Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czech...
,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czech...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rydu速owy
woj. 郵御kie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach" i ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec w Rydu速owach"

Numer referencyjny: BP.271.000003.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiot zam闚ienia obejmuje realizacj dw鏂h zada: 1) przebudow kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach - zadanie nr 1, 2) przebudow kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec w Rydu速owach - zadanie nr 2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w SIWZ oraz w sekcjach dotycz帷ych poszczeg鏊nych cz窷ci niniejszego zam闚ienia.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawcy wyka膨, i wykonali w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zyli w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej, ka盥a o warto軼i nie mniejszej ni 30 000,00 z dla zadania nr 1 i nie mniejszej warto軼i ni 130 000,00 z dla zadania nr 2. b) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawcy wyka膨 si dysponowaniem: co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, przy czym do spe軟iania warunku wystarcz uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie wskazanie spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zam闚ienia przez osoby, kt鏎e legitymuj si uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 w my郵 przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane. Zamawiaj帷y uzna r闚nie uprawnienia os鏏 wykonuj帷ych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, je瞠li ich kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj帷e dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i, 3) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne,

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone - wg wzoru na za陰czniku nr 3 do SIWZ;wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na za陰czniku nr 4 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty - wg wzoru na za陰czniku nr 1a i/lub 1b w zale積o軼i od liczby zada, na kt鏎e Wykonawca chce sk豉da ofert do SIWZ, 2) zobowi您ania podmiot闚 trzecich oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia - do陰czy je瞠li Wykonawca zamierza spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia wykaza wykorzystuj帷 zasoby podmiot闚 trzecich, 3) udokumentowanie wniesienia wadium w zale積o軼i od liczby zada, na kt鏎e Wykonawca sk豉da ofert (kopia przelewu/lub innego dokumentu), dopuszcza si jeden dokument dla obydwu zada. 4) pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w post瘼owaniu, albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, z kt鏎ego wynika zakres, tj. okre郵enie do jakich czynno軼i uprawniony jest pe軟omocnik - do陰czy, o ile dotyczy, 5) dowody (np. referencje albo po鈍iadczenia) oraz protoko造 odbioru ko鎍owego rob鏒, je瞠li Wykonawca chce uzyska punktacj w kryterium do鈍iadczenie kierownika rob鏒 - dot. zadania nr 2.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Stosownie do przepisu 45 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 1000,00 z (s這wnie z這tych: jeden tysi帷 00/100) dla zadania nr 1 i 5000,00 z (s這wnie z這tych: pi耩 tysi璚y 00/100) dla zadania nr 2. 2. Zasady i formy wnoszenia wadium okre郵a SIWZ oraz ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej:

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nie

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Projekty um闚 stanowi odpowiednio za陰cznik nr 6a i 6b do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 3. Zmiana postanowie umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 4 -7, a tak瞠 w razie zaistnienia przes豉nek wynikaj帷ych z przepis闚 art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian terminu realizacji zam闚ienia w przypadku: 1) przed逝瘸j帷ej si procedury o udzielenie zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i wniesienia przez Wykonawc闚 鈔odk闚 ochrony prawnej. Maksymalny okres przesuni璚ia terminu r闚ny b璠zie okresowi, w czasie kt鏎ego trwa這 zawieszenie post瘼owania w nast瘼stwie wniesienia odwo豉nia, 2) wyst徙ienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesi帷a panuj帷ych na tym terenie, uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒, w szczeg鏊no軼i z powodu przyj皻ej technologii realizacji prac okre郵onych umow, normami lub innymi przepisami w szczeg鏊no軼i gdy wyst徙i opady deszczu albo 郾iegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadz do bezpo鈔edniego braku mo磧iwo軼i realizacji rob鏒 budowlanych. Nie dotyczy okresu zimowego, 3) wyst徙ienia kl瘰ki 篡wio這wej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl瘰ki 篡wio這wej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 2 i 3 musz znale潭 odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przest鎩 w prowadzeniu rob鏒) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesuni皻y o tyle dni, ile trwa potwierdzony w dzienniku budowy przest鎩 w prowadzeniu rob鏒, 4) wyst徙ienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w zwi您ku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wyst徙ienia tego typu odst瘼stw od za這穎nych, termin realizacji umowy zostanie wyd逝穎ny o czas uzyskania niezb璠nych uzgodnie, zaprojektowania niezb璠nych zabezpiecze sieci oraz dokonania prze這瞠nia koliduj帷ego uzbrojenia, 5) wyst瘼owania niewybuch闚 lub niewypa堯w skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dalszego prowadzenia rob鏒. W przypadku wyst徙ienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wyd逝穎ny o okres niezb璠ny do zabezpieczenia, a nast瘼nie usuni璚ia przez w豉軼iwe s逝瘺y niewypa堯w czy niewybuch闚, 6) konieczno軼i dokonania zmian w dokumentacji projektowej zar闚no istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i maj wp造w na niedotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, a zmiany te wynikaj w szczeg鏊no軼i z b喚d闚 dokumentacji, zmiany przepis闚 prawa, zmiany okoliczno軼i faktycznych wyst瘼uj帷ych w trakcie realizacji zam闚ienia, zmian kt鏎ych niewprowadzenie zagra瘸 ci庵這軼i i prawid這wo軼i funkcjonowania obiektu. W takim przypadku termin realizacji zam闚ienia zostanie przed逝穎ny odpowiednio o okres, w kt鏎ym wyst徙i造 ww. okoliczno軼i. W takim przypadku przed逝瞠nie b璠zie liczone w dniach w stosunku 1:1, 7) realizacji dodatkowych rob鏒 budowlanych nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy okre郵onej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesuni璚ia terminu r闚ny b璠zie okresowi, w czasie kt鏎ego wykonywane by造 roboty dodatkowe, bez wykonania kt鏎ych nie by這by mo磧iwe zako鎍zenie rob鏒 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia. 5. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian sposobu realizacji rob鏒 budowlanych w przypadku: 1) konieczno軼i wprowadzenia przez Zamawiaj帷ego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych; 2) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa; 3) konieczno軼i zmiany materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, w sytuacji ich niedost瘼no軼i na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia堯w b康 urz康ze. 6. Zamawiaj帷y dopuszcza rezygnacj z realizacji cz窷ci przedmiotu zam闚ienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, je瞠li spowodowane to b璠zie dzia豉niem si造 wy窺zej lub podyktowane b璠zie wzgl璠ami technicznymi. 7. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian w zakresie osoby wskazanej w ofercie jako kierownik rob鏒, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wy陰cznie w przypadku wyst徙ienia zdarze losowych takich jak 鄉ier, ci篹ka choroba, wypadek, rozwi您anie stosunku pracy, itp., i pod warunkiem, 瞠 nowa osoba b璠zie si legitymowa豉 co najmniej analogicznym do鈍iadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, dzi瘯i kt鏎emu Wykonawca otrzyma punktacj w kryterium do鈍iadczenie kierownika rob鏒. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmian umowy przedstawia dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie przez proponowan osob powy窺zych wymog闚 - dotyczy zadania nr 2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 12:30

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: polski

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Cz窷 nr: 1Nazwa: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach"
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Zakres rob鏒 w ramach zadania nr 1obejmuje: 1) wymian istniej帷ego ci庵u kanalizacyjnego na kanalizacj deszczow z rur kanalizacyjnych PCV-U litych o 鈔ednicy 200 mm i 160 mm, z wyd逝穎nym kielichem, o sztywno軼i obwodowej SN8, 陰czonych na kielich z uszczelk gumow, 2) budow studni kanalizacyjnych betonowych 800 mm typu BS z betonu klasy C35/45 W8 z uszczelkami z wype軟ieniem styk闚 zapraw wodoszczeln. Komora przep造wowa monolityczna z betonu klasy C30/37, W8 lub z elementu prefabrykowanego. Przej軼ia rur przez 軼iany komory - szczelne z uszczelk gumow. Zwie鎍zenie studni typu ci篹kiego z w豉zem klasy D400, 3) wykonanie 2 szt. wpust闚 ulicznych osadnikowych 500 mm ze zwie鎍zeniem typu ci篹kiego i krat klasy D400, 4) roboty demonta穎we i rozbi鏎kowe w zakresie istniej帷ej kanalizacji i nawierzchni jezdni oraz przebudow istniej帷ych studni, 5) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniej帷ego wodoci庵u w miejscu skrzy穎wania z przebudowywan kanalizacj, 6) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniej帷ych kabli energetycznych w miejscu skrzy穎wania z przebudowywan kanalizacj, 7) odtworzenie nawierzchni dr鏬, teren闚 zielonych, przy czym komory przep造wowe nale篡 zastosowa monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37, p造ta pokrywowa studni typu ci篹kiego z betonu C45/55 przystosowana do obci捫e komunikacyjnych, 瞠liwne w豉zy kana這we 600 mm klasy D400, wpusty uliczne 瞠liwne zawiasowe przejazdowe typu ci篹kiego klasy D400.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45232130-2, 45233140-2, 45111300-1, 45233223-8, 45232451-8

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia20,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2Nazwa: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec"
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zakres rob鏒 w ramach zadania nr 2 obejmuje: 1) wymian istniej帷ego ci庵u kanalizacyjnego na kanalizacj deszczow z rur kielichowych, dwu軼iennych PP-b o 鈔ednicy 600 mm z kielichem uszczelnionym (wewn皻rzna 軼ianka - g豉dka), 2) wymian istniej帷ych studni (6 szt.) na studnie z kr璕闚 betonowych monolitycznych 1200 mm z betonu C35/45, zaopatrzone we w豉zy 瞠liwno - betonowe uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem 600 mm typu ci篹kiego C250, wentylowane, 3) odtworzenie nawierzchni dr鏬, zjazd闚, teren闚 zielonych.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45232130-2

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia20,00
okres gwarancji15,00
do鈍iadczenie kierownika rob鏒5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsi瑿iorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim do鈍iadczeniem i bogat tradycj Krobex, prowadzi dzia豉lno嗆 na wielu p豉szczyznach. Szeroki wyb鏎 us逝g oraz prod...

郵御kie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Pa雟twu specjalistyczne us逝gi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przegl康闚...

郵御kie
Inne biura projekt闚
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielk przyjemno軼i prezentujemy Pa雟twu firm „ monitoring1” , kt鏎a ju od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Ta雟ka

Producentem stalowo-szamotowych wk豉d闚 kominkowych powietrznych oraz z p豉szczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo