Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Przebudowa lub remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki b...
Przebudowa lub remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki b...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Pilchowice
woj. śląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowej)

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa lub remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy Pilchowice

Numer referencyjny: IZP.271.85.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1 "Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach" Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia terenu kostką betonową wraz z krawężnikami betonowymi oraz poboczem utwardzonym z kruszywa. Remont obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni 485,0 m2, z czego 420,0 m2 jako wykonane z nawierzchni z kostki betonowej typu Holland na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm oraz 65,0 m2 pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Korytowanie terenu na głębokości 40,0 cm, zgodnie z przyjętą konstrukcją utwardzenia. Dodatkowo należy wykonać obustronną obudowę projektowanej nawierzchni w postaci krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm na długości 150,00 m na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz obrzeża chodnikowego o długości 26 mb. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanego ciągu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: mgr inż. Arch. Ewę Jaremków, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 2 "Przebudowa dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach" Teren objęty zakresem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Nieborowice, w rejonie ulicy Krywałdzkiej tj. dwie odnogi od ulicy Krywałdzkiej: odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96 odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15 Zadanie polega na wykonaniu przebudowy jezdni o szerokości 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na obu odnogach ul. Krywałdzkiej. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o miąższości 20 cm. Pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego przewidziano wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego poprzez zastosowanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m i wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grubości 39 cm. Krawężniki betonowe najazdowe ograniczające jezdnię o wymiarach 15x22 cm należy ułożyć na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm. Projektowane korytka odwodnieniowe 30x30x10 cm należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ułożenie korytek betonowych 30x30 cm o wysokości 10 cm, na ławie betonowej z oporem wraz z wymianą istniejących rur na przepustach w miejscu włączenia odnóg do ul. Krywałdzkiej, zgodnie z istniejącymi średnicami (1 x Dn 400, 1 x Dn 600), w sposób niezmieniający przepustowości urządzeń. Wymianie podlegać będą również ścianki przepustów, na prefabrykowane betonowe, posadowione na podsypce piaskowej. Ponadto przewidziano oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu wzdłuż ul. Krywałdzkiej. W przypadku przebudowy ul. Krywałdzkiej zakres prac obejmuje odcinek ul. Krywałdzkiej od końca ogrodzenia posesji nr 5 (nawiązanie i włączenie do przebudowy odnogi drogi gminnej w km 0+144,96) na długości 73 m. Specyfika prac obejmuje: ¡ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu Holland z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, ¡ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, ¡ Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na zjeździe na ul. Wiosenną w zakresie jak na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu. ¡ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Na projektowanym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokości 0.5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ dotyczy odcinka 50 m od miejsca włączenia do zakresu wg odrębnego opracowania. Na pozostałym odcinku do końca zakresu opracowania nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po obu stronach jezdnie zostaną ograniczone krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm. Lokalizacje występowania krawężników wtopionych i wystających pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki). Przebudowa zjazdu do ul. Wiosennej polegać będzie na ułożeniu kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy na szerokości 3 m i długości 5 m z wyokrągleniem łukami R3 w miejscu połączenia z ul. Krywałdzką, natomiast w pozostałych przypadkach wykonaniu zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do istniejących ogrodzeń. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanych dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej przez: 1. Mateusz Kałuża prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CERTIGOS, ul. Brzezińska 8a; 44-203 Rybnik, www.certigos.pl, biuro@certigos.pl, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zadanie nr 3 "Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy" Ogólny zakres opracowania obejmuje m.in.: ¡ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, ¡ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm oraz krawężnika betonowego zwykłego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, ¡ Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz płyt ażurowych w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, ¡ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31.5 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu istniejącego przedstawiono na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Działki objęte inwestycją posiadają komunikację z drogą publiczną nr 629405S ul. Stawową w Wilczy. Dojazd do działek zapewniony jest przez działkę na której znajduje się istniejący zjazd, który docelowo zostanie utwardzony. Teren przewidziany do utwardzenia zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 1219/113, 1218/113, 1220/116, 1428/116. Projektuje się utwardzenie terenu na powyżej wskazanych działkach w postaci drogi wewnętrznej o szerokości 5 m oraz miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w liczbie 30 miejsc usytuowanych w układzie prostopadłym. Pochylenie niwelety w osi drogi wewnętrznej o wartości 4% w miejscu zjazdu oraz od 1,30% do 2,00%, przekroje poprzeczne 0,5%. Po obu stronach jezdnia drogi wewnętrznej i miejsca postojowe zostaną ograniczone krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm oraz krawężnikami zwykłymi 15x30x100 cm od strony ogrodzenia. Lokalizacje występowania krawężników wtopionych i wystających pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Utwardzenie jezdni drogi wewnętrznej stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym natomiast utwardzenie jezdni miejsc postojowych stanowić będą płyty ażurowe typu Meba 60x40x8 cm w kolorze grafit z wypełnieniem materiałem przesiąkliwym np. żwir. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z budową parkingu przy cmentarzu w Wilczy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie parkingu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: mgr inż. Arch. Ewę Jaremków, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1, 45233222-1, 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
455815,48

Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-05-25
2018-06-29
2018-05-25

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: 1) Zadanie nr 1 - do dnia 25.05.2018r. 2) Zadanie nr 2 - do dnia 29.06.2018r. 3) Zadanie nr 3 - do dnia 25.05.2018r.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Dla zadania nr 1 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem dróg bądź placów z kostki betonowej - o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 2 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową dróg z kostki betonowej - o wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. Dla zadania nr 3 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub utwardzeniem parkingów bądź placów z kostki betonowej - o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. W przypadku zmiany osoby wskazanej w wykazie osób (załącznik nr 5) w trakcie realizacji zamówienia, nowa osoba będzie musiała spełniać ww. wymagania. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. 2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp -€“ wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:  klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,  akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,  działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,  strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, f) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, i) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy -€“ na wniosek Wykonawcy, 2) rezygnacja z wykonania części robót -€“ ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przebudowa lub remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy Pilchowice" (oznaczenie sprawy: IZP.271.85.2018), b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, c) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Przebudowa lub remont dróg gminnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowa parkingu na terenie Gminy Pilchowice" (oznaczenie sprawy: IZP.271.85.2018), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie -€“ na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-23, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach" Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia terenu kostką betonową wraz z krawężnikami betonowymi oraz poboczem utwardzonym z kruszywa. Remont obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu o powierzchni 485,0 m2, z czego 420,0 m2 jako wykonane z nawierzchni z kostki betonowej typu Holland na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm oraz 65,0 m2 pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Korytowanie terenu na głębokości 40,0 cm, zgodnie z przyjętą konstrukcją utwardzenia. Dodatkowo należy wykonać obustronną obudowę projektowanej nawierzchni w postaci krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm na długości 150,00 m na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz obrzeża chodnikowego o długości 26 mb. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie remontowanego ciągu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: mgr inż. Arch. Ewę Jaremków, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1, 45233222-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 68496,73
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Przebudowa dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Przebudowa dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach" Teren objęty zakresem przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Nieborowice, w rejonie ulicy Krywałdzkiej tj. dwie odnogi od ulicy Krywałdzkiej: odnoga 1- od km 0+000 do km 0+144,96 odnoga 2- od km 0+000 do km 0+221,15 Zadanie polega na wykonaniu przebudowy jezdni o szerokości 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na obu odnogach ul. Krywałdzkiej. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm o miąższości 20 cm. Pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego przewidziano wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego poprzez zastosowanie warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze 330 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m i wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grubości 39 cm. Krawężniki betonowe najazdowe ograniczające jezdnię o wymiarach 15x22 cm należy ułożyć na ławie betonowej z oporem C12/15 gr. 10 cm. Projektowane korytka odwodnieniowe 30x30x10 cm należy posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Ułożenie korytek betonowych 30x30 cm o wysokości 10 cm, na ławie betonowej z oporem wraz z wymianą istniejących rur na przepustach w miejscu włączenia odnóg do ul. Krywałdzkiej, zgodnie z istniejącymi średnicami (1 x Dn 400, 1 x Dn 600), w sposób niezmieniający przepustowości urządzeń. Wymianie podlegać będą również ścianki przepustów, na prefabrykowane betonowe, posadowione na podsypce piaskowej. Ponadto przewidziano oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu wzdłuż ul. Krywałdzkiej. W przypadku przebudowy ul. Krywałdzkiej zakres prac obejmuje odcinek ul. Krywałdzkiej od końca ogrodzenia posesji nr 5 (nawiązanie i włączenie do przebudowy odnogi drogi gminnej w km 0+144,96) na długości 73 m. Specyfika prac obejmuje: ¡ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji jezdni z kostki betonowej typu Holland z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, ¡ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, ¡ Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na zjeździe na ul. Wiosenną w zakresie jak na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu. ¡ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Na projektowanym odcinku drogi przewidzianym do przebudowy przewiduje wykonanie jezdni o szerokości 3,0 m oraz wykonanie poboczy o szerokości 0.5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -€“ dotyczy odcinka 50 m od miejsca włączenia do zakresu wg odrębnego opracowania. Na pozostałym odcinku do końca zakresu opracowania nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po obu stronach jezdnie zostaną ograniczone krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm. Lokalizacje występowania krawężników wtopionych i wystających pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland w kolorze szarym ze skrajnymi opaskami szerokości 20 cm w kolorze grafitowym (każda opaska to 2 rzędy kostki). Przebudowa zjazdu do ul. Wiosennej polegać będzie na ułożeniu kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem podbudowy na szerokości 3 m i długości 5 m z wyokrągleniem łukami R3 w miejscu połączenia z ul. Krywałdzką, natomiast w pozostałych przypadkach wykonaniu zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do istniejących ogrodzeń. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie przebudowywanych dróg gminnych: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu przez: - Starostę Powiatu Gliwickiego; - Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; - Wójta Gminy Pilchowice; - Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. h) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma obowiązek zawiadomić Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Komendę Policji w Gliwicach, Starostę Powiatu Gliwickiego, Wójta Gminy Pilchowice oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez w/w służby. i) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej przez: 1. Mateusz Kałuża prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CERTIGOS, ul. Brzezińska 8a; 44-203 Rybnik, www.certigos.pl, biuro@certigos.pl, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Usługi Inżynieryjne i Doradztwo "OLBARK" mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Księdza Pojdy 81, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1, 45233222-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 243384,82
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy" Ogólny zakres opracowania obejmuje m.in.: ¡ Wykonanie przebudowy pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, ¡ Wykonanie elementów wykończenia ulic w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm oraz krawężnika betonowego zwykłego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, ¡ Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz płyt ażurowych w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu, ¡ Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31.5 mm. Projektowane zagospodarowanie terenu istniejącego przedstawiono na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1: 500, przetworzonej cyfrowo (rys. nr 3). Działki objęte inwestycją posiadają komunikację z drogą publiczną nr 629405S ul. Stawową w Wilczy. Dojazd do działek zapewniony jest przez działkę na której znajduje się istniejący zjazd, który docelowo zostanie utwardzony. Teren przewidziany do utwardzenia zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 1219/113, 1218/113, 1220/116, 1428/116. Projektuje się utwardzenie terenu na powyżej wskazanych działkach w postaci drogi wewnętrznej o szerokości 5 m oraz miejsc przeznaczonych na postój pojazdów w liczbie 30 miejsc usytuowanych w układzie prostopadłym. Pochylenie niwelety w osi drogi wewnętrznej o wartości 4% w miejscu zjazdu oraz od 1,30% do 2,00%, przekroje poprzeczne 0,5%. Po obu stronach jezdnia drogi wewnętrznej i miejsca postojowe zostaną ograniczone krawężnikami najazdowymi 15x22x100 cm oraz krawężnikami zwykłymi 15x30x100 cm od strony ogrodzenia. Lokalizacje występowania krawężników wtopionych i wystających pokazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu (rys. nr 3). Utwardzenie jezdni drogi wewnętrznej stanowić będzie kostka brukowa betonowa systemu Holland o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym natomiast utwardzenie jezdni miejsc postojowych stanowić będą płyty ażurowe typu Meba 60x40x8 cm w kolorze grafit z wypełnieniem materiałem przesiąkliwym np. żwir. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z budową parkingu przy cmentarzu w Wilczy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby udostępnić mieszkańcom dojazdy do posesji zlokalizowanych w obrębie parkingu. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektu zagospodarowania terenu opracowanym przez: mgr inż. Arch. Ewę Jaremków, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz STWiORB stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45100000-8, 45233140-2, 45233200-1, 45233222-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 143933,93
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty
12.02.2020
Suez Izolacje Budowlane Sp....

Jesteśmy specjalistami w branży budowlanej. Działamy dla naszych klientów na rynku budowlanym od ponad 10 lat. Profesjonalnie i komplek...

podkarpackie
Materiały izolacyjne
12.02.2020
GRANMAL Zakład Obróki Kamie...

Oferujemy bardzo trwałe blaty granitowe, które wytrzymają długie lata. Korzystamy z najlepszych materiałów. Mamy nowoczesne techniki ob...

świętokrzyskie
Kamienie, skały i kruszywa
11.02.2020
Optimum Katarzyna Smolec

Nasz sklep bhp poleca naszym klientom odzież roboczą. W naszej internetowej hurtowni bhp znajdziecie spodnie robocze, kurtki przeciwdes...

mazowieckie
Inne budownictwo