Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. ...
Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kraków
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

Numer referencyjny: DPS.271.1.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę Inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" , zgodnie z Programem funkcjonalno -€“ użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, których szczegółowy zakres został określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 oraz w Programie funkcjonalno -€“ użytkowym (PFU zmienionym aneksem nr 1) stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, 2) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych (pomiary geodezyjne - mapa do celów projektowych, badania geologiczne podłoża gruntowego) -€“ Zamawiający posiada opracowanie, uzyskane w ramach projektowanej budowy III Pawilonu Domu Artysty Seniora, wykonane w maju 2016 r. przez zespół mgr inż. Macieja Broniatowskiego oraz mgr inż. Marii Broniatowskiej -€“ w razie potrzeby Wykonawca wykona dodatkowe badania geotechniczne, 3) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego celem uzyskania ostatecznej na budowę, projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiarów), 4) opracowanie materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji (wymagań prawnych, projektów branżowych, itp.), 5) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 6) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, 7) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i pozwoleń celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 8) uzyskanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego, 9) uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku -€“ wydane na podstawie przedłożonego projektu, pozwolenie na budowę z decyzją stwierdzającą jej ostateczność, a także dokonania skutecznych zgłoszeń w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla robót budowlanych dla których nie jest wymagane uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile Prawo budowlane tego wymaga), 10) uzyskanie zgody na wejście w teren w pasie drogowym (ZIKIT), 11) wykonanie kompleksowego opracowania wielobranżowego dokumentacji wykonawczej projektowej, 12) opracowanie wszelkiej innej dokumentacji, wynikającej z przepisów szczegółowych, wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskanie wszelkich innych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych. 4. Uwaga: W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dwóch lub więcej decyzji o pozwoleniu na budowę (PNB) wymaganych prawem lub dokonania zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych. 5. Dokładny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) zmienionym aneksem nr 1, stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano -€“ wykonawczym, w szczególności polegać będzie na: 1) rozbiórce ogrodzenia w miejscu bramy pożarowej od strony Al. Słowackiego i wykonaniu bramy pożarowej z automatyką, 2) budowie chodnika z niwelacją terenu, 3) budowie łącznika drogowego, 4) budowie muru pełnego przy wiacie śmietnikowej wraz z bramą, 5) utwardzeniu terenu śmietnika i wiaty śmietnikowej, 6) budowie zjazdu pożarowego z powiązaniem do układu drogowego, 7) izolacji bocznej ściany budynku dawnej "kostnicy"/PRO MORTE 8) budowie kanalizacji deszczowej, 9) wykonaniu monitoringu CCTV bramy pożarowej, 10) wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego (jeżeli będzie wymagane), 11) rekultywacji terenu, wykonaniu trawników, 12) robotach rozbiórkowych, w tym istniejących nawierzchni, wywozie gruzu z rozbiórek i ziemi oraz ich utylizacji, 13) wycince drzew, karczowaniu i utylizacji, 14) nasadzeniu zieleni izolacyjnej, 15) zabezpieczeniu infrastruktury naziemnej i podziemnej, 16) zasilaniu bramy pożarowej, 17) budowie pola do minigolfa i bulodormu. 7. Wykonawca jest zobowiązany: 1) sprawować nadzór autorski, w tym: a) dokonywać wyjaśnień na każde żądanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, b) potwierdzać zgodność realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, c) uzupełniać szczegóły dokumentacji, d) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązania zamienne na wniosek Zamawiającego lub w związku z problemami w realizacji projektu, e) brać udział w komisjach i naradach oraz uczestniczyć w procesie oddawania obiektu do użytkowania, a także w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego brać udział w odbiorach robót, f) sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu, 2) zapewnić nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi, a - w razie zaistniałej konieczności - przeprowadzić dodatkowe badania archeologiczne w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie (WUOZ), 3) uzyskać ostateczne decyzje (jedną lub więcej decyzji wymaganych prawem) o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzje o umorzeniu postępowania o wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli instytucja wydająca taką decyzję uzna ją za zbędną dla Inwestycji. 8. Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) wykonanie wszelkich prób szczelności instalacji, 2) zapewnienie niezbędnego nadzoru nad realizacją robót przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia, w tym: a) kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży sanitarnej; c) kierownika robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży drogowej; e) pełnienie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; f) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie pozwalających prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 3) zapewnienie niezbędnego nadzoru na etapie projektowania przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz posiadające stosowne uprawnienia do projektowania, w tym: a) kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; b) kierownika robót w branży sanitarnej; c) kierownika robót w branży elektrycznej; d) kierownika robót w branży drogowej; e) innych osób posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie pozwalających prawidłowo wykonać przedmiot Umowy. 9. Zamawiający informuje, że na terenie Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów trwają lub będą trwały również roboty budowlane obejmujące wykonanie: 1) III Pawilonu Domu Artysty Seniora -€“ przewidywany termin zakończenia robót - czerwiec 2018 r., 2) remontu muru ogrodzeniowego prowadzonego pomiędzy ul. Helclów, a projektowanym łącznikiem drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i umożliwienia prowadzenia robót z pozostałymi wykonawcami prowadzącymi wymienione powyżej roboty oraz do współpracy z innymi wykonawcami prowadzącymi roboty na terenie nieruchomości przy ul. Helclów 2, 3) z uwagi na trwające na podstawie pozwolenia na budowę wydanego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2796/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku roboty budowlane przy realizacji zadania "Budowa III pawilonu Domu Artysty Seniora" Zamawiający informuje, iż uzyskanie pozwolenia na budowę możliwe będzie po zakończeniu realizacji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ww. inwestycji, której termin przewidziany jest na 30 czerwca 2018 roku, 4) rysunek z lokalizacją zadeklowanych przykanalików instalacji kanalizacyjnej, o których jest mowa w aneksie nr 1 do PFU, Zamawiający przekaże na etapie projektowania.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232410-9, 45320000-6, 45233222-1, 45310000-3, 45111291-4, 45450000-6, 71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu, ujętych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu oraz załączonej dokumentacji o udzielenie zamówienia. Warunki jakim będzie podlegać powyższe zamówienie będą odpowiadały warunkom określonym i zgodnym z zamówieniem podstawowym określonym w niniejszym postępowaniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-20


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1) Kierownikiem budowy -€“ z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń -€“ posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości brutto zamówienia nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz posiadający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga : Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 2) Kierownikiem budowy -€“ z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń -€“ posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 5 lat kierował robotami budowlanymi przy realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na wybudowaniu, i/lub przebudowaniu, i/lub rozbudowaniu i/lub remoncie drogi lub chodnika o powierzchni co najmniej 500 m2 oraz wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych). Uwaga : Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -€“ Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 65) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 3) Główny Projektant - z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń -€“ w specjalności architektonicznej, posiadający niezbędne doświadczenie, który w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą wybudowania, i/lub przebudowania, i/lub rozbudowania i/lub remontu obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 200 m2 lub/i dróg wewnętrznych, placów, alejek o nawierzchni brukowanej wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni co najmniej 300 m2, o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto (słownie: sto tysięcy złotych) oraz posiadający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: - wykonaniu robót ogólnobudowlanych (wybudowanie, i/lub przebudowanie, i/lub rozbudowanie i/lub remont) w zakresie dróg wewnętrznych, placów, alejek o powierzchni co najmniej 500 m2 i/lub wykonaniu budowy i/lub rozbudowy i/lub przebudowy i/lub remontu obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 200 m2, oraz wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 tysięcy zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą: - wybudowania, i/lub przebudowania, i/lub rozbudowania i/lub remontu dróg wewnętrznych, placów, alejek o nawierzchni brukowanej o powierzchni co najmniej 500 m2 oraz wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 300 000 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). a także potwierdził, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: -€˘ Czynności związane z fizycznym wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz wykończeniowych. -€˘ Wykonawca zobowiązuje się, aby wszyscy pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 1) byli przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem ujętym w treści Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Szczegółowe warunki dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz inne wymagania w tym zakresie Zamawiający ujął w § 7 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na Umowę o pracę Kierownika branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, kierowców pojazdów, osób opracowujących projekt budowlany i wykonawczy oraz osoby sprawującej nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert : 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.5. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1; 2; 4; 8 ustawy Pzp) dokumenty ujęte w punkcie 3.1. -€“ 3.4, składa (jeżeli dotyczy): -€˘ podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; -€˘ w przypadku składania oferty wspólnej -€“ każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3.6. Dowody określające czy roboty budowlane podane w Wykazie robót: a) Wykonawcy robót budowlanych - stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ; b) Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej-€“ stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ; c) Kierownika w branży drogowej -€“ stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ; d) Głównego Projektanta -€“ stanowiącym Załącznik Nr 12 do SIWZ; zostały wykonane należycie, w szczególności -€“ informacja o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wprowadził warunki udziału zawarte w SIWZ w jej pierwszej części -€“ w Rozdziale VI pkt 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ "Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych" oraz Wykazu wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie dokumentacji projektowej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ "Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę usług w zakresie dokumentacji projektowej " 2) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 10 do SIWZ "Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej" 3) Wykazu wykonanych robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży drogowej skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 11 do SIWZ "Wykaz robót budowlanych kierowanych przez Kierownika w branży drogowej". 4) Wykazu wykonywanych przez Projektanta usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego była wykonywana dokumentacja projektowa, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku nr 12 do SIWZ "Wykaz usług Głównego Projektanta w specjalności architektonicznej".

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). 3. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) 4. Formularz oferty -€“ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykaz Wycenionych Elementów (WWE) opracowany na podstawie załączonego wzoru (Załącznik nr 4)

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608 Tytułem "Wadium -€“ przetarg nieograniczony Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie". tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku. UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 359). 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów , 31-148 Kraków, ul. Helclów 2 , 2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, 3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia -€“ musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców, 4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. a) W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto (C)60,00
2. Przedłużenie gwarancji i rękojmi (G)29,00
3. Doświadczenie zawodowe kierownika w specjalności drogowej (D)5,00
4. Doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta (P)5,00
5. Skrócenie terminu usunięcia wad w okresie gwarancji (SW)1,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji robót, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy PZP, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 - 19 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 4. W przypadku przestojów, opóźnień lub braku możliwości realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle u Zamawiającego pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od Stron Umowy, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 1) i 2). 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego, w tym w szczególności w przypadku niezgodności Programu Funkcjonalno -€“ Użytkowego (PFU zmienionym aneksem nr 1) ze stanem stwierdzonym w trakcie prowadzonych robót budowlanych Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotu Umowy, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie uwzględniającym zmieniony przedmiot prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy. 6. W przypadku określonym w ust. 5 dopuszcza się również możliwość zmiany warunków dokonywania płatności w zakresie ilości i zasad zapłaty za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. 7. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania lub zmniejszenie uciążliwości w funkcjonowaniu Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie; 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego; 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania; 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych; 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych; 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 9) zmianach wynikających z błędnych założeń w PFU, których nie można było sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (np. przed rozebraniem lub dokonaniem odkrywek) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu Umowy przy jednoczesnej proporcjonalnej zmianie wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 8. W przypadku zaistnienia opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jeśli przepisy takich terminów w przypadku danej czynności organów administracji nie wskazują, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu, który działając z należytą starannością Wykonawca mógł założyć. 9. W przypadku zaistnienia działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy oraz terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres opóźnienia spowodowanego działaniem siły wyższej. 10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych instalacji lub elementów konstrukcyjnych kolidujących z realizowaną przez Wykonawcę infrastrukturą, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia, 2) zakresu przedmiotu Umowy oraz zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany zakresu prac. 11. Strony przewidują możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych postanowień Umowy w formie pisemnej (niestanowiących zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczególności: 1) zmiany nazwy, siedziby stron Umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 2) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy. 12. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotu Umowy określonego w § 1 w przypadku wystąpienia dodatkowych wymagań nałożonych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian przy opracowaniu dokumentacji projektowej w stosunku do koncepcji Załącznika do PFU wraz z aneksem Nr 1, jeżeli w trakcie prac projektowych, Wykonawca zaproponuje oraz uzasadni korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania, lub na etapie uzyskiwania wymaganych prawem zgód i pozwoleń, zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian. Jeżeli będzie to konieczne z uwagi na wprowadzenie powyższych zmian Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia i/lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika robót; 2) nie wywiązywania się Kierownika robót z obowiązków wynikających z Umowy; 3) jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 15. W przypadku, gdy Kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić Kierownika robót zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 16. W przypadku zmiany Kierownika robót z uwagi na okoliczności opisane w ust. 14 i 15, nowy Kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 17. W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia przekazania Umowy przez Wykonawcę. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o Wykaz Wycenionych Elementów (WWE) w przypadku wprowadzenia zmian o których mowa powyżej w ust. 5; 7; 9; 10; 12; 13. 19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opóźnień w zakończeniu realizacji inwestycji pn "Budowa III Pawilonu Domu Artysty Seniora" wpływających na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 20. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej -€“ do dnia zawarcia Umowy pomiędzy Stronami - zgodnie z zapisami §15 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć polisę ubezpieczeniową robót budowlanych -€“ do dnia przejęcia placu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego zgodnie z zapisami §15 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
10.03.2019
RoletyAlu Piotr Kala

Firma RoletyAlu to producent rolet i bram, żaluzji, markiz, okien ze Śląska. Nasza firma oferuje fachowe doradztwo, świadczy usługi mon...

śląskie
Żaluzje i rolety