Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i P...
Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i P...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bolesławiec
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b; Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I etap)

Numer referencyjny: 2.ZP.DEK.2018.JB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch zapleczy, w związku z czym zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.: 1. Część I -€“ Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 -€“ 3a, b (działki nr 373/1, 373/10, 391 i 422 obr. 9 w Bolesławcu) obejmująca rozbiórkę istniejącego zagospodarowania (starych nawierzchni), wykonaniu typowej podatnej konstrukcji jezdni oraz chodników tj. podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia drogowego typu parkowego z oprawami LED (10 szt.), wykonanie ogrodzonego, małego placu zabaw. Odwodnienie do istniejących wpustów deszczowych i powierzchniowo na tereny zielone. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: a) drogi z kostki betonowej szarej (1513,1 m2) i czerwonej (337,3m2), b) miejsc postojowych z płyt MEBA (460,9 m2), c) chodników z kostki betonowej szarej (625,6 m2), 5) wykonanie linii kablowej (łączna długość 308 m) oświetleniowej w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 10 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 6) montaż opraw oświetleniowych parkowych typu LED o mocy 36W -€“ 10 szt., 7) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 8) roboty towarzyszące (regulacja studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla kratek wpustów deszczowych), 9) wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, składającego się z: a) huśtawka wagowa 2-osobowa o konstrukcji metalowej -€“ 1 szt., b) huśtawka wahadłowa dwuosobowa (w tym z jednym siedziskiem typu "pampers") -€“ 1 szt., c) bujak sprężynowy -€“ 1 szt., d) ławka parkowa -€“ 3 szt., e) regulamin -€“ 1 szt., f) ogrodzenie z paneli stalowych z dwoma furtkami (całość w kolorze czarnym) o łącznej długości 46,92 m, g) strefa bezpieczeństwa pod huśtawką wahadłową z warstwy piasku gr. 30 cm (nie ujęta w przedmiarze -€“ około 21 m2), 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie (1090 m2), 11) oznakowanie pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 12) uporządkowanie terenu budowy, 13) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2. Część II - Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1 á 11 (I etap), (działki nr 350/12 oraz 423 obr. 9 w Bolesławcu) obejmujący wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku nr 7 do 9 (miejsca postojowe oraz chodniki i droga manewrowa), oświetlenia drogowego typu parkowego (4 szt.) oraz odwodnienie części terenu (przy budynku nr 7 -€“ 11) z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej w drodze ul. Słowackiego. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: droga manewrowa, miejsca postojowe i chodniki z betonowej kostki drogowej szarej (łącznie 1 182,65 m2), 5) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami (wg dokumentacji) S1, S5, S6 i S7 oraz studnie ściekowe z osadnikami i wpustami deszczowymi W4 i W5, z włączeniem do studni rewizyjnej S0 w ul. Słowackiego. 6) wykonanie linii kablowej oświetleniowej (213 m) w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 7) montaż opraw oświetleniowych parkowych z rastrem pośrednim o mocy 70W -€“ 4 szt. kompletne ze źródłami światła LED, 8) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 9) oznakowanie poziome i pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie, 11) uporządkowanie terenu budowy, 12) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Dokładny zakres robót określa dokumentacja projektowa i STWiORB.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż są wpisani do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać: aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia dróg (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -€“ t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Pod pojęciem każdej roboty budowlanej zamawiający rozumie tzw. najważniejszą robotę rozumianą jako jedno zadanie, które zakontraktowano, wykonano, odebrano (potwierdzono jego należyte wykonanie) i rozliczono w ramach jednego stosunku umownego/jednej umowy o wartości co najmniej 250.000,00 złotych brutto. 2. Dysponują osobą lub osobami do kierowania robotami, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli będzie posiadał lub dysponował osobą, która posiada wymagane uprawnienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobą zdolną do wykonywania zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 7 do SIWZ. 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, oddzielnie na każdą część zamówienia, w kwocie: 1.1. przy składaniu oferty na cześć I zamówienia (Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b) - 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 1.2. przy składaniu oferty na cześć II zamówienia (Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I -€“etap)) - 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: "od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom w szczególności dotyczących: 1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 2) zmiany podwykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-14, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I -€“ Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 -€“ 3a, b (działki nr 373/1, 373/10, 391 i 422 obr. 9 w Bolesławcu) obejmująca rozbiórkę istniejącego zagospodarowania (starych nawierzchni), wykonaniu typowej podatnej konstrukcji jezdni oraz chodników tj. podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia drogowego typu parkowego z oprawami LED (10 szt.), wykonanie ogrodzonego, małego placu zabaw. Odwodnienie do istniejących wpustów deszczowych i powierzchniowo na tereny zielone. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: a) drogi z kostki betonowej szarej (1513,1 m2) i czerwonej (337,3m2), b) miejsc postojowych z płyt MEBA (460,9 m2), c) chodników z kostki betonowej szarej (625,6 m2), 5) wykonanie linii kablowej (łączna długość 308 m) oświetleniowej w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 10 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 6) montaż opraw oświetleniowych parkowych typu LED o mocy 36W -€“ 10 szt., 7) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 8) roboty towarzyszące (regulacja studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla kratek wpustów deszczowych), 9) wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, składającego się z: a) huśtawka wagowa 2-osobowa o konstrukcji metalowej -€“ 1 szt., b) huśtawka wahadłowa dwuosobowa (w tym z jednym siedziskiem typu "pampers") -€“ 1 szt., c) bujak sprężynowy -€“ 1 szt., d) ławka parkowa -€“ 3 szt., e) regulamin -€“ 1 szt., f) ogrodzenie z paneli stalowych z dwoma furtkami (całość w kolorze czarnym) o łącznej długości 46,92 m, g) strefa bezpieczeństwa pod huśtawką wahadłową z warstwy piasku gr. 30 cm (nie ujęta w przedmiarze -€“ około 21 m2), 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie (1090 m2), 11) oznakowanie pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 12) uporządkowanie terenu budowy, 13) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I - etap)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1 á 11 (I etap), (działki nr 350/12 oraz 423 obr. 9 w Bolesławcu) obejmujący wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku nr 7 do 9 (miejsca postojowe oraz chodniki i droga manewrowa), oświetlenia drogowego typu parkowego (4 szt.) oraz odwodnienie części terenu (przy budynku nr 7 -€“ 11) z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej w drodze ul. Słowackiego. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: droga manewrowa, miejsca postojowe i chodniki z betonowej kostki drogowej szarej (łącznie 1 182,65 m2), 5) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami (wg dokumentacji) S1, S5, S6 i S7 oraz studnie ściekowe z osadnikami i wpustami deszczowymi W4 i W5, z włączeniem do studni rewizyjnej S0 w ul. Słowackiego. 6) wykonanie linii kablowej oświetleniowej (213 m) w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 7) montaż opraw oświetleniowych parkowych z rastrem pośrednim o mocy 70W -€“ 4 szt. kompletne ze źródłami światła LED, 8) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 9) oznakowanie poziome i pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie, 11) uporządkowanie terenu budowy, 12) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Dokładny zakres robót określa dokumentacja projektowa i STWiORB.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty