Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielin...
Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielin...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Bieruń
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie

Numer referencyjny: RZP/3/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej wraz z budową łącznika do drogi gminnej ul. Maratońskiej w Imielinie. Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu: - robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, - odwodnienia, - robót brukarskich, - konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika, - krawężników i obrzeży, - robót wykończeniowych, - oznakowania poziomego i pionowego, - przebudowy oświetlenia i wodociągu, - kanału technologicznego. Miejsce wykonania robót budowlanych -€“ lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5916S, ul. Satelicka w Imielinie o długości 891 mb - od skrzyżowania z ul. Ściegiennego do ul. Maratońskiej, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233290-8, 77314100-5, 45233221-4, 77211400-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45231400-9, 45231300-8, 45232300-5, 45316100-6, 45231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-28


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.2 niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
- W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia. Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej, których zakres obejmował ułożenie nawierzchni jezdni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej lub betonu asfaltowego o wartości robót nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł brutto, wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego o wartości robót nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót, albo spełniają łącznie wszyscy wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret pierwsze niniejszego ogłoszenia spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót. - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponowanie: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej; kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót drogowych; - kierownikiem robót drogowych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej albo bez ograniczeń w specjalności drogowej; - kierownikiem robót wodno-kanalizacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz co najmniej: a) trzydziestoma robotnikami drogowymi; b) jednym operatorem frezarki; c) jednym operatorem koparko-ładowarki albo spycharki gąsienicowej; d) jednym operatorem rozkładarki mas bitumicznych; e) jednym operatorem równiarki albo koparko-ładowarki; f) trzema kierowcami; g) jednym operatorem skrapiarki; h) jednym operatorem walca drogowego. W przypadku kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych wykonawca winien wykazać, że osoby te posiadają uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a - h) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika, itp.). Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret drugie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy. - W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże dysponowanie (tzn. będzie dysponował na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio: - frezarka drogowa -€“ min. 1 szt., - koparko-ładowarka -€“ min. 1 szt., albo spycharka gąsienicowa -€“ min. 1 szt., - rozkładarka mas bitumicznych o szer. min. 6 m -€“ min. 1 szt., - równiarka samojezdna -€“ min. 1 szt., albo koparko-ładowarka -€“ min. 1 szt., - samochód samowyładowczy -€“ min. 3 szt., - skrapiarka do bitumu -€“ min. 1 szt., - walec statyczny -€“ min. 1 szt., albo walec wibracyjny -€“ min. 1 szt. Uwaga: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. III.1.3 tiret trzecie niniejszego ogłoszenia spełnia przynajmniej jeden z wykonawców albo łącznie wszyscy wykonawcy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zlega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony "FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY" ("formularz"). 2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) "Kosztorys ofertowy" dotyczący niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 05.03.2018 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: -€˘ Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu -€˘ Adres zamawiającego: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Nr konta: 12 1050 1399 1000 0023 1447 7486 ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem: "ul. Satelicka". W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w kasie Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, pokój nr 3. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 05.03.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 05.03.2018 r. do godz. 08:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Gwarancja udzielona przez wykonawcę40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: a) Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, b) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego, c) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp., d) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego przedłużeniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: -€˘ działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych robót a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; -€˘ wystąpienie robót dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie których wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego; -€˘ uzasadnionej zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; -€˘ wykopaliska i prace archeologiczne, prace geologiczne lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca; -€˘ wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy wykonawcy; -€˘ działania osób trzecich na terenie placu budowy objętego przedmiotowym zamówieniem, które to działania uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie; -€˘ w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie w terminie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać; -€˘ konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp.; -€˘ w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych lub klęsk żywiołowych (powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, intensywne opady atmosferyczne, itp.). Ww. okoliczności mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie a jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 niniejszej umowy może nastąpić jedynie o czas trwania ww. okoliczności stanowiących podstawę do przedłużenia terminu. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu. e) Przesunięcie terminu wykonania robót, polegające na jego skróceniu, będzie możliwe jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, które prowadzić będą do szybszego wykonania przez wykonawcę robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Okoliczności te jednak mogą dotyczyć jedynie zmiany terminu wykonania robót, a nie mogą wpływać na ich zakres. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, f) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w §2 ust. 7. umowy może ulec zmianie w przypadku: - zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy na skutek jakichkolwiek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2 lit. d i e umowy lub - zmianie szacunkowej całkowitej wartości robót, o której mowa w §4 ust. 2 umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), g) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, h) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian, i) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, j) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy, k) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, l) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-05, godzina: 08:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
08.11.2019
Śląskie centrum Zabezpiecze...

Firma GUARD została założona w 2003 roku. Swoim klientom proponuje usługi z obrębu monitoringu i systemów zabezpieczeń. Pośród naszego ...

śląskie
Intalacje grzewcze
08.11.2019
ICF Steel Sp. z o.o. Sp. k.

Jesteśmy jedną z najstarszych spółek w branży instalacji wentylacji i odpylania, działającą na terenie województwa podkarpackiego niepr...

podkarpackie
Intalacje grzewcze
07.11.2019
Anluks Elektroinstalatorstw...

Działamy na terenie Szczecina już od wielu lat, oferując usługi dla firm i osób prywatnych. Doświadczenie w branży pozwala mi na fachow...

zachodniopomorskie
Instalacje elektryczne
07.11.2019
DomProfit Łukasz Adamski

DomProfit to Agencja Nieruchomości działająca na rynku nieruchomości w Raciborzu oraz w okolicznych miejscowościach (Rybniku, Wodzisław...

śląskie
Agencje nieruchomości