Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i Akacjowej oraz Poz...
Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i Akacjowej oraz Poz...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wołów
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i Akacjowej oraz Poziomkowej i Jagodowej w Wołowie

Numer referencyjny: PZP.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I - Przebudowa dróg ul. Jesionowa, ul. Akacjowa w Wołowie Ulicę Jesionową oraz Akacjową zaprojektowano jako drogę klasy D (dojazdową) o nawierzchni z kostki betonowej. Obie projektowane ulicę mają przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Ulica Akacjowa jest drogą bez przejazdu. Z uwagi na charakter przebudowywanych ulic (drogi dojazdowe zlokalizowane poza centrum miasta, zabudowa jednorodzinna) zostały one oznakowane jako strefa zamieszkania. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie uwagi kierowców na osoby piesze mogące poruszać się na całej szerokości jezdni postanowiono nie wyodrębniać chodników oraz jezdni przy pomocy wyniesionych krawężników, projektując jezdnię i chodniki w jednej płaszczyźnie. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji projektowej. Ulica Jesionowa Projektowana szerokość jezdni 6.00m. Promienie łuków kołowych r=40-100m. Na łuku kołowym o promieniu R=40m zaprojektowano poszerzenia jezdni do szerokości 7.00m. Zmianę szerokości jezdni przewidziano na odcinku przejściowym o długości 10m. Krawędzie jezdni w obrębie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego zaokrąglono łukami o promieniu r = 8,00m. Geometria skrzyżowania z ul. Uskorską pozostaje bez zmian. W związku z wymianą krawężników na skrzyżowaniach konieczne jest odtworzenie nawierzchni bitumicznej ulicy Uskorskiej oraz Żeromskiego. Konstrukcję jezdni w miejscach połączenia krawędzi nawierzchni bitumicznych należy zabezpieczyć siatką stalową. Szerokość projektowanych zjazdów indywidualnych wynosi 3,00-3,50m. Na połączeniu z krawędzią jezdni wykonano skosy 1:1 i długości 1m. Projektowane zjazdy indywidualne należy dopasować do stanu istniejącego. Wzdłuż krawędzi jedni zaprojektowano chodniki. Na ulicy Jesionowej zaprojektowano chodniki obustronne, wykorzystując cały dostępny pas drogowy pomiędzy krawędzią jezdni a istniejącymi granicami działek. Nawierzchnia chodników - kostka betonowa. Szerokość chodników i dojść pieszych zmienna (min. 1.50m). Projektowane chodniki połączono z istniejącymi chodnikami na ul. Uskorskiej oraz Żeromskiego. Zaprojektowano ścieki uliczne z jednego rzędu kostki betonowej 16x16cm. W miejscu włączeń projektowanych zjazdów indywidualnych do jezdni należy wykonać skosy 1:1 o wielkości 1m. Zmianę wysokości krawężnika z 0-2 na 6-16cm należy wykonać na odcinku min. 2m, z zachowaniem normatywnego pochylenia podłużnego chodnika. Ulica Akacjowa Projektowana szerokość jezdni 6.00m. Promienie łuków kołowych r=200m. Na końcowym odcinku ul. Akacjowej przewidziano plac do zawracania, wyokrąglony łukami o promieniu 6.00m. Zjazdy indywidualne o szerokość 3,00-3,50m zaprojektowano z kostki betonowej. Na połączeniu z krawędzią jezdni wykonano skosy 1:1 i długości 1m. Projektowane zjazdy indywidualne należy dopasować do stanu istniejącego. Na ulicy Akacjowej do ok. km 0+034 chodnik poprowadzono tylko wzdłuż prawej krawędzi jedni. Na dalszym odcinku, do skrzyżowania z ul. Jesionową chodnik biegnie obustronnie. Szerokość lewego chodnika na ul. Akacjowej na odcinku 0+034 -€“ 0+068 wynosi 1.5m, na dalszym odcinku chodnik zaprojektowano do granicy pasa drogowego. Szerokość prawego chodnika ul. Akacjowej jest stała i wynosi 2.0m. Pomiędzy proj. prawym chodnikiem a granicami działek/ogrodzeniami przewidziano wykonanie zieleńca oraz zaprojektowano dojścia piesze do istniejących posesji. W km 0+109.00 zaprojektowano plac do selektywnej zbiórki odpadów. Nawierzchnia placu z kostki betonowej. Plac do selektywnej zbiórki odpadów o wymiarach 8.00m x 2.20/2.30m oddzielony od jezdni chodnikiem o szerokości 1.50m. Zaprojektowano ścieki uliczne z jednego rzędu kostki betonowej 16x16cm. Zmianę wysokości krawężnika z 0-2 na 12-16cm należy wykonać z zachowaniem normatywnego pochylenia podłużnego chodnika. Rozwiązania wysokościowe Projektowane rzędne wysokościowe dostosowano do stanu istniejącego. Pochylenie poprzeczne projektowanych nawierzchni utwardzanych w obrębie jezdni i chodników zawiera się w zakresie 1,0 -€“ 3,0%. Pochylenie podłużne zawiera się w przedziale od 0,30 do 6,0% i umożliwia spływ wód deszczowych i roztopowych. Dla dojść pieszych przyjęto maksymalne dopuszczalne pochylenie podłużne, jak dla pochylni odkrytej wynoszące 8%. Ze względu na bardzo duże różnice wysokości pomiędzy rzędnymi zjazdów i dojść pieszych po stronie lewej i prawej ul. Akacjowej, odcinkowo zaprojektowano pochylenia poprzeczne projektowanych nawierzchni w kierunku granicy pasa drogowego. W celu przechwycenia wód opadowych i roztopowych spływających z nawierzchni na tych odcinkach zaprojektowano odwodnienie liniowe. W obrębie skrzyżowania z ulica Żeromskiego nie przekroczono maksymalnego dopuszczalnego pochylenia podłużnego niwelety drogi podporządkowanej, wynoszącego 3%. W celu umożliwienia dopasowania wysokościowego proj. nawierzchni do istniejących posesji, na ulicy Akacjowej, w km ok. 0+020.0 - 0+033.5 wyniesiono krawężnik na 12cm. Do posesji na ul. Akacjowej w km ok. 0+053 zaprojektowano schody o nawierzchni z kostki betonowej. Przyjęto wysokość stopnia 0,14m, szerokość stopnia 0,6-0,85m. Konstrukcja nawierzchni: Konstrukcja jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych ul. Jesionowej w zakresie km 0+000,00 -€“ km 0+060,00 Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara/czerwona/grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k -‰Ą 8 m/dobę gr. 20 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 oraz obrzeżami betonowymi 8*30 posadowionymi na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) . Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 2 cm-16cm. Konstrukcja jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych ul. Jesionowej w zakresie km 0+060,00 -€“ km 0+150,00 Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara/czerwona/grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k -‰Ą 8 m/dobę gr. 10 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 oraz obrzeżami betonowymi 8*30 posadowionymi na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) . Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 2 cm-16cm. Konstrukcja jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych ul. Jesionowej w zakresie km 0+150,00 -€“ km 0+226,20 Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara/czerwona/grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k -‰Ą 8 m/dobę gr. 20 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 oraz obrzeżami betonowymi 8*30 posadowionymi na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) . Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 2 cm-16cm. Konstrukcja jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych ul. Akacjowej w zakresie km 0+000,00 -€“ km 0+100,00 Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara/czerwona/grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 oraz obrzeżami betonowymi 8*30 posadowionymi na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) . Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 2 cm-16cm. Konstrukcja jezdni, chodników oraz zjazdów indywidualnych ul. Akacjowej w zakresie km 0+100,00 -€“ km 0+127,00 Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara/czerwona/grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k -‰Ą 8 m/dobę gr. 10 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 oraz obrzeżami betonowymi 8*30 posadowionymi na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003) . Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 2 cm-16cm. Konstrukcja dojść pieszych oraz chodnika na ul. Uskorskiej Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa szara/czerwona grubości 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. gr. 10 cm. Ograniczeniem od strony zieleńców oraz istniejącego terenu jest obrzeże betonowe 8*30 ustawione na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Konstrukcja placów do selektywnej zbiórki odpadów Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa grafitowa grubości 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. gr. 10 cm. Ograniczeniem od strony zieleńców oraz istniejącego terenu jest obrzeże betonowe 8*30 ustawione na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Odtworzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej -€“ wymiana całej konstrukcji nawierzchni jezdni Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ beton asfaltowy AC 11 S 50/70 grubości 5 cm, -€˘ beton asfaltowy AC 16 W 50/70 grubości 6 cm, -€˘ siatka stalowa o rozmiarze oczek: 118x80mm i wytrzymałości na rozciąganie poprzecznie 50kN/m; podłużnie 40kN/m -€˘ beton asfaltowy AC 22 P 50/70 grubości 7 cm, -€˘ kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mech. gr. 20 cm -€˘ kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm. Odtworzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej -€“ wymiana warstwy ścieralnej i wiążącej jezdni -€˘ Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ beton asfaltowy AC 11 S 50/70 grubości 5 cm, -€˘ beton asfaltowy AC 16 W 50/70 grubości 6 cm, -€˘ siatka stalowa o rozmiarze oczek: 118x80mm i wytrzymałości na rozciąganie poprzecznie 50kN/m; podłużnie 40kN/m, -€˘ Istniejąca konstrukcja jezdni po frezowaniu korekcyjnym. Odtworzenie istniejącej nawierzchni chodników z betonowych płyt chodnikowych Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ płytki betonowe szare 35x35x5 cm grubości 5 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech. gr. 15 cm. Odtworzenie całej konstrukcji istn. nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ powtórne ułożenie rozebranej kostki betonowej, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm, -€˘ wymiana gruntu rodzimego na grunt G1 o wsp. filtracji k -‰Ą 8 m/dobę gr. 20 cm, -€˘ zasypka kanału kanalizacji deszczowej -€“ grunt sypki. Odwodnienie liniowe Zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek odwadniających wykonanych z polimerobetonu, z rusztem żeliwnym. Klasa obciążenia C250. Korytka odwadniające na ul. Akacjowej (na odcinku od km 0+033.80 do km 0+067.80): -€˘ szerokość zewnętrzną korytka min 0,16m -€˘ wysokość zewnętrzną min. 0,21m. -€˘ minimalne wymiary wewnętrzne 0,10 x 0,17m. Korytka odwadniające na ulicy Jesionowej oraz na ul. Akacjowej (zjazd km 0+070.00) -€˘ korytka z dodatkowym pochyleniem dna (min. 0.5%) ul. Jesionowa, (min. 3%) ul. Akacjowa -€˘ szerokość zewnętrzną korytka min 0,29m i wysokość zewnętrzną min. 0,25m. -€˘ minimalne wymiary wewnętrzne 0,20 x 0,18m. Odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z korytka należy wykonać poprzez rur PVC fi110. Korytka odwodnienia linowego posadowić na ławie z betonu C-20/25 zgodnie z zaleceniami producenta. Odwodnienie Przewidziano wykonanie kanału z rur kielichowych łączonych na uszczelki o spadkach i zagłębieniach zgodnych z załączonymi profilami. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej na działce nr 31/2 -€“ AM 44, w ul. Dębowej. Włączenie do projektowanych studni rewizyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść szczelnych. Projektuje się wykonanie studni rewizyjnych 1000 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego. Prefabrykowane elementy uszczelnia się za pomocą uszczelek gumowych. Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna powinna być dostosowana do spadków kanałów. Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe klasy D400 wg PN-EN 124:2000, z wypełnieniem betonowym. Włazy kanałowe należy dostosować do niwelety jezdni. Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównujących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m, łączonych za pomocą zaprawy betonowej. Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) 500 z prefabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wszystkie wpusty należy wyposażyć w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia stałe. Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości min.0,50 m. Oświetlenie drogowe Oświetlenie ulic Jesionowej i Akacjowej w Wołowie dz. nr 88, 112, 125/2 M-44 projektuje się jako linię kablową wykonaną kablem YAKXS 4x35 mm2 z lampami sodowymi wysokoprężnymi o mocy 50 W i 70W na słupach rurowych stalowych ocynkowanych rozmieszczonymi wzdłuż jednej krawędzi drogi. Oświetlenie ul. Jesionowej wykonać na słupach rurowych ocynkowanych wysokości ok. 9 m (ostateczną wysokość, w przedziale 8 -€“ 10 m, uzgodnić z Inwestorem) posadowionych na własnych fundamentach, rozmieszczonymi co ok. 30 m wzdłuż jednej krawędzi ulicy. Na ww. słupach zamontować oprawy z lampami wysokoprężnymi 70 W (lub inne podobnej mocy, lub typu LED uzgodnione z Inwestorem). Oświetlenie ul. Akacjowej wykonać na słupach rurowych ocynkowanych wysokości ok. 5 m (ostateczną wysokość, w przedziale 4 -€“ 6 m, uzgodnić z Inwestorem) posadowionych na własnych fundamentach, rozmieszczonymi co ok. 25 m wzdłuż jednej krawędzi ulicy. Na ww. słupach zamontować oprawy z lampami wysokoprężnymi 50 W (lub inne podobnej mocy, lub typu LED uzgodnione z Inwestorem). Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafki sterowniczej. Zasilanie szafki wykonać z projektowanej i wykonywanej przez właściciela sieci szafki pomiarowej, której lokalizację właściciel sieci przewiduje przy istniejącym złączu kablowym ZK-3a zlokalizowanym przy dz. nr 111. Zasilanie szafki sterowniczej wykonać kablem YKYXS 4x16 mm2 lub YAKXS 4x35 mm2. Niniejsze opracowanie obejmuje budowę szafki sterowniczej i linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z latarniami. Wykonanie szafy pomiarowej jest w gestii właściciela sieci i objęte będzie odrębnym opracowaniem. Zieleń Do wycinki przewidziano 35,5m2 zakrzaczeń oraz 24 drzewa, do zabezpieczenia przewidziano 5m2 zakrzaczeń. Część II - Przebudowa dróg ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa w Wołowie Ulicę Poziomkową oraz Jagodową zaprojektowano jako dwukierunkowe drogi klasy D (dojazdowe) o przekroju jednojezdniowym i nawierzchni z kostki betonowej. Z uwagi na charakter przebudowywanych ulic (drogi dojazdowe zlokalizowane poza centrum miasta, zabudowa jednorodzinna) przewidziano oznakowanie jako strefę zamieszkania analogiczne do pozostałych ulic na osiedlu. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie uwagi kierowców na osoby piesze mogące poruszać się w całej szerokości jezdni oddzielono chodniki od jezdni krawężnikami betonowymi wyniesionymi na wysokość 2cm. Ulica Poziomkowa Ulica Poziomkowa łączy się od strony południowej w ulica Łąkową, a od strony wschodniej włącza się do ulicy Wrzosowej. Projektowana szerokość jezdni to 5.00-5.50m. Promienie łuków kołowych wynoszą od 12.50 -€“ 125.0m. Na łuku kołowym o promieniu R=12.50m na zaprojektowano poszerzenie jezdni, do szerokości 6.05m. W związku z wymianą krawężników na połączeniach z ul. Wrzosową oraz Łąkową konieczne jest odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej oraz fragmentu nawierzchni bitumicznej po wykonaniu wodociągu na ulicy Wrzosowej. Zaprojektowano zjazdy indywidualne z kostki betonowej. Projektowane zjazdy indywidualne należy dopasować do stanu istniejącego. Wzdłuż krawędzi jedni zaprojektowano chodniki. Szerokość chodników jest zmienna przy zachowaniu szerokości minimalnej 1.50m. Szerokość dojść pieszych to 1.50m. Nawierzchnię chodników i dojść pieszych zaprojektowano z kostki betonowej. Projektowane chodniki połączono z istniejącym chodnikiem na ul. Wrzosowej. Zaprojektowano place do selektywnej zbiórki odpadów w km ok. 0+070 (wymiary 8.00x2.50m) oraz 0+225 (wymiary 5.00x2.50m) o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano zatokę postojową w km 0+073.75 -€“ 0+222.05 z 24 miejscami postojowymi, umożliwiającą parkowanie równoległe pojazdów osobowych. Przyjęto normatywny wymiar stanowiska postojowego 6.00x2.50m. W celu uspokojenia ruchu w obszarze strefy zamieszkania zaprojektowano progi zwalniające w km 0+040.00, 0+150.00 oraz 0+255.00. W obrębie progu zwalniającego podniesiono nawierzchnię jezdni o 10cm. Wymiary progu zwalniającego 3.00x4.40m (dla jezdni o szerokości 5.5m) oraz 3.00x4.25m (dla jezdni o szerokości 5.0m). Zmiana wysokości nawierzchni na odcinku rampy najazdowej o szerokości 0.80m. Ulica Jagodowa Ulica Jagodowa na obu końcach włącza się do ulicy Poziomkowej. Projektowana szerokość jezdni to 5.00-5.50m. Promienie łuków kołowych wynoszą od 12.0 -€“ 500.0m. Na łuku kołowym o promieniu R=12.00m zaprojektowano poszerzenie jezdni, do szerokości 5.70m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne z kostki betonowej. Szerokość zjazdów wynosi 3,50m Projektowane zjazdy indywidualne należy dopasować do stanu istniejącego. Wzdłuż krawędzi jedni zaprojektowano chodniki. Szerokość chodników jest zmienna przy zachowaniu szerokości minimalnej 1.50m. Szerokość dojść pieszych 1.50m. Nawierzchnię chodników i dojść pieszych zaprojektowano z kostki betonowej. Zaprojektowano plac do selektywnej zbiórki odpadów w km ok. 0+041 (wymiary 5.00x2.50m) o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano zatokę postojową w km 0+012.00 -€“ 0+041.00 z 4 miejscami postojowymi, umożliwiającą parkowanie równoległe pojazdów osobowych. Przyjęto normatywny wymiar stanowiska postojowego 6.00x2.50m. W celu uspokojenia ruchu w obszarze strefy zamieszkania zaprojektowano progi zwalniające w km 0+088.50 oraz 0+131.00. W obrębie progu zwalniającego podniesiono nawierzchnię jezdni o 10cm. Wymiary progu zwalniającego 3.00x4.40m (dla jezdni o szerokości 5.5m) oraz 3.00x4.25m (dla jezdni o szerokości 5.0m). Zmiana wysokości nawierzchni na odcinku rampy najazdowej o szerokości 0.80m. Rozwiązania wysokościowe Rzędne wysokościowe dostosowano do stanu istniejącego. Pochylenie poprzeczne projektowanych nawierzchni utwardzanych zawiera się w zakresie 1,0 -€“ 4,0%. Pochylenie podłużne zawiera się w przedziale od 0,30 do 3,0% i umożliwia spływ wód deszczowych i roztopowych. Do odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie liniowe. Konstrukcja nawierzchni: Konstrukcja jezdni ulicy Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 12 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 posadowionym na ławie z betonu C-20/25 (PN EN 206-1:2003). Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 0-16 cm. Zejście krawężnika z 6-16 cm na 0-2 cm należy wykonać na odcinku min 2m. Konstrukcja progów zwalniających na jezdni Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa szara gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 47 cm. Konstrukcja chodników Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. Ograniczeniem od strony zieleńców oraz istniejącego terenu jest obrzeże betonowe 8*30 ustawione na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Od strony jezdni, placów do selektywnej zbiórki odpadów i miejsc postojowych chodniki ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 posadowionym na ławie z betonu C-20/25 (PN EN 206-1:2003). Konstrukcja dojść pieszych Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm. Ograniczeniem od strony zieleńców oraz istniejącego terenu jest obrzeże betonowe 8*30 ustawione na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Konstrukcja miejsc postojowych Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ warstwa ścieralna -€“ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 posadowionym na ławie z betonu C-20/25 (PN EN 206-1:2003). Krawężnik jest wyniesiony ponad nawierzchnię na wysokość 0-16 cm. Zejście krawężnika z 6-16 cm na 0-2 cm należy wykonać na odcinku min 2m. Konstrukcja zjazdów indywidualnych Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. Ograniczeniem od strony zieleńców oraz istniejącego terenu jest obrzeże betonowe 8*30 ustawione na ławie z betonu C-12/15 (PN EN 206-1:2003). Konstrukcja placów do selektywnej zbiórki odpadów (SZO) Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 10 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. Projektowana nawierzchnie ograniczone zostały krawężnikiem betonowym 15*30 posadowionym na ławie z betonu C-20/25 (PN EN 206-1:2003). Konstrukcja nawierzchni z kruszywa Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 25 cm. Konstrukcja odtworzeń istniejących nawierzchni z kostki betonowej Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ rozebranie i powtórne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, -€˘ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm, -€˘ istniejąca konstrukcja. Konstrukcja odtworzenia całej konstrukcji istniejących nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu wodociągu Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ odtworzenie nawierzchni -€“ powtórne ułożenie rozebranej kostki betonowej, -€˘ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm, -€˘ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 12 cm, -€˘ kruszywo stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm, -€˘ zasypka wodociągu -€“ zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. Konstrukcja odtworzenia całej konstrukcji istniejących nawierzchni bitumicznej po wykonaniu wodociągu -€˘ Przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych: -€˘ beton asfaltowy AC 11 S 50/70 grubości 5 cm, -€˘ beton asfaltowy AC 16 W 50/70 grubości 6 cm, -€˘ beton asfaltowy AC 22 P 50/70 grubości 7 cm, -€˘ kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mech. gr. 20 cm, -€˘ kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm, -€˘ zasypka wodociągu -€“ zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej. Odwodnienie liniowe i przyłącze kanalizacji deszczowej Zaprojektowano odwodnienie liniowe w postaci korytek odwadniających wykonanych z polimerobetonu, z rusztem żeliwnym otwartym. Klasa obciążenia D400. Podstawowe parametry korytka odwadniającego (bez dodatkowego spadku dna): -€˘ szerokość zewnętrzną korytka min 0,39m, -€˘ wysokość zewnętrzną min. 0,40m, -€˘ minimalne wymiary wewnętrzne h=0,33m , szer. = 0,30m. Podstawowe parametry korytka odwadniającego (z dodatkowym spadkiem dna 0,5%): -€˘ szerokość zewnętrzną korytka min 0,35m, -€˘ wysokość zewnętrzną min. 0,385m, -€˘ minimalne wymiary wewnętrzne h=0,36m , szer. = 0,30m. Odprowadzenie wód z korytka przewidziano za pomocą dekla z króćcem odpływowym za pomocą rury fi300 do studni fi600 (przyłącze kanalizacyjne), a następnie do rowu prowadzącego wody opadowe do cieku Juszka. Korytka odwodnienia linowego posadowić na ławie z betonu C-20/25 zgodnie z zaleceniami producenta. Należy wykonać wyprowadzenie ze studni rurą fi400 i zaślepić. Studnię kanalizacyjna fi600 z tworzywa sztucznego należy posadowić zgodnie z zaleceniami producenta. Rów odprowadzający wody opadowe i roztopowe do rzeki Juszka Projektuje się kanał Ø400 wraz z wylotem do projektowanego rowu odwadniającego w km 0+192.00. Trasa projektowanego rowu odwadniającego na znacznym odcinku pokrywa się z trasą istniejącego rowu odwadniającego. W zawiązku z jego złym stanem technicznym konieczne jest zaprojektowanie nowego rowu odwadniającego. Wody z rowu odwaniającego zostaną odprowadzone za pomocą projektowanego wylotu w km 0+019.85 do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej -€“ kanału Ø800 o długości 5.0m. Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej -€“ kanału Ø800 zostaną następnie odprowadzone za pomocą projektowanego wylotu do rzeki Juszka, zlokalizowanego w km 14+085 wg pikietażu rzeki. Wodociąg Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy Ø110mm z rur PEHD o spadku i zagłębieniu zgodnym z załączonymi profilami. Sieć projektuje się poprowadzić od czynnego wodociągu Ø90mm z rur PVC posadowionego na dz. nr 12 ul. Poziomkowa, wraz ze spięciem z istniejącą siecią wodociągową Ø110mm z rur PVC posadowioną na dz. nr 15/14 ul. Wrzosowa. Zieleń Łącznie przewidziano do wycięcia 63 drzew oraz 105m2 krzewów.

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45232452-5, 45233120-6, 45112000-5, 45233000-9, 45231200-8, 45112710-5, 45110000-1, 45232000-2, 45111000-8, 45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-12-28


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagania dla Części I Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 200 000,00 złotych (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100). Wymagania dla Części II Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1 200 000,00 złotych (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich -€Ś lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na  Wymagania dla części I Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do złożenia oferty (a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie) co najmniej Jednego zadania inwestycyjnego lub remontowego -€“ budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej min. 1 200 000,00 zł brutto każda  Wymagania dla części II Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do złożenia oferty (a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie) co najmniej Jednego zadania inwestycyjnego lub remontowego -€“ budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej min. 1 200 000,00 zł brutto każda Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca -€“ Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. musi dysponować następującym sprzętem sprawnym technicznie: Wymagania dla części I -€“  co najmniej 1 koparko-ładowarką lub 1 koparką kołową,  co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 154 kg / 170 kg,  co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 500 kg / 525 kg,  co najmniej 1 walcem drogowym stalowym wibracyjnym,  co najmniej 1 równiarką drogową lub spycharką gąsienicową,  co najmniej 3 samochodami samowyładowczymi do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t. Wymagania dla części II -  co najmniej 1 koparko-ładowarką lub 1 koparką kołową,  co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 154 kg / 170 kg,  co najmniej 1 zagęszczarką o masie min. 500 kg / 525 kg,  co najmniej 1 walcem drogowym stalowym wibracyjnym,  co najmniej 1 równiarką drogową lub spycharką gąsienicową,  co najmniej 3 samochodami samowyładowczymi do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t. Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowa dróg, która wykonała na stanowisku kierownika budowy min.  Wymagania dla części I -€“ jedno zadanie inwestycyjne lub remontowe -€“ budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej min. 1 200 000,00 zł brutto każda.  Wymagania dla części II -€“ jedno zadanie inwestycyjne lub remontowe -€“ budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości umownej min. 1 200 000,00 zł brutto każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

2. Ustala się wadium dla 1) części I przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, 2) części II przedmiotu zamówienia w wysokości 25 000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100, 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 2) Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie, nr rachunku 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 3) W zależności od wyboru Wykonawcy części zamówienia na którą składa ofertę z adnotacją "wadium -€“ Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i Akacjowej oraz Poziomkowej i Jagodowej w Wołowie -€“ część I" z adnotacją "wadium -€“ Przebudowa dróg gminnych ul. Jesionowej i Akacjowej oraz Poziomkowej i Jagodowej w Wołowie -€“ część II" 4) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 5) w gwarancjach bankowych, 6) w gwarancjach ubezpieczeniowych 7) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 8) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy W Żmigrodzie Oddział w Wołowie, nr rachunku 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 Wymagania dotyczące wadium szczegółowo opisane w Rozdziale IX SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja20,00
termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana umowy może zostać dokonana w szczególności w niżej wymienionych przypadkach: 1. w przypadku zmian sposobu wykonania zamówienia spowodowanego:  niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  pojawieniem się na rynku nowych materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów.  W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca poinformuje Inwestora o konieczności dokonania zmian w zakresie określonym powyżej, na zaproponowane zmiany Inwestor musi wyrazić zgodę. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu konieczności. 2. W przypadku zmian terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących przypadkach:  jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 1,  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,  jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,  w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, 3. w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Inwestora, jak i od Wykonawcy, m.in. w razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu zamówienia podstawowego, 4. przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,  zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Inwestora, 3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie; 4. z uwagi na zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy i robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności w razie choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych), 5. w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 6. w przypadku zmian korzystnych dla Inwestora.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-07, godzina: 13:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo