Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - I...
Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - I...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brzeg
woj. opolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów -€“ Bogdanów od km 6+234 do km 9+842

Numer referencyjny: T.242.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy II etapu drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice -€“ Jaszów na odcinku Strzegów - Jaszów od km 6+234 do km 9+842 o długości 3,608 km. Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty pomiarowe, - odcinkowe poszerzenie jezdni, - wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej, - przebudowę istniejących przepustów drogowych, - renowację rowów, - utwardzenie poboczy, - ustawienie oznakowania pionowego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Szczegółowy zakres robót związany z ich wykonaniem zawarty jest w kosztorysie ofertowym, w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załączniki do siwz. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób -€“ pracowników fizycznych wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych tj. roboty drogowe, pozostałe inne prace fizyczne. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Przepis art. 29 ust.3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108). Stosownie do art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. -€“ Kodeks pracy: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -€“ do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym i ma charakter wstępny. Wykonawca dokona wyceny oferty w oparciu o analizę wszystkich materiałów udostępnianych przez Zamawiającego tj. kosztorys ofertowy, dokumentacja projektowa, STWiORB, obowiązki określone przez Zamawiającego uwzględniając w cenach jednostkowych wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym koszty organizacji placu budowy i innych nie wymienionych. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych obmiarów robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały jakimkolwiek zmianom w trakcie trwania umowy. Organizacja ruchu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem. Wykonawca ma także obowiązek przesłania pisemnego zawiadomienia o terminie wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu do wszystkich wymaganych instytucji co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) opracowania planu zapewnienia jakości (PZJ) i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 2) opracowania harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 14 września 2018r. i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru po podpisaniu umowy, 3) wykonania i utrzymania oznakowania robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, 4) organizacji placu budowy, 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (nadzoru geodezyjnego) w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z opracowaniem mapy zasadniczej i przekazaniem wymaganej liczby egzemplarzy, 6) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót (1 egz., płyty CD -przekazany wraz z dokumentacją budowy). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Materiały użyte (wbudowane) do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, co jakości, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Dla zastosowanych materiałów Wykonawca przedkłada Zamawiającemu certyfikaty zgodności z CE lub aprobaty techniczne do odbioru końcowego zadania. Utylizacja odpadów. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.21, z 2017 r. poz. 2422). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki związane z ich usunięciem, przechowywaniem i prawidłowym ich zagospodarowaniem. Materiały nadające się do ponownego wbudowania zostaną przekazane protokólarnie na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 36 m-cy od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 36 m-cy - maksymalny deklarowany okres gwarancji jakości wynosi 60 m-cy. od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez wad) protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Podwykonawstwo. 1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45112000-5, 45111000-8, 45110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
3243820,91

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-14


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3,0 mln PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 1,0 mln PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony w pkt. 2a Wykonawcy mogą spełniać łącznie, - warunek określony w pkt. 2b musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej: - dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w tym każda robota budowlana musi zawierać co najmniej wykonanie nawierzchni bitumicznej -€“ 10 000,00 m2, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony w pkt. 3a tiret pierwszy i drugi musi być spełniony min. przez jednego z Wykonawców, b) Wykonawca musi wskazać, że osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, spełniające poniższe wymagania, które muszą być dostępne w trakcie realizacji zamówienia: - kierownik budowy - min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora Nadzoru od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży drogowej, lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Uwaga: okres 5 letniego doświadczenia zawodowego będzie liczony jako suma ilości m-cy w których osoba faktycznie kierowała robotami na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub Inspektora Nadzoru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 3b mogą spełniać łącznie. c) Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące narzędzia wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne wymienione poniżej: - koparka samojezdna - 1 szt. - piła do cięcia asfaltu - 1 szt. - płyta do zagęszczania - 1 szt. - frezarkę o szer.min.1,0 m - 1 szt. - skrapiarkę - 1 szt. - układarka do mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem - 1 szt. - walec do mas bitumicznych - 2 szt. - samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy - 3 szt. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt.3c mogą spełniać łącznie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.5, pkt.1, ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa § 8.4.2. przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce mieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, stosownie do § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 3 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, należy złożyć na wezwanie Zamawiającego, w odniesieniu do tych podmiotów, odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, 4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Forma wadium. 1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 110). 2) poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: w BS Grodków - Łosiów nr konta 64 88700005 2001 0031 8697 0004 z dopiskiem: Wadium na przetarg: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów -€“ Bogdanów od km 6+234 do km 9+842". Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Pzp formach należy złożyć w oryginale wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą). Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust.1-4 stawy Pzp. Utrata wadium. Zgodnie z art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

zawiera wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w BS Grodków-Łosiów nr konta 64 88700005 2001 0031 8697 0004 z dopiskiem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1518 O Wójtowice - Jaszów - II etap odcinek Strzegów -€“ Bogdanów od km 6+234 do km 9+842" 3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6) W przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać zobowiązanie do "zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 7) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 8) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10) Wypłata, o której mowa w pkt. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 12) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ust.1 i 3 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy kontraktu nastąpi zgodnie z zapisami art.151 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres, w którym roboty nie będą mogły być wykonywane z powodu: - niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. wichury, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu, ujemne temperatury, wysokie temperatury powyżej 300 C trwające ponad 3 dni uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, gdy to wynika z technologii ich wykonania, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, powódź, strajk), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, - udzielenia zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, - wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - wstrzymaniem robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez uprawniony organ, Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust.1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego - zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.2, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania w formie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, Głównego Księgowego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, dołączając kosztorys na roboty dodatkowe lub zamienne, sporządzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, stanowiący załącznik do niniejszej umowy, zawierający wstępne wyliczenie zakresu robót. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu konieczności, Wykonawca nie może rozpocząć robót dodatkowych, zamiennych ani ograniczyć zakresu rzeczowego robót. W przypadku wystąpienia robót innych niż występują w kosztorysie ofertowym, należy te roboty wycenić z zachowaniem cen czynników produkcji i narzutów podanych w załącznikach do kosztorysu ofertowego. W przypadku braku takich cen należy te składniki wycenić wg średnich cen z "SEKONCENBUD" za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe lub zamienne, przy zachowaniu narzutów z kosztorysu ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku określenia robót w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy ich wykonanie okaże się zbędne, tzw. roboty zaniechane. Dopuszczalność zmian umowy w następujących niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany stawki podatku VAT. 2) Wystąpienia wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie Podwykonawcy części zamówienia, pomimo zobowiązania w ofercie wykonania zamówienia bez podwykonawców. 3) W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy nieobjętych zamówieniem podstawowym, ich rozpoczęcie może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 4) Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. 5) Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że zostały spełnione przesłanki o których mowa w art.144 ust.1 pkt.2 Pzp. 6) Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty w myśl przepisów Prawa budowlanego i jego aktami wykonawczymi. 7) Rozliczaniem robót zleconych na podstawie art.144 ust.1 pkt.2 będzie odbywało się na takich samych zasadach jak objętych przedmiotem zamówienia, czyli na podstawie zapisów §5 ust.6-10 wzoru umowy stanowiącego element składowy siwz. Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu na którego zasoby powoływali się Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2018
Pozytyw1 Sp. z o.o.

Nasza firma jest firmą deweloperską działającą na rynku pierwotnym. Zajmujemy się pozyskiwaniem terenów pod budowę budynków wielorodzin...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
09.12.2018
Mocujpl Tomasz Zając

Firma Mocujpl jest Producentem, dystrybutorem Mocowań do szkła. Elementy wykonane są z wysokogatunkowej stali. Uchwyty dostępne w różny...

małopolskie
Wykańczanie wnętrz
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów