Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego...
Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Orzesze
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze

Numer referencyjny: WRZP.271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze" w podziale na następujące części: Część I 1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska Przedmiot zamówienia W zakresie inwestycji planowane są następujące demontaże i rozbiórki: - demontaż nawierzchni istniejącego boiska; - demontaż istniejących bramek oraz piłkochwytów; W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (bramki, kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x18 metrów. Dodatkowo boisko posiadać będzie dwie bramki do gry w piłkę nożną. Całościowo płyta boiska ma wymiar 28x20m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Wyposażeniem boiska są 2 kosze do koszykówki, siatka ze słupkami do siatkówki, 2 bramki do piłki nożnej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej z czterech stron boiska. 2. Budowa boiska w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowaniu terenu polegające na: Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe: - demontaż istniejącej nawierzchni rozbiegu oraz demontaż zeskoku do skoku w dal Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - montaż wyposażenia boiska - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Od strony południowej projektuje się rozbieg i zeskocznię do skoku w dal. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z trzech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej w których zostały zaprojektowane furtki. Część II 1. Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe: - demontaż nawierzchni - czerwony żużel - istniejącego boiska - demontaż istniejących koszy do gry w koszykówkę oraz słupków do montażu u siatki do gry w siatkówkę - demontaż istniejących piłkochwytów Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 12x21 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 23x14m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z czterech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 2. Budowa boiska w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z trzech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 3. Budowa boiska w Orzeszu-Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z dwóch stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ -€“ zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 4 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafu od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212224-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111220-6, 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45111300-1, 45112500-0, 45113000-2, 45223110-0, 45223210-1, 45223800-4, 45233200-1, 45233222-1, 45262210-6, 45421160-3, 45442200-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 150
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
150

II.9) Informacje dodatkowe:

1. Termin realizacji zamówienia: max. do 150 dni od dnia następnego po zawarciu umowy, jeżeli termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, zakończenie robót ustalone zostanie na następny najbliższy dzień roboczy. 2. Termin ten jest ostateczną datą zgłoszenia zakończenia robót wraz z przedłożeniem Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów celem dokonania końcowego odbioru robót.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie - min. 1 zadanie polegające na budowie obiektu z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni min. 300m2 (300m2 dotyczy nawierzchni poliuretanowej)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. (według załącznika nr 7 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ -€“ jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Dla części I: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł) Dla części II: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy 00/100zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielanej gwarancji i rękojmi20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: a) wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro lub o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, b) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, c) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) wystąpienie siły wyższej, e) wystąpienie zmian w przepisach prawa, f) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, j) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, l)wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót, b) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły wyższej, e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 5. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, c) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: -€˘ pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót, -€˘ pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, -€˘ konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 1. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 5 nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Pszczyńska".

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - 1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska, 2. Budowa boiska w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze" w podziale na następujące części: Część I 1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska Przedmiot zamówienia W zakresie inwestycji planowane są następujące demontaże i rozbiórki: - demontaż nawierzchni istniejącego boiska; - demontaż istniejących bramek oraz piłkochwytów; W zakresie inwestycji planowane są następujące roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (bramki, kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x18 metrów. Dodatkowo boisko posiadać będzie dwie bramki do gry w piłkę nożną. Całościowo płyta boiska ma wymiar 28x20m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Wyposażeniem boiska są 2 kosze do koszykówki, siatka ze słupkami do siatkówki, 2 bramki do piłki nożnej, piłkochwyty z siatki polipropylenowej z czterech stron boiska. 2. Budowa boiska w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowaniu terenu polegające na: Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe: - demontaż istniejącej nawierzchni rozbiegu oraz demontaż zeskoku do skoku w dal Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - montaż wyposażenia boiska - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Od strony południowej projektuje się rozbieg i zeskocznię do skoku w dal. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z trzech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej w których zostały zaprojektowane furtki. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ -€“ zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 4 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Kategoria robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Kategoria robót: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Kategoria robót: 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Kategoria robót: 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu Kategoria robót: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kategoria robót: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby Kategoria robót: 45113000-2 Roboty na placu budowy Kategoria robót: 45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami Kategoria robót: 45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych Kategoria robót: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali Kategoria robót: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji Kategoria robót: 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa Kategoria robót: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Kategoria robót: 45262210-6 Fundamentowanie Kategoria robót: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Kategoria robót: 45442200-9 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafu od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212224-2, 45100000-8, 45111220-6, 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45111300-1, 45112500-0, 45113000-0, 45223110-0, 45223210-1, 45223800-4, 45233200-1, 45233222-1, 45262211-6, 45421160-3, 45442200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Okres udzielanej gwarancji i rękojmi20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Dla części I: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Część nr: 2Nazwa: Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze - 1. Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida, 2. Budowa boiska w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego,3. Budowa boiska w Orzeszu-Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie "Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze" w podziale na następujące części: Część II 1. Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty demontażowe i rozbiórkowe: - demontaż nawierzchni - czerwony żużel - istniejącego boiska - demontaż istniejących koszy do gry w koszykówkę oraz słupków do montażu u siatki do gry w siatkówkę - demontaż istniejących piłkochwytów Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 12x21 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 23x14m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z czterech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 2. Budowa boiska w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z trzech stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 3. Budowa boiska w Orzeszu-Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej Przedmiot zamówienia W ramach niniejszej inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegające na: Projektowane roboty budowlane: - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej - budowa opaski wokół boiska sportowego - montaż wyposażenie boiska (kosze, słupki) - montaż piłkochwytów - montaż małej architektury -€“ tablica informacyjna z regulaminem W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego składającego się z pola do piłki siatkowej 9x18 metrów, pola do piłki koszykowej 11x20 metrów. Całościowo płyta boiska ma wymiar 22x13m. Nawierzchnia boiska wykonana z poliuretanu na podbudowie dynamicznej. Z dwóch stron boiska planuje się montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ -€“ zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8. Warunki gwarancji min. 4 lata gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafu od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot lub osobą nadzorującą roboty ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212224-2, 45100000-8, 45111220-6, 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45111300-1, 45112500-0, 45113000-2, 45223110-0, 45223210-1, 45223800-4, 45233200-1, 45233222-1, 45262210-6, 45421160-3, 45442200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielanej gwarancji i rękojmi20,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Dla części II: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy 00/100zł) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.03.2018r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2018
Pozytyw1 Sp. z o.o.

Nasza firma jest firmą deweloperską działającą na rynku pierwotnym. Zajmujemy się pozyskiwaniem terenów pod budowę budynków wielorodzin...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
09.12.2018
Mocujpl Tomasz Zając

Firma Mocujpl jest Producentem, dystrybutorem Mocowań do szkła. Elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali. Uchwyty dostępne w różny...

małopolskie
Wykańczanie wnętrz
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów