Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazo...
Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazo...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Łęczyca
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
osoba prawna, o której mowa w art.3 ust.1 pkt.3 uPzp z dnia 29.01.2004 z późn.zm.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty składane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynków zakładowych: biurowego i socjalnego, oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym, usytuowanych w Łęczycy przy ul. Tumskiej 2

Numer referencyjny: 1/RB/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres robót całości zadania obejmuje m.in.: 1.1 Instalacja wewnętrzna gazowa dla potrzeb budynków biurowego i zaplecza socjalnego Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji gazowej oraz kotłowni gazowych dla potrzeb dwóch budynków biurowego i socjalnego na terenie PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2 dz. 943/1 i 943/2, 1289/1. Na działkach 943/1, 943/2, 1289/1 przy ul. Tumskiej 2 w Łęczycy projektuje się instalację gazową niskiego ciśnienia podziemną o średnicy Dn 63 z rur polietylenowych, a także instalację gazową wewnątrz budynków z rur stalowych. Instalacja podziemna będzie przebiegać od punktu redukcyjno-pomiarowego stanowiącego własność PSG Sp. z o.o. znajdującego się w linii granicy działki do ścian budynków. Warunki p.poż., użytkowania, zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz zieleń pozostają bez zmian. Do istniejących w/w budynków jest wykonane przyłącze gazu ziemnego GZ-50 z rur polietylenowych Dn 25 mm, średniego ciśnienia o ciśnieniu nominalnym nie przekraczajacym 0,5 MPa z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Ozorkowskie Przedmieście. Przyłącze gazowe jest zakończone kurkiem głównym Dn 15 zlokalizowanym w punkcie redukcyjno-pomiarowym wolnostojacym, w szafce z tworzywa trudnopalnego w linii granicy działki. Do budynków jw. projektowana jest instalacja gazowa podziemna gazu ziemnego. Instalację gazową od punktu redukcyjno pomiarowego zlokalizowanego w granicy działki 943/1 do ścian budynków należy wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR 11 o średnicy 63 mm ułożonych pod ziemią na głębokości ok. 0.7-0,8 m. W odległości min.0,5 m od budynku należy zastosować przejście PE/stal prefabrykowane np. Weba. Instalacje zakończyć w szafce zaworem kulowym Dn 40 mm. Instalacja gazowa wewnętrzna Instalacja gazowa wewnętrzna zasilać będzie kocioł gazowy c.o. o mocy ok. 45 kW- szt. 1 w budynku biurowym i kocioł gazowy c.o. i cwu o mocy ok. 45 kW - szt.1 w budynku socjalnym. Kotły umieszczone będą w pomieszczeniu kotłowni. Instalacje wentylacji wywiewnej, nawiewnej i spalinowej wykonać zgodnie z projektem kotłowni. Wewnetrzna instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych bez szwu gat. R lub R 35 łączonych przez spawanie. Budynek biurowy W adoptowanym pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku biurowego umieszczony będzie kocioł gazowy c.o. wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej max. 45 kW szt.1. Kocioł będzie wytwarzać wodę o temperaturze maksymalnej 800C. Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UDT. Ponadto będzie posiadał automatykę zabezpieczajaca przed zbyt niskim ciśnieniem, zbyt wysokim ciśnieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikiem wody w kotle i zbyt niską temperatura powrotu. Zaprojektowany regulator kotłowy realizuje regulacje pogodowa sterując praca palnika, pomp obiegowych, zaworu trójdrogowego przy osiągnieciu optymalnych parametrów czynnika grzewczego. Instalacja c.o. bedzie pracowała na parametrach 70/550C, w układzie zamkniętym. Odprowadzenie spalin nastapi kominem koncentrycznym Dn 125/80 o wysokości czynnej 15,5 m wykonanym z tworzywa sztucznego PPs. Wentylacje nawiewna gazowej kotłowni stanowic będzie kanał nawiewny o wymiarach 20x15 mm. Natomiast wywiew zapewni projektowany (przedłużenie od piwnic do parteru) kanał wywiewny murowany Dn 14x14 mm. Pomieszczenie w piwnicy budynku biurowego wymaga przystosowania do obowiązujacych przepisów w zakresie przeznaczenia na kotłownię gazową i obejmuje : branże budowlaną, elektryczną, instalacyjną. Budynek socjalny W pomieszczeniu kotłowni na parterze budynku socjalnego w wydzielonym pomieszczeniu umieszczony będzie kocioł gazowy c.o. wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy cieplnej max. 45 kW szt.1. Kocioł będzie wytwarzać wodę o temperaturze maksymalnej 900C. Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UDT. Ponadto będzie posiadał automatykę zabezpieczajaca przed zbyt niskim ciśnieniem, zbyt wysokim ciśnieniem, przed wzrostem temperatury, przed zanikiem wody w kotle i zbyt niską temperaturą powrotu. Zaprojektowany regulator kotłowy realizuje regulacje pogodowa sterując praca palnika, pomp obiegowych, zaworu trójdrogowego przy osiągnieciu optymalnych parametrów czynnika grzewczego. Instalacja c.o. bedzie pracowała w układzie zamknietym. Ciśnienie statyczne utrzymywane będzie na poziomie 0,8 bar przez naczynie przeponowe. Cisnienie czynne w instalacji utrzymywane będzie przez pompy obiegowe z regulacją predkości obrotowej. Projektowany kocioł z palnikiem gazowym stanowić będzie niezalezne źródło ciepła dla budynku socjalnego i będą obsługiwać: obieg c.o. I, obieg c.o. II, obieg nagrzewnic, obieg ciepłej wody użytkowej. (Dwa obiegi grzewcze z zaworami trójdrogowymi.) . Odprowadzenie spalin nastapi kominem koncentrycznym Dn 125/80 o długości 2,5 m wykonanym z tworzywa sztucznego PPs. Wentylację nawiewną gazowej kotłowni stanowić będzie kanał nawiewny o wymiarach 20x15 mm. Natomiast wywiew zapewni projektowany kanał wywiewny Dn 160 mm przez ściane budynku i wyprowadzony ponad dach. Pomieszczenie na parterze budynku socjalnego wymaga przystosowania do obowiązujacych przepisów w zakresie przeznaczenia na kotłownię gazową i obejmuje : branże budowlaną, elektryczną, instalacyjną. Po montażu każdego pieca gazowego należy dokonać protokólarnego odbioru sprawności przewodów powietrzno- spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości podłączenia kotła gazowego do przewodu powietrzno - spalinowego. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 - tekst jednolity z dnia 17.07.2015 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. z 18.09.2015). 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku biurowym Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w Łęczycy ul. Tumska 2 dz. 943/1 dla której źródłem energii cieplnej jest projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy budynku. Projektuje się instalację centralnego ogrzewania z rur stalowych wyposażoną w: a.grzejniki stalowe płytowe producenta VOGEL&NOOT Cosmo kompaktowe , b.grzejniki łazienkowe firmy V&N COSMO typu Wave, c.zawory termostatyczne Dn=15mm RA-N-P z nastawą wstępną firmy Danfoss) d.głowice termostatyczne współpracujące z zaworem termostatycznym np. Danfoss RTS-K Everis e.zawory odcinające powrotne RLV-P-N Dn 10 mm firmy Danfoss f.regulatory różnicy ciśnień typu ASV-P V + ASV-BD (podpionowe) firmy Danfoss, g.zawory odcinające typu ASV-M (podpionowe) firmy Danfoss, h.odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach, i.zawory kulowe Ĺšródłem energii cieplnej zasilającej instalacje centralnego ogrzewania będzie kotłownia gazowa z kotłem kondensacyjnym o mocy cieplnej 45 kW. Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 70oC, powrót 55oC. Projektuje się instalację dwururową, pompową. Parametry techniczne instalacji c.o.: - wydajność instalacji - 45,0 kW, - opór hydrauliczny instalacji 37 kPa. Projekt obejmuje instalację centralnego ogrzewania dla pomieszczeń biurowych i piwnicznych. Klatka schodowa nie ogrzewana. Instalację centralnego ogrzewania wykonać: Poziomy, piony, podejścia pod piony i gałązki grzejnikowe z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnętrznie. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm. w szafce. Instalację centralnego ogrzewania wykonano w oparciu o stalowe grzejniki płytowe typu VOGEL&NOOT Cosmo o wysokości 600 mm oraz grzejniki łazienkowe WAVE firmy.VOGEL&NOOT Cosmo. Grzejniki zostały rozmieszczone częściowo pod oknami oraz częściowo na ścianach budynku (korytarze i łazienki). Odległość grzejnika od ściany powinna wynosić minimum 30mm.. Przy montażu grzejników zachować minimalną odległość pod grzejnikiem wynoszącą 90-100mm i nad grzejnikiem 115mm.. 1.3 Demontaż istniejącej kotłowni olejowej oraz przyłącza i instalacji c.o. w budynku biurowym 1) Wykonać demontaż istniejacej kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku gospodarczo -garażowym. 2) Zdenontować przyłącze cieplne w obrebie budynku biurowego. 3) W budynku biurowym zdemontować istniejąca instalację centralnego ogrzewania. Materiały z demontażu należy przekazać Inwestorowi.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45231221-0, 45333000-0, 45331110-0, 45331100-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Minimalny poziom zdolności: a) Wykonawca, który wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania ,wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone, b) dysponuje osobami, z których co najmniej jedna posiada uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 90, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278, z późniejszymi zmianami), które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. 2. Zamawiający dopuszcza powierzenie poszczególnych elementów zamówienia podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 36b ust. 2 pzp.)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 22a. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

na brak podstaw wykluczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ): 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki nr 1A i 1B do SIWZ); 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale). 1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp tj: (załącznik nr 1C do SIWZ) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

na spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym - co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 5), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6). c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 7), d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (wraz z potwierdzeniem zapłaty).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający, w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1uPzp), 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) -€“ załącznik nr 8. 3 Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o Przedmiar robót oraz załączoną dokumentację projektową, sporządzony metodą uproszczoną lub inną. 4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł. (siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO SA nr rachunku: 60 1240 3190 1111 0000 2983 7856 z adnotacją: "wadium - " Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków zakładowych: biurowego i socjalnego, oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym, usytuowanych w Łęczycy przy ul. Tumskiej 2" 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie, w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 13. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty przed terminem składania ofert. 5. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15 marca 2018 roku do godz. 10:00. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 i 14. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto80,00
Termin gwarancji i rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1)zmiany terminów, spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.: a)konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, b)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót, archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne, konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, ograniczenia wynikające z realizacji na czynnym obiekcie. c)wystąpienia robót dodatkowych oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii, d)w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. 2)zmiany wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu umowy, w wyniku konieczności realizacji: a)robót dodatkowych -€“ dodatkowe roboty budowlane będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych (wskaźników narzutów i cen czynników produkcji) podanych w kosztorysie ofertowym, b)robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy, ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych (wskaźników narzutów i cen czynników produkcji) podanych w kosztorysie ofertowym, 3)zmian, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartość zamówienia określonego pierwotnie w umowie, 4)zmian, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5)odstąpienia od części umowy, 6)zmiany w zakresie sposobu, warunków oraz terminów płatności wynagrodzenia, 7)Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 8)zmiany podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji 9)zmiany Kierownika budowy lub kierowników robót -€“ na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna, że osoby na tych stanowiskach nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone dla danego stanowiska określone w SIWZ, 10)w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, zmiana przepisów prawa może skutkować zmianą terminu, wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy; 11)zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów - w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 12)oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich; 2.Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 oraz § 16 ust. 3 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-15, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne