x100 cm na podsypce cementowo- piaskowej . 10. Przewidziane jest przesunięcie stanowiska słupowego nr 48 istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN o około 1,00 m w kierunku prawej krawędzi pasa drogowego -€“ dla usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem Inwestora sporządzone zostało oddzielne opracowanie -€“ dokumentacja projektowo-techniczna - uzgodniona i zatwierdzona przez właściciela infrastruktury tj. firmę "TAURON -€“ DYSTRYBUCJA" S.A. Oddział w Opolu . 11. Zgodnie z projektem wody opadowe z jezdni odprowadzane będą powierzchniowo na pobocza gruntowe -€“ odwodnienie powierzchniowe. 12. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych zaprojektowano wbudowanie w nawierzchnię chodnika w obrębie przejść dla pieszych perforowanych /wypukłych/ kostek betonowych , informujących osoby niedowidzące o lokalizacji przejścia . 13. Do wykonania podbudów zaprojektowano użycie kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie , jednakże nie zaleca się stosowania kruszywa wapiennego z uwagi na występujące warunki gruntowe i wodne . Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu - długość odcinka drogi powiatowej - 107,15 m - jezdnia drogi na poszerzeniu z masy asfaltobetonowej - 55,12 m2 - chodnik i zjazdy z kostki betonowej - 129,48 m2 Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji, na opisanych poniżej warunkach. 1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji (Zamawiający żąda minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 36 miesięcy okres gwarancji oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu). 2) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w § 16 ust. 1 projektu umowy, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy objęte umowną ceną kontraktową: -€˘ Obsługa geodezyjna wraz z naniesieniem inwestycji na mapy zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, -€˘ Organizacja placu budowy i zaplecza w zakresie kontraktowym i doprowadzenie zaplecza budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. -€˘ Zabezpieczenie placu budowy i robót wraz z ich ubezpieczeniem. -€˘ Ochrona dóbr i obiektów osób trzecich zlokalizowanych bezpośrednio wokół placu budowy. -€˘ Zabezpieczenie sieci i urządzeń w obrębie robót przed ich uszkodzeniem. -€˘ Zabezpieczenie zieleni nie podlegających wycince w obrębie robót. -€˘ Spełnienie obowiązków wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), w tym w zakresie obowiązków kierownika budowy. -€˘ Opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych i wymaganych w tym zakresie uzgodnień. Opracowany projekt i przyjęte rozwiązania w zakresie organizacji ruchu winny być zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz właściwą technologią wykonania robót. Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem. -€˘ Oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jego utrzymaniem. -€˘ Zapewnienie nadzoru ze strony właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze powiatowej w zakresie wytyczenia trasy sieci i urządzeń, nadzoru nad pracami, opracowania dokumentacji powykonawczej lub ewentualnie innych kosztów w tym kosztów usunięcia kolizji robót wynikających projektu budowlanego z urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego. -€˘ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. -€˘ Realizowanie prac zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora Projektem Organizacji Robót. -€˘ Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp. 2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot. 7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do: a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym. 11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 2) Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu -€“ jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 3) Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 2. 4) Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. a) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SIWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 1) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 5) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że wyszczególnione w nim osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport o stanie i sposobie zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. d) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 6) Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiający z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b), c) i d) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienia ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45113000-2, 45230000-8, 45233200-1, 45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
752018-06-18 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

Dopuszcza się zmianę terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy polegającą na przyśpieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni kalendarzowych.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) co najmniej dwóch zadań w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, łącznie lub oddzielnie, co najmniej następujących zadań, - dwa zadania budowy, przebudowy chodnika, ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej, drogi manewrowej lub parkingu z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 300,00 m2 wraz elementami odwodnienia, każde. Uwaga: Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, konieczne jest by w/w warunek, spełnili łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca nie może sumować powierzchni kilku robót o mniejszej ilości dla uzyskania wymaganej ilości porównywalnej. b) Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone -€“ zgodnie z poniższym wykazem: -€˘ kierownik budowy -€“ osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -€˘ kierownika robót posiadającego wymagane uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, -€˘ lub kierownika budowy, posiadającego wyżej wymagane uprawnienia budowlane łącznie. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) wypełniony formularz ofertowy -€“ załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wypełnione wyliczenie wartości zamówienia (załącznik do formularza ofertowego) -€“ załącznik Nr 1a do SIWZ; c) kosztorysy ofertowe dla Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2; d) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; e) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); f) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); g) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; h) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia -€“ załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 4.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. 09.03.2018 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, nr konta 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006. Tytułem: wadium sprawa nr OR.272.7.2018.AG1 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. oraz art. 3 umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: (a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., (b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, (c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; e) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; f) klęskami żywiołowymi; g) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; h) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; i) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji projektowej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji -€“ możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 2) Zmian osobowych: a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -€“ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 3) Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4) Pozostałych zmian: a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy polegająca na przyśpieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni kalendarzowych; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; e) wprowadzenie robót dodatkowych; f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do jego wykonania: a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy; b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i ich wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku: -€“ ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu. ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-09, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2018
Pozytyw1 Sp. z o.o.

Nasza firma jest firmą deweloperską działającą na rynku pierwotnym. Zajmujemy się pozyskiwaniem terenów pod budowę budynków wielorodzin...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
09.12.2018
Mocujpl Tomasz Zając

Firma Mocujpl jest Producentem, dystrybutorem Mocowań do szkła. Elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali. Uchwyty dostępne w różny...

małopolskie
Wykańczanie wnętrz
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów