Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   roboty budowlane w przedmiocie wykonanie instalacji wentyla...
roboty budowlane w przedmiocie wykonanie instalacji wentyla...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sanok
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

roboty budowlane w przedmiocie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem dla pomieszczeń pralni i pomieszczenia biurowego

Numer referencyjny: SPZOZ/PN/05/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z chłodzeniem dla pomieszczeń pralni i pomieszczenia biurowego. W ramach zamówienia zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno -€“ wywiewną z grzaniem i chłodzeniem oraz odzyskiem ciepła dla pomieszczeń pralni szpitalnej. Przewiduje się wykonanie jednego układu wentylacyjnego nawiewno wywiewnego oraz dwóch układów wywiewnych z części brudnej. W skład systemu Naw/Wyw1 będzie wchodziła centrala stojąca w wykonaniu zewnętrznym nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, nagrzewinca parowa, chłodnica wodna (woda lodowa) agregat wody lodowej istniejący (w posiadaniu Inwestora), oraz tłumiki hałasu na nawiewie i wywiewie. Dodatkowo z sekcji czystej do pomieszczenia biurowego przewiduje się wprowadzenie kanałów nawiewnego i wywiewnego. Ze strefy brudnej zaprojektowano wyprowadzenie powietrza poprzez dwa wentylatory dachowe WD-16-J wraz z regulatorem TR oraz WD-20-J wraz z regulatorem TR. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonane zostaną z blachy ocynkowanej i zaizolowane termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej zgodnie z projektem 2. 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami obowiązującymi w polskim prawie /np. przepisy BHP, p/poż., itp. -€Ś/ 2) Zamawiający informuje, że teren budowy znajduje się na terenie "Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, przy ul. 800-lecia 26. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac codziennie od godziny 14.00 do godz. 6.00 3) Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Działem Technicznym SPZOZ w Sanoku czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, jak również z inspektorami nadzoru Zamawiającego. 4) Wszystkie materiały i urządzenia wymagające montażu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z opracowaną dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót . Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia podczas odbioru kart katalogowych, aprobatach technicznych, dokumentacji techniczno -€“ ruchowej zastosowanych w ofercie urządzeń /materiałów. 5) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie "produktów równoważnych". Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji "równoważników" lub odrzuceniu oferty zpowodu ich "nierównoważności". 6) Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracowników Wykonawcy, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do zorganizowania odpowiedniego zaplecza budowy w ramach złożonej oferty. 7) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca przewidzianego do prac budowlanych, w celu stwierdzenia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę za wykonanie robót budowlanych. Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących wizji lokalnej jest Pan mgr inż. Piotr Galik Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego -€“-€“ telefon 13 46 56185 . 8) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót towarzyszących w następującym zakresie: wentylacja i klimatyzacja, , elektryczne, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 920, ze zm.). W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, na zasadach określonych w umowie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się oprzeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wspólny słownik zamówień CPV: 45215100 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych, 45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

II.5) Główny kod CPV: 45215100-8

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
138919,37

Waluta: Pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
3
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że : w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej o wartości minimum 150.000,00 zł brutto Warunek zostanie oceniony w systemie zero -€“ jedynkowym, tzn. spełnia -€“ nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot ma rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Termin wykonania20,00
Okres gwarancji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 3. W szczególności dopuszczalne są zmiany: 1) wydłużenie terminu realizacji umowy gdy konieczność taka wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od stron umowy jak: a) niezbędna zmiana dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, w szczególności wobec wystąpienia błędów dokumentacji projektowej i nieniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, b) warunki atmosferyczne i technologiczne uniemożliwiające wykonywanie robót, c) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: "Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron , które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należyta starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych." 2) korzystna, nie powodująca podwyższenia ceny zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej i w umowie, 3) korzystna, nie powodująca podwyższenia ceny zmiana technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej i w umowie, 4) zmiana stawki podatku VAT, 5) zmiana kierownika budowy i kierowników robót pod warunkiem że nowy kierownik budowy i zmieniani kierownicy robót będą posiadać uprawnienia budowlane co najmniej takie jak dotychczasowe osoby pełniące te funkcje 6) zmiana inspektora nadzoru, 7) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. 8) obniżenia ceny, w tym także cenników cenotwórczych. 9) wstrzymania realizacji umowy z powodu braku płatności ustalonego wynagrodzenia,jeżeli zwłoka w zapłacie należnego wynagrodzenia trwa dłużej niż 60 dni od ustalonej daty zapłaty wyszczególnionej w fakturze. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie nowego podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, 11) Zmiany w budżecie inwestycyjnym Zamawiającego skutkujące zmianą zakresu rzeczowego umowy , powstałe na skutek ograniczenia lub wielkości uzyskanej dotacji, 4. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Strony umowy w protokole konieczności określają przyczynę zmiany umowy (zgodnie z pkt.1) co stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu. 6. Wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w punkcie 3 wymaga zgody stron umowy i nie może trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-05, godzina: Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
15.08.2019
Maat Drozdowscy i Szulczyk ...

Jeśli szukają Państwo eleganckich i równocześnie solidnych systemów okiennych, warto zapoznać się z propozycją firmy Maat ze Szczecina....

zachodniopomorskie
Żaluzje i rolety
12.08.2019
R.G. Ryszard Grabowski

Szukasz sklepu narzędziowego z dobrą i dużą ofertą? Sklep online - RG Narzędzia to oferta ponad 40 000 produktów m. in. autoryzowanych....

podlaskie
Elektronarzędzia
12.08.2019
Składnica Maszyn Rolniczych...

Składnica Maszyn Rolniczych ROLMASZ powstała z myślą o rosnącym zapotrzebowaniu na fachowe produkty wykorzystywane w specjalności remon...

lubuskie
Elektronarzędzia
09.08.2019
Han-Bud Brukarstwo Norbert ...

Firma Han-Bud Halbiniak Brukarstwo i usługi budowlane powstała w 1989 roku. Przez ten czas zdobyliśmy duże grono zadowolonych klientów....

śląskie
Brukarstwo