Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4
Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Piława Górna
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Złożenie ofert w siedzibie zamawijącego lub przesłanie drogą pcztową

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4

Numer referencyjny: ZBP.271.1.5.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w zabytkowym wielorodzinnym budynku mieszkalnym związanych z jego przebudową na potrzeby mieszkalne i społeczno -€“ kulturalne oraz robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku. Budynek zlokalizowany jest przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ, ofertą Wykonawcy, Dokumentacją projektową oraz Decyzją pozwolenie na budowę -€“ Decyzja nr 666/2016 z dnia 23.08.2016r wydana przez Starostę Dzierżoniowskiego oraz Decyzją Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku -€“ Decyzja nr 704/2016 z dnia 28.06.2016r. wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Decyzją pozwolenie na budowę i Decyzją Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. 2. Przeprowadzenie badań archeologicznych równolegle z wykonywaniem robót ziemnych, co jest związane z koniecznością uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie tych badań oraz opracowania programu badań archeologicznych z zachowaniem wymogów Decyzji Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. 3. Oprócz wymienionych w pkt. 1, i pkt. 2 Wykonawca musi wykonać także wszelkie roboty i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiOR, Decyzja pozwolenie na budowę, Decyzją pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, niniejszą SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość robót i właściwą organizację pracy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i montaż tablic informacyjnych ze szkła bezpiecznego. Treść i wygląd tablic do uzgodnienia z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) 2) Czynności, o których mowa w ust.1 obejmują: a) roboty murarskie -€“ min. 2 osoby, b) roboty tynkarskie -€“ min. 1 osoba, c) roboty malarskie -€“ min. 1 osoba, d) roboty zbrojarskie -€“ min. 1 osoba, e) roboty betoniarskie -€“ min. 1 osoba. 3) Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 4) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności wymienione w pkt 2), będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 5) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu -€“ w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w pkt 2) są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 6) Kopie umów, o których mowa w pkt 5) powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7) Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4) przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w pkt 2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 5) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności ust. 2 na podstawie umowy o pracę. 8) W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 4) i pkt 5) jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13 Umowy

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45111200-0, 45210000-2, 44112410-5, 45261000-4, 45262600-7, 45400000-1, 45443000-4, 45332000-3, 45331100-7, 45332400-7, 45331210-1, 45310000-3, 31321000-2, 45440000-3, 45450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2019-06-17


II.9) Informacje dodatkowe:

10. Wizje lokalne obiektu odbędą się w następujących terminach: 1) w dniu 16.02.2018r. o godz. 10.00. w budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej; 2) w dniu 23.02.2018r. o godz. 10.00. w budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej; 3) w dniu 02.03.2018r. o godz. 10.00. w budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej; 4) w dniu 09.03.2018r. o godz. 10.00. w budynku przy Placu Piastów Śląskich 4 w Piławie Górnej; Istnieje możliwość ustalenia innego terminu wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Uwaga. Ze względu na stan techniczny budynku osoby biorące udział w wizji lokalnej muszą być wyposażone w odzież ochronną -€“ kask i odpowiednie obuwie.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
a) Doświadczenie zawodowe. Wymagane jest wykazanie doświadczenia obejmującego:  wykonywanie robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji, rozbudowie, nadbudowie lub adaptacji co najmniej jednego budynku mieszkalnego;  wykonywanie robót budowlanych w co najmniej jednym budynku objętym ochroną konserwatorską; Ww. wymagania mogą obejmować łączne wykonanie robót w jednym budynku lub w różnych budynkach. Łączna wartość robót to min. 2 000 000,00zł. Dotyczy robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Potencjał techniczny -€“ Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. c) Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca zapewnia, że realizując zamówienie będzie dysponował:  osobą, która posiada wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -€“ Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  osobą, która posiada wymagane uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -€“ Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  osobą, która posiada wymagane uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -€“ Kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz wg załącznika Nr 7 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika Nr 8 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy dla części przedmiotu zamówienia, na która Wykonawca składa ofertę. Projekt umowy powinien być zaparafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy -€“ załącznik nr 9 do SIWZ

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 100 000 zł (sto tysięcy złotych) najpóźniej do: 16.03.2018r. do godz. 1000. 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 67 9527 0007 0042 6767 2000 0002 z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Rewitalizacja budynku przy Placu Piastów Śląskich 4". 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie, tj. w dniu otwarcia ofert przed godziną 1000, kwota wadium będzie znajdować się na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wpłatę wadium, przy czym kopia polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. W przypadku wniesienia wadium przetargowego w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 5. W przypadku złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna i bezwarunkowa, f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ww. postanowienia stosuje się również do poręczeń. 6. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wystąpią okoliczności i spełnione są warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1. 2. Zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 3. Strony dopuszczają możliwość dokonania następujących zmian w Umowie o istotnym charakterze: 3.1. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Jeżeli z uwagi na anomalie atmosferyczne nie jest możliwe wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przez anomalie atmosferyczne rozumie się warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych lub dokonanie odbiorów, takie jak: ciągłe opady deszczu, wystąpienie silnych wiatrów w godzinach, w których możliwe jest prowadzenie robót na zewnątrz, lub spadki temperatury poniżej zera w porze nocnej nietypowe dla danej pory roku; ponadto powodzie, podtopienia, klęski żywiołowe lub inne nietypowe dla danej pory roku zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót, wykonanie dostaw materiałów na plac budowy, prowadzenie czynności odbiorowych. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy jest możliwe w przypadku wystąpienia ww. zdarzeń nieprzerwanie przez ponad 14 dni. 2) Jeżeli: a) nastąpi odkrycie na terenie prowadzonych robót przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, b) nastąpi konieczność wykonania zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, c) nastąpi opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d) nastąpi przerwanie wykonania robót lub czynności odbiorowych na skutek wydania decyzji przez organy administracji publicznej, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; e) nastąpi zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót; f) nastąpi wydłużenie terminów odbiorów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3) Jeżeli, ze względu na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z celem, któremu ma on służyć, konieczne będzie wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. 4) Jeżeli konieczne stanie się przesunięcie terminu przekazania terenu robót ze względu na przyczyny niezależne od Zamawiającego, dotyczące np. braku możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych. 5) Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadkach wskazanych w pkt 1-3, może być dokonane po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę uzasadniającego wydłużenie terminu wraz z zamiennym Harmonogramem. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek do wydłużenia terminu. Wniosek musi zawierać pozytywną opinię Inwestora Zastępczego. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6) Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadkach wskazanych w pkt 4 następuje na wniosek Zamawiającego. 3.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na: a) Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków b) Zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót. c) Poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy. d) Obniżenie kosztów eksploatacji, konserwacji i obsługi przedmiotu Umowy zarówno w trakcie realizacji jak i po oddaniu do użytku. e) Błędy lub braki w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy. f) Postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa. 2) Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych lub dostaw i usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 3) Konieczność zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy, wynikła w trakcie realizacji, która była niemożliwa do przewidzenia, w szczególności jeżeli zmiana ta wynika z zaleceń lub wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bez skutków dla Zamawiającego określonych w § 13 niniejszej Umowy. 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Bez skutków dla Zamawiającego określonych w § 13 niniejszej Umowy. 5) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy a) z samodzielnej realizacji, tylko przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców; b) zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca powierzył do wykonania podwykonawcom; c) wprowadzenie nowych podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom w trakcie realizacji zadania; d) zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę; e) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w Umowie (podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy -€“ Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem zapisów Umowy. 6) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę uzasadniającego zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy wraz z, jeżeli wystąpi taka konieczność, zamiennym Harmonogramem. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek musi zawierać pozytywną opinię Inwestora Zastępczego. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 Umowy. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 3.2. w podpunktach 1) -€“ 4) niniejszego ustępu. 2) Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpią zdarzenia mające wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, takie jak: a) Zmiana stawki podatku od towarów i usług. b) Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy O minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzasadniającego zmianę wysokości wynagrodzenia wraz z, jeżeli wystąpi taka konieczność, zamiennym Harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę. Jeżeli zmiana wysokości wynagrodzenia jest związana ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie przesłanej, o których mowa w ppkt. 1), Wykonawca lub Zamawiający uzasadnia zmianę wynagrodzenia we wniosku o zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ppkt 2), w szczególności: podstawę prawną dokonania zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów oraz podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w tym określającej wpływ zmian przepisów na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Dowodów potwierdzających ponoszenie kosztów wykonania zamówienia w określonej wysokości przed dokonaniem zmian przepisów i dowodów potwierdzających ponoszenie innych kosztów wykonania przedmiotu Umowy po wejściu w życie zmian przepisów. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.4. Zmiana sposobu wykonania czynności objętych Umową. Zmiana sposobu wykonania czynności objętych Umową może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia, o których mowa w §6, jeżeli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 2) Zmiany zasad dokonywania odbiorów, o których mowa w §11, w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub jeżeli zmiana ta wynika z zaleceń lub wytycznych, w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 3) Zmiana sposobu wykonania czynności objętych Umową może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian. b) Akceptacja przez drugą Stronę zmian wskazanych w złożonym wniosku. 4. Strony dopuszczają możliwość dokonania następujących zmian w Umowie o nieistotnym charakterze. 5. Zmiany Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczące zmiany osób upoważnionych przez Strony do kontaktów, zmiany numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie Strony o zmianie najpóźniej 1 tydzień od dnia powzięcia informacji o zmianie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.03.2019
InstalBud Karol Tomasz Samiec

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego zakładu kamieniarskiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Chętnie odpowiemy...

mazowieckie
Inne biura projektów
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia