Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Sza...
Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Sza...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadarzyn
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
W formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty Część nr 2 -€“ Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka Część nr 3 -€“ Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie

Numer referencyjny: I.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.5 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności: 1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 167 mb, zjazdów z kostki betonowej, oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, 2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, 3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej, 4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie, 7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót, 8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od zarządzającego daną drogą lub terenem. Część nr 2 -€“ Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.5 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności: 1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 258 mb, zjazdów z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, 2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, 3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej, 4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie, 7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót, 8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od zarządzającego daną drogą lub terenem. Część nr 3 -Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmuje: Zaprojektowanie i budowa zjazdu z drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na działkach 433/1 i 440/38 w Nadarzynie między ul. Pruszkowską i ul. Sitarskich - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 1) Wykonanie niezbędnych: aktualnych map do celów projektowych (zaktualizowanych podkładów geodezyjnych terenu inwestycji przeznaczonych do celów projektowych), pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacyjnych) sytuacyjno-wysokościowych oraz badań podłoża gruntowego. 2) Wykonanie projektu budowlano -€“ wykonawczego wg założeń określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik do SIWZ nr 7) ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, spełniającego wymagania określone zgłoszeniem robót, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę wraz z decyzja na wycinkę kolidujących drzew. 3) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 4) Wykonanie części kosztorysowej, w tym: kosztorysu inwestorskiego (w 1 egzemplarzach) i przedmiaru robót (w 1 egzemplarzu), także w wersji elektronicznej (*'ath) - sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz.1389). Przed opracowaniem kosztorysów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania. 5) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072). 6) Złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, potwierdzającego; - kompletność dokumentacji z załączonym wykazem opracowań, - sporządzenie projektu zgodnie z umową, obowiązującymi: zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami technicznymi. 7) Dokumentacje projektową należy wykonać w formie papierowej w ilościach wskazanych w PFU, a także w formie elektronicznej (na nośniku CD lub DVD). 8) Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w/w dokumentacji (tj. map geodezyjnych, uzgodnień, itp.) pokrywa Wykonawca. 9)Wykonie nadzoru autorskiego zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego w ramach niniejszej umowy. - w zakresie wykonania robót drogowych 1) wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych dla realizacji ciągu pieszo-jezdnego długości ok. 140 mb i szerokości 5m o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z miejscami postojowymi z kostki betonowej wg załączonego szkicu na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 2) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 3) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 4) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej -€“ 2 kpl., 5) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 6) Zzagospodarowanie i zasilenie placu budowy, oraz ponoszenie opłat z tego tytułu. ubezpieczenie placu budowy 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wbudowania części materiału z wykopu zawierającego znaczące ilości tłucznia na drogach gruntowych w miejscowości w której wykonywane są roboty -€“ dotyczy Części nr 1-2. 3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 4. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji -€“ prace branży drogowej obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie nawierzchni jezdni, elementów ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża). 4.1. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zaanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób. 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej SIWZ: Część nr 1 Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty e) Opis techniczny, f) Plan sytuacyjny, g) Specyfikacja techniczna, h) Przedmiar robót Część nr 2 Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka e) Opis techniczny, f) Plan sytuacyjny, g) Specyfikacja techniczna, h) Przedmiar robót Część nr 3-€“ Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, b) Szkic sytuacyjny, c) Opinia Starosty, d) Decyzja lokalizacyjna zjazdu Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, e) Wypis z MPZP.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-06-29
2018-10-15
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Część 1 - do dnia 29 czerwca 2018 r. Część 2 - do dnia 15 października 2018 r. Część 3 - do dnia 31 sierpnia 2018 r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty w zakresie budowy/przebudowy lub remontu ulic, (dróg) oraz załączy dowody określające że roboty te zostały wykonane należycie oraz są zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone b) będzie dysponował w realizacji zamówienia osobami w specjalnościach: * Kierownik robót drogowych -€“ min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; 3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału: 1) odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie, 2) odnoszącego się do potencjału technicznego wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (procedura odwrócona według art. 24aa ustawy Pzp), przedstawi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, nw. dokumenty: 1) potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana: 1) każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy, 2) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, i którego oferta została oceniona najwyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt.1) a)-c) SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (procedura odwrócona według art. 24aa ustawy Pzp), przedstawi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, nw. dokumenty: potwierdzające spełnienie warunków: a) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. b) dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań. c) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału: 1) odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie, 2) odnoszącego się do potencjału technicznego wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty. Poleganie na zdolnościach podmiotów trzecich w celu spełnienia warunków udziału. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać : a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdz. VII ust.2 pkt. 3). 6) W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, i którego oferta została oceniona najwyżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. 2 pkt.1) a)-c) SIWZ. . Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty /dowody/ bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana: 1) każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty w zakresie nie podlegania wykluczeniu i oświadczenia i dokumenty w zakresie spełniania warunku, który jego dotyczy, 2) Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z ust. 5.1. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.1. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust.5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 7. 1. Informacje o formie składania oświadczeń i dokumentów. 1) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1). Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 5) Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 i 5.1.-5.