Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   BUDOWA DOMKÓW LETNISKOWYCH W KOMPLEKSIE REKREACYJNO -€“ WYPO...
BUDOWA DOMKÓW LETNISKOWYCH W KOMPLEKSIE REKREACYJNO -€“ WYPO...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wiązownica
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

BUDOWA DOMKÓW LETNISKOWYCH W KOMPLEKSIE REKREACYJNO -€“ WYPOCZYNKOWO -€“ SPORTOWYM W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ" W MIEJSCOWOŚCI RADAWA

Numer referencyjny: IZ.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa domków letniskowych w kompleksie rekreacyjno -€“ wypoczynkowo -€“ sportowym w formule "zaprojektuj i wybuduj" w miejscowości Radawa. 2.2 Planowana inwestycja polega na budowie 10 domków letniskowych parterowych w zabudowie szeregowej z poddaszem użytkowym wraz z częścią technologiczną (wspólna kotłownia, skład opału i korytarz techniczny) z dachem wielospadowym oraz infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej nr ewid. 605/5 w miejscowości Radawa. 2.3 Projektowany budynek stanowił będzie zaplecze rekreacyjno -€“ wypoczynkowe dla kompleksu sportowego ORLIK 2012. 2.4 Podstawowe dane techniczne całego obiektu: - pow. całkowita zabudowy obiektu 354,64 m2 - pow. całkowita użytkowa 374,91 m2 - kubatura 1 521,56 m3 - pow. krytego tarasu 100,00 m2 - pomieszczenie wspólne (korytarz techniczny, skład opału, kotłownia 56,11 m2 2.5 Powierzchnie użytkowe pomieszczeń składających się na 1 lokal letniskowy: - pokój dzienny z aneksem kuchennym 19,78 m2 - łazienka 2,55 m2 - poddasze (antresola) 9,55 m2 2.6 W zakresie realizacji przedmiotu Wykonawca zobowiązany jest do następującego zakresu świadczeń: 2.6.1 Projekt koncepcyjny, 2.6.2 Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego i uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, 2.6.3 Projekt budowlany przyłączy wodociągowego i energetycznego, wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego i uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, 2.6.4 Mapę do celów projektowych, 2.6.5 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126), 2.6.6 Projekty wykonawcze we wszystkich branżach, 2.6.7 Kosztorys dla wszystkich projektów branżowych wraz z wykazem cenowym wyposażenia obiektu, 2.6.8 Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia zagospodarowania terenu na podstawie wyżej wymienionych projektów, 2.6.9 Podłączenie budynku do mediów, 2.6.10 Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. i wykonanie instrukcji ewakuacji na wypadek pożaru, 2.6.11 Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 2.7 Przedmiot zamówienia obejmuje również: 2.7.1 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót, 2.7.2 dokonanie rozruchu urządzeń oraz przeszkolenie w ich obsłudze, 2.7.3 pokrycia ewentualnych kosztów nadzorów technicznych prowadzonych przez dostawców mediów, 2.7.4 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku i przyłączy, 2.8 Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym, wzorem umowy, oraz ofertą Wykonawcy i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 2.9 Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2.10 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: 2.11 Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 2.12 Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, 2.13 Wykonawca będzie działał w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach formalno - prawnych związanych z realizacją zamówienia. 2.14 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (w oryginale i kopii), zawierającej: - dziennik budowy, - decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, - oświadczenie Kierownika budowy - aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, - deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, protokoły badań i prób, - dokumentacja powykonawcza, - komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru (jeżeli zmiany wystąpiły).  oryginalną dokumentację projektową,  dziennik budowy,  oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, karty gwarancyjne itp.  geodezyjną dokumentację powykonawczą 2 egz.  protokoły z wykonanych prób, pomiarów i badań,  inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 2.15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 2.15.1 program funkcjonalno -€“ użytkowy inwestycji, 2.15.2 SIW i projekt umowy 2.15.3 decyzji warunkach zabudowy wraz z załącznikami. 2.16 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia określono wskazano znaki towarowe lub pochodzenie materiałów, czy urządzeń służących do wykonania zamówienia, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów, urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia lub rozwiązania są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego w dokumentacji. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przedłożone dokumenty winny pozwalać zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 2.17 Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy -€“ Kodeks pracy. W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2.18 Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby, którym powierzone zostaną czynności związane z realizacją zamówienia -€“ tj. - roboty ogólnobudowlane, - roboty montażowe, - roboty instalacyjne, Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia -€“ to wszystkie czynności związane bezpośrednio z budową domków letniskowych, określone w dokumentacji projektowej, wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 2.19 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.18. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 2.19.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2.19.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. wymogów, 2.19.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.20 Na potwierdzenie faktu zatrudnienia, wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenie, zawierający wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wykaz osób wraz z kserokopią zawartych umów (w formie zanonimizowane) -€“ do wglądu, lub wydruk z ZUS o liczbie pracowników zatrudnionych przez wykonawcę, oraz zakres wykonywanych przez nich czynności. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą wskazanych w wykazie osób, wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób, innymi osobami na warunkach jak powyżej. 2.21 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45210000-2, 45111200-0, 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45421000-4, 45422000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45443000-4, 45450000-6, 71220000-6, 71320000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
0,97

Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że roboty budowlane zostały wykonane należycie), tj. wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną , polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego o pow. min 1500 m3 i wartości co najmniej 1 000 000 zł. brutto. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano usługi wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:  zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie  zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. 2) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej: a) 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania budową i robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. b) 1 osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. c) 1 osobą (kierownik robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. 3) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej: a) 1 osobą projektanta posiadającą uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. b) 1 osobą projektanta posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. c) 1 osobą projektanta posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. d) 1 osobą projektanta posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie. Zamawiający dopuszcza uprawnienia równoważne -€“ dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 1) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty, 3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji robót, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową i robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Parafowany wzór umowy, 3) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -€“ zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -€“ zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

10.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w kwocie 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 10.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty. 10.3 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zm.), tj.: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer rachunku 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).. 10.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Wykonawca dołącza do oferty wydruk (kopię) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.4.2018". W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 10.4 SIWZ. 10.6 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 10.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 10.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.9 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapis o udzieleniu gwarancji przez wszystkich członków Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Przedłużony okres gwarancji10,00
Termin wykonania8,00
Jakość i standard wykończenia16,00
Elementy wywystroju6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

Wstępny harmonogram postępowania:

Nie dotyczy

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie: 1) zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminów realizacji przedmiotu umowy, określonych w § 2 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: a) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, b) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na termin wykonania zadania podstawowego, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizacje robót zgodnie z przyjętą technologią, d) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy, e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, f) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub elementów umowy, g) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, h) udzielenia Wykonawcy zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, i) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, j) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane powyżej, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie, W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy wynikających z okoliczności wymienionych powyżej, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności; 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmianą dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, itp., 3) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę; 5) zmiany terminu płatności; 6) wszelkich innych zmian nieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) 2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminów realizacji przedmiotu umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-01, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.05.2019
EURO-MET Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać właśnie naszą ofertę? Przede wszystkim ze względu na wytrzymałość naszych produktów. Dzięki temu są one bardzo tr...

śląskie
Instalacje elektryczne
22.05.2019
ADVERT Mirosław Benier

Witam! Wykonam wszelkiego rodzaju prace ziemne koparką, koparko – ładowarką: wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci wodociągow...

dolnośląskie
Prace ziemne
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały