Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Roboty budowlane w przedmiocie zadania: "Dobudowa Oddziału A...
Roboty budowlane w przedmiocie zadania: "Dobudowa Oddziału A...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nowa Dęba
woj. podkarpackie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
W formie pisemnej - zgodnie z SIWZ pkt.19 Adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakladów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1 A, 39 - 460 Nowa Dęba, Sekretariat

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane w przedmiocie zadania: "Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala -€“ Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie"

Numer referencyjny: SPZZOZ.NT.IV.382-2/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zgodnie z SIWZ pkt.3.1 Przedmiot zamówienia- opis ogólny 3.1.1 Dane ogólne. Szpital powstał w latach 1941 -€“ 1942 jako zespół niepowiązanych wewnętrzną komunikacją budynków na terenie polany w obszarze lasów państwowych, będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Niniejszy projekt jest realizacją decyzji Szpitala o konieczności uruchomienia nowej funkcji -€“ Oddziału Intensywnej Terapii powiązanej z głównym budynkiem szpitalnym Nr 1 i pawilonem dziecięcym. 3.1.2 Opis budowanego obiektu. Budowany pawilon OIT położony pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi i połączony z nimi korytarzem, znajdzie się w centralnej części działki Szpitala. Jest to obiekt parterowy, przykryty dachem płaskim, zaprojektowany na rzucie prostokąta o osi dłuższej w kierunku wschód -€“ zachód. Forma prosta. Od strony zachodniej narożniki budynku zaokrąglone, wykończone w cegle licowej. Pozostałe elewacje budynku wykończone w tynku mineralnym w kolorach pastelowych. 3.1.3 Konstrukcja budynku. Zaprojektowany obiekt jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o wymiarach w rzucie 34,64x21,48 m. Osie modularne budynku oznaczono od 1 do 5 oraz od A do D. Wysokość budynku wynosi 5,0m od poziomu terenu projektowanego na rzędnej -0,30 w stosunku do poziomu posadzki parteru. Poziom posadzki 0,00 = 173,06 m. n. p. m. Dla projektowanego budynku przyjęto kategorię zagrożenia ludzi ZL II i klasę odporności pożarowej budynku "D". Wszystkie zaprojektowane żelbetowe elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymagania normowe dotyczące odporności ogniowej poprzez zastosowanie wymaganej grubości otuliny prętów zbrojeniowych. Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej realizowanej w prostych warunkach gruntowych. Wykonane badania potwierdzają, że podłoże w miejscu planowanej lokalizacji tworzą średniozagęszczone piaski średnie z domieszką piasków drobnych. Nie stwierdzono występowania warstw nienośnych (gruntów słabonośnych, gruntów organicznych, nasypów niekontrolowanych). Nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wód gruntowych do głębokości 3m poniżej poziomu terenu. Głębokość przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 1,0 m. Układ konstrukcyjny budynku stanowią: * ławy i stopy fundamentowe. * podłoże pod posadzkę na gruncie * ściany fundamentowe z wieńcami w poziomie posadzki * ściany nośne murowane z rdzeniami wzmacniającymi * nadproża w ścianach nośnych * stropy żelbetowe monolityczne * belki stropowe * nadprożowieńce. Szczegółowo, rozwiązania opisane w projekcie wykonawczym konstrukcji. 3.1.4 Instalacje sanitarne. Zaprojektowano następujące wewnętrzne instalacje sanitarne: * instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, * instalację wodnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, * instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, * instalacje c.o. i c.t., * klimatyzację w oparciu o urządzenia typu VRF oraz split dla pomieszczenia serwerowni, * instalacje gazów medycznych -€“ tlen, próżnia, sprężone powietrze, * wentylację mechaniczną dla wszystkich pomieszczeń oraz dodatkowo wentylację z utrzymaniem zadanej temperatury w okresie całego roku dla sali intensywnej terapii, izolatek oraz gabinetu zabiegowego. Szczegółowy opis instalacji w projekcie branżowym instalacji sanitarnych. 3.1.5 Instalacje elektryczne. W zakresie instalacji elektrycznych wybudowane zostaną : * zasilanie w energię elektryczną, medyczną gwarantowaną, komputerową gwarantowaną, * kompensacja mocy biernej, * przeciwpożarowy wyłącznik prądu, * rozdzielnie elektryczne, * trasy kablowe, * wewnętrzne linie zasilające, * instalacja oświetlenia podstawowego, rezerwowanego, gwarantowanego, miejscowego, nocnego, awaryjnego, kierunkowego -€“ wskazującego kierunek ewakuacji, * instalacja kontroli opraw awaryjnych, * instalacja siłowa podstawowa i rezerwowana, * instalacja zasilająca urządzenia technologiczne, * instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, * instalacja uziemiająca posadzki prądoprzewodzące, * instalacja połączeń wyrównawczych, * instalacja okablowania strukturalnego, telefoniczna, wideodomofonowa, sygnalizacji przyzywowej, kontroli dostępu (KD), telewizji dozorowej (CCTV) * ochrona przeciwporażeniowa, * ochrona przeciwprzepięciowa, * instalacja odgromowa- rozbudowa. * serwerownia, * główny punkt dystrybucyjny, * system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Szczegółowy opis zawiera branżowe opracowanie instalacji elektrycznych. 3.1.6 Rozwiązania materiałowe budynku a. Elementy konstrukcji * ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe. Wymiary ław: 180 x 35 cm, 70 x 35cm. i 60 x 35cm. Wymiary stóp: 180 x 180 cm. * podłoże pod posadzkę na gruncie - płyta betonowa gr. 15 cm. na warstwie piasku gr. 30 cm. * ściany fundamentowe - betonowe gr. 29 i 19 cm. * wieńce w poziomie posadzki - żelbetowe 29 x 25 i 25 x 19 cm. * ściany nośne - murowane z pustaków ceramicznych gr. 29 cm. I 19 cm. * rdzenie w ścianach nośnych - żelbetowe 29 x 25cm oraz 30 x 25 cm * nadproża w ścianach nośnych - prefabrykowane L-19 * stropy monolityczne - żelbetowe gr.25cm, 20cm, 12 cm * wieńce w poziomie stropów - żelbetowe 29 x 25cm oraz 19 x 25 cm * belki stropowe - żelbetowe o wymiarach 25 x 50 cm * nadprożowieńce - żelbetowe o wymiarach 19 x 40cm b. Izolacje b.1. Izolacje przeciwwilgociowe * Izolacje poziome podłóg na gruncie i stropodachu odwróconego - 2x systemowa papa zgrzewalna spodniego krycia * Izolacje poziome na ławach - 1x systemowa papa zgrzewalna spodniego krycia lub folia budowlana * Izolacje pionowe ścian fundamentowych - grunt bitumiczny oraz hydroizolacja bitumiczna dyspersyjna * Izolacja pionowa ocieplenia ścian fundamentowych ( wys. 98 cm.) - grunt bitumiczny oraz hydroizolacja bitumiczna dyspersyjna na tynku cienkościennym * Izolacja pionowa ścian attyki - 1x systemowa papa zgrzewalna spodniego krycia z wywinięcia jednej warstwy izolacji stropodachu b.2 Izolacje termiczne * Izolacja ścian fundamentowych łącznie z cokołem ( wys. 98 cm.) - dwugęstościowe płyty z wełny skalnej typu FRONTROCK MAXE grubości 14 cm. * Izolacja ścian w pasie podokiennym ( wys. 88 cm.) i nadokiennym łącznie z attyką (wys. 170 cm.) -€“ płyty z wełny skalnej o łącznej grubości 19cm. * Izolacja filarów międzyokiennych ( wys. 200 cm.) - płyty z wełny skalnej o łącznej grubości 14 cm. * Izolacja ścian trójwarstwowych, licowanych cegłą licówką ( wys. 576 cm.) - płyty z wełny skalnej o łącznej grubości 14 cm. Do termoizolacji ścian zewnętrznych i fundamentów stosować jeden ze sprawdzonych systemów ociepleń z użyciem wełny skalnej, gwarantujący właściwy i spójny dobór materiałów * Izolacja pozioma podłóg na gruncie -€“ polistyren ekstrudowany gr. 10 cm. * Izolacja pozioma stropodachu odwróconego -€“ płyty polistyrenu ekstrudowanego gr 20 cm. układane szczelnie na izolacji przeciwwilgociowej. c. Wykończenie wewnętrzne c.1 Ściany działowe * Ściany w serwerowni, wentylatorni i w wiatrołapach -€“ cegła dziurawka gr. 12 cm. * Pozostałe ścianki działowe -€“ szkieletowe gr. 12,5 i 7,5 cm. na szkielecie stalowym odpowiednio 100 i 50 mm. licowanym płytami gips.- karton. gr. 1,25 cm. Wypełnienie wełną skalną gr. 8 i 5 cm. W obszarze korytarza , na drodze ewakuacyjnej - ściany EI30 (okładzina ścian szkieletowych z płyt ognioodpornych FIREBOARD). c.2 Tynki * Na ścianach murowanych z pustaków ceramicznych -€“ tynk gipsowy jednowarstwowy na podłożu zagruntowanym preparatem do podłoży porowatych * Na ściankach szkieletowych -€“ gładź gipsowa * Na sufitach -€“ tynk zwykły kategorii III c.3 Wykończenie ścian * W sali intensywnej terapii, pomieszczeniu przygotowania leków, w izolatkach i w gabinecie zabiegowym, w kuchence oddziałowej, pokoju socjalnym, pomieszczeniu pro morte - malowanie w systemie RESISTENT np. firmy BECKERS klasy VA (powierzchnie odtrącające wodę) . System ten stosuje się przy narażeniu na opryskiwanie, przy czyszczeniu na mokro itp. * Ściany w pomieszczeniach mokrych: łazienki, brudownik, pomieszczenie porządkowe oraz w śluzach umywalkowo - fartuchowych - wykończenie w systemie WETROM CONCEPT np. firmy TARKETT. System ten zastępuje mniej higieniczne okładziny z glazury. * Pomieszczenia administracyjne, korytarze - farba lateksowa LATEX LX * Przestrzenie około-umywalkowe wykończyć w systemie BECKERS VT. * W korytarzach i w innych pomieszczeniach -€“ narożniki wypukłe ścian zabezpieczone kątownikami (odbojnice narożne) do wysokości 2,0m . Ściany na wysokości 1,0 m zabezpieczyć systemowymi odbojnicami ściennymi o wysokości ok. 0,3 m , grubości ok. 35 mm. Uwaga: Przy zastosowaniu technologii zamiennej przestrzegać zgodności parametrów. c.4 Wykończenie sufitów * We wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem wentylatorni i serwerowni zastosować sufity podwieszone np. ECOPHON HYGIENE ADVANCE na konstrukcji higienicznej, (lub równorzędne), a w sali intensywnej terapii, izolatkach i gabinecie zabiegowym - sufity podwieszone ECOPHON HYGIENE ADVANCE na konstrukcji higienicznej C3 w układzie szczelnym . Zastosowane sufity innych producentów muszą parametrami odpowiadać sufitom wymienionym powyżej. c.5 Posadzki Generalnie projektuje się podłogi szczelne z wykładzin rulonowych typu TARKETT, lub równorzędnych pod względem parametrów i kompletności technologicznej, wywijane na ściany na wysokość 10 cm. * W korytarzach, wiatrołapach, przejściach i śluzach, narażonych na intensywny ruch pieszych i łóżek lub wózków szpitalnych - wykładzina MEGALIT zaliczona do najwyższej grupy T, pod względem odporności na ścieranie. * W pomieszczeniach : gabinecie ordynatora, pokoju pielęgniarki oddziałowej, pokoju lekarzy, pokoju lekarza dyżurnego, magazynach, szatniach , pokoju socjalnym, kuchence oddziałowej - wykładzina OPTIMA. * W pomieszczeniach, w których pracował będzie sprzęt elektroniczny , więc w sali intensywnej terapii, w izolatkach i gabinecie zabiegowym - wykładzina GRANIT AS , przeznaczona do pomieszczeń, w których konieczne jest odprowadzenie ładunku elektrycznego. * W pomieszczeniach mokrych: łazienkach, brudowniku schowku porządkowym, pomieszczeniu pro morte - wykładzina podłogowa GRANIT MULTISAFE do pomieszczeń mokrych ze wszystkimi akcesoriami (zaciski i uszczelnienia, listwy wyrobieniowe, taśmy wodoszczelne, sznury spawalnicze, instalacja odpływów, akcesoria do syfonów, itp) * W serwerowni - techniczna podłoga podniesiona z przeznaczeniem do serwerowni (np. wg firmy TIM-EX konstr. TYP II, lub równorzędna). Podbudowa betonowa na rzędnej -0,30, na niej płyty podestu oparte na stopach przykręcanych do podłoża. Głowice stóp połączone belkami poprzecznymi. Płyty podestu -€“ płyta wiórowa o gęstości min. 720kg/m3 aplikowana fabrycznie wykładziną PCV, dolna powierzchnia wykończona folią aluminiową. Nośność podłogi do 3 ton/m2 . c.6 Stolarka otworowa c.6.1 Elementy zewnętrzne Według aktualnych przepisów obowiązujących od stycznia 2017 r. wartość współczynnika przenikania ciepła U dla okien powinna wynosić 1,1 a dla drzwi zewnętrznych 1,3 [ W/(m 2 K)]. * Okna z PCV dwudzielne rozwierane, ze stałym naświetlem, kolor biały. W oknach sali chorych i w izolatkach pionowe markizy przeciwsłoneczne FAKRO, lub równorzędne o identycznych parametrach. W oknach przyległych do istniejących budynków (odrębne strefy pożarowe) -€“ żaluzje ppoż. klasy EI 120 odporności ogniowej. * Świetliki dachowe - kopułkowe stałe (nieotwierane) na podstawie laminowanej prostej, wysokości 50 cm. montowanej na stropie żelbetowym np. firmy PMS. Trzy świetliki w gabinecie zabiegowym, położone w bezpośrednim sąsiedztwie ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako NRO w klasie EI 30 odporności ogniowej. * Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlem - aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, kolor biały. Skrzydło podstawowe o szerokości min. 90 cm. * Klapa nadciśnieniowa -€“ w serwerowni na poziomie +3,00 m. klapa 450x450 mm. np. produkcji firmy MERCOR. c.6.2 Elementy wewnętrzne * Drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem - aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, kolor biały. Do przyległych budynków (odrębna strefa pożarowa) drzwi klasy EI 120 odporności ogniowej. * Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe, pełne i szklone, o podwyższonym standardzie, kolor biały. Do serwerowni drzwi EI 30. * Okna stałe w sali chorych i między izolatkami -€“ aluminiowe, jednoszybowe, szklone szkłem bezpiecznym. d. Wykończenie zewnętrzne * Ściany dwuwarstwowe -€“ siatka z włókna szklanego klejona do płyt z wełny skalnej, tynk cienkościenny mineralny biały do malowania, grunt pod farby silikatowe, farba silikatowa. Pas podokienny i nad oknami łącznie z attyką - kolor nr 021 wg wzornika firmy Atlas lub nr 445E wg wzornika firmy Terranova. Filary międzyokienne - kolor nr 025 wg wzornika firmy Atlas lub nr 445C wg wzornika firmy Terranova. * Ściany trójwarstwowe -€“ licowanie cegłą elewacyjną 250x120x65 mm. w kolorze naturalnym, jasnym np. prod. CERADBUD RADOSZYCE. * Cokół -€“ Płytki elewacyjne w kolorze naturalnym, jasnym np. prod. CERADBUD RADOSZYCE. do rzędnej -10 cm. Wysokość okładziny -€“ ok. 40 cm. * Daszki nadwejściowe -€“ rynnowe, modułowe składane z segmentów np. firmy METAL-GUM. Nad wyjściem z izolatek 5 segmentów o wymiarach 90 x 120 cm, nad wyjściami ewakuacyjnymi w elewacji północnej -€“ po 2 segmenty o wymiarach 90 x 90 cm. * Wykończenia, opierzenia poziome attyk i pasa podokiennego oraz parapety -€“ blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 1036, lub 8008 (brąz) * Drabina zewnętrzna na dach -€“ na elewacji wschodniej drabina pionowa, mocowana do ściany konstrukcyjnej z pustaków ceramicznych (za ociepleniem) np. firmy CRYNOlin. Wymiary: wysokość całkowita -€“ 570 cm, wysokość kosza -€“ 340 cm, wysięg ponad ściankę kolankową -€“ 120 cm. 3.1.7 Mała architektura a. Murki oporowe Wylewane z betonu grubości 28 cm. powyżej terenu licowane płytkami elewacyjnymi jak cokół budynku, ( grubość całkowita -€“ 30 cm.), kryte "daszkiem dwuspadowym klinkierowym na murek" np. produkcji Przysucha symbol D464 o wymiarach 310x100x78 cm. b. Murek wzdłuż drogi * Wymiary - długość 27,90 m. wysokość zmienna -€“ od 1,34 do 1,78 m. (średnia 1,56 m.) * Wykończenie -€“ płytki elewacyjne od strony naziomu pow. 5,60 m2, od strony przeciwnej 16,80 m2, daszek dwuspadowy na długości 27,90 m. c. Murek wzdłuż terenu zielonego od południa * Wymiary -€“ długość 22,60 m. wysokość 1,78 m. * Wykończenie -€“ płytki elewacyjne od strony naziomu pow. 4,60 m2, od strony przeciwnej 12,50 m2, daszek dwuspadowy na długości 22,60 m. d. Murek ograniczający rampę od strony budynku * Wymiary -€“ długość 12,90 m. wysokość zmienna od 1,38 do 1,78 m. (średnia 1,58) * Wykończenie -€“ płytki elewacyjne od strony naziomu pow. 9,10 m2, od strony przeciwnej 2,60 m2., daszek dwuspadowy na długości 12,90 m. e. Murki ograniczające wyjście z izolatek * Wymiary -€“ długość 2,15 + 3,30 m, wysokość 1,38 m. * wykończenie -€“ płytki elewacyjne od strony podestu przedwejściowego 0,50 + 0,7 m2, od strony przeciwnej 0,70 + 1,70 m2, daszek dwuspadowy na długości 2,15 + 3,30 m. f. Podest przedwejściowy i rampa wyjazdowa z izolatek * Konstrukcja -€“ tłuczeń kamienny lub pospółka 10 cm. podsypka cementowo-piaskowa 4 cm. bet. kostka brukowa płaska 6 cm. * Powierzchnia 14,50 + 19,10 = 33,60 m2. g. Podesty przy wyjściach z korytarzy * Konstrukcja -€“ płyta i schody betonowe na podsypce piaskowej * Wykończenie -€“ płytki klinkierowe płaskie i schodowe. 3.1.8 Zestawienie pomieszczeń Nr Nazwa pomieszczenia / Posadzka /Powierzchnia m2 1. Korytarz -€“ łącznik międzyoddziałowy TARKETT MEGALIT 58,69 2. Wiatrołap TARKETT MEGALIT 17 ,44 3. Śluza TARKETT MEGALIT 3,47 4 Korytarze wewnętrzne TARKETT MEGALIT 36,15 5. Gabinet ordynatora TARKETT OPIMA 21,45 6. Pokój pielęgniarki oddziałowej TARKETT OPIMA 21,46 7. Pokój lekarzy TARKETT OPIMA 21,46 8. Pokój lekarza dyżurnego z łazienką TARKETT OPIMA w łazience GRANIT MULTISAFE 20,95 9. Wiatrołap wyjścia ewakuacyjnego, śluza TARKETT MEGALIT 3,31 10 Schowek porządkowy GRANIT MULTISAFE 4,30 11 Łazienka pacjentów GRANIT MULTISAFE 6,68 12. Magazyn sprzętu trwałego TARKETT OPIMA 23,32 13 Sala intensywnej terapii TARKETT GRANIT AS 109,12 14. Pokój pielęgniarski i przygotowanie leków TARKETT OPIMA 9,43 15 Magazyn materiałów nietrwałych TARKETT OPIMA 23,33 16. Brudownik, skład brudnej bielizny GRANIT MULTISAFE 5,64 17. Śluza umywalkowo -€“ fartuchowa TARKETT OPIMA 4,48 18. Izolatka dziecięca TARKETT GRANIT AS 18,78 19 Łazienka GRANIT MULTISAFE 5,72 20. Łazienka GRANIT MULTISAFE 5,72 21 Śluza umywalkowo - fartuchowa TARKETT OPIMA 4,48 22. Izolatka TARKETT GRANIT AS 18,78 23. Magazyn czystej bielizny TARKETT OPIMA 5,64 24. Gabinet zabiegowy TARKETT GRANIT AS 28,54 25. Pomieszczenie pro morte GRANIT MULTISAFE 7,39 26. Śluza pacjenta i personelu TARKETT MEGALIT 7,44 27. Korytarz szpitalny TARKETT MEGALIT 39,31 28. Szatnia damska TARKETT OPIMA 8,32 29. WC damski GRANIT MULTISAFE 4,46 30. Szatnia męska TARKETT OPIMA 8,32 31. WC męski GRANIT MULTISAFE 4,46 32. Kuchenka oddziałowa TARKETT OPIMA 10,25 33 Pokój socjalny TARKETT OPIMA 13,61 34 Magazyn leków TARKETT OPIMA 6,23 35 Magazyn płynów infuzyjnych TARKETT OPIMA 5,49 36 Wymiennikownia, pompownia PŁYTKI CERAM.ICZNE GRES 28,52 37 Serwerownia PODŁOGA TECHNICZNA 19,40 RAZEM 643,02 3.1.9. Gospodarka odpadami Wykonawca usunie odpady budowlane z placu budowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późniejszymi zmianami), uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu zgodnie z zapisami SIWZ z załącznikami. 3.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) Dokumentacji projektowej -Projekt Budowlany - która stanowi załącznik nr 9.1 do SIWZ b) Dokumentacji projektowej -Projekt Wykonawczy - która stanowi załącznik nr 9.2 do SIWZ c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 9.3 do SIWZ d) Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 9.4 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 3.3. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3.4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania "równoważności". Wszystkie zastosowane współczynniki przenikania ciepła powinny być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie które weszło w życie 1 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1422) obowiązujące na 2021 rok. Wszystkie źródła ciepła CWU winny spełniać obowiązujące od końca 2020 r. czyli na styczeń 2021 minimalne wymagania dotyczące efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, wynikające z dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 3.6. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 3.7. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45215140-0, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45321000-3, 45330000-0, 45333000-0, 45400000-0, 45421000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-10


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie. Oświadczenie - należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik nr 3 -w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 4-w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. - 1 000 000,00 PLN.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
dotyczących - a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - co najmniej dwie roboty budowlane, każda polegająca na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 i wartości minimum 2 000 000 zł. (dwóch milionów złotych). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: -€˘ Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji o powierzchni użytkowej min. 500 m2 i wartości minimum 2 000 000,00 zł (dwóch milionów złotych).-€˘ Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych. -€˘ Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Do oferty w stosunku do kierownika budowy i robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Zamawiający wymaga złożenia: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 SIWZ Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 2171); 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument; zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. SIWZ Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument; zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Dokument składany w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie naruszył obowiązku dotyczącego płatności podatków. 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone powyżej punkty 1-4).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany powyżej warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót- zgodnie z załącznikiem nr 8 SIWZ - Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym powyżej warunkiem - zgodnie z załącznikiem nr 6 SIWZ. - Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym powyżej warunkiem

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem "formularza oferty" -€“ załącznik do SIWZ . Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, projektu budowlanego, projektu wykonawczego dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. - Oświadczenia - zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. - Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 1a do SIWZ. - Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ "Uwaga 1 pkt a) do d)". Uwaga 1. Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny podmiot; 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane powyżej w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4 SIWZ, w odniesieniu do tych podmiotów.Dokumenty te zostały wymienione w punkcie III.4 niniejszego ogłoszenia. - Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Zgodnie z SIWZ pkt. 9.3.1. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza instytucję tzw. samooczyszczenia (ang. self-cleaning). W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Zgodnie z SIWZ pkt. 9.4.5.jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie III.4 niniejszego ogłoszenia, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt.III.4. ppkt.2-4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt.III.4.ppkt.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio. - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z SIWZ pkt. 9.5. 9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Zgodnie z SIWZ pkt.9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa powyżej oraz w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 SIWZ podlegają sumowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 SIWZ wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. Zgodnie z SIWZ pkt 11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: 11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty -€“ załącznik do SIWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych. 11.1.2. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie. 11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP. 11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w SIWZ jak dla wykonawcy) 11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 stosuje się odpowiednio. 11.1.6. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 11.1.8. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich zasobów. 11.1.9. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia jeżeli uzna, że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 11.2 Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia. Zgodnie z SIWZ pkt. 22.4. 22.4 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje Zgodnie z SIWZ pkt.23 23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy: 23.1.1. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), 23.1.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót. 23.1.3. Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że wymienione na tej liście osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych. 23.1.4. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 23.1.5. Kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej 23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Zgodnie z SIWZ pkt.17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium : 17.1 Wadium w wysokości: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku prowadzonego w Banku PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg : 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem "Wadium - znak sprawy: SPZZOZ.NT.IV.382-2/18" 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.9.3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.9.4. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Gwarancja jakości40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z SIWZ załącznik nr 7 Wzór umowy, paragraf 10 pkt. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji: 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego i projektanta. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 3) W przypadku, gdy określone w ust. 4 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z SIWZ pkt. 3.3. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. Zgodnie z SIWZ pkt. 25 Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy jedynie w postaci aneksu w następujących okolicznościach; 1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. podkarpackiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane 4) Wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 ust. 3 wzoru umowy -€“ załącznik nr 7 do SIWZ 5) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 6) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy 7) zmniejszenie zakresu związanego z wyposażeniem. 8) W przypadku zmiany ustawowej podatku VAT. 3. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia. c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-01, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty