Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora główne...
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora główne...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zawiercie
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty nalezy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla 7 zadań w ramach zadania: Uzupełnienie odicnków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie

Numer referencyjny: ZP.271.14.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: nie dotyczy

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 Odcinek DN 160 mm do działki nr 9 km. 29 przy ul. Żytniej Zadanie nr 2 Odcinek DN 160 mm do działki nr 116 przy ul. Wrzosowej Zadanie nr 3 Odcinek DN 160 mm do działki nr 635 przy ul. Perliczej Zadanie nr 4 Odcinek DN 160 mm do działki nr 597 obręb Kosowska Niwa przy ul. Sokolej Zadanie nr 5 Odcinek DN 160 mm do działki nr 90/3 km 60 przy ul. Podleśnej Zadanie nr 6 Odcinek DN 160 mm do działki 2831/4 obręb Blanowice ul. Wyspiańskiego Zadanie nr 7 Odcinek DN 160 mm do działki nr 229 obręb Kosowska Niwa przy ul. Nowowiejskiej 37 Zadanie nr 8 Odcinek DN 160 mm do działki nr 4/3 km 65 przy ul. Szklarskiej w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie". Zakres robót obejmuje: Zadanie nr 1 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 9 km. 29 przy ul. Żytniej 1.1. Zakres robót obejmuje:  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 4,80 m2;  roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -€“ warstwa gr 5 cm + 7 cm -€“ 3,30 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 3,30 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II -€“ 18,42 m3  rury pełne PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 4,46 mb  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 1.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Zadanie nr 2 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 116 przy ul. Wrzosowej 2.1. Zakres robót obejmuje  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 na posypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 5,91 m2  wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10% objętość wykopu ) -€“ 0,36 m3  zagęszczenie piasku w zasypywanym wykopie warstwami: podsypka -€“ 1,18 m3,  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 3,94 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową,  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 2.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Zadanie nr 3 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 635 przy ul. Perliczej 3.1 Zakres robót obejmuje wykonanie:  roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -€“ warstwa gr. 5 cm + 7 cm -€“ 2,40 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 0,67 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II. Wykop mechaniczny pod asfaltem 90% - 1,19 m3  wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10% objętości wykopu pod asfaltem ) -€“ 0,13 m3  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8- 3,43 mb,  rura ochronna stalowa fi 273 mm -€“ 2 mb,  zagęszczenie piasku z zasypywanym wykopie warstwami: podsypka, obsypką i zasypka -€“ 1,32 m3  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 3.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Zadanie nr 4 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 597 obręb Kosowska Niwa przy ul. Sokolej 4.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 4,5 m2,  rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej -€“ 3,99 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 4,5 m2  rura PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 5,44 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową,  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 4.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Zadanie nr 5 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 90/3 km 60 przy ul. Podleśnej 5.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - 5,01 m2  nawierzchnia z mieszane mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 5,01 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. -€“ 8,31 m3  rury PVC-U  160/4,7 mm SN 8 -€“ 7,08 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 5.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Zadanie nr 6 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki 2831/4 obręb Blanowice ul. Wyspiańskiego 6.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m2 na odkład w gruncie kat III -€“ 9,92 m3,  pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych I-IV; wykop o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m -€“ 19,76 m2  przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur PE o śr. DN 200-250 mm; długość przycisku do 20 m, grunt kat III-IV -€“ 6,5 m  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 - 6,50 mb  przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ścian do 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm -€“ 2 szt.  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 6.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ) które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. Zadanie nr 7 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 229 obręb Kosowska Niwa przy ul. Nowowiejskiej 37 7.1. Zakres robót obejmuje wykonanie:  roboty remontowe -€“ cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm -€“ 7,4 m  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 3,33 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 3,33 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 3,33 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II -€“ 6,76 m3  rury z PCY-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 5,29 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 7.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy ) które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. Zadanie nr 8 Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 4/3 km 65 przy ul. Szklarskiej 8.1. Zakres robót obejmuje:  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 2,70 m2  mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 2,70 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 2,70 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II -€“ 13,46 m3  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 7,36 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 8.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy ) które stanowią załączniki do SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy Wymagania wspólne dotyczące przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 2. Ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 4. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego prac. W Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, należy podać pełną liczbę miesięcy oferowanej gwarancji nie mniejszą niż 36 miesięcy (warunek minimalny) i nie większą niż 60 miesięcy. Udzielenie dłuższego okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane. Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XVI SIWZ. 6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu:  prace przygotowawcze,  roboty rozbiórkowe  roboty ziemne,  roboty montażowe,  roboty odtworzeniowe Pozostałe uregulowania zostały ujęte w § 3 ust. 3 wzoru umowy. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i urządzeń. 7. Opis przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach: 90
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej o wartości co najmniej dla : Zadanie nr 1 4.000 zł brutto , Zadanie nr 2 2.000 zł brutto , Zadanie nr 3 1.500 zł brutto , Zadanie nr 4 2.000 zł brutto , Zadanie nr 5 2.000 zł brutto , Zadanie nr 6 4.000 zł brutto . Zadanie nr 7 2.000 zł brutto, Zadanie nr 8 4.000 zł brutto . Uwaga: W przypadku składania ofert na 2 lub więcej zadań wystarczające będzie wykazanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej za minimum najwyższą kwotę spośród wybranych zadań. Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp- nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadium

nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

nie dotyczy

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

nie dotyczy

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

nie dotyczy

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej (łącznie z podatkiem VAT). 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: - pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga : Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 2) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób i terminach: - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, - 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 4). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki określono również poniżej: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; b) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji). Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku), b) zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli miana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Pzp , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy , Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postępowaniach SIWZ . Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w SIWZ . W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ ( oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) .Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. c) Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, w tym m.in.: - Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, współpracy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w przypadku braku możliwości wykonywania wskazanych czynności przez te osoby) - zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy; - zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. d) konieczność realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp lub dokonywanie zmian w oparciu o art. 144 ust 1 pkt. 3 lub 6 ustawy Pzp, o ile dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane lub dokonywane zmiany mają wpływ na termin wykonania zamówienia. 3. Przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne), zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron występuje z wnioskiem na piśmie o dokonanie takiej zmiany. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 7. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

nie dotyczy

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 2. Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia -€“ załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -€“ załącznik nr 3 do SIWZ, które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie -€“ jeśli dotyczy. 4) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 570); 2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty; 3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2018r

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 1 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 9 km. 29 przy ul. Żytniejw ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 9 km. 29 przy ul. Żytniej 1.1. Zakres robót obejmuje:  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 4,80 m2;  roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -€“ warstwa gr 5 cm + 7 cm -€“ 3,30 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 3,30 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II -€“ 18,42 m3  rury pełne PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 4,46 mb  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 1.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla: Zadanie nr 2 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 116 przy ul. Wrzosowejw ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 116 przy ul. Wrzosowej 2.1. Zakres robót obejmuje  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 na posypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 5,91 m2  wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10% objętość wykopu ) -€“ 0,36 m3  zagęszczenie piasku w zasypywanym wykopie warstwami: podsypka -€“ 1,18 m3,  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 3,94 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową,  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 2.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 3Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla Zadanie nr 3 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 635 przy ul. Perliczej w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 635 przy ul. Perliczej 3.1 Zakres robót obejmuje wykonanie:  roboty remontowe -€“ frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -€“ warstwa gr. 5 cm + 7 cm -€“ 2,40 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 0,67 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II. Wykop mechaniczny pod asfaltem 90% - 1,19 m3  wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10% objętości wykopu pod asfaltem ) -€“ 0,13 m3  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8- 3,43 mb,  rura ochronna stalowa fi 273 mm -€“ 2 mb,  zagęszczenie piasku z zasypywanym wykopie warstwami: podsypka, obsypką i zasypka -€“ 1,32 m3  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. 3.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 4Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla:Zadanie nr 4 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 597 obręb Kosowska Niwa przy ul. Sokolej w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 597 obręb Kosowska Niwa przy ul. Sokolej 4.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 4,5 m2,  rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej -€“ 3,99 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 4,5 m2  rura PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 5,44 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową,  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 4.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 5Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla:Zadanie nr 5 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 90/3 km 60 przy ul. Podleśnej w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 90/3 km 60 przy ul. Podleśnej 5.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - 5,01 m2  nawierzchnia z mieszane mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 5,01 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. -€“ 8,31 m3  rury PVC-U  160/4,7 mm SN 8 -€“ 7,08 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 5.2 Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 6Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla:Zadanie nr 6 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki 2831/4 obręb Blanowice ul. Wyspiańskiegow ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki 2831/4 obręb Blanowice ul. Wyspiańskiego 6.1 Zakres robót obejmuje wykonanie  wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m2 na odkład w gruncie kat III -€“ 9,92 m3,  pełne umocnienie ścian wykopów z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych I-IV; wykop o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m -€“ 19,76 m2  przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur PE o śr. DN 200-250 mm; długość przycisku do 20 m, grunt kat III-IV -€“ 6,5 m  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8-6,50 mb  przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ścian do 20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm -€“ 2 szt.  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 6.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ) które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 7Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla:Zadanie nr 7 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 229 obręb Kosowska Niwa przy ul. Nowowiejskiej 37w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 229 obręb Kosowska Niwa przy ul. Nowowiejskiej 37 7.1. Zakres robót obejmuje wykonanie:  roboty remontowe -€“ cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm -€“ 7,4 m  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 3,33 m2  mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 3,33 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 3,33 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II -€“ 6,76 m3  rury z PCY-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 5,29 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 7.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy ) które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy

Część nr: 8Nazwa: "Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla:Zadanie nr 8 -€“ Odcinek DN 160 mm do działki nr 4/3 km 65 przy ul. Szklarskiej w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV: Odcinek DN 160 mm do działki nr 4/3 km 65 przy ul. Szklarskiej 8.1. Zakres robót obejmuje:  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo -€“ piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -€“ 2,70 m2  mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm -€“ 2,70 m2  nawierzchnia z mieszanek mineralno -€“ bitumicznych grysowo -€“ żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa -€“ grubość po zagęszczeniu 4 cm -€“ 2,70 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w gruncie kat I-II -€“ 13,46 m3  montaż studzienki rewizyjnej o śr. 1200 mm -€“ 1 szt.  rury PCV-U fi 160/4,7 mm SN 8 -€“ 7,36 mb  powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową  wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 8.2. Szczegółowy zakres robót określa:  dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  przedmiar robót ( jako materiał pomocniczy ) które stanowią załączniki do SIWZ. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45233140-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.04.2019
A-Tec Systemy Instalacyjne ...

Firma A-Tec Systemy Instalacyjne zaprasza do skorzystania ze swoich usług klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa. Jesteśmy doświadc...

pomorskie
Intalacje grzewcze
16.04.2019
BoJeRo Bogdan Jęczmień

Przedstawiamy Państwu przedsiębiorstwo Bojero z siedzibą w Świdnicy. Od 1991 roku oferujemy rolety zewnętrzne zabezpieczające i antywła...

dolnośląskie
Żaluzje i rolety
16.04.2019
Budtrans Systemy Aluminiowe...

Okna, drzwi, fasady i rolety to kluczowe filary działalności, jaką od 13 lat świadczy Budtrans, swoje usługi realizując na terenie kraj...

zachodniopomorskie
Okna i akcesoria okienne
15.04.2019
Usługi hydrauliczne H 2 O a...

Szukasz hydraulika do montażu ubikacji, bidetu, umywalki, wanny czy kabiny? Sprawdx ofertę firmy H2O Awaria. Nasza ekipa specjalistów j...

pomorskie
Hydraulika