Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielin...
Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielin...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bieruń
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie

Numer referencyjny: RZP/3/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie. Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu: - robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, - odwodnienia, - robót brukarskich, - konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, - krawężników i obrzeży, - robót wykończeniowych, - oznakowania poziomego i pionowego, - przebudowy oświetlenia i wodociągu, - kanału technologicznego. Miejsce wykonania robót budowlanych -€“ lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5916S, ul. Satelicka w Imielinie o długości 891 mb - od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do ul. Maratońskiej, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 77314100-5, 45233221-4, 77211400-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45231400-9, 45231300-8, 45232300-5, 45316100-6, 45231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-28


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.2 niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
- W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej, których zakres obejmował ułożenie nawierzchni jezdni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł brutto, wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót, albo spełniają łącznie wszyscy wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej; kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót drogowych; - kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej; - kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz co najmniej: a) trzydziestoma robotnikami drogowymi; b) jednym operatorem frezarki; c) jednym operatorem koparko-ładowarki albo spycharki gąsienicowej; d) jednym operatorem rozkładarki mas bitumicznych; e) jednym operatorem równiarki albo koparko-ładowarki; f) trzema kierowcami; g) jednym operatorem skrapiarki; h) jednym operatorem walca drogowego. W przypadku kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych wykonawca winien wykazać, że osoby te posiadają uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a - h) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika, itp.). Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret drugie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy. - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio: - frezarka drogowa -€“ min. 1 szt., - koparko-ładowarka -€“ min. 1 szt., albo spycharka gąsienicowa -€“ min. 1 szt., - rozkładarka mas bitumicznych o szer. min. 6 m -€“ min. 1 szt., - równiarka samojezdna -€“ min. 1 szt., albo koparko-ładowarka -€“ min. 1 szt., - samochód samowyładowczy -€“ min. 3 szt., - skrapiarka do bitumu -€“ min. 1 szt., - walec statyczny -€“ min. 1 szt., albo walec wibracyjny -€“ min. 1 szt. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret trzecie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zlega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony "FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY" ("formularz"). 2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) "Kosztorys ofertowy" dotyczący niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 05.03.2018 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: -€˘ Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu -€˘ Adres zamawiającego: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Nr konta: 12 1050 1399 1000 0023 1447 7486 ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem: "ul. Satelicka". W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w kasie Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, pokój nr 3. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 05.03.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 05.03.2018 r. do godz. 08:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Gwarancja udzielona przez wykonawcę40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: a) Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, b) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego, c) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp., d) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego przedłużeniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: -€˘ działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych robót a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; -€˘ wystąpienie robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego; -€˘ uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; -€˘ wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca; -€˘ wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy; -€˘ działania osób trzecich na terenie placu budowy objętego przedmiotowym zamówieniem, które to działania uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie; -€˘ w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie w terminie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać; -€˘ konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp.; -€˘ w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych lub klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, itp.). Ww. okoliczności mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie a jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy może nastąpić jedynie o czas trwania ww. okoliczności stanowiących podstawę do przedłużenia terminu. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu. e) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego skróceniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, które prowadzić będą do szybszego wykonania przez wykonawcę robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, f) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 7. umowy może ulec zmianie w przypadku: - zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy na skutek jakichkolwiek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2 lit. d i e umowy lub - zmianie szacunkowej całkowitej wartości robót, o której mowa w §4 ust. 2 umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), g) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, h) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian, i) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, j) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy, k) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, l) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-05, godzina: 08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków