Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksiegi...
Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksiegi...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kobierzyce
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce.

Numer referencyjny: RŚZiZP.271.0011.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce. Zamówienie obejmuje dokończenie przerwanej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginice na postawie dokumentacji technicznej (stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz wykonanie na rzecz Zamawiającego wymaganych czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Projektowane parametry obiektu: Powierzchnia użytkowa -€“ 240,06 m2 Powierzchnia całkowita -€“ 380,00 m2 Kubatura -€“ 780,48 m3 3. W skład dokumentacji technicznej wchodzi projekt budowlany, zamienny projekt wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż. Ponadto przygotowany został opis robót (w formie kosztorysu z inwentaryzacji wraz z opisem) wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, których wykonanie nie wchodzi w zakres zlecanych prac w niniejszym postepowaniu i nie należy ich wyceniać w ofercie. Inwentaryzacja stanowiąca załącznik do SIWZ zawiera również zalecenia ponownego wykonania niektórych robót, w tym w szczególności Wykonawca winien uwzględnić wykonanie nowego zbrojenia i usunięcie starego oraz (na wniosek Zamawiającego) przetransportować zdemontowane zbrojenie do miejsca odległego do 20 km (pkt 6 zaleceń) jak i wykonanie nowego szalowania po usunięciu istniejącego. Ponadto Wykonawca musi uwzględnić, iż znajdujące się na ternie budowy ogrodzenie należy do poprzedniego wykonawcy i Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenie terenu oraz, iż znajdujące się na terenie budowy bloczki również stanowią własność poprzedniego wykonawcy i dostawa bloczków leży po stornie Wykonawcy (pkt 7 i 8 zaleceń). 4. Warunki związane z realizacją zamówienia: 4.1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m.in. wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym niezbędnych dróg dojazdowych, organizacji ruchu, doprowadzenia mediów na czas budowy (podpisanie umów na dostawę mediów na czas trwania prac budowlanych) ZAMAWIAJĄCY NIE UDOSTĘPNI NA ETAPIE BUDOWY MEDIÓW W POSTACI PRĄDU I WODY. WYKONAWCA PO PRZEJĘCIU PLACU BUDOWY WINIEN W RAZIE POTRZEBY WYSTĄPIĆ O WARUNKI TECHNICZNE DOPROWADZENIA MEDIÓW NA PLAC BUDOWY A NASTĘPNIE PODPISAĆ UMOWY NA DOSTAWĘ MEDIÓW NA CZAS BUDOWY, zajęcia pasa dróg, usunięcia kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy. 4.2. Z uwagi na fakt, iż zakres obejmuje dokończenie przerwanej budowy nie ma konieczności zgłaszania jej rozpoczęcia we właściwym organie nadzoru budowlanego. Dziennik budowy został zarejestrowany przez poprzedniego Wykonawcę, lecz nie został on zwrócony Zamawiającemu. Wobec powyższego zgodnie z informacją otrzymaną od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wykonawca winien wystąpić w imieniu Gminy Kobierzyce o duplikat dziennika budowy. Ponadto kierownik budowy przed rozpoczęciem prac winien wykonać orzeczenie techniczne dotyczące wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę robót. Orzeczenie techniczne należy dołączyć do dokumentacji przekazywanej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie świetlicy. 4.3. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych w tym między innymi do odbierania i dostarczania niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na dostawę mediów do świetlicy. 4.4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektu jak Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na użytkowanie włącznie oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania w/w dokumentów. 4.5. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje instrukcję przeciwpożarową, dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie. 4.6. W ramach zamówienia Wykonawca w razie konieczności opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej budowanego obiektu oraz przygotuje projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 4.7. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na dwa tygodnie narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia potrzeby również z udziałem odpowiednio w zależności od potrzeby nadzoru autorskiego. Rada budowy będzie prowadzona przez kierownika budowy, którego obowiązkiem będzie również przygotowanie odpowiedniego protokołu z ustaleń na niej podjętych. Na radach budowy przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga zgody z Zamawiającym. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca raz w miesiącu przekaże informację o zakresie wykonanych robót w formie opisu technicznego. 4.8. Wszelkie roboty dodatkowe, podobne, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi a następnie Zamawiającemu. WAŻNE!!! OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST PRZYGOTOWANIE DO AKCEPTACJI PROTOKOŁÓW, A NASTĘPNIE UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH PODPISÓW OD INSPEKTORÓW NADZORU. TAK PRZYGOTOWANY PROTOKÓŁ WRAZ Z PODPISANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU I WYKONAWCĘ KOSZTORYSEM WYKONAWCA DOSTARCZY DO SIEDZIBY URZĘDU CELEM PRZYGOTOWANIE WŁAŚCIWEJ UMOWY. Wykonawca opracuje 2 egz. dokumentacji powykonawczej opisanej i zawierającej spis treści w skład której wejdą m.in.: a. dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą ze zostały wbudowane na prezentowanej budowie, b. protokoły badań i prób, c. świadectwo charakterystyki energetycznej (jeśli jest wymagane), d. oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, e. geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem złożenia jest w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, f. komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 4.9. WAŻNE!!! WYKONAWCA W TERMINIE UMOWNYM WINIEN UZYSKAĆ OD INSPEKTORÓW NADZORU PISEMNE POTWIERDZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ. Wykonawca zapewni stałą, pełną obsługę geodezyjną. 4.10. Wykonawca zorganizuje biuro budowy, w którym odbywać się będą rady budowy. 4.11. Należy ująć w wycenie dodatkowe koszty wynikające z wymiany gruntu, naprawy i odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków uzgodnień i decyzji. 4.12. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego. 4.13. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4.14. Proponuje się wywóz gruntu i gruzu na składowisko w Tyńcu nad Ślęzą (wraz z jego rozplantowaniem), po wcześniejszym uzgodnieniu w tut. Urzędzie. 4.15. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach. WAŻNE!!! W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DROGI DOJAZDOWEJ NA BUDOWĘ WINIEN ON W TRYBIE PILNYM JĄ WYCZYŚCIĆ. 4.16. Zamawiający wprowadził do projektu zmiany (zmiany nieistotne niewymagające zamiennego pozwolenia na budowę). Zmiany te zostały opisane w projekcie wykonawczym. Wobec tego przy wycenia prac w szczególności należy brać pod uwagę zapisy projektu wykonawczego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania przy każdych drzwiach odbojniki ścienne lub podłogowe, co nie zostało ujęte w dokumentacji projektowej i zaleceniach z inwentaryzacji. 4.17. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego wykonania inwestycji, który będzie stanowił integralną część umowy stanowiąc do niej załącznik. 5. Zamawiający wprowadził do projektu zmiany (zmiany nieistotne niewymagające zamiennego pozwolenia na budowę). Zmiany te zostały opisane w projekcie wykonawczym. Wobec tego przy wycenia prac w szczególności należy brać pod uwagę zapisy projektu wykonawczego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania przy każdych drzwiach odbojniki ścienne lub podłogowe, co nie zostało ujęte w dokumentacji projektowej i zaleceniach z inwentaryzacji. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę: 5.1. Zamawiający wymaga, aby czynności związane z wykonywaniem prac hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych, były wykonywane przez osoby tj. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j..). 5.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j) (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 11.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 5.4. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500 zł za każdorazowe nieprzedłożenie kopii umów na wezwanie Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45262500-6, 45320000-6, 45261000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8, 45342000-6, 45233200-1, 45231400-9, 45311100-1, 45311200-2, 45311000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45330000-9, 45331210-1, 45232440-8, 45232440-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP. w wysokości nie więcej niż 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć prac związanych z wykonaniem prac dekarskich, tynkarskich, budowlanych, utwardzeniem nawierzchni, montażem dodatkowych elementów małej architektury, budowie dodatkowych instalacji (hydraulicznych, elektrycznych) lub innych elementów związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamówienia te winny być opisane w protokole konieczności i zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających ze wzoru umowy, w tym w szczególności zasad udzielania rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
15
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp,

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł. UWAGA: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki określone w ppkt 1.3. a) SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie;

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: jednego obiektu kubaturowego (min. 200 m2 powierzchni użytkowej) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt. 3 ppkt. 4), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. oraz c) dysponuje personelem posiadającym uprawnienia i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.: Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, posiadającym staż w zawodzie min. 5lat i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. WAŻNE: KIEROWNIK POWINIEN PRZEBYWAĆ STALE NA PLACU BUDOWY W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1) Wykonawca, który polega na innych podmiotach musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego. Dokumenty dotyczące oświadczenia woli lub dotyczące zaciągania zobowiązań należy składać w formie oryginału.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

zgodnie z SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; obejmujący co najmniej: jednego obiektu kubaturowego (min. 200 m2 powierzchni użytkowej) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę na potrzeby tego zamówienia kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, posiadającym staż w zawodzie min. 5lat i uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej .

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymagać będzie wniesienia wadium w wysokości 62.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonym w SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) Pieniądzu (przelew); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110 t.j.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr Gminy Kobierzyce: Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce konto bankowe BS Kobierzyce nr 82 95750004 0000 0130 2000 0380 z dopiskiem -€“ Wadium/ Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ksieginice, Gmina Kobierzyce. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, oraz winna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy, którego ofertę zabezpiecza (uwaga: jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP, powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji, 4) wskazanie, iż sądem właściwym do rozpoznawania sporów z gwarancji jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 PZP. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie: 1) gwarancji, gwarancja winna zostać złożona w oddzielnej kopercie oznaczonej dopiskiem "WADIUM", zaś jej kopię zaleca się dołączyć do oferty; 2) pieniądza, zaleca się dołączenie do oferty kopi lub wydruku potwierdzenia wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

WZÓR umowy stanowi załącznik do SIWZ 1. Poza przypadkami określonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje się następujące zmiany umowy, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian tj.: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; - przerw w realizacji robót budowlanych, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; - powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; - wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 5) zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Wykonawcy). 6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 8) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10) zmiana sposobu płatności -€“ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub których nie można było przewidzieć lub mającego wpływ na realizację zamówienia. 11) zmniejszenie wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zaniechanych; 12) wprowadzenie robót zamiennych które są konieczne ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego; 13) odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia (zwiększenie/zmniejszenie) w przypadku wystąpienia robót zamiennych na zasadach określonych w umowie; 14) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych; 15) zmiana kwot budżetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 3 % wartości umowy brutto tj. ................zł (słownie złotych:............................................................). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ......... .............. . 2. Część zabezpieczenia w wysokości 60% (z zastrzeżeniem braku roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy) zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 40% zabezpieczenia należytego wykonania umowy czyli: ..................... zł zostanie zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi wynoszącego -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś miesięcy od daty bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania z należnego wykonawcy wynagrodzenia jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy kwoty w wysokości, o której mowa w niniejszym paragrafie.

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

zgodnie z SIWZ

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

zgodnie z SIWZ

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-28, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo