Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie ...
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Janów Lubelski
woj. lubelskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Janów Lubelski

Numer referencyjny: ZP.271.5.2018. DB2

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Janów Lubelski z podziałem na siedem części, jak poniżej: 1) Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Ignacego Skorupki 11 2) Termomodernizacja obiektu Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 25 3) Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Białej 4) Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych 5) Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Łążku Ordynackim 6) Termomodernizacja obiektu Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16 7) Termomodernizacja obiektu Opieki Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45321000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45320000-6, 45261000-4, 45421130-4, 45300000-0, 45332200-5, 45450000-6, 45450000-6, 45333000-0, 45331110-0, 45331000-6, 45331100-7, 45330000-9, 45310000-3, 45262522-6, 45311200-2, 45431000-7, 45453000-7, 45421131-1, 45231221-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30
2019-12-30
2019-12-30
2019-01-02 2019-12-30
2019-01-02 2019-12-30
2019-01-02 2020-12-30
2019-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na dociepleniu, wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego, obiektu kubaturowego, zrealizowaną w ramach jednego zadania (zamówienia, kontraktu, umowy), o wartości tych robót nie mniejszej niż: -€“ dla części I: 1 400 000,00 zł brutto -€“ dla części II: 700 000,00 zł brutto -€“ dla części III: 350 000,00 zł brutto -€“ dla części IV: 100 000,00 zł brutto -€“ dla części V: 200 000,00 zł brutto -€“ dla części VI: 200 000,00 zł brutto -€“ dla części VII: 200 000,00 zł brutto b) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub wymianie instalacji centralnego ogrzewania, zrealizowaną w ramach jednego zadania (zamówienia, kontraktu, umowy), o wartości tych robót nie mniejszej niż: -€“ dla części I: 800 000,00 zł brutto -€“ dla części III: 200 000,00 zł brutto -€“ dla części V: 70 000,00 zł brutto -€“ dla części VI: 70 000,00 zł brutto -€“ dla części VII: 70 000,00 zł brutto 2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wykonawca może wykazać się spełnianiem warunków tylko dla tej części zamówienia, dla której zostały one ustalone na najwyższym poziomie (dotyczy tylko tych części, na które wykonawca składa ofertę).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -€“ o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty zgodnie z wzorem stanowiącym ZałącznikNr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: a) w Sekcji III.4) ogłoszenia -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 1. stosuje się odpowiednio. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) dla części I zamówienia: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 2) dla części II zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 3) dla części III zamówienia: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 4) dla części IV zamówienia: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) 5) dla części V zamówienia: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 6) dla części VI zamówienia: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 7) dla części VII zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy - Części Nr 1, 2, 3, 6 i 7 zamówienia. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 -€“ 6 ustawy Pzp oraz przypadków wskazanych w ust. 3 -€“ 7. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany kierownika budowy, 3) zmiany wysokości wynagrodzenia -€“ zgodnie z ust. 6. 4. Zmiana terminu (wydłużenie) wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 2) konieczności usunięcia udokumentowanych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodny z poprawioną/zmienioną dokumentacją, 3) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Termin wykonania zamówienia może także ulec skróceniu. 5. Zmiana kierownika budowy może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. 6. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku VAT, 2) minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. 7. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 -€“ 6 zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 2) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 3) zmiany Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, 4) wykonania robót zamiennych pod warunkiem, że będą one zrealizowane w ramach przyjętego wynagrodzenia, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 7) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 3) zmiana harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 10. Warunki dokonywania zmian: 1) Wszelkie ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2) Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany umowy. Zmiany umowy - Części Nr 4 i 5 zamówienia. 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 -€“ 6 ustawy Pzp oraz przypadków wskazanych w ust. 3 -€“ 6. 3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania zamówienia, 2) zmiany kierownika budowy. 4. Zmiana terminu (wydłużenie) wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 2) konieczności usunięcia udokumentowanych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodny z poprawioną/zmienioną dokumentacją, 3) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) ze względu na działanie siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Termin wykonania zamówienia może także ulec skróceniu. 5. Zmiana kierownika budowy może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 2) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę. 6. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 -€“ 5 zmiany umowy mogą wystąpić w następujących przypadkach: 1) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 2) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 3) zmiany Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, 4) wykonania robót zamiennych pod warunkiem, że będą one zrealizowane w ramach przyjętego wynagrodzenia, 5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 6) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 7) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 3) zmiana harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 9. Warunki dokonywania zmian: 1) Wszelkie ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2) Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-28, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Ignacego Skorupki 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 4) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 5) budowę kotłowni gazowej wraz z przebudową węzła cieplnego i instalacji c.o., wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb kotłowni i węzła cieplnego, 6) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 7) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45320000-6, 45261000-4, 45421130-4, 45300000-0, 45332200-5, 45450000-6, 45333000-0, 45331110-0, 45331000-6, 45331100-7, 45330000-9, 45311000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja obiektu Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 25
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) wykonanie docieplenia stropodachu granulatem segment A,B,C i styropapą segment D, 4) wymianę stolarki okiennej, 5) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311200-2, 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45261000-4, 45421130-4, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Białej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) wykonanie docieplenia stropu poddasza segment B i dachu styropapą segment A, 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 5) wymianę instalacji c.o., 6) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 7) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 8) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45320000-6, 45261000-4, 45421130-4, 45331100-7, 45300000-0, 45332200-5, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4Nazwa: Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) termomodernizację stropu poddasza, 4) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 5) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, 6) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 7) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45311200-2, 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45233200-1, 45421130-4, 45320000-6, 45300000-0, 45332200-5, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5Nazwa: Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Łążku Ordynackim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) termomodernizację dachu styropapą, 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 5) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 6) przebudowę instalacji c.o. i kotłowni węglowej na ekogroszek wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb kotłowni, 7) wymianę instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji, 8) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 9) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45261000-4, 45421130-4, 45300000-0, 45332200-5, 45450000-6, 45331110-0, 45331100-7, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6Nazwa: Termomodernizacja obiektu Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) termomodernizację stropu poddasza granulatem i dachu styropapą, 4) wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych i garażowych, 5) remont balkonów i tarasów, 6) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 7) wymianę instalacji c.o., 8) wymianę instalacji cwu i cyrkulacji, 9) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 10) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1f do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45261000-4, 45421130-4, 45311200-2, 45431000-7, 45332200-5, 45330000-9, 45331100-7, 45300000-0, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2020-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu realizacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7Nazwa: Termomodernizacja obiektu Opieki Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wymianę instalacji odgromowej, 3) termomodernizację stropu poddasza segment B, 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 5) wykonanie daszków wejściowych nad drzwiami wejściowymi, 6) montaż instalacji solarnej na potrzeby cwu, 7) wymianę instalacji c.o., 8) budowę kotłowni gazowej wraz z wykonaniem instalacji gazowej i demontażem istniejącej kotłowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb kotłowni, 9) przebudowę przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktu redukcyjno-pomiarowego, 10) wymianę instalacji zimnej wody, cwu i cyrkulacji, 11) wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych, 12) inne roboty ujęte w Załączniku Nr 1g do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45321000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45111000-8, 45233200-1, 45320000-6, 45261000-4, 45421130-4, 45111300-1, 45453000-7, 45421131-1, 45332200-5, 45311000-0, 45300000-0, 45450000-6, 45331110-0, 45331100-7, 45333000-0, 45330000-9, 45231221-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.03.2019
InstalBud Karol Tomasz Samiec

Jeśli zainteresowała Państwa oferta naszego zakładu kamieniarskiego, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Chętnie odpowiemy...

mazowieckie
Inne biura projektów
16.03.2019
Łukasz Wójcik

Wykonujemy tynki maszynowe na terenie dolnego śląska. Na rynku działamy już 15 lat. Pracujemy na każdym materiale. Jesteśmy autor...

dolnośląskie
Usługi ogólnobudowlane
14.03.2019
Topaz s.c.

Zachęcamy do kooperacyj z przedsiębiorstwem Topaz z siedzibą w siedzibą w miejscowości Tadzino. Słyniemy z wydobywania kruszyw, przy wy...

pomorskie
Inne materiały
14.03.2019
Veyna-Weyna i S-ka Sp. j.

Firma Vejna od wielu lat zajmuję się produkcja paneli aluminiowych i PCV. Dzięki nowoczesnej linii technologi obrabiarek sterowanych nu...

kujawsko-pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia