Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w...
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wieliczka
woj. małopolskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce w ramach Realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"- etap 1

Numer referencyjny: WZP.271.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce w ramach Realizacji projektu "Czas zapisać dziecko do przedszkola"- etap 1 Zadanie dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 10 Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne -€“ zit Część I: Przebudowa pomieszczeń nieużytkowego poddasza na przedszkole dwuoddziałowe w budynku Domu Ludowego w miejscowości Brzegi na działce nr 286, gm. Wieliczka. Część II: Przebudowa pomieszczeń nieużytkowego poddasza na dwa oddziały przedszkolne w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce przy ul. W. Pola na działkach nr 692/5, 692/6, 712/3 i 712/4.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71327000-6, 71320000-7, 45111200-0, 45410000-4, 45311200-2, 45311000-0, 45331100-7, 45331211-8, 45332000-3, 45333000-0, 45330000-9, 45400000-1, 45210000-2, 45111291-4, 45310000-3, 45262700-8, 45312000-7, 45321000-3, 45343000-3, 45421000-4, 42416100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-08-20


II.9) Informacje dodatkowe:

Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2018 r. Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Wykonawca składający ofertę dla Części I spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub (i) remoncie lub (i) modernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto. Wartość brutto minimum 100 000,00 zł dotyczy wykonania jednej roboty, jednego budynku w ramach jednej umowy. b) Wykonawca składający ofertę dla Części II spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub (i) remoncie lub (i) modernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto. Wartość brutto minimum 100 000,00 zł dotyczy wykonania jednej roboty, jednego budynku w ramach jednej umowy. c) Wykonawca składający ofertę dla Części I i Część II spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub (i) remoncie lub (i) modernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto. Wartość brutto minimum 100 000,00 zł dotyczy wykonania jednej roboty, jednego budynku w ramach jednej umowy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie wymaganej opisanej roboty budowlanej, a w przypadku składania oferty na obydwie części zamówienia co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać wykonanie dwóch opisanych robót budowlanych. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia. W takim wypadku tenże inny podmiot musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w paragrafie 5 pkt od 1 do 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z2016 r., poz. 1126) zwanego dalej Rozporządzeniem. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w paragrafie 5 Rozporządzenia (pkt III.4.) ppkt 1 nin. ogłoszenia) składa dokumenty o których mowa w paragrafie 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz paragrafie 8 ust. 1 rozporządzenia. Paragraf 7 ust.2, 3 i 4 oraz paragraf 8 ust. 2 stosuje się. 3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt 1 dokumentów o których mowa w pkt 1. 4. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22auPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. 5. Dokumenty o których mowa w pkt III.4) ppkt 1 nin. ogłoszenia to: 5.1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 3.5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -€“ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 3.6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 3.7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 3.8) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 3.9) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3). 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono w SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie został opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przez dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z "Archiwum kursów średnich -€“ tabela A" http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie w/w wymagań

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego. 2.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącym podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji w Części II sekcja D oraz Części IV sekcja C (Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia). 2.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, przy czym w takiej sytuacji JEDZ powinien być wypełniony dla każdego z podmiotów których to dotyczy i zawierać informacje wymagane w części II sekcje A i B, w części III oraz w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego w części IV. Formularz ten powinien został wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego którego on dotyczy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów: 3.1) Formularz oferty - wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 3.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument -€“ jeżeli dotyczy. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp , będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności pisemnego zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą. 3.3) Stosowne pełnomocnictwo -€“ lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty -€“w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -€“ dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości: 1. Część I: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.03.2018 r. do godz. 09:50; 1. Część II: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 20.03.2018 r. do godz. 09:50;

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-20, godzina: 09:50

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do 2018-05-18
okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj. Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż wartość robót budowlanych w odniesieniu do całego projektu (ZIT) przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp, do nin. zamówienia stosuje się przepisy właściwe dla zamówień o wartości przekraczających kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 uPzp. 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.02.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.02.2018 r. pod nr 2018/S 028-060116 3. Warunki otwarcia ofert: Data: 20/03/2018, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Sala Posiedzeń Rady Miejskiej MAGISTRAT 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 (parter). Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy, (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i rękojmi, terminu wykonania zamówienia,terminu płatności faktur - zawarte w złożonych ofertach. 4. Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania robót budowlanych nastąpi zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z: 4.1. Część I: Zarządem Budynków Komunalnych w Wieliczce na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-€“ odbiorczego terenu robót budowlanych. 4.2. Część II: dyrektorem przedszkola, na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo -€“ odbiorczego terenu robót budowlanych.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część I: Przebudowa pomieszczeń nieużytkowego poddasza na przedszkole dwuoddziałowe w budynku Domu Ludowego w miejscowości Brzegi na działce nr 286, gm. Wieliczka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych dla zadania pn.: "przebudowa nieużytkowego poddasza na przedszkole dwuoddziałowe z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektryczną, instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku domu ludowego wraz z wykonaniem elementów placu zabaw w miejscowości Brzegi na działce nr 286, gm. Wieliczka". Powierzchnia użytkowa w zakresie przebudowy poddasza 284,80m2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: - sporządzenia kompletnej dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego, - sporządzenia projektu budowlanego pełno branżowego zamiennego w zakresie programu funkcjonalno -€“użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporządzenia projektów wykonawczych branżowych w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporządzenia kosztorysu w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporządzenia i uzgodnienie z Zamawiającym( Zarządcą budynku) harmonogramu realizacji inwestycji, - uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód gestorów mediów, warunków zwiększenia mocy energii elektrycznej, decyzji, - sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji, - pełnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane w trakcie wykonywania robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi: - wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje: roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne, wyburzenia i rozbiórki, budowa nawierzchni,montaż urządzeń placu zabaw, roboty murarskie, roboty izolacyjne, roboty elewacyjne, roboty tynkarskie,roboty dekarskie, roboty w zakresie montażu stolarki, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, instalacja elektryczna, instalacja oświetleniowa, instalacja alarmowa przeciwpożarowa, instalacja odgromowa, instalacja radiowa, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja cwu,instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja cieplna, wentylacyjna, instalacja klimatyzacji, instalacja gazowa; Szczegółowy zakres do wykonania został zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w umowie stanowiącymi załączniki do siwz. - zabezpieczenie terenu budowy oraz wygrodzenie części obiektu, w których prowadzone będą roboty budowlane, - uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71327000-6, 71320000-7, 45111200-0, 45410000-4, 45311200-2, 45311000-0, 45331100-7, 45331211-8, 45332000-3, 45333000-0, 45330000-9, 45400000-1, 45210000-2, 45111291-4, 45310000-3, 45262700-8, 45312000-7, 45321000-3, 45343000-3, 45421000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2018 r. Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Część nr: 2Nazwa: Część II: Przebudowa pomieszczeń nieużytkowego poddasza na dwa oddziały przedszkolne w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Wieliczce przy ul. W. Pola na działkach nr 692/5, 692/6, 712/3 i 712/4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa pomieszczeń nieużytkowego poddasza na dwa oddziały przedszkolne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazową, centralnego ogrzewania,ciepłej wody użytkowej, elektryczną, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 wraz z wykonaniem elementów placu zabaw na działkach nr 692/5, 692/6, 712/3 i 712/4 przy ul. W. Pola w Wieliczce. Powierzchnia użytkowa poddasza 248 m2. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: - sporz. kompl. dok. geotechn. w zakresie niezbędnym do wykon. proj. bud., - sporz. eksp. techn. w zakr. wytrzymałości konstrukcji stropu nad parterem w części nieużytkowej poddasza dla możliwości lokalizacji pomieszczeń przedszkola, - sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji dachu istniejącego poddasza oraz stanu technicznego izolacji wiatrochronnej dachu, - sporz. pro. bud. pełno branżowego w zakresie PFU, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji,uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr., - sporz. proj. wyk. branżowych w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr. - sporz. STWiOR robót w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr. - oprac. planu BIOZ w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektr. - sporz. kosztorysu w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporz. i uzgod. z Zamawiającym (Zarządcą budynku) harm. realizacji inwestycji, szczególnie z uwagi na"funkcjonujące przedszkole", - uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód gestorów mediów, warunków zwiększenia mocy energii elektrycznej, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, - sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, - pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane w trakcie wykonywania robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia, Nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. Planowany zakres prac inwest. obejmuje m. in.: - wykonanie robót budowl. na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji obejmuje: roboty w zakresie przygotowania terenu po budowę i roboty ziemne, wyburzenia i rozbiórki, budowa nawierzchni, montaż urządzeń placu zabaw, instalowanie windy, roboty murarskie, roboty izolacyjne, roboty elewacyjne, roboty tynkarskie, roboty dekarskie, roboty w zakresie montażu stolarki, pokrywanie podłóg i ścian, roboty malarskie,instalacja elektryczna, instalacja oświetleniowa, instalacja alarmowa przeciwpożarowa, instalacja odgromowa,instalacja radiowa, instalacja komputerowa, instalacja monitoringu, instalacja centralnego ogrzewania zwymianą kotła, instalacja cwu, instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej, biały montaż, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja cieplna, wentylacyjna, instalacja klimatyzacji, instalacja gazowa; Szczegółowy zakres do wykonania został zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w umowie stanowiącymi załączniki do siwz. - zabezpieczenie terenu budowy oraz wygrodzenie części obiektu, w których prowadzone będą roboty budowlane, - dostawę i montaż windy gastronomicznej oraz wskazanych elementów wyposażenia wraz z uzyskaniem niezbędnych protokołów i odbiorów, - uzyskanie niezbędnych odb. techn. oraz sporz. dok. powykon. w 3 egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71327000-6, 71320000-7, 45111200-0, 45410000-4, 45311200-2, 45311000-0, 45331100-7, 45331211-8, 45332000-3, 45333000-0, 45330000-9, 45400000-1, 45210000-2, 45111291-4, 45310000-3, 45262700-8, 45312000-7, 45321000-3, 45343000-3, 45421000-4, 42416100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
długość okresu gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 20.08.2018 r. Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków