Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)
Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polkowice
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)

Numer referencyjny: ZP.271.12.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
"Budowa kanału ulgi (kanału obiegowego)" w ramach zadania: "Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice". Przedmiotem zamówienia są roboty określone przedmiarem robót budowlanych: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne i umocnienie skarp, c) wykonanie przepustów PE-HD, d) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego i płyt żelbetowych, e) odwodnienie wykopów, f) likwidacja kolizji wodociągowych. Lokalizacja robót: Polkowice Dolne, Sobin. Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy został opisany dokumentami przetargowymi takimi jak: a) projekt budowlano-wykonawczy -€“ wersja elektroniczna, b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) -€“ wersja elektroniczna, d) przedmiar robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmuje zakresu robót określony w dokumentacji technicznej autorstwa Biura Projektowego KANWOD Wartalscy, Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski, Miłoszyce, ul. Długa 4a, 55-230 Jelcz -€“ Laskowice. Podstawa wykonania robót budowlanych: decyzja pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych nr 5/15 z dnia 16.03.2015 r. oraz decyzja nr 34/15 z dnia 13.11.2015 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45231110-9

Dodatkowe kody CPV: 45246400-7, 45112700-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
14
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Na podstawie art. 29 ust 3a oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia: a. czynności związanych z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi nawierzchni, b. czynności związanych z montażem rurociągów PE, Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w niniejszym punkcie, oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określone zostały w § 15 wzoru umowy, który stanowi integralną część SIWZ. 2. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. a) Rozpoczęcie -€“ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na przekazanie placu budowy, nie później niż w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. b) Zakończenie: 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej 2 zadań budowlanych dotyczących budowy, remontu bądź przebudowy obiektów inżynierii wodnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości min. 500.000,00 zł każde; - należytą realizację w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ to w tym okresie co najmniej 2 zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o retencji (pojemności) rur (bez studni) min 300 m3, z rur polietylenowych łączonych metodą spawania lub zgrzewania; - możliwość dysponowania osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego upoważniające do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych -€“ min. 1 osoba.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. III. pkt 1.2) SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: - co najmniej jeden z nich wykaże realizację minimum 2 zadań budowlanych dotyczących budowy, remontu bądź przebudowy obiektów inżynierii wodnej lub kanalizacji deszczowej, o wartości min. 500.000,00 zł każde; - co najmniej jeden z nich wykaże realizację minimum 2 zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o retencji (pojemności) rur (bez studni) min 300 m3, z rur polietylenowych łączonych metodą spawania lub zgrzewania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ryczałtowa brutto60,00
Okres udzielonej gwarancji jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki i zasady wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz oświadczenia dotyczące jej rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od niej, mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy: a) dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe*, zdarzenia losowe itp.), zmiana wymaga wyłącznie pisemnego powiadomienia przez strony umowy, a w przypadku kierownika budowy i robót dokonania stosownych wpisów w dziennik budowy (w przypadku zmiany kierownika budowy do zawiadomienia Wykonawca powinien dołączyć dokumenty niezbędne do przejęcia tych obowiązków). b) dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę, 3. Termin zakończenia robót budowlanych może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w notatce służbowej niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologii: opadów deszczu, śniegu, gradu, ujemnych temperatur. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o ilość dni występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wznowieniu robót, b) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 67, lub robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych na podstawie art. 144 lub zamówień, o których mowa w art. 67 w trybie zamówienia z wolnej ręki, a wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione będzie od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67, d) przyczyn niezależnych od stron (wszystkie zdarzenia, których wystąpienie spowoduje konieczność wstrzymania robót budowlanych), e) W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy termin zakończenia robót może zostać przedłużony o czas potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b) zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany wynagrodzenia kwoty stanowiącej różnice miedzy nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości i po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej, biorących udział w wykonaniu Umowy oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości, o którą wzrosną wynagrodzenia pracowników wykonujących bezpośrednio przedmiot niniejszej umowy (z uwzględnieniem okoliczności takich jak wymiar czasu pracy, fakt wykonywania usług także w innych podmiotach niż Zamawiający) i których wynagrodzenie ustalone było dotychczas na poziomie płacy minimalnej, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonywania Umowy po stronie wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wyłącznie za okres po wejściu w życie zmian zasad lub stawki składki po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego wykaz osób biorących udział w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu kodeksy Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych z wyszczególnieniem umów o dzieło oraz po wykazaniu przez Wykonawcę wartości stanowiącej rzeczywisty koszt Wykonawcy związany z wymienionymi zmianami. 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 4 pkt. b) i c) nie mogą wskazywać liczby osób większej niż w przedłożonym przy podpisaniu umowy wykazie stanowiącym integralna część umowy z listą pracowników zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem za prace. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia na podstawie zapisów ust. 4 pkt. b) i c) dopuszczalne jest jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany wymienione w tych punktach mają wpływ na koszt wykonania umowy po stronie Wykonawcy. 7. Warunkiem zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 4 pkt. b) i c) jest złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu : a) pisemnego zgłoszenia żądania zmiany tej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego takie żądanie, b) szczegółowego opisu i wyliczenia wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia, c) opinii biegłego rewidenta w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu i wyliczenia. Koszt wykonania opinii leży po stromnie Wykonawcy, d) pisemnych oświadczeń osób biorących udział w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynności w toku realizacji niniejszej umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnego odszkodowania. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót dokonanego przez Zamawiającego, w trakcie realizacji prac lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sił wyższych*). 10. Wartość robót niewykonanych (ograniczonych) zostanie ustalona na podstawie iloczynu cen jednostkowych zaproponowanych w kalkulacji ryczałtu i ilości robót (zakresu rzeczowego) nie wykonywanych. Tak wyliczona wartość robót ograniczonych stanowić będzie podstawę do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Na okoliczność ograniczenia zakresu rzeczowego robót zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 12. Roboty dodatkowe i uzupełniające tzn. roboty nie występujące w przedmiarze robót i przekraczające pod względem ilościowym zakres podstawowy robót będą wprowadzane do realizacji poprzez: a) spisanie protokołu konieczności przez Kierownika Budowy, Przedstawiciela Zamawiającego i właściwego ze względu na branżę robót nieprzewidzianych Inspektora Nadzoru, b) udzielenie Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 lub 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z podpisaniem stosownej umowy. 13. Zamawiający przewiduje zamianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego również w przypadku potwierdzenia w protokole konieczności przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz Kierownika Budowy potrzeby wprowadzenia do obowiązującej treści przedmiotu umowy robót zamiennych . Roboty zamienne to roboty : a) które w wyniku wycofania z bieżącej produkcji lub sprzedaży rynkowej materiałów i urządzeń wskazanych w przedmiocie zamówienia można wykonać zgodnie z podstawowym zakresem zamówienia lecz nie zgodnie z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, b) które w wyniku postępu technologicznego i nowych technologii budowlanych można wykonać w sposób korzystniejszy dla Zamawiającego bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego, c) które w wyniku błędów w dokumentacji projektowej należy wykonać w sposób inny niż zakłada to przedmiot zamówienia bez zmiany zakresu podstawowego umowy i bez pogorszenia pierwotnych wymagań Zamawiającego. 14. Decyzje o wprowadzeniu aneksem robót zamiennych do obowiązującej treści umowy podejmuje Zamawiający, Wykonawca z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. 15. Protokół konieczności będzie zawierał uzasadnienie dla wprowadzenia robót zamiennych, ich ilość, szacunkową wartość, możliwy termin wykonania robót. 16. Podpisanie aneksu do umowy będzie przeprowadzone zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o wycenę robót przygotowaną przez Wykonawcę. *siła wyższa -€“ wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-27, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.08.2020
Euro - Nova s.c. Marcin Dun...

Marka Nico Woodcare funkcjonuje w obszarze eleganckich wnętrz oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie podłóg drewnianych i posadzek ora...

kujawsko-pomorskie
Parkiety i panele
11.08.2020
Zakład stolarki budowlanej ...

Poszukujesz drzwi, które będą trwałe i przetrwają długie lata intensywnego używania? Wejdź na drzwi-cal. pl i poznaj pełną ofertę produ...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
07.08.2020
Rewa Sp. z o.o.

W Błędowie Tyczyńskiej w województwie podkarpackim swoją siedzibę posiada firma Rewa. Od 1995 roku zajmujemy się produkcją urządzeń odd...

podkarpackie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa
05.08.2020
DK-Instal Dominik Dworakowski

Oferuję hydraulikę w pełnym zakresie. Centralne ogrzewanie, instalacje wody zimnej i ciepłej, montaż kotłowni gazowych i na paliwo stał...

mazowieckie
Hydraulika