Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zaprojektowanie oraz wykonanie rob鏒 budowlanych, polegaj帷y...
Zaprojektowanie oraz wykonanie rob鏒 budowlanych, polegaj帷y...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJ。Y


Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych: Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Warszawa
woj. mazowieckie


Dane kontaktowe do ofertenta dost瘼ne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezp豉tnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ婆EGO:

Podmiot prawa publicznego


I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: Tak


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie

Inny spos鏏:


Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak

Inny spos鏏:
Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie pisemnej w postaci papierowej (w oryginale) podpisanej w豉snor璚znie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne
Nie

Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:

Zaprojektowanie oraz wykonanie rob鏒 budowlanych, polegaj帷ych na wymianie d德igu towarowego na d德ig osobowy przystosowany do przewozu towar闚 w budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie.

Numer referencyjny: ZP-133/18

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam闚ienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych

Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:


Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia
(wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zam闚ienia w niniejszym post瘼owaniu jest zaprojektowanie oraz wykonanie rob鏒 budowlanych, polegaj帷ych na wymianie d德igu towarowego na d德ig osobowy przystosowany do przewozu towar闚 w budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. 2. Przedmiotowe zam闚ienie nale篡 wykona zgodnie z opisem przedmiotu zam闚ienia, tj. programem funkcjonalno-u篡tkowym stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zam闚ienie obejmuje w szczeg鏊no軼i: 1) zaprojektowanie i wytworzenie nowego d德igu w taki spos鏏, aby jego instalacja ingerowa豉 jedynie w minimalnym stopniu w stan istniej帷y struktury szybu i maszynowni przy jednoczesnym spe軟ianiu wymaga funkcjonalnych i jako軼iowych postawionych przez Zamawiaj帷ego; 2) opracowanie projektu d德igu (zgodnie z projektem wst瘼nym d德igu z這穎nym wraz z ofert) po wykonaniu inwentaryzacji szybu windowego i uzyskaniu opinii budowlanej dotycz帷ej zdolno軼i przenoszenia nowych obci捫e przez 軼iany szybu, dno szybu i strop szybu; 3) demonta istniej帷ego d德igu; 4) przygotowanie szybu i maszynowni do monta簑 nowego d德igu; 5) dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i regulacje nowego d德igu; 6) wykonanie odbioru technicznego z udzia貫m uprawnionej jednostki notyfikowanej oraz rejestracji d德igu przez Urz康 Dozoru Technicznego, przekazanie d德igu do eksploatacji u篡tkownikowi budynku. 4. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca (je瞠li dany zakres zam闚ienia powierzono do wykonania podwykonawcy) zatrudnia na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p騧n. zm.) osoby wykonuj帷e czynno軼i polegaj帷e na bezpo鈔ednim (fizycznym) wykonywaniu rob鏒 okre郵onych w dokumentacji projektowej d德igu i bezpo鈔ednio zwi您anych z realizacj przedmiotu zam闚ienia. Wymaganie to nie dotyczy os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i zwi您ane z pe軟ieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dostawc闚 materia堯w i urz康ze. Wymagania wynikaj帷e z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiaj帷y okre郵i we wzorze umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy(-com). W przypadku gdy Wykonawca zamierza wykona cz窷 niniejszego zam闚ienia przy udziale podwykonawc闚 Zamawiaj帷y 膨da wskazania kt鏎 cz窷 zam闚ienia, Wykonawca zamierza powierzy do wykonania podwykonawcom oraz (o ile s ju znani) podania firm podwykonawc闚. 6. Roboty budowlane b璠 wykonywane w funkcjonuj帷ym obiekcie maj帷ym charakter biurowo-dydaktyczno-laboratoryjny, dlatego konieczne b璠zie dostosowanie godzin pracy a tak瞠 termin闚 oraz czasu wykonywania rob鏒 g這郾ych do wymaga postawionych w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego oraz zachowanie du瞠j staranno軼i w utrzymaniu porz康ku w obiekcie m.in. poprzez zabezpieczanie element闚 nara穎nych na zniszczenie. 7. Wykonawca zobowi您any jest wykonywa prace g這郾e i uci捫liwe wy陰cznie w dni, kt鏎e s dniami wolnymi od pracy dla Zamawiaj帷ego lub w pozosta貫 dni w godzinach 16:00-22:00. 8. Wykonawca zobowi您uje si wykona przedmiot zam闚ienia z nale篡t staranno軼i, zgodnie z obowi您uj帷ymi normami, wiedz techniczn i innymi obowi您uj帷ymi przepisami. 9. Przy wykonywaniu przedmiotu zam闚ienia Wykonawca zobowi您uje si do przestrzegania przepis闚 bezpiecze雟twa i higieny pracy, przepis闚 przeciwpo瘸rowych oraz do zabezpieczenia terenu prowadzonych rob鏒. 10. Wykonawca dostarczy na w豉sny koszt i ryzyko, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zam闚ienia, wszystkie niezb璠ne urz康zenia i materia造 oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel i nadz鏎 nad realizacj rob鏒, a tak瞠 sprz皻 niezb璠ny do wykonania tych rob鏒. 11. Wszystkie urz康zenia i materia造 zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zam闚ienia musz odpowiada wymaganiom prawa budowlanego dla wyrob闚 wprowadzonych do obrotu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wymaganiom okre郵onym w programie funkcjonalno-u篡tkowym. 12. Wszystkie urz康zenia i materia造 zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zam闚ienia powinny by fabrycznie nowe, a tak瞠 posiada atesty i certyfikaty zgodne z obowi您uj帷ymi przepisami. 13. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia (urz康zenia, materia造 i robocizn) wynosi nie mniej ni 24 miesi帷e i nie wi璚ej ni 84 miesi帷e, licz帷 od dnia podpisania ko鎍owego protoko逝 odbioru rob鏒. 14. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zam闚ienie zgodnie z programem funkcjonalno-u篡tkowym, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SIWZ.

II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3, 45313100-5, 42416100-6

II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia)

Warto嗆 bez VAT:
176000,00

Waluta: PLN
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:

lub dniach:
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie, o kt鏎ym mowa w pkt II.8 og這szenia o zam闚ieniu winien brzmie: "Zamawiaj帷y wymaga wykonania przedmiotu zam闚ienia w terminie zgodnym z o鈍iadczeniem Wykonawcy zawartym w z這穎nej ofercie na warunkach okre郵onych we wzorze umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 6 do SIWZ - przy czym termin ten nie mo瞠 by d逝窺zy ni 120 dni i nie mo瞠 by kr鏒szy ni 60 dni." 2. Jest to zam闚ienie udzielane w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania, a stosownie do art. 32 ust. 4 ustawy Pzp 陰czna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia nie przekracza wyra穎nej w z這tych r闚nowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla rob鏒 budowlanych.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okre郵enie warunk闚:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa

Okre郵enie warunk闚:
1. O udzielenie zam闚ienia mo瞠 ubiega si ka盥y Wykonawca, kt鏎y spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie zdolno軼i technicznej lub zawodowej, tj. wyka瞠, 瞠 posiada do鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia na odpowiednim poziomie jako軼i, co oznacza, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 (pi璚iu) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie: a) wykona nale篡cie, a w szczeg鏊no軼i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne obejmuj帷e co najmniej monta d德igu osobowego lub towarowego lub szpitalnego, w szybie d德igowym znajduj帷ym si wewn徠rz budynku, o warto軼i zadania - w cz窷ci odnosz帷ej si do monta簑 d德igu - wynosz帷ej co najmniej 100 000,00 z brutto; b) wykona nale篡cie co najmniej jedn us逝g polegaj帷 co najmniej na wykonaniu projektu d德igu osobowego lub towarowego lub szpitalnego, w szybie d德igowym znajduj帷ym si wewn徠rz budynku, o ud德igu co najmniej 1 000 kg i liczbie przystank闚 co najmniej 4. /UWAGA: Warunek do鈍iadczenia okre郵ony powy瞠j w lit. a-b podlega sumowaniu w ramach do鈍iadczenia r騜nych podmiot闚 - co oznacza, 瞠: - Wykonawca sk豉daj帷y ofert mo瞠 samodzielnie wykaza si realizacj zada opisanych w warunku lub - jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub kilku z nich 陰cznie mo瞠 wykaza si realizacj zada opisanych w warunku lub - jeden lub kilka podmiot闚 udost瘼niaj帷ych Wykonawcy swoje zasoby (podwykonawc闚) mo瞠 wykaza si realizacj zada opisanych w warunku./ /UWAGA: Zamawiaj帷y dopuszcza, aby wszystkie lub niekt鏎e z zada opisanych powy瞠j w ramach poszczeg鏊nych liter by造 przedmiotem jednej umowy lub odr瑿nych um闚./ /UWAGA: Zamawiaj帷y nie dopuszcza sumowania warto軼i r騜nych zada celem wykazania spe軟iania wymaganego warunku kwotowego. Je瞠li dane zadanie, kt鏎ego zrealizowaniem wykazuje si Wykonawca lub inny podmiot, obejmuje szerszy zakres ni wymagany w opisie warunku, Wykonawca zobowi您any jest wyodr瑿ni w wykazie rob鏒 budowlanych warto嗆 odpowiadaj帷 zakresowi zadania okre郵onemu w warunku./ /UWAGA: Podmiot, kt鏎y wykazuje si do鈍iadczeniem w realizacji zada opisanych powy瞠j, zobowi您any jest do wykonania co najmniej cz窷ci zam闚ienia polegaj帷ej na wykonaniu rob鏒/us逝g, o kt鏎ych mowa w opisie wymaganego do鈍iadczenia powy瞠j w ramach poszczeg鏊nych liter./ /UWAGA: Je瞠li Wykonawca na potwierdzenie spe軟iania powy窺zego warunku, wyka瞠 zam闚ienia, kt鏎ych warto嗆 wyra穎na jest w walucie innej ni PLN, winien dokona przeliczenia tej warto軼i na PLN wed逝g 鈔edniego kursu danej waluty obcej og這szonego przez Narodowy Bank Polski na dzie zamieszczenia og這szenia o niniejszym zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych./

Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

Wykonawca zobowi您any jest z這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych, o kt鏎ych mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ (oraz w pkt III.1.3 og這szenia o zam闚ieniu), wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone - wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 5 do SIWZ; 2) dowody, o kt鏎ych mowa w pkt 1, tj. referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; 3) wykaz us逝g, o kt鏎ych mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ (oraz w pkt III.1.3 og這szenia o zam闚ieniu), wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie - wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie - wz鏎 wykazu stanowi Za陰cznik nr 5 do SIWZ, 4) dowody, o kt鏎ych mowa w pkt 3, tj. referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert. /UWAGA: Zamawiaj帷y dopu軼i - stosownie do 禮 2 ust. 5 pkt 2 rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji, aby wykaz, o kt鏎ym mowa w pkt 3 powy瞠j dotyczy us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch, r闚nie wykonywanych, w okresie d逝窺zym ni 3 lata przed up造wem terminu sk豉dania ofert./

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowi您any jest z這篡 na dzie sk豉dania ofert: 1) wype軟iony formularz ofertowy, sporz康zony z wykorzystaniem wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SIWZ, zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i o鈍iadczenie o: a) 陰cznej cenie ofertowej za wykonanie zam闚ienia, b) okresie gwarancji oraz terminie wykonania zam闚ienia, c) oferowanym przedmiocie zam闚ienia - poprzez wskazanie oferowanych podzespo堯w wraz z danymi umo磧iwiaj帷ymi jednoznaczn identyfikacj oferowanego produktu (producent oraz wersja/typ/model/numer katalogowy), w odniesieniu do: wci庵arki, drzwi, lin no郾ych, chwytaczy, ogranicznika pr璠ko軼i, uk豉du sterowania, d) warunkach p豉tno軼i i terminie zwi您ania ofert, e) akceptacji wszystkich postanowie SIWZ i wzoru umowy bez zastrze瞠; 2) pe軟omocnictwo (orygina lub kopia po鈍iadczona notarialnie), w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje czynno軼i w post瘼owaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i z這瞠nie oferty lub innych o鈍iadcze w imieniu i na rzecz Wykonawcy, po鈍iadczanie za zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokument闚), a uprawnienie do dokonania tych czynno軼i nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsi瑿iorc闚, b) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj si o udzielenie zam闚ienia i ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego; 3) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ (oraz sekcji III og這szenia o zam闚ieniu), kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 3 do SIWZ: a) dotycz帷e Wykonawcy albo ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie - w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym dany Wykonawca wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, b) zawieraj帷e informacje o innych podmiotach, na kt鏎ych zasoby powo逝je si Wykonawca - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania - w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na ich zasoby - warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu; 4) projekt wst瘼ny d德igu - opracowany na podstawie wymaga i warunk闚 okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia/programie funkcjonalno u篡tkowym stanowi帷ym Za陰cznik nr 1 do SIWZ - sporz康zony w formie rysunk闚 i opis闚 spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w Za陰czniku nr 1 do SIWZ - projekt wst瘼ny powinien zawiera co najmniej cztery rysunki: rzut i przekr鎩 pionowy szybu oraz rzut i przekr鎩 pionowy maszynowni; 5) karty katalogowe lub foldery lub prospekty lub broszury producent闚 oferowanych podzespo堯w (wskazanych w tre軼i formularza ofertowego) - w celu udokumentowania spe軟ienia wymaganych przez Zamawiaj帷ego podstawowych parametr闚 oferowanych produkt闚 oraz w celu umo磧iwienia Zamawiaj帷emu dokonania weryfikacji danych technicznych - w odniesieniu do: wci庵arki, drzwi, lin no郾ych, chwytaczy, ogranicznika pr璠ko軼i, uk豉du sterowania. /UWAGA: Dokumenty wskazane w pkt 4 i 5 powy瞠j stanowi tre嗆 oferty i nie podlegaj uzupe軟ieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Niez這瞠nie wymaganych dokument闚 lub z這瞠nie dokument闚 niespe軟iaj帷ych wymaga okre郵onych w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp./ 2. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp, zobowi您any jest udowodni, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, sk豉daj帷 dokumenty, kt鏎e okre郵aj w szczeg鏊no軼i: 1) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 innego podmiotu; 2) spos鏏 wykorzystania zasob闚 innego podmiotu, przez Wykonawc, przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 3) zakres i okres udzia逝 innego podmiotu przy wykonywaniu zam闚ienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz. 3. Wykonawca - w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj帷ego informacji, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - zobowi您any jest z這篡 w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) o鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; 2) dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym Wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu - je瞠li Wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej. /UWAGA: Wz鏎 o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej stanowi Za陰cznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa powy瞠j, zobowi您any jest z這篡 ka盥y z nich./

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Przed up造wem terminu sk豉dania ofert, Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w kwocie 2 000,00 PLN (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych). 2. Wykonawca mo瞠 wnie嗆 wadium w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach: 1) pieni康zu; 2) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2018 poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego numer: 26 1240 6247 1111 0000 4974 0932, ze wskazaniem w tytule przelewu: "Wadium w post瘼owaniu nr ZP-133/18". 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odk闚 pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, wskazanym w ust. 3, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert). 5. Zamawiaj帷y zaleca, aby w przypadku wadium wnoszonego w formie: 1) pieni篹nej - dokument potwierdzaj帷y dokonanie przelewu wadium zosta za陰czony do oferty; 2) innej ni pieni康z - orygina dokumentu zosta z這穎ny wraz z ofert w oddzielnej kopercie, a jego kopia zosta豉 spi皻a/zszyta wraz z pozosta造mi o鈍iadczeniami i dokumentami sk豉daj帷ymi si na ofert. 6. Z tre軼i gwarancji/por璚zenia winno wynika bezwarunkowe zobowi您anie do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego z這穎ne w terminie zwi您ania ofert. 7. Okoliczno軼i i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy okre郵a ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: Nie

Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: Nie

Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚:

Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚:

Maksymalna liczba wykonawc闚

Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:

Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):

Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji25,00
Termin wykonania zam闚ienia15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem

Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:

Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowie Umowy w stosunku do tre軼i oferty Wykonawcy, jest mo磧iwa poprzez: 1) zmian terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres odpowiadaj帷y wstrzymaniu lub op騧nieniu tego terminu, z zastrze瞠niem 瞠 nie d逝瞠j ni o 30 dni, w przypadku: a) wyst徙ienia okoliczno軼i spowodowanych si陰 wy窺z, w tym wyst徙ieniem zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie z pewno軼i, w szczeg鏊no軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo dzia豉 os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych terminowe wykonanie Rob鏒, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze Stron, b) wyst徙ienia okoliczno軼i le膨cych wy陰cznie po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i nieterminowe wprowadzenie na teren budowy lub wstrzymanie Rob鏒, c) wyst徙ienia konieczno軼i wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a niemo磧iwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez do鈍iadczonego wykonawc, d) dzia豉nia os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie Rob鏒, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze Stron, e) czasowego wstrzymania produkcji urz康ze lub materia堯w niezb璠nych do wykonania Rob鏒, je瞠li nie mog zosta one zast徙ione urz康zeniami lub materia豉mi innego producenta, f) wyst徙ienia konieczno軼i zlecenia rob鏒 dodatkowych niezb璠nych do prawid這wego wykonania przedmiotu Umowy, g) wyst徙ienia konieczno軼i zlecenia rob鏒 uzupe軟iaj帷ych, kt鏎e maj wp造w na wykonanie przedmiotu Umowy; 2) zmian os鏏, o kt鏎ych mowa w 禮 4 ust. 2 Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

鈔odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 2018-02-22, godzina: 10:00

Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: 1) post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim; 2) o鈍iadczenia lub dokumenty sporz康zone w j瞛yku obcym sk豉dane s wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiaj帷y przewiduje zwo豉nie zebrania Wykonawc闚 w celu wyja郾ienia w徠pliwo軼i dotycz帷ych tre軼i SIWZ, kt鏎e odb璠zie si w dniu 14 lutego 2018 r. w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Wykonawcy proszeni s o stawienie si o godzinie 10:00 i oczekiwanie przy Recepcji na przedstawiciela Zamawiaj帷ego, kt鏎y poprowadzi zebranie. Informacja z zebrania, zawieraj帷a zg這szone na zebraniu pytania o wyja郾ienie tre軼i SIWZ wraz z odpowiedziami, bez wskazywania 廝鏚e zapyta, zostanie niezw這cznie dor璚zona Wykonawcom, kt鏎ym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, na kt鏎ej udost瘼niono SIWZ.

ZAㄐCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.12.2018
Pozytyw1 Sp. z o.o.

Nasza firma jest firm dewelopersk dzia豉j帷 na rynku pierwotnym. Zajmujemy si pozyskiwaniem teren闚 pod budow budynk闚 wielorodzin...

郵御kie
Budownictwo mieszkaniowe
09.12.2018
Mocujpl Tomasz Zaj帷

Firma Mocujpl jest Producentem, dystrybutorem Mocowa do szk豉. Elementy wykonane s z wysokogatunkowej stali. Uchwyty dost瘼ne w r騜ny...

ma這polskie
Wyka鎍zanie wn皻rz
05.12.2018
Przedsi瑿iorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim do鈍iadczeniem i bogat tradycj Krobex, prowadzi dzia豉lno嗆 na wielu p豉szczyznach. Szeroki wyb鏎 us逝g oraz prod...

郵御kie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Pa雟twu specjalistyczne us逝gi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przegl康闚...

郵御kie
Inne biura projekt闚