Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i P...
Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i P...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bolesławiec
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa zapleczy: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b; Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I etap)

Numer referencyjny: 2.ZP.DEK.2018.JB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Wszystkie części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch zapleczy, w związku z czym zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.: 1. Część I -€“ Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 -€“ 3a, b (działki nr 373/1, 373/10, 391 i 422 obr. 9 w Bolesławcu) obejmująca rozbiórkę istniejącego zagospodarowania (starych nawierzchni), wykonaniu typowej podatnej konstrukcji jezdni oraz chodników tj. podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia drogowego typu parkowego z oprawami LED (10 szt.), wykonanie ogrodzonego, małego placu zabaw. Odwodnienie do istniejących wpustów deszczowych i powierzchniowo na tereny zielone. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: a) drogi z kostki betonowej szarej (1513,1 m2) i czerwonej (337,3m2), b) miejsc postojowych z płyt MEBA (460,9 m2), c) chodników z kostki betonowej szarej (625,6 m2), 5) wykonanie linii kablowej (łączna długość 308 m) oświetleniowej w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 10 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 6) montaż opraw oświetleniowych parkowych typu LED o mocy 36W -€“ 10 szt., 7) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 8) roboty towarzyszące (regulacja studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla kratek wpustów deszczowych), 9) wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, składającego się z: a) huśtawka wagowa 2-osobowa o konstrukcji metalowej -€“ 1 szt., b) huśtawka wahadłowa dwuosobowa (w tym z jednym siedziskiem typu "pampers") -€“ 1 szt., c) bujak sprężynowy -€“ 1 szt., d) ławka parkowa -€“ 3 szt., e) regulamin -€“ 1 szt., f) ogrodzenie z paneli stalowych z dwoma furtkami (całość w kolorze czarnym) o łącznej długości 46,92 m, g) strefa bezpieczeństwa pod huśtawką wahadłową z warstwy piasku gr. 30 cm (nie ujęta w przedmiarze -€“ około 21 m2), 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie (1090 m2), 11) oznakowanie pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 12) uporządkowanie terenu budowy, 13) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 2. Część II - Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1 á 11 (I etap), (działki nr 350/12 oraz 423 obr. 9 w Bolesławcu) obejmujący wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku nr 7 do 9 (miejsca postojowe oraz chodniki i droga manewrowa), oświetlenia drogowego typu parkowego (4 szt.) oraz odwodnienie części terenu (przy budynku nr 7 -€“ 11) z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej w drodze ul. Słowackiego. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: droga manewrowa, miejsca postojowe i chodniki z betonowej kostki drogowej szarej (łącznie 1 182,65 m2), 5) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami (wg dokumentacji) S1, S5, S6 i S7 oraz studnie ściekowe z osadnikami i wpustami deszczowymi W4 i W5, z włączeniem do studni rewizyjnej S0 w ul. Słowackiego. 6) wykonanie linii kablowej oświetleniowej (213 m) w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 7) montaż opraw oświetleniowych parkowych z rastrem pośrednim o mocy 70W -€“ 4 szt. kompletne ze źródłami światła LED, 8) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 9) oznakowanie poziome i pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie, 11) uporządkowanie terenu budowy, 12) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Dokładny zakres robót określa dokumentacja projektowa i STWiORB.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż są wpisani do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać: aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia dróg (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -€“ t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) o wartości robót nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Pod pojęciem każdej roboty budowlanej zamawiający rozumie tzw. najważniejszą robotę rozumianą jako jedno zadanie, które zakontraktowano, wykonano, odebrano (potwierdzono jego należyte wykonanie) i rozliczono w ramach jednego stosunku umownego/jednej umowy o wartości co najmniej 250.000,00 złotych brutto. 2. Dysponują osobą lub osobami do kierowania robotami, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli będzie posiadał lub dysponował osobą, która posiada wymagane uprawnienia. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 późn. zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 4. Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobą zdolną do wykonywania zamówienia, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 7 do SIWZ. 5. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium, oddzielnie na każdą część zamówienia, w kwocie: 1.1. przy składaniu oferty na cześć I zamówienia (Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b) - 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 1.2. przy składaniu oferty na cześć II zamówienia (Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I -€“etap)) - 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP 41 1020 2137 0000 9102 0074 6313 Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: "od dnia - do dnia", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom w szczególności dotyczących: 1) sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 2) zmiany podwykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-14, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa zaplecza przy ul. Piotra i Pawła 1-3a,b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I -€“ Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 -€“ 3a, b (działki nr 373/1, 373/10, 391 i 422 obr. 9 w Bolesławcu) obejmująca rozbiórkę istniejącego zagospodarowania (starych nawierzchni), wykonaniu typowej podatnej konstrukcji jezdni oraz chodników tj. podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oświetlenia drogowego typu parkowego z oprawami LED (10 szt.), wykonanie ogrodzonego, małego placu zabaw. Odwodnienie do istniejących wpustów deszczowych i powierzchniowo na tereny zielone. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: a) drogi z kostki betonowej szarej (1513,1 m2) i czerwonej (337,3m2), b) miejsc postojowych z płyt MEBA (460,9 m2), c) chodników z kostki betonowej szarej (625,6 m2), 5) wykonanie linii kablowej (łączna długość 308 m) oświetleniowej w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 10 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych okrągłych ocynkowanych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 6) montaż opraw oświetleniowych parkowych typu LED o mocy 36W -€“ 10 szt., 7) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 8) roboty towarzyszące (regulacja studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla kratek wpustów deszczowych), 9) wykonanie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem, składającego się z: a) huśtawka wagowa 2-osobowa o konstrukcji metalowej -€“ 1 szt., b) huśtawka wahadłowa dwuosobowa (w tym z jednym siedziskiem typu "pampers") -€“ 1 szt., c) bujak sprężynowy -€“ 1 szt., d) ławka parkowa -€“ 3 szt., e) regulamin -€“ 1 szt., f) ogrodzenie z paneli stalowych z dwoma furtkami (całość w kolorze czarnym) o łącznej długości 46,92 m, g) strefa bezpieczeństwa pod huśtawką wahadłową z warstwy piasku gr. 30 cm (nie ujęta w przedmiarze -€“ około 21 m2), 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie (1090 m2), 11) oznakowanie pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 12) uporządkowanie terenu budowy, 13) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I - etap)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1 á 11 (I etap), (działki nr 350/12 oraz 423 obr. 9 w Bolesławcu) obejmujący wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku nr 7 do 9 (miejsca postojowe oraz chodniki i droga manewrowa), oświetlenia drogowego typu parkowego (4 szt.) oraz odwodnienie części terenu (przy budynku nr 7 -€“ 11) z wpięciem do kanalizacji ogólnospławnej w drodze ul. Słowackiego. W ramach zamówienia wykonane zostaną między innymi: 1) roboty przygotowawcze (geodezyjne i rozbiórkowe), 2) roboty ziemne (drogowe), 3) układanie warstw konstrukcyjnych podbudowy, 4) wykonanie nawierzchni: droga manewrowa, miejsca postojowe i chodniki z betonowej kostki drogowej szarej (łącznie 1 182,65 m2), 5) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami (wg dokumentacji) S1, S5, S6 i S7 oraz studnie ściekowe z osadnikami i wpustami deszczowymi W4 i W5, z włączeniem do studni rewizyjnej S0 w ul. Słowackiego. 6) wykonanie linii kablowej oświetleniowej (213 m) w obrębie zaplecza wraz z uziemieniem, montaż 4 szt. słupów oświetleniowych, parkowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o wysokości 5 m, na fundamentach betonowych, 7) montaż opraw oświetleniowych parkowych z rastrem pośrednim o mocy 70W -€“ 4 szt. kompletne ze źródłami światła LED, 8) badania elektryczne wykonanego oświetlenia drogowego, 9) oznakowanie poziome i pionowe -€“ znaki drogowe wg stałej organizacji ruchu, 10) trawniki -€“ wykonanie siewem na gruncie, 11) uporządkowanie terenu budowy, 12) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 3. Dokładny zakres robót określa dokumentacja projektowa i STWiORB.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111100-8, 45112000-5, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wykonania w dniach40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe