Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap ...
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Warszawa
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
za posrednictwem operatora pocztowego, kuriera, osobiście

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie -€“ Etap I w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.5.WOŚ.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
"Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I". Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy zakończenie: do dnia 22.12.2018 Okres gwarancji: zgodny z kryterium oceny oferty Realizacja zadania obejmuje budowę EKOparku w ramach zadania pn. "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap I". Łączna powierzchnia terenu inwestycji wynosi 3,3 ha i jest zlokalizowana na działkach nr 47/1, 48/1, 67/1, 68/1, 69/1, 137/2 z obrębu 2-09-05, działkach nr 25/2, 86/4, 79/101, 101/1 z obrębu 2-09-09, oraz na części działek nr 74/1, 80/3 z obrębu 2-09-05. W ramach zadania zostaną wykonane rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych, rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Wolnosci 19, oczyszczanie terenu z resztek gruzu, budowa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, budowa ścieżek i placów parkowych, zagospodarowanie szaty roślinnej oraz istalacja obiektów małej architektury takiej jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, platformy wypoczynkowe, elementy wyposażenia placu zabaw oraz miejsca do ćwiczeń, toaleta automatyczna. W zakres projektowanych prac na terenie opracowania wchodzą: -€˘ gospodarka drzewostanem: usunięcie drzew, wymiana gruntu pod trawniki koszone, nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia bylinowe i trawniki -€˘ rozbiórki i uporządkowanie terenu -€˘ budowa instalacji elektroenergetycznej poniżej 1kV, oświetlenia terenu oraz instalacji fotowoltaicznej -€˘ wykonanie nasypów i skarp do wys. ok. 1m -€˘ budowa placów i ścieżek parkowych, murków betonowych -€˘ instalacja obiektów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, drewniane platformy wypoczynkowe, zacieniacze w tym zacieniacze z panelami fotowoltaicznymi, urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń, samonośna niezwiązana z gruntem toaleta automatyczna. Gospodarka drzewostanem Do usunięcia wyznaczono egzemplarze drzew zamierajacych lub martwych, drzewa o zachwianej statyce, stanowiące zagrożenie dla ludzi oraz drzewa kolidujące z inwestycją. Ze względu na zamierzenie projektowe proponuje się częściowe usunięcie drzew i krzewów obcego pochodzenia, zwłaszcza inwazyjnych i zastąpienie ich nowymi, rodzimymi gatunkami o formach naturalnych Do usuniecia przewidziano 172 sztuk drzew, 1 szt. krzewów, w tym 75 gatunków inwazyjnych. Drzewa wycięte będą w większości zagospodarowane na miejscu. Wykaz projektowanych drzew i krzewów: drzewa - klon pospolity, grab pospolity, jabłoń pospolita, grusza pospolita, jarząb pospolity, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, krzewy - klon polny, berberys pospolity, dereń jadalny, dereń świdwa, leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, trzmielina europejska, ligustr pospolity, wiciokrzew pospolity, śliwa tarnina, szakłak, kruszyna, porzeczka alpejska, róża dzika, wierzba purpurowa, bez czarny i koralowy, tawuła średnia, śnieguliczka biała, lilak pospolity, kalina hordowina. Zadanie obejmuje pielęgnację roślin w okresie gwarancji. Rozbiórki i uporządkowanie terenu. W ramach prac inwestycyjnych przewidziana jest rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 19 oraz rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych i ogrodzeń z siatki stalowej, Wszystkie prace rozbiórkowe mogą być prowadzone z użyciem elektronarzędzi takich jak młoty pneumatyczne lub ektropneumatyczne, młotowiertarki itp. Elementy budowlane uzyskiwane w trakcie prac rozbiórkowych powinny być wywożone sukcesywnie poza teren objęty zakresem robót ze względu na niewielką ilość miejsca i konieczność zachowania bezpiecznej strefy wokół budynku. Ponadto do rozbiórki przewidziano fragmenty nawierzchni z płyt betonowych kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu, ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej na słupach stalowych w rejonie budynku mieszkalnego. Przewiduje się również miejscowe uporządkowanie terenu z rozrzuconego gruzu i pozostałości budowlanych. Prace porządkowe w zasięgu korzeni drzew obejmują delikatne usunięcie gruzu i śmieci z wierzchniej warstwy ziemi. Materiał z rozbiórek należy usunąć i wywieźć poza teren opracowania. Instalacja elektroenergetyczna, oświetlenie terenu oraz instalacja fotowoltaiczna Należy wykonać zasilanie elektryczne od złącz kablowo-pomiarowych zakładu energetycznego, złącze kablowe rozdzielcze ZK-1, ZK-2, linię zasilającą do budynku toalety, linie zasilające wraz z tablicami lokalnymi dla potrzeb zasilenia opraw oświetlenia zewnętrznego, instalację połaczeń wyrównawczych, insalację od przepięć, instalację ochrony od porażeń. Oprawy oświetlenia zewnętrznego będą montowane w murkach i zasilane z lokalnych tablic elektrycznych. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie przy ul. Gierdziejewskiego (trzy zacieniacze z modułami fotowoltaicznym i podłaczone liniami kablowymi do złącza kablowego ZK-1). Ukształtowanie terenu i roboty ziemne Planowana jest zmiana ukształtowania terenu związana z mikroniwelacją dot. zakładania nawierzchni - nasypy skarp do maksymalnie 20-30cm przy nowo założonych nawierzchniach. Nasypy należy wykonywać z ziemi urodzajnej. Nachylenie skarp należy kształtować ze spadkiem maksymalnie 20% przy największych różnicach wysokości. Na terenie opracowania zaprojektowano także niewielkie górki do wysokości maksymalnej 1m (plac zabaw) oraz obniżenia terenu (niecki bioretencyjne) z maksymalnym zagłębieniem z stosunku do poziomu istniejącego lub projektowanego gruntu ok. 0,5m. Poza tym na całym terenie opracowania przewiduje się lokalne wyrównanie terenu poprzez zasypywanie istniejących lokalnie niewielkich obniżeń terenu oraz wymianę warstwy urodzajnej pod trawniki użytkowe. Nawierzchnie, ścieżki parkowe Ścieżki parkowe spacerowe należy wykonać z nawierzchni mineralnej. Jest to przepuszczalna, gładka, zwarta nawierzchnia dostosowana do ruchu osób na wózkach inwalidzkich oraz rowerów. Główne place wejściowe należy wykonać z nawierzchni betonowej wylewanej na miejscu o powierzchni szczotkowanej nadającej fakturę i wzór pasów oraz z wstawkami z nawierzchni przepuszczalnej z płycin bazaltowych. 1) Nawierzchnia mineralna dwuwarstowa Konstrukcja nawierzchni: -€˘ Warstwa ścieralna 0/8 - 3cm -€˘ Warstwa dynamiczna mieszanka żwirowo-kamienna 0/16mm -5cm -€˘ Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm z - 20 cm (konstrukcja wzmocniona) -€˘ warstwa odsączająca z piasku grubego - 10cm na gruncie stałym Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentować certyfikatami z niezależnych laboratoriów badawczych, spełnienie kryteriów dotyczących wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności kapilarnej, porowatości ogólnej i objętości powietrza. W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej, cały materiał powinien pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. 2) Nawierzchnia z betonu szczotkowanego wylewanego na miejscu Konstrukcja nawierzchni: -€˘ Warstwa ścieralna z betonu cementowego c30/37, datowana. Faktura - beton szczotkowany. Przed wbudowaniem wykonać próbki i przedstawić do akceptacji nadzoru autorskiego (regularne pasy podłużne) -€“ grubość warstwy 15cm -€˘ Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63,5, stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 15cm -€˘ Warstwa odsączająca - podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie - grubość warstwy - 15cm 3) Nawierzchnia z kamienia naturalnego na placach wejściowych i przy tarasach drewnianych Konstrukcja nawierzchni: -€˘ Warstwa ścieralna z kamienia naturalnego - bazalt o powierzchni płomieniowanej; płyciny o wymiarach 10x15x40cm, przy czym grubość płyciny należy traktować jako 10cm. Fugi 1cm. Wypełnienie fug miałem kamiennym bazaltowym. -€˘ Podsypka piaskowa - warstwa 5cm -€˘ Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63,5, stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy 15cm -€˘ Warstwa odsączająca - podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie - grubość warstwy - 15cm 4) Nawierzchnia pod toaletą publiczną - podbudowa bez warstwy ścieralnej 5) Nawierzchnia tarasów drewnianych na placykach w części A parku Tarasy - nawierzchnia z desek pomostowych drewnianych modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo i ryflowanych grubości 4cm i szerokości 14 cm na podkonstrukcji drewnianej z legarów modrzewiowych impregnowanych ciśnieniowo o przekroju 10x10cm posadowionych na bloczkach betonowych 24x24x12cm; cała powierzchnia pod trapami wymieniona na podsypkę żwirową zagęszczoną mechanicznie o miąższości ok. 40cm (podsypka żwirowa frakcja 6-16 mm). Bloczki betonowe układane bezpośrednio na podsypce żwirowej. Legary mocowane do bloczków betonowych za pomocą kątowników (łącza ciesielskie).Drewno -€“ modrzew impregnowane ciśnieniowo. Deski tarasów ryflowane. Konstrukcja posadowienia zagłębiona, aby powierzchnia tarasów była w poziomie terenu. Ramowanie w zależności od lokalizacji: murkami betonowymi, obrzeżem stalowym lub fundamentami ławek. 6) Nawierzchnia trapów drewnianych w części B parku Parametry j.w. Trapy powinny być również częściowo wyniesione nad poziom gruntu - maksymalnie 40cm, w związku z czym na krawędzi trapów zaprojektowano ogranicznik wzdłuż całego przebiegu trapu (obustronnie) z kantówki (legar) z drewna modrzewiowego o przekroju 10x10cm. Elementy małej architektury Na terenie opracowania zaprojektowano następujące elementy małej architektury: -ławki- 44 szt., -ławki- siedziska montowane na murkach betonowych- 32 szt., -kosze na śmieci- 65 szt., -stojaki rowerowe- 15 szt., -drewniane platformy wypoczynkowe- 7 szt., -zacieniacze- 7 szt., -elementy wyposażenia placu zabaw (m.in. siedziska, pochylnie, drabiny i żerdzie terenowe, piaskownica, domek ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, zestawem trapów, rzeźby drewniane, huśtawki, kopuła z żywej wierzby), -elementy wyposażenia kompleksu rekreacyjno-sportowego- 5 szt., -toaleta automatyczna Plac zabaw Plac zabaw został zaprojektowany jako "robinsonada" o naturalnym charakterze zastosowanych urządzeń zabawowych i podłoża. Wyposażenie placu zabaw musi posiadać certyfikaty lub musi spełniać wymogi parametrów i materiałów aby mogło być certyfikowane przed wbudowaniem. Wszystkie drewniane elementy placu zabaw (o ile nie wyszczególnione jest to w tabeli powyżej lub karcie katalogowej) należy wykonać z drewna akacjowego obrobionego nie impregnowanego. Kotwienie elementów drewnianych z drewna akacjowego w fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami producenta Urządzeń zabawowych. Dla projektowanych urządzeń zabawowych ustala się następujące wymagania materiałowe: Materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń, muszą posiadać aktualne dopuszczenie, przez które rozumie się aktualny certyfikat, atest, deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Elementy konstrukcyjne (np. słupy nośne) placu należy wykonać z drewna robiniowego (Robinia pseudoacacia), natomiast elementy podestów, szczeble, żerdzie, etc. z drewna modrzewiowego lub robiniowego. UWAGA: Przez aktualne dopuszczenie do stosowania na placach zabaw rozumie się aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności producenta. Nawierzchnia piaskowa placu zabaw ma spełniać funkcję pola amortyzującego upadki a także funkcję piaskownicy. Konstrukcja nawierzchni: -€˘ Warstwa piasku ok. 50cm -€“ piasek płukany rzeczny frakcja 0,2-2mm. Piasek czysty, wolny od zabrudzeń i elementów chorobotwórczych. Piasek pozbawiony drobin pyłowych i iłowych (części spławialnych) - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm -€˘ Płyty betonowe 40x40x5 cm układane ze spoiną 2-3 cm. Płyty betonowe znajdują się pod warstwa piasku. -€˘ Mieszanka kruszywa łamanego, płukanego, frakcja 5-63 mm, gr. warstwy 20cm- warstwa retencyjno-infiltracyjna -€˘ Geowłóknina polipropylenowa z włókien ciągłych wzmacnianych mechaniczni, stabilizowana. Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/wszerz- 8kn/9kn. Gramatura - 200g. Kompleks rekreacyjno -€“ sportowy Kompleks rekreacyjno-sportowy składa się z urządzeń do ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu takich jak urządzenie do rozgrzewki, urzędzenia do ćwiczenia rąk, nóg, brzucha i grzbietu oraz z tablicy informacyjnej. Konstrukcja urządzeń nie zawiera elementów mechanicznych, czyli posiada zminimalizowany serwis co sprawia, że urządzenia nadają się idealnie na zewnątrz i do przestrzeni publicznej Wszystkie materiały powierzchniowe muszą odpowiadać wymogom sanitarnym i ochrony środowiska. Urządzenia do ćwiczeń muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie produkcji, montażu i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy oraz posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Toaleta automatyczna Prefabrykowana toaleta publiczna to obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Toaleta powinna być wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego, monolityczna, samonośna i stawiana na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów z dachem płaskim. Toaletę należy wykonać w całości z elementów prefabrykowanych z kompozytu betonowego na placu Producenta oraz zamontować na przeznaczonej do tych celów działce Zamawiającego. Wejście do toalety przewidziano na poziomie +1-1,5 cm powyżej poziomu chodnika (terenu). Projektowana toaleta (owalna jednostanowiskowa, wolnostojąca) składa się z: -toalety (kabiny) ogólnodostępnej dla użytkowników; -pomieszczenia technicznego (komory) dla serwisantów z przeznaczeniem na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości. KLAUZULE SPOŁECZNE 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 2 osoby (umowa na pełny etat) wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonania robót brukarskich. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: -€˘ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45233250-6, 43325000-7, 45310000-3, 45316110-9, 45230000-8, 77310000-6, 45112000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-22


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie terenu zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 20 000,00 m2 w tym wykonanie ciągów pieszych, budowa oświetlenia, założenie szaty roślinnej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie: a) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno -€“ budowlanej, posiadającego minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji podobnych robót, której to zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy. b) kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający minimum 5-letnie doświadczenia w realizacji podobnych robót, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót elektrycznych. c) kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, posiadąjacego minimum 5- letnie doswiadczenie w realizacji podobnych robót, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika robót sanitarnych. d) kierownika ds. utrzymania terenów zieleni -€“ osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo -€“ techniczne np. NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), SITO (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne "inspektora nadzoru terenów zieleni" oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu. Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy -€“ Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332, j.t.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dokona oceny warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Informacja o imionach i nazwiskach powinna znaleźć się w wykazie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą liczbę punktów), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP. 2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego wykonawca, jest zobowiązany do złożenia następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający będzie żądał następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 4) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a na wezwanie, w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w pkt 1-3 aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1. UWAGA! Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśnień i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany w postępowaniu złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie; 1) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. Wykaz robót sporządzony według wzoru formularza -€“ stanowiącego załącznik nr 7 do S.I.W.Z. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on bezpośrednio zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza -€“ stanowiącego załącznik nr 8 do S.I.W.Z.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oferta, sporządzona według wzoru formularza -€“ stanowiącego załącznik nr 5 do S.I.W.Z.; 2) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 3) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów, powinno być załączone do oferty. Na podstawie zobowiązania lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą 4) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa powinno być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie; - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty po wezwaniu wykonawcy przez zamawiającego, którego oferta została oceniona najwyżej. 6) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie sporządzone według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 6 do S.I.W.Z. Wykonawca, składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Informacje o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w części IV.I pkt 1-2 S.I.W.Z. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z. Udział w realizacji i zmiana podwykonawców; 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa w części IV.I. S.I.W.Z. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Zamawiający zastosuje przepisy art. 36ba. ust. 1 i 2 wobec dalszych podwykonawców, 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają; 1) Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części IV pkt.I.1a S.I.W.Z., składa pisemnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części IV pkt.I.1b S.I.W.Z., składa pisemnie, ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego spełnianie warunków dotyczy. 2) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.2 S.I.W.Z, winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, w odniesieniu do tych podmiotów tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.4 S.I.W.Z, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, mogą przedłożyć łącznie, tak aby potwierdzić wspólnie spełnienie warunków. 3. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku dokumentów wymienionych w część IV.II pkt 2 od ppkt. 1-3 S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty inne równoważne wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) Jeżeli wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w część IV.II pkt 3 od ppkt. 1-3 S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty dla tych podmiotów wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione na wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 5) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione na wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń. 6) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zgodnie z wytycznymi w S.I.W.Z.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

I. Kwota i termin wniesienia wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł) 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.03.2018 roku o godz. 10:00 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 06.04.2018 roku; 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. II. Formy i miejsce wnoszenia wadium 1. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: w pieniądzu - przelewem na rachunek zamawiającego; Numer rachunku zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta: 32 103015080000000 550030136 O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego 3. Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, oryginał składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w kasie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1 w godz.: poniedziałek - piątek: 8 00 -€“ 15 30 4. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodne z art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
gwarancja jakości na wykonane roboty i użyte do nich materiały i urządzenia oraz zieleń (GR)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: § 20 ZMIANY W UMOWIE: 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie robót w tym okresie; b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze Stron; d) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego nie będącym winą Wykonawcy; e) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych na wniosek Zamawiającego; f) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których a których Strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy należycie; g) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych; 2) osoby pełniące funkcje kierownika budowy i/lub kierowników robót, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) niewykonania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, b) śmierci, lub choroby trwającej dłużej 7 dni lub innych zdarzeń losowych, c) zmiana jest konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) w przypadku wystąpienia okoliczności zaistniałych po dacie zawarcia umowy, a niezależnych od Stron, 4) podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego, b) zmiana zakresu powierzonych robót, 5) w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847); c) zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli wszystkie wyżej opisane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z zawartej umowy, Wykonawca może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z potwierdzeniem przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zamawiający może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 20 ust. 2 pkt 2 lub w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy i/lub kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą posiadać minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia. 7. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 8. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-08, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykaz osób uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami 1. W sprawach merytorycznych; Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska -€“ Magdalena Czapska-Szymul, e-mail: mczapska@um.warszawa.pl tel + 48 22 443-61-56 fax. +48 22 443-60-11; Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska -€“ Ewelina Kowalska, e-mail: ewelina.kowalska@um.warszawa.pl, tel. (022) 443-60-69; 2. W sprawach proceduralnych; Główny specjalista ZZP -€“Iwona Magdziarz-€“ e-mail: imagdziarz@um.warszawa.pl; fax. + 48 22 443-60-11 tel. +48 22 443-60-98

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.01.2023
Pilbud Sp. z o.o.

Firma budowlana. Prężnie działamy na rynku polskim i zagranicznym od 2018 roku. Naszą firmę wyróżnia szeroki zakres usług budowlanych...

świętokrzyskie
Usługi ogólnobudowlane
05.01.2023
Janpul Sp. z o.o.

Firma deweloperska z niemal 25-letnim doświadczeniem w branży mieszkaniowej. W ofercie Janpul Development wybór mieszkań pod klucz w Pr...

mazowieckie
Budynki mieszkalne
02.12.2022
Justyna Małgorzata Pawlewicz

Jesteśmy małą rodzinną firmą. Specjalizujemy się w wierceniu otworów w materiałach budowlanych. Doświadczenie kilkuletnie zdobyte na ró...

kujawsko-pomorskie
Inne usługi
23.11.2022
IL-Bud Piotr Wiśniewski

Nasza firma zajmuje sie uslugami budowlanymi wykonczenia wnecz prace murarskie tynki elewacje wykonujemy szpachlowanie malowanie tynki ...

wielkopolskie
Rusztowania budowlane