Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa na odcinku...
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa na odcinku...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera,

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej

Numer referencyjny: TN.3211-5/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814C ul. Kolejowa na odcinku od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe -€“ roboty pomiarowe, pomiar geodezyjny powykonawczy; Mechaniczne karczowanie pni z wywozem -€“ 12 szt.; Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z wywozem samochodami samowyładowczymi na odkład - 1609,00 m3; Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 20 cm pod sieci KD -€“ 296,52 m2; Rozebranie nawierzchni betonowych o śr. gr. 8 cm istniejących chodników, zjazdów -€“ 550,00 m2; Rozebranie podbudowy betonowej -€“ 550,00 m2; Rozebranie obrzeży betonowych z ławą betonową -€“ 250,00 m; Rozebranie krawężników betonowych -€“ 250,00 m; Formowanie i zagęszczanie nasypów gruntem z wykopu -€“ 1200,00 m3; Wywiezienie gruzu na miejsce wskazane przez inwestora -€“ 311,00 m3. 2) Kanalizacja deszczowa -€“ wykopy wraz z szalowaniem i zabezpieczeniem wykopów wykonywane koparkami -€“ 866,50 m3; Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 mm z podłączeniem do wpustu, kanalizacji i próbą szczelności -€“ 113 m; Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm z podłączeniem do wpustu, kanalizacji i próbą szczelności -€“ 22 m; Wpusty uliczne -€“ 24 szt.; Zasypanie wykopów liniowych piaskiem, zagęszczenie mechaniczne -€“ 606,55 m3; Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -€“ warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 12 cm -€“ pod wpusty, studnie - 296,52 m2; Podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -€“ warstwa górna o gr. po zagęszczeniu 8cm -€“ pod wpusty, studnie - 296,52 m2; Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, skropienie nawierzchni -€“ 296,52 m2; Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej AC 16W o gr. po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją urządzeń -€“ 296,52 m2; 3) Jezdnia -€“ Frezowanie nawierzchni asfaltowej śr. gr. 4 cm -€“ 3600,00 m2; Ułożenie warstwy profilującej z asfaltobetonu AC 16W wraz z mechanicznym czyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem profilu -€“ 50t; Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) i skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 3600,00 m2; Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej o gr. po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją urządzeń -€“ 3600,00 m2, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) i skropienie nawierzchni asfaltem -€“ 3600,00 m2; Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej AC11S o gr. po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją urządzeń -€“ 3600,00 m2; 4) Ciąg pieszo-rowerowy -€“ Mechaniczne wykonanie koryta i ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grub. po zagęszczeniu 20 cm -€“ 1933,20 m2; Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 590 m; Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 600m; Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 o grub. po zagęszczeniu 10 cm -€“ 1707,00 m2; Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce piaskowej 4 cm wraz z regulacja urządzeń -€“ 1707,00 m2; Ścianki betonowe oporowe -€“ 130,00 m. 5) Zjazdy do posesji z kostki betonowej -€“ Mechaniczne wykonanie koryta i ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grub. 20 cm -€“ 400,00 m2; Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem -€“ 110 m; Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 80 m; Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 o grub. 10 cm -€“ 336,00 m2; Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm wraz z regulacja urządzeń -€“ 336,00 m2; 6) Zatoka autobusowa -€“ Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm -€“ 170 m2; Ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grub. 20 cm po zagęszczeniu -€“ 170 m2; Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 62m; Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem -€“ 60m; Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 o grub. 24 cm -€“ 140,00 m2; Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm wraz z regulacja urządzeń -€“ 140 m2; 7) Ciąg pieszo-rowerowy (odcinek dodatkowy pod Szkołą Rolniczą) -€“ Mechaniczne wykonanie koryta i ułożenie warstwy odsączającej z piasku o grub. po zagęszczeniu 20 cm -€“ 102,00 m2; Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 30 m; Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem -€“ 30m; Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 o grub. po zagęszczeniu 10 cm -€“ 90,00 m2; Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce piaskowej 4 cm wraz z regulacja urządzeń -€“ 90,00 m2; Rozbiórka ogrodzenia wraz cokołem, następnie odtworzenie nowego cokołu z betonu C15/20 wraz z montażem istniejącego ogrodzenia i uporządkowaniem terenu -€“ 30 m3; 8) Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych: Kolizja I: Budowa słupów -€“ 1 szt.; Montaż osprzętu na słupach (skrzynki, uziomów, zespołów łączówek szczelinowych); Budowa kabli - zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi -€“ 76 m; Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej -€“ 76 m; Demontaż słupa ze szczudłami drewnianymi -€“ 1 szt.; Kolizja II: Budowa słupów -€“ 4 szt.; Montaż osprzętu na slupach (skrzynki, uziomów, zespołów łączówek szczelinowych, złączy przelotowych kabli wypełnionych, ułożonych w kanalizacji kablowej); Budowa kabli -€“ Zawieszenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi -€“ 256 m; Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej -€“ 256 m; Demontaż słupów ze szczudłami drewnianymi -€“ 3 szt.; Regulacja ram studni -€“ 10 szt.; Wymiana ram i pokryw studni -€“ 5 szt. Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE -€“ D pod drogami i ulicami 1 rura w ciągu -€“ 60 m. 8a) Wymagania Zamawiającego w zakresie umowy o podwykonawstwo robót telekomunikacyjnych: (których niespełnienie spowoduje brak akceptacji umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 143b ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp) a) Roboty budowlane związane z likwidacją ww. kolizji należy powierzyć wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. b) Zamawiający wymaga by firma realizująca te roboty posiadała certyfikat ISO 9001 gwarantujący wysoką jakość realizowanych prac. Zamawiający wymaga przedłożenia tego certyfikatu przed podpisaniem umowy z Zamawiającym. c) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji robót firmie, która w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządziła właścicielowi infrastruktury kablowej tj. Orange Polska S.A. szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej jego sieci lub z którym w tym okresie rozwiązana została umowa lub odstąpiono od niej z winy firmy wykonującej roboty. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy robót telekomunikacyjnych o braku wyrządzenia szkód Orange Polska S.A. w związku z wykonywanymi robotami na jego sieci. Gdy na etapie zawierania umowy o realizację inwestycji z Zamawiającym, podwykonawca robót telekomunikacyjnych nie został jeszcze wybrany, dokumenty z pkt a) i b) należy przedłożyć niezwłocznie po jego wyborze. 9) Roboty wykończeniowe -€“ Uzupełnienie przerw między krawężnikiem a jednią z mieszanki związanej cementem C5/6 o gr. 24 cm po zagęszczeniu -€“ 200,00m2; Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo -€“ piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacją urządzeń - dotyczy regulacji istniejących nawierzchni wraz z krawężnikiem i ławą betonową -€“ 300,00 m2; Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -€“ bitumicznej AC11S -€“ 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń z połączeniem z istniejącymi nawierzchniami asfaltowymi - dotyczy regulacji istniejących nawierzchni -€“ 100,00 m2; Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą - 2000,00 m2; Oznakowanie wg projektu stałej organizacji ruchu -€“ 1 szt.; Bariery U-12a -€“ 130,00 m. 3. Postępowanie oznaczone jest jako - TN.3211-5/18 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny) 4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarze robót. 7. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 48 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest kryterium oceny w niniejszym postępowaniu. 8. Postępowanie oznaczone jest jako - TN.3211-5/18 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-15


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 zł

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Doświadczenie Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonaniu przebudowy/budowy drogi wraz z chodnikami o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. b) Sprzęt Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował n/w sprzętem: - układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem-€“ min. 1 jednostka - walec stalowy -€“ min. 1 jednostka - walec ogumiony -€“ min. 1 jednostka - koparko-ładowarka - min. 1 jednostka - zagęszczarka lub płyta wibracyjna -€“ min. 1 jednostka c) Osoby Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby które będą skierowane do realizacji zamówienia, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do czynności w zakresie co najmniej: - do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej bez ograniczeń, które spełniają następujące wymagania: Posiadają co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik budowy, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm). Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedna osobę posiadającą wymienione uprawnienia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach w określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63 poz. 394 ze zm.). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.08.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 a); 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeniach technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 b); 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V. ust. 2 pkt 2.3 c); 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V. ust. 1 pkt 2.2).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1, 2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie korzystać z zasobów innego podmiotu), 3. pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika), 4. potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł. słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100. Formy wniesienia wadium: -€˘ w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -€˘ gwarancjach bankowych; -€˘ gwarancjach ubezpieczeniowych; -€˘ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin wykonania20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach: a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej, zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót. d) zmiana podwykonawcy -€“ na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. e) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-27, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
26.02.2020
Klimawenti Sp. z o.o.

Zajmujemy się kompleksowo instalacjami : wentylacji, klimatyzacji, chłodniczymi. Wykonujemy projekty, dobory urządzeń, montaż. Prac...

mazowieckie
Intalacje grzewcze
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia