Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚ...
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Hrubieszów
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
forma pisemna

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW

Numer referencyjny: GMK.ZP.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów, które zostało podzielone na 2 części (zadania) jn: 1. Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Wyzwolenia 14 w Hrubieszowie. 2. Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Żeromskiego 41 B w Hrubieszowie. Zakres robót dla poszczególnych części -€“ zadań został opisany w niniejszej SIWZ pkt. III. Szczegółowy zakres i technologię wykonania robót oraz zakres obowiązków wykonawcy określają przedmiary robót i kosztorysy ofertowe stanowiące Załącznik nr 3, dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-10


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1.1 Doświadczenie zawodowe: Warunek Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał,: 1) dla Zadania nr 1 Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Wyzwolenia 14 w Hrubieszowie. : co najmniej dwie odrębne roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł. każda, polegające na remoncie i dociepleniu elewacji budynku lub dociepleniu elewacji budynku. 2) dla Zadania nr 2 Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Żeromskiego 41 B w Hrubieszowie. : co najmniej dwie odrębne roboty budowlane na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 zł. każda, polegające na remoncie i dociepleniu elewacji budynku lub dociepleniu elewacji budynku. 1.2 Dysponowanie osobami do wykonania zamówienia: 1) dla Zadania nr 1Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Wyzwolenia 14 w Hrubieszowie: Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2) dla Zadania nr 2 Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Żeromskiego 41 B w Hrubieszowie. : Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne, ważne, uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podÂŹmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg. Załącznika nr 10 - Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. UWAGA: Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2.pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli nie było złożone na etapie składania oferty. 3. dokumenty podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Załącznik nr 8 do SIWZ 2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. -€“ Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotów do udostępnienia zasobów, -€“ jeżeli dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. wycenione kosztorysy ofertowe w formie kosztorysu skróconego - odrębnie na każde zadanie. 2. Załącznik nr 6 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zwarte w SIWZ. 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 5. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku: a) zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w 5 4 ust.1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) roboty nieprzewidziane lub nieujęte w przekazanych przez Zamawiającego kosztorysach ofertowych i przedmiarach robót, wynikłe w trakcie realizacji, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego zostaną rozliczone na podstawie cen oraz nośników kosztów przyjętych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. c) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, silny wiatr.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony o taką ilość dni kalendarzowych, na jaką roboty zostają przerwane. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania zamówienia uwzględniając tylko dni niekorzystne, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru. d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót o ilość dni wyłącznie o ilość dni, na ile zostały wstrzymane.. e) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika robót z ramienia Wykonawcy -€“ spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym, 6. Wszystkie zmiany dotyczące terminu wykonania zamówienia oraz zakresu robót wymagają potwierdzenia Inspektora nadzoru wraz z wpisem do dziennika budowy. 7. Zamawiający dopuszcza również zmianę postanowień umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-02, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Wyzwolenia 14 w Hrubieszowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony, główna bryła budynku wykonana jest w konstrukcji drewnianej ocieplona supremą i otynkowana, istnieją również fragmenty rozbudów wykonane w technologii murowanej. Na części elewacji wykonane jest ocieplenie ze styropianu z tynkiem cienkowarstwowym lub tylko z warstwą kleju bez tynku zewnętrznego a także bez kleju i tynku. Budynek główny posiada dach dwuspadowy z przykryciem z blachy trapezowej ocynkowanej, natomiast rozbudowane fragmenty posiadają dachy jednospadowe pokryte blachą trapezową oraz płytami z poliwęglanu. Ściany fundamentowe i kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, nie zauważa się przeszkód uniemożliwiających wykonanie remontu elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych. Powierzchnia: zabudowy -€“ 805,20 m², użytkowa -€“ 715,70 m², kubatura -€“ 2682,12 mÂł 1) odkopanie i zasypanie (po wykonaniu izolacji) ścian fundamentowych - 48,633 mÂł 2) oczyszczenie ścian fundamentowych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej i cieplnej ze styropianu ekstrudowanego grub. 5 cm. - 81,056 m² 3) wymiana stolarki okiennej - 6,631 m² 4) wymiana stolarki drzwiowej - 5,20 m² 5) demontaż i ponowny montaż rur spustowych (z odzysku) - 53,40 m. 6) wykonanie podokienników z blachy powlekanej - 10,338 m² 7) remont stopni schodowych - 7,0 szt. 8) balustrada z pochwytem stalowym - 2,50 m. 9) uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych - 15,383 m² 10) rusztowania zewnętrzne ramowe - 72,0 m² 11) przygotowanie podłoża (zabezpieczenie okien) - 67,96 m² 12) przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm. do ścian zewnętrznych - 45,928 m² 13) przyklejenie płyt styropianowych grub. 3 cm. do ścian zewnętrznych - 13,33 m² 14) przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm. do ścian zewnętrznych - 165,92 m² 15) przyklejenie płyt styropianowych grub. 7 cm. do ścian zewnętrznych - 27,818 m² 16) przyklejenie płyt styropianowych grub. 8 cm. do ścian zewnętrznych - 12,085 m² 17) przyklejenie płyt styropianowych grub. 10 cm. do ścian zewnętrznych - 290,903 m² 18) montaż narożników ochronnych - 222,01 m. 19) zatopienie siatki zbrojącej na ścianach, słupach i kominach - 768,034 m² 20) gruntowanie podłoża pod wyprawę tynkarską - 756,304 m² 21) wykonanie wyprawy z tynku silikatowego - 773,574 m² 22) gruntowanie i wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego -€“ cokół - 11,73 m² 23) wykonanie paroizolacji i ocieplenie stropu wełną mineralną grub. 20 cm. - 687,90 m² 24) wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej na podsypce cement.-piask. -€“ 60,792 m² - ustawienie obrzeży betonowych - 102,52 m² Szczegółowy opis pozostałych elementów do wykonania w ramach zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45421000-4, 45421100-5, 45262100-2, 45321000-3, 45410000-4, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Remont elewacji z wykonaniem ocieplenia budynku mieszkalnego ul. Żeromskiego 41 B w Hrubieszowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony, główna bryła budynku wykonana jest w technologii drewnianej szkieletowej z obmurowaniem cegłą pełną gr. 12 cm., istniejący ganek i przypory wykonane w technologii murowanej. Na części elewacji wykonane jest ocieplenie ze styropianu z tynkiem cienkowarstwowym lub tylko z warstwą kleju bez tynku. Budynek główny posiada dach dwuspadowy z przykryciem z blachy trapezowej ocynkowanej, natomiast ganek posiada dach jednospadowy pokryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi. Od strony wschodniej znajdują się cztery ceglane przypory ścienne. Ściany fundamentowe i kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, nie zauważa się przeszkód uniemożliwiających wykonanie remontu elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych. Powierzchnia zabudowy - 317,60 m², kubatura -€“ 1530,0 mÂł 1) odkopanie i zasypanie (po wykonaniu izolacji) ścian fundamentowych - 35,904 mÂł 2) oczyszczenie ścian fundamentowych budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej i cieplnej ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm. - 59,84 m² 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 3,946 m² 4) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien - 58,60 m. 5) demontaż i ponowny montaż istniejących rur spustowych - 21,00 m. 6) rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest.- cement. - 7,56 m² 7) wymiana łacenia dachu i pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej - 8,40 m² 8) montaż nowej rynny z blachy ocynkowanej - 2,70 m. 9) wykonanie obróbek i podokienników z blachy powlekanej - 36,287 m² 10) montaż dystansów na krokwiach - 60,0 szt. 11) montaż deski czołowej - 58,58 m. 12) rusztowania ramowe - 103,28 m² 13) przygotowanie podłoża pod ocieplenie, gruntowanie - 296,955 m² 14) przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm. do ścian zewnętrznych - 83,569 m² 15) przyklejenie płyt styropianowych grub. 3 cm. do ścian zewnętrznych - 46,169 m² 16) przyklejenie płyt styropianowych grub. 4 cm. do ścian zewnętrznych - 13,962 m² 17) przyklejenie płyt styropianowych grub. 12 cm. do ścian zewnętrznych - 172,247 m² 18) montaż narożników ochronnych - 114,0 m. 19) zatopienie siatki zbrojącej na ścianach, słupach i kominach - 315,947 m² 20) gruntowanie podłoża pod wyprawę tynkarską - 261,171 m² 21) wykonanie wyprawy z tynku silikatowego typu baranek - 261,171 m² 22) gruntowanie powierzchni i wyprawa z tynku mozaikowego - 138,836 m² 23) ocieplenie stropu folią i wełną mineralną grub. 20 cm. - 341,46 m² 24) wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej na podsypce cement.-piask.-50,64 m² - ustawienie obrzeży betonowych - 89,20 m² Szczegółowy opis pozostałych elementów do wykonania w ramach zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45320000-6, 45421000-4, 45421100-5, 45262100-2, 45321000-3, 45410000-4, 45233200-1, 45111100-9, 45260000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane, wbudowane materiały i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo