Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czech...
,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czech...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rydu速owy
woj. 郵御kie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Administracja samorz康owa


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach" i ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec w Rydu速owach"

Numer referencyjny: BP.271.000003.2018

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiot zam闚ienia obejmuje realizacj dw鏂h zada: 1) przebudow kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach - zadanie nr 1, 2) przebudow kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec w Rydu速owach - zadanie nr 2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w SIWZ oraz w sekcjach dotycz帷ych poszczeg鏊nych cz窷ci niniejszego zam闚ienia.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232130-2

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawcy wyka膨, i wykonali w spos鏏 nale篡ty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zyli w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej, ka盥a o warto軼i nie mniejszej ni 30 000,00 z dla zadania nr 1 i nie mniejszej warto軼i ni 130 000,00 z dla zadania nr 2. b) Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawcy wyka膨 si dysponowaniem: co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych, przy czym do spe軟iania warunku wystarcz uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie

Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie wskazanie spe軟iania warunku dotycz帷ego zdolno軼i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zam闚ienia przez osoby, kt鏎e legitymuj si uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 w my郵 przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane. Zamawiaj帷y uzna r闚nie uprawnienia os鏏 wykonuj帷ych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, je瞠li ich kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert, 2) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj帷e dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i, 3) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne,

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone - wg wzoru na za陰czniku nr 3 do SIWZ;wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na za陰czniku nr 4 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty - wg wzoru na za陰czniku nr 1a i/lub 1b w zale積o軼i od liczby zada, na kt鏎e Wykonawca chce sk豉da ofert do SIWZ, 2) zobowi您ania podmiot闚 trzecich oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zam闚ienia - do陰czy je瞠li Wykonawca zamierza spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia wykaza wykorzystuj帷 zasoby podmiot闚 trzecich, 3) udokumentowanie wniesienia wadium w zale積o軼i od liczby zada, na kt鏎e Wykonawca sk豉da ofert (kopia przelewu/lub innego dokumentu), dopuszcza si jeden dokument dla obydwu zada. 4) pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w post瘼owaniu, albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy, z kt鏎ego wynika zakres, tj. okre郵enie do jakich czynno軼i uprawniony jest pe軟omocnik - do陰czy, o ile dotyczy, 5) dowody (np. referencje albo po鈍iadczenia) oraz protoko造 odbioru ko鎍owego rob鏒, je瞠li Wykonawca chce uzyska punktacj w kryterium do鈍iadczenie kierownika rob鏒 - dot. zadania nr 2.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Stosownie do przepisu 45 ust. 5 ustawy Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i: 1000,00 z (s這wnie z這tych: jeden tysi帷 00/100) dla zadania nr 1 i 5000,00 z (s這wnie z這tych: pi耩 tysi璚y 00/100) dla zadania nr 2. 2. Zasady i formy wnoszenia wadium okre郵a SIWZ oraz ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej:

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nie

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Projekty um闚 stanowi odpowiednio za陰cznik nr 6a i 6b do SIWZ. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 3. Zmiana postanowie umownych (istotnych) jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 4 -7, a tak瞠 w razie zaistnienia przes豉nek wynikaj帷ych z przepis闚 art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 4. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian terminu realizacji zam闚ienia w przypadku: 1) przed逝瘸j帷ej si procedury o udzielenie zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i wniesienia przez Wykonawc闚 鈔odk闚 ochrony prawnej. Maksymalny okres przesuni璚ia terminu r闚ny b璠zie okresowi, w czasie kt鏎ego trwa這 zawieszenie post瘼owania w nast瘼stwie wniesienia odwo豉nia, 2) wyst徙ienia zjawisk atmosferycznych niekorzystnych i ponadnormatywnych do typowych dla danego miesi帷a panuj帷ych na tym terenie, uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒, w szczeg鏊no軼i z powodu przyj皻ej technologii realizacji prac okre郵onych umow, normami lub innymi przepisami w szczeg鏊no軼i gdy wyst徙i opady deszczu albo 郾iegu nieprzerwanie przez co najmniej 5 dni (w czasie dnia pracy) i doprowadz do bezpo鈔edniego braku mo磧iwo軼i realizacji rob鏒 budowlanych. Nie dotyczy okresu zimowego, 3) wyst徙ienia kl瘰ki 篡wio這wej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl瘰ki 篡wio這wej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 2 i 3 musz znale潭 odzwierciedlenie w dzienniku budowy (przest鎩 w prowadzeniu rob鏒) i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy zostanie przesuni皻y o tyle dni, ile trwa potwierdzony w dzienniku budowy przest鎩 w prowadzeniu rob鏒, 4) wyst徙ienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym w zwi您ku z brakiem naniesienia tego uzbrojenia na mapach. W przypadku wyst徙ienia tego typu odst瘼stw od za這穎nych, termin realizacji umowy zostanie wyd逝穎ny o czas uzyskania niezb璠nych uzgodnie, zaprojektowania niezb璠nych zabezpiecze sieci oraz dokonania prze這瞠nia koliduj帷ego uzbrojenia, 5) wyst瘼owania niewybuch闚 lub niewypa堯w skutkuj帷ych niemo磧iwo軼i dalszego prowadzenia rob鏒. W przypadku wyst徙ienia tego typu zjawisk, termin realizacji umowy zostanie wyd逝穎ny o okres niezb璠ny do zabezpieczenia, a nast瘼nie usuni璚ia przez w豉軼iwe s逝瘺y niewypa堯w czy niewybuch闚, 6) konieczno軼i dokonania zmian w dokumentacji projektowej zar闚no istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w zakresie, w jakim ww. okoliczno軼i maj wp造w na niedotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒, a zmiany te wynikaj w szczeg鏊no軼i z b喚d闚 dokumentacji, zmiany przepis闚 prawa, zmiany okoliczno軼i faktycznych wyst瘼uj帷ych w trakcie realizacji zam闚ienia, zmian kt鏎ych niewprowadzenie zagra瘸 ci庵這軼i i prawid這wo軼i funkcjonowania obiektu. W takim przypadku termin realizacji zam闚ienia zostanie przed逝穎ny odpowiednio o okres, w kt鏎ym wyst徙i造 ww. okoliczno軼i. W takim przypadku przed逝瞠nie b璠zie liczone w dniach w stosunku 1:1, 7) realizacji dodatkowych rob鏒 budowlanych nieobj皻ych zam闚ieniem podstawowym wprowadzonych w ramach zmiany umowy okre郵onej w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Maksymalny okres przesuni璚ia terminu r闚ny b璠zie okresowi, w czasie kt鏎ego wykonywane by造 roboty dodatkowe, bez wykonania kt鏎ych nie by這by mo磧iwe zako鎍zenie rob鏒 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia. 5. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian sposobu realizacji rob鏒 budowlanych w przypadku: 1) konieczno軼i wprowadzenia przez Zamawiaj帷ego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych; 2) konieczno軼i zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa; 3) konieczno軼i zmiany materia堯w lub urz康ze wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych, w sytuacji ich niedost瘼no軼i na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materia堯w b康 urz康ze. 6. Zamawiaj帷y dopuszcza rezygnacj z realizacji cz窷ci przedmiotu zam闚ienia wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, je瞠li spowodowane to b璠zie dzia豉niem si造 wy窺zej lub podyktowane b璠zie wzgl璠ami technicznymi. 7. Zamawiaj帷y dopuszcza zmian w zakresie osoby wskazanej w ofercie jako kierownik rob鏒, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wy陰cznie w przypadku wyst徙ienia zdarze losowych takich jak 鄉ier, ci篹ka choroba, wypadek, rozwi您anie stosunku pracy, itp., i pod warunkiem, 瞠 nowa osoba b璠zie si legitymowa豉 co najmniej analogicznym do鈍iadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi, dzi瘯i kt鏎emu Wykonawca otrzyma punktacj w kryterium do鈍iadczenie kierownika rob鏒. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmian umowy przedstawia dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie przez proponowan osob powy窺zych wymog闚 - dotyczy zadania nr 2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 12:30

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: polski

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH


Cz窷 nr: 1Nazwa: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Antoniego Czechowa - ul. Krzywej w Rydu速owach"
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Zakres rob鏒 w ramach zadania nr 1obejmuje: 1) wymian istniej帷ego ci庵u kanalizacyjnego na kanalizacj deszczow z rur kanalizacyjnych PCV-U litych o 鈔ednicy 200 mm i 160 mm, z wyd逝穎nym kielichem, o sztywno軼i obwodowej SN8, 陰czonych na kielich z uszczelk gumow, 2) budow studni kanalizacyjnych betonowych 800 mm typu BS z betonu klasy C35/45 W8 z uszczelkami z wype軟ieniem styk闚 zapraw wodoszczeln. Komora przep造wowa monolityczna z betonu klasy C30/37, W8 lub z elementu prefabrykowanego. Przej軼ia rur przez 軼iany komory - szczelne z uszczelk gumow. Zwie鎍zenie studni typu ci篹kiego z w豉zem klasy D400, 3) wykonanie 2 szt. wpust闚 ulicznych osadnikowych 500 mm ze zwie鎍zeniem typu ci篹kiego i krat klasy D400, 4) roboty demonta穎we i rozbi鏎kowe w zakresie istniej帷ej kanalizacji i nawierzchni jezdni oraz przebudow istniej帷ych studni, 5) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniej帷ego wodoci庵u w miejscu skrzy穎wania z przebudowywan kanalizacj, 6) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniej帷ych kabli energetycznych w miejscu skrzy穎wania z przebudowywan kanalizacj, 7) odtworzenie nawierzchni dr鏬, teren闚 zielonych, przy czym komory przep造wowe nale篡 zastosowa monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37, p造ta pokrywowa studni typu ci篹kiego z betonu C45/55 przystosowana do obci捫e komunikacyjnych, 瞠liwne w豉zy kana這we 600 mm klasy D400, wpusty uliczne 瞠liwne zawiasowe przejazdowe typu ci篹kiego klasy D400.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45232130-2, 45233140-2, 45111300-1, 45233223-8, 45232451-8

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia20,00
okres gwarancji20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2Nazwa: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Or這wiec"
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Zakres rob鏒 w ramach zadania nr 2 obejmuje: 1) wymian istniej帷ego ci庵u kanalizacyjnego na kanalizacj deszczow z rur kielichowych, dwu軼iennych PP-b o 鈔ednicy 600 mm z kielichem uszczelnionym (wewn皻rzna 軼ianka - g豉dka), 2) wymian istniej帷ych studni (6 szt.) na studnie z kr璕闚 betonowych monolitycznych 1200 mm z betonu C35/45, zaopatrzone we w豉zy 瞠liwno - betonowe uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem 600 mm typu ci篹kiego C250, wentylowane, 3) odtworzenie nawierzchni dr鏬, zjazd闚, teren闚 zielonych.
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45232130-2

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
skr鏂enie terminu realizacji zam闚ienia20,00
okres gwarancji15,00
do鈍iadczenie kierownika rob鏒5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.03.2019
ㄆkasz W鎩cik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego 郵御ka. Na rynku dzia豉my ju 15 lat. Pracujemy na ka盥ym materiale. Jeste鄉y autor...

dolno郵御kie
Us逝gi og鏊nobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zach璚amy do kooperacyj z przedsi瑿iorstwem Topaz z siedzib w siedzib w miejscowo軼i Tadzino. S造niemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materia造
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuj si produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzi瘯i nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
10.03.2019
RoletyAlu Piotr Kala

Firma RoletyAlu to producent rolet i bram, 瘸luzji, markiz, okien ze 奸御ka. Nasza firma oferuje fachowe doradztwo, 鈍iadczy us逝gi mon...

郵御kie
畝luzje i rolety