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust.2 i 5.1 -€“ 5.3., które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 8) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10) Dokumenty oraz uzupełnione dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawcę, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1 SIWZ (art.25a ust.1), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności nie podlegania wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7.4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 7.5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11.400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych); w tym: Część 1 -€“ 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych); Część 2 -€“ 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); Część 3 -€“ 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 73 8008 0008 2001 0011 3306 0007 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach prosimy w formie oryginału załączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych, 2) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3) zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 9 umowy, 4) zmiany terminu realizacji umowy z powodu: a) przyspieszenia ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego, b) wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, c) okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, a w szczególności jeżeli zostały one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ (działanie lub bezczynność organów), 5) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego, 7) w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy), 8) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiający.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1 -€“ Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.5 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności: 1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 167 mb, zjazdów z kostki betonowej, oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, 2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, 3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej, 4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie, 7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót, 8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od zarządzającego daną drogą lub terenem. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wbudowania części materiału z wykopu zawierającego znaczące ilości tłucznia na drogach gruntowych w miejscowości w której wykonywane są roboty -€“ dotyczy Części nr 1-2. 3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 4. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji -€“ prace branży drogowej obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie nawierzchni jezdni, elementów ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża). 4.1. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zaanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób. 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej SIWZ: Część nr 1 Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty e) Opis techniczny, f) Plan sytuacyjny, g) Specyfikacja techniczna, h) Przedmiar robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Część nr 2 -€“ Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2 -€“ Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich robót zgodnie z dokumentacją określoną w ust.5 (zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ), w szczególności: 1) wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 258 mb, zjazdów z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, 2) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, 3) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy z doprowadzeniem na swój koszt wody i oświetlenia oraz ponoszeniem kosztów poboru wody i energii elektrycznej, 4) sporządzenie wraz z zatwierdzeniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 5) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 6) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji, normach branżowych, oraz wynikających z przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie, 7) badania materiałów, zapewnienie badań zagęszczenia gruntu przez osoby uprawnione przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki do protokołów częściowego odbioru robót, 8) odbudowy nawierzchni drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie wykonywanych robót budowlanych i uzyskanie protokołów odbioru dróg po ich odtworzeniu od zarządzającego daną drogą lub terenem. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania wbudowania części materiału z wykopu zawierającego znaczące ilości tłucznia na drogach gruntowych w miejscowości w której wykonywane są roboty -€“ dotyczy Części nr 1-2. 3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 4. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji -€“ prace branży drogowej obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie nawierzchni jezdni, elementów ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża). 4.1. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zaanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób. 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej SIWZ: Część nr 2 Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka e) Opis techniczny, f) Plan sytuacyjny, g) Specyfikacja techniczna, h) Przedmiar robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Część nr 3 -Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3 - Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmuje: Zaprojektowanie i budowa zjazdu z drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na działkach 433/1 i 440/38 w Nadarzynie między ul. Pruszkowską i ul. Sitarskich - w zakresie opracowania dokumentacji projektowej: 1) Wykonanie niezbędnych: aktualnych map do celów projektowych (zaktualizowanych podkładów geodezyjnych terenu inwestycji przeznaczonych do celów projektowych), pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacyjnych) sytuacyjno-wysokościowych oraz badań podłoża gruntowego. 2) Wykonanie projektu budowlano -€“ wykonawczego wg założeń określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik do SIWZ nr 7) ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami, spełniającego wymagania określone zgłoszeniem robót, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę wraz z decyzja na wycinkę kolidujących drzew. 3) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; 4) Wykonanie części kosztorysowej, w tym: kosztorysu inwestorskiego (w 1 egzemplarzach) i przedmiaru robót (w 1 egzemplarzu), także w wersji elektronicznej (*'ath) - sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz.1389). Przed opracowaniem kosztorysów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania. 5) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072). 6) Złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, potwierdzającego; - kompletność dokumentacji z załączonym wykazem opracowań, - sporządzenie projektu zgodnie z umową, obowiązującymi: zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami technicznymi. 7) Dokumentacje projektową należy wykonać w formie papierowej w ilościach wskazanych w PFU, a także w formie elektronicznej (na nośniku CD lub DVD). 8) Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w/w dokumentacji (tj. map geodezyjnych, uzgodnień, itp.) pokrywa Wykonawca. 9)Wykonie nadzoru autorskiego zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego w ramach niniejszej umowy. - w zakresie wykonania robót drogowych 1) wykonanie robót ziemnych i nawierzchniowych dla realizacji ciągu pieszo-jezdnego długości ok. 140 mb i szerokości 5m o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z miejscami postojowymi z kostki betonowej wg załączonego szkicu na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz innych robót towarzyszących, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, 2) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowanie terenu robót, 3) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 4) wykonanie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy i inwentaryzacji powykonawczej -€“ 2 kpl., 5) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych, 6) Zzagospodarowanie i zasilenie placu budowy, oraz ponoszenie opłat z tego tytułu. ubezpieczenie placu budowy 3. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokolarnego bezusterkowego odbioru robót. 4. Na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502, z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji -€“ prace branży drogowej obejmujące roboty ziemne, roboty przygotowawcze, podbudowy, układanie nawierzchni jezdni, elementów ulic (krawężniki, chodniki, obrzeża). 4.1. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego oddziału ZUS czy też w postaci zaanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób. 5. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do niniejszej SIWZ: Część nr 3-€“ Zaprojektowanie i budowa połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie a) Program Funkcjonalno-Użytkowy, b) Szkic sytuacyjny, c) Opinia Starosty, d) Decyzja lokalizacyjna zjazdu Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, e) Wypis z MPZP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233000-9, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielonej gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo