Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYK...
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYK...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Podmiot prawa publicznego


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE POSADZEK W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Numer referencyjny: ZP/MZK/2018/04-1

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego dostawę i montaż boksów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonanie posadzek obejmujących: 3.1.1. W budynku 1 wykonanie i zamontowanie konstrukcji spawanych wolier zewnętrznych dla kotów ze stali St3SX -€“ ocynkowane ogniowo. 3.1.2. Budynki 2 i 3 demontaż i ponowny montaż z wyregulowaniem poziomów i pionów w elementach stalowych boksów wewnętrznych z uzupełnieniem brakujących elementów konstrukcji stalowej boksów. Stal gatunku St3SX . Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. 3.1.3. Budynek 2 wykonanie posadzki w 2 boksach zewnętrznych z betonu C25/30 z zatarciem na gładko, wyrobieniem spadków do kratki ściekowej i osadzenie kratki ściekowej (materiał kratki ściekowej powierzony przez Zamawiającego). Do zakresu robót należy również wyrównanie podłoża z zagęszczeniem mechanicznym. 3.1.4. W budynkach 2 i 3 wykonanie i zamontowanie konstrukcji spawanych boksów zewnętrznych ze stali St3SX -€“ ocynkowane ogniowo. Łącznie z wypełnieniem ścian elementami betonowymi i zadaszeniem z poliwęglanu. 3.1.5. Wykonanie i zamontowanie ogrodzenia zewnętrznego wybiegu dla psów z paneli i słupków ocynkowanych. 3.1.6. W budynku hotelu nr 5 i budynku kwarantanny i haski nr 4a i 4b wykonanie posadzek w boksach zewnętrznych z betonu C25/30 z zatarciem na gładko, wyrobieniem spadków do kratek ściekowych z ich osadzeniem (materiał kratki ściekowe powierzony przez Zamawiającego). Do zakresu robót należy również wyrównanie podłoża z zagęszczeniem mechanicznym. 3.1.7. W budynku hotelu nr 5 i budynku kwarantanny i haski nr 4a i 4b wykonanie posadzek w boksach wewnętrznych i korytarzach z betonu C25/30 z zatarciem na gładko, wyrobieniem spadków do kratek ściekowych z ich osadzeniem (materiał kratki ściekowe powierzony przez Zamawiającego). Do zakresu robót należy również ułożenie na istniejącym podkładzie betonowym izolacji z foli budowlanej gr. 0,6 mm oraz ułożenie ocieplenia ze styropianu podłogowego twardego. 3.1.8. W budynku hotelu nr 5 i budynku kwarantanny i haski nr 4a i 4b wykonanie i zamontowanie konstrukcji spawanych boksów zewnętrznych ze stali St3SX -€“ ocynkowane ogniowo. Łącznie z wypełnieniem ścian elementami betonowymi i zadaszeniem z poliwęglanu. 3.1.9. W budynku hotelu nr 5 i budynku kwarantanny i haski nr 4a i 4b wykonanie i zamontowanie konstrukcji spawanych boksów wewnętrznych ze stali St3SX -€“ ocynkowane ogniowo. 3.1.10. Zamawiający informuje, że część boksów oraz elementy niektórych boksów zostały już zamontowane przez poprzedniego wykonawcę -€“ w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy te materiały, w celu dalszego, ewentualnego wykorzystania. 3.1.11. Zamawiający dopuszcza możliwość demontaży przez Wykonawcę zamontowanych już elementów, o ile wg. Wykonawcy okażą się one nieprzydatne. Wszelkie uszkodzenia, powstałe z tego tytułu Wykonawca zobowiązany będzie naprawić na własny koszt. 3.2. Montaż odbywać się będzie w budynkach na terenie objętym budową Centrum Opieki nad Zwierzętami (COZ) w Grudziądzu przy ul. Rataja. 3.3. Szczegóły konstrukcyjne zastosowanych rozwiązań znajduję się w załączonych do niniejszej SIWZ rysunkach. 3.4. Przedmiar robót zawarto w załączniku do SIWZ. 3.5. Montaż realizowany będzie zgodnie z dokumentacją projektową - część dokumentacji, dotyczącej montażu boksów została załączona do SIWZ, opracowana przez mgr inż. arch. Tomasza Czajkę -€“ uprawnienia budowlane UA-IV/8346/6/TO/89 w specjalności architektonicznej, członka Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym KP 0143. 3.6. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę -€“ Decyzja Nr 137/2016 z dnia 21.04.2016 roku wydane przez Prezydenta Grudziądza, zmienione decyzją z dnia 15.11.2016 roku. 3.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) stanowią załącznik do SIWZ. 3.8. Wymiary i zestawienia boksów oraz przedmiar stanowiące załącznik do SIWZ należy traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze. W cenie należy ująć wszelkie prace niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi wykonać własne pomiary na budowie i dokonać weryfikacji dokumentacji projektowej na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej. 3.9. Przedmiot zamówienia obejmujący wykonanie robót montażowych i budowlanych łącznie z obróbkami murarskimi oraz tynkarskimi, zgodnie z częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zakończony zostanie z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót montażowych. 3.10. Zamawiający wymaga, aby zakres opisany w punkty od 3.1.1 do 3.1.5 został wykonany w pierwszej kolejności, punkty 3.1.6 i 3.1.7 w drugiej kolejności, a punkty od 3.1.8 w trzeciej kolejności.

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45340000-2, 45421100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
50

II.9) Informacje dodatkowe:

Miejscem wykonania zamówienia jest budowa Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu przy ul. Rataja

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą robót ogólnobudowlanych wraz z instalowaniem ogrodzeń lub płotów, wykonywanej w ramach jednego kontraktu, o minimalnej kwocie brutto 500 tys. zł. b) Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawniają do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na podstawie odrębnych przepisów prawa i posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (dokumenty podmiotów zagranicznych) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dwóch powyższych podpunktach -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; (dokumenty podmiotów zagranicznych) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w czterech powyższych podpunktach, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im, zapisane powyżej terminy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- dowody określające czy te roboty budowlane wyszczególnione w wykazie robót zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. - Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. - Oświadczenia dotyczące Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązania potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty należy złożyć w formie oryginału. - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) -€“ w takim przypadku Wykonawca wskaże dostępność tych oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami elektronicznymi ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. - Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia i dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. - Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. - Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. - W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa powyżej oraz klauzula" za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. - Pełnomocnictwa, o którym mowa w SIWZ w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. - Zamawiający będzie stosował postanowienia art. 24aa Pzp (procedura odwrócona). - Do oferty należy dołączyć także potwierdzenie przeprowadzenia przez Wykonawcę weryfikacji i pomiarów na budowie oraz zinwentaryzowania materiałów powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, znajdujących się na budowie. Brak przeprowadzenia pomiarów skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Pzp z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank MILLENNIUM numer 28 1160 2202 0000 0001 7199 0903. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i będzie do jego dyspozycji. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego (I piętro). 6. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp. 8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena98,80
Termin gwarancji1,20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających oraz określonych w art. 144, ust. 1, pkt: 2, 3, 4, 5 i 6 z zastrzeżeniami zawartymi w ust. 1a-1e Pzp, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:: 1.1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 1.2. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony Umowy więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron Umowy, którego Strony Umowy nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony Umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie Umowy; 1.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron Umowy; 1.4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 1.5. W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty). 1.6. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc), 1.7. Wystąpi korzystna dla Zamawiającego -€“ zmiana parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia, o ile nowe parametry: 1.7.1. będą lepsze jakościowo i ilościowo od przedstawionych w ofercie, 1.7.2. nie spowodują wzrostu wartości brutto przedmiotu zamówienia; 1.8. Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 1.9. Wystąpi konieczność: 1.9.1. zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót, 1.9.2. zmiany zakresu rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 1.9.3. zmiany Kierownika Robót, 1.9.4. zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego, 1.9.5. wykonania robót zamiennych z powodu: 1.9.5.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 1.9.5.2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 1.9.5.3. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, przewidzianych przy realizacji przedmiotu umowy, 1.9.5.4. wad dokumentacji projektowej, 1.9.5.5. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy 1.9.5.6. zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów i asortymentów robót, 1.9.5.7. zmiany terminów płatności faktur, szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 4 ust. 5 umowy. 1.10. Wystąpi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: dotyczących finansowania. 1.11. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 1.12. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1.12.1. pojawieniem się na rynku nowych technologii umożliwiających racjonalniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Jeżeli zmiana umowy wymaga modyfikacji Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Zamawiający w porozumieniu z Projektantem, przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, przedmiar robót i niezbędne rysunki. 3. Dopuszczalne są wszelkie inne zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej wywarła wpływ. 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-08, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Złożona oferta będzie odpowiedzią Wykonawcy na zapotrzebowanie Zamawiającego w przedmiocie zamówienia. Najważniejszym wymogiem wobec Wykonawcy w zakresie dotyczącym treści oferty jest to, by była ona sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną i na tyle wyczerpujący, by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, jakie stawia zamawiający. 2. Przepis art. 82 ust. 3 Pzp stanowi, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy: 3.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, 3.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 3.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Użyte w dokumentacji projektowej (projektach, przedmiarach i specyfikacjach) wszelkie nazwy własne produktów, urządzeń i materiałów służą wyłącznie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów technicznych założonych rozwiązań projektowych. Stąd też nazwy te należy traktować jako rozwiązania typu, a Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów, urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający informuje, że inwestycja jest finansowana z kredytu bankowego i płatności mogą być realizowane bezpośrednio na rzecz Wykonawcy przez instytucję finansującą. 6. Załączona do SIWZ dokumentacja jest projektem zamiennym. 7. W przypadku wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian w trakcie postępowania, Wykonawcy na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów i danych we własnym zakresie dokonają zmian w przedmiarach oraz sporządzą na ich podstawie własne kosztorysy, uwzględniające wprowadzone zmiany. 8. Zamawiający wyznacza dzień 1 marca na wykonanie przez Wykonawcę własnych pomiarów na budowie i dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej oraz zinwentaryzowania materiałów powierzonych przez Zamawiającego Wykonawcy, znajdujących się na budowie, na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej. 9. Godzinę przeprowadzenia inwentaryzacji należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu: 695398981. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia pomiarów stwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca dokona też oceny stanu technicznego wbudowanych dotychczas elementów boksów na budowie oraz znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
10.03.2019
RoletyAlu Piotr Kala

Firma RoletyAlu to producent rolet i bram, żaluzji, markiz, okien ze Śląska. Nasza firma oferuje fachowe doradztwo, świadczy usługi mon...

śląskie
Żaluzje i rolety