Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie
Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szczytno
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie

Numer referencyjny: Rz.272.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanymi dalej "Dokumentacją Projektową", Decyzją pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Umową na wykonanie prac budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; Roboty budowlane opisane w Dokumentacji Projektowej obejmują m.in.: a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, b) wycinkę drzew (zgodnie z Decyzją Nr 301/2017 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.08.2017 r., c) roboty rozbiórkowe dot. m.in.: budynków schronów, nieczynnych kabli nn, nieczynnych wodociągów, d) wykonanie zbrojenia terenu, w tym m.in.: roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, przyłącza c.o., budowa przyłącza energetycznego, e) budowę budynku z pomieszczeniami opieki medycznej połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym szpitala, f) prace w zakresie instalacji w budynku, w tym: gazów medycznych, g) prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, h) wyposażenie, w tym meble medyczne i urządzenia medyczne, i) zagospodarowanie terenu, w tym: roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych i parkingów; 2) przeprowadzenie prób, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badań, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu powstałego w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, 3) przygotowanie i przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi wszystkich zamontowanych w budynku urządzeń (w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej); 4) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej (w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej); 5) przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu (w 1 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej); 6) uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja Projektowa, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót, które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach, podstawą do określenia opisu robót jest Dokumentacja Projektowa.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45000000-7, 31311000-9, 45232410-9, 45232140-5, 45300000-0, 45400000-1, 39150000-8, 45233226-9, 45223300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2020-02-17


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: I. posiada dokument potwierdzający, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub spółdzielczej oszczędnościowo-kredytowej lub ma zdolność kredytową w wysokości: nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych); II. posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Informacje dodatkowe
Uwaga: W przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XII, ust. 1 pkt 2 lit. b ppkt I i II SIWZ - może spełnić samodzielnie jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: I. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie lub budowie budynku szpitala i zakładów opieki medycznej (klasa budynków: 1264 według symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o kubaturze bruto rozbudowy lub zabudowy - co najmniej 5 000 m3 każda, rozbudowa lub budowa obejmować powinna swym zakresem branże objęte zamówieniem, w tym wykonanie instalacji gazów medycznych - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie w Załącznikiem nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; oraz II. dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, tj.: a) kierownikiem budowy o uprawnieniach do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień oraz doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika budowy na minimum dwóch budowach związanych z rozbudową lub budową budynku szpitala i zakładów opieki medycznej (klasa budynków: 1264 według symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o kubaturze budowy rozbudowy lub zabudowy - co najmniej 5 000 m3 każda. UWAGA: Zgodnie z Pozwoleniem Nr 724/2017 z dnia 17.07.2017 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -€“ Kierownik Budowy musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zamawiający informuje, że Kierownik budowy zobowiązany będzie do stałego pobytu na budowie przez cały okres realizacji zamówienia. oraz b) kierownikiem robót w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w powyższym zakresie; oraz c) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na minimum dwóch budowach związanych z rozbudową lub budową budynku szpitala i zakładów opieki medycznej (klasa budynków: 1264 według symboli Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych); oraz d) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w powyższym zakresie; e) kierownikiem robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień, o udokumentowanym doświadczeniu w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych w powyższym zakresie. Wskazane osoby muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, jeśli osoby te spełniają warunki określone dla każdej z podanych funkcji. Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy podać z w Załączniku nr 6 do SIWZ. UWAGA: W przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XII, ust. 1 pkt 2 lit. c ppkt I SIWZ - musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XII, ust. 1 pkt 2 lit. c ppkt II SIWZ - może spełnić samodzielnie jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg Załącznika nr 8 do SIWZ; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg Załącznika nr 9 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) dokumenty potwierdzając, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg Załącznika nr 5 do SIWZ; d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg Załącznika nr 6 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 6 pkt 1 lit. a i b niniejszej SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust 2c ustawy Pzp.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dotyczy wykazu oświadczeń: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia może żądać od wszystkich Wykonawców złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 6 pkt 2 lit. a-c SIWZ oraz dokumentów w odniesieniu do tych podmiotów i w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 6 pkt 1 lit. a-d SIWZ. 2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale XIV, ust. 6, pkt 2, lit. a-c SIWZ. 3. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w Rozdziale XIV, ust. 6 SIWZ, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy Wykonawca który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 6 pkt 2 lit. a SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XV ust. 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy Rozdziału XV ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Inne dokumenty jakie Wykonawca winien dołączyć do formularza oferty. 1. Pełnomocnictwo: 1) Jeżeli reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych. 3) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki. Wspólnicy Spółki Cywilnej będą traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 złotych, (słownie: trzysta tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu -€“ tj. przelewem na konto 33 8838 0005 2001 0000 0589 0005, Uwaga: Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 26.02.2018 r. do godz.: 10:00 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359.) Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument wadialny, należy złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XXVI. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument wadialny należy opisać w następujący sposób: "Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie". 4. Poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego -€“ Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. 5. Poręczenia i gwarancje musza być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 7. Dokument wadialny, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę wymienioną w ust. 1, stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie", ważny przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 8. Zamawiający przechowuje wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy reguluje § 20 projekt umowy (załącznik nr 10 do SIWZ): 1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 144 Ustawy Pzp. 3. Na mocy ustawy Pzp zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisane zostały w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy: 1) Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np.: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru; b) wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec (np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej; c) odkrycia na terenie budowy wszelkich wykopalisk oraz innych pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym; d) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; e) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego; f) koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych na wniosek Zamawiającego. 2) Strony mają prawo do skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował. 3) Zamawiający dopuszcza, w razie konieczności wykonanie robót zamiennych, które będą niezbędne do wykonania całości robót i uzyskania efektu użytkowego, których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w przedmiocie zamówienia i nie zmieni wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 15, Część I, ust. 1 Umowy. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem pod warunkiem, że zmiany nie spowodują wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 5) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku robót, o których mowa w § 1 ust. 8 Umowy. 6) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o których mowa w § 15, Część I, ust. 14 Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-26, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną cześć stanowią załączniki. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 4. Ofertę stanowić będzie: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty zawierający oświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV, ust.1 niniejszej SIWZ, zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ, 3) zobowiązanie innego podmiotu, o których mowa w Rozdziale XIV, ust. 4 niniejszej SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącymi Załącznik nr 7 do SIWZ, 4) pozostałe dokumenty zgodnie z zapisami Rozdziału XVI niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak treść oferty i oświadczeń, oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. 7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane. 9. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. 10. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczeń za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 11. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy oraz jeśli dotyczy Podwykonawców należy złożyć w oryginale. 12. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie "za zgodność z oryginałem" i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia "za zgodność z oryginałem od strony do strony" na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby ofertę złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperty powinny być opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego, napisem: "Oferta na Rozbudowę Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert." oraz podaniem nazwy i adresu Wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę oraz nazwę i adres pełnomocnika. Podanie danych Wykonawcy na kopercie ma zapewnić możliwość zwrotu oferty Wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. 15. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 14 ponosi Wykonawca. 16. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. 17. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu np.: "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 18. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 19. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 20. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 21. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20.10.2005 r. (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 22. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednoznacznie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 23. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmuje średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Miejsce i termin składania ofert: 1. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -€“ Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, w terminie do dnia 26.02.2018 r., do godz. 10:00 w pokoju nr 214 Biuro Podawcze, II piętro. 3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazaną data, godziną i miejscem ponosi Wykonawca. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający, na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to, musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (Rozdział XXIV, ust. 14 SIWZ) oznaczonych dodatkowo napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 7. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2018 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, wejście główne, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków