Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z -€“ ulicy Karlińskiej ...
Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z -€“ ulicy Karlińskiej ...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Kołobrzeg
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej drogą pocztową lub kurierem, bądź złożenie oferty osobiście lub za pośrdnictwem posłańca.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z -€“ ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie

Numer referencyjny: SU.252.1.2018.IV

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa nadana zamówieniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z -€“ ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie". 2. Zakres prac obejmuje: -€˘ karczowanie pni drzew (w ilości 15 sztuk), krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego; -€˘ przesadzenie drzewek bez uszkodzenia systemu korzeniowego, w miejsce wskazane przez Zamawiającego (w odległości do 10 km). Obwód drzew do 15 cm, łączna ilość z lewej i prawej strony drogi: 15 sztuk; -€˘ wykonanie nasadzeń zastępczych krzewów gatunku Berberys purpurowy zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ tj. Decyzja Burmistrza Gościna OŚR.6131.35.2017 zezwalająca ZDP w Kołobrzegu na usuniecie drzew i krzewów oraz Projekt nasadzeń zamiennych; -€˘ usunięcie warstwy humusu; -€˘ roboty rozbiórkowe; -€˘ regulacja armatury; -€˘ demontaż istniejącego oznakowania pionowego; -€˘ roboty ziemne: m.in.: wykonanie wykopów, nasypów; -€˘ frezowanie nawierzchni; -€˘ wykonanie podbudowy; -€˘ przebudowę drogi powiatowej, -€˘ wykonanie chodników, ścieżki rowerowej, -€˘ przebudowę i budowę zjazdów; -€˘ przebudowę skrzyżowań, -€˘ wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, -€˘ wykonanie trawników; -€˘ roboty związane z kanalizacją deszczową; -€˘ przebudowa kablowych linii energetycznych; -€˘ przebudowa kablowych linii energetycznych m.in. budowa kanału technologicznego; -€˘ wykonanie oświetlenia drogowego; -€˘ przestawienie tabliczek z nazwami ulic. -€˘ Zamawiający do dokumentacji projektowej załączył dodatkową plansze tj. "Plan sytuacyjny -€“ uwzględniono prace uzupełniające" -€“ załącznik nr 13 z naniesionymi dodatkowymi pracami do wykonania. -€˘ Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić niniejszy zakres prac dodatkowych na który składa się m.in.: A. Roboty brukarskie:  dojście do posesji ul. Karlińska 1,  dojście do furtki w km 0+263 (pole transformatorowe),  dojście do posesji ul. Karlińska 5 (przy zjeździe w km 0+130),  dodatkowy zjazd około km 0+142 oraz przesunięcie lampy ulicznej, aby nie kolidowała ze zjazdem (zaznaczone na planszy -€“ Plan sytuacyjny -€“ uwzględniono prace uzupełniające),  dojście do furtki DPS-u około km 0+052,  dojście do posesji w km 0+074 -€“ ul. Karlińska 2, B. Wykonanie wszystkich zjazdów do posesji zgodnie z konstrukcją przewidzianą dla zjazdów od krawędzi jezdni do końca pasa drogowego (m. In. Zjazdy w km 0+048, km 0+059), C. wykonanie łączenia chodnika ulicy Karlińskiej z chodnikiem przy ulicy Lubkowickiej , zgodnie z załącznikiem "Plan sytuacyjny -€“ uwzględniono prace uzupełniające" -€“ załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis wykonania przedmiotu zamówienia), z którym powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony został w dokumentacji projektowej na którą składają się: -€˘ projekt wykonawczy - branża: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna. -€˘ projekt budowlany, -€˘ "Plan sytuacyjny -€“ uwzględniono prace uzupełniające" -€“ załącznik nr 13, -€˘ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, -€˘ Projekt stałej organizacji ruchu, -€˘ Przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy). 5. Projekty i opracowania objęte przedmiotem zamówienia: W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać m. in. następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: -€˘ Projekt tymczasowej organizacji ruchu - Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy, jak również wykona oznakowanie w trakcie prowadzenia robót. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. -€˘ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). -€˘ Harmonogram rzeczowo -€“ finansowy określający planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót w rozbiciu tygodniowym, sporządzony według załącznika nr 8. do SIWZ, który stanowił będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: - aktualizacji harmonogramu polegającej na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminów wykonywania poszczególnych prac i przekazywania Zamawiającemu raz w miesiącu do ostatniego dnia miesiąca, od dnia przekazania placu budowy oraz na prośbę Zamawiającego. - załączenia do faktury końcowej zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -€“ finansowego sporządzonego po zakończeniu inwestycji, który posłuży Inwestorowi jako element rozliczeniowy z Instytucją Finansującą. -€˘ Harmonogram rzeczowo -€“ finansowy musi być sporządzony rzetelnie, uwzględniać postęp robót i termin zakończenia robót oraz podlega akceptacji Zamawiającego. Przedłożenie harmonogramu nierealnego do wykonania lub wykraczającego poza zakres przedmiotu umowy stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. -€˘ dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach, zawierającą w szczególności: - dokumentację budowy z naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - dokumentację budowy z naniesionymi istotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru wraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - protokoły z prób, sprawozdań, pomiarów, badań; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno -€“ kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolorze). Geodezja powykonawcza winna być wykonana w formie tradycyjnej "na papierze" zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w formie elektronicznej. Dokumentację należy przedłożyć w formie map -€“ 4 egzemplarze papierowe i jedna elektroniczna. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów dostarczanych w ramach realizacji umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji: - używanie, - zwielokrotnianie, - kopiowanie, - modyfikacje. 6. Obowiązki Wykonawcy m in.: 1) Wykonawca musi wliczyć w cenę wykonanie wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ (m.in. w rozdziale III pkt 2), a także te które Wykonawca uzna za konieczne do wykonania, a których nie obejmują powyższe dokumenty oraz przedstawiony przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy). 2) Zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad. 3) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 4) Zapewnienia ciągłego nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace drogowe. 5) Ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno -€“ techniczne stosowane na placu budowy. 6) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia -€“ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego. 7) Usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 8) Demontowanie, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 9) Dokonanie odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań. 10) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 11) Wykonanie wszelkich innych obowiązków, zgodnie z zapisami SIWZ i dokumentacji projektowej. 12) Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd oraz dojścia do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 13) Powiadomienia na piśmie właścicieli sieci technicznych znajdujących się w obszarze robót o terminie rozpoczęcia robót i dostarczenie zamawiającemu kopii potwierdzających wykonanie tych zawiadomień. 14) Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt, powiadamiając Inspektora Nadzoru. 15) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania biura budowy, w którym przechowywany będzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane będą rady budowy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania tablicy informującej o realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na początku i na końcu zrealizowanego zadania (wytyczne stanowi załącznik nr 15 do SIWZ). Projekt tablicy przed realizacją powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 17) W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek. 18) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni -€“ uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 19) W ramach oferowanej ceny, Wykonawca uwzględni wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 7. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1) Oznakowanie wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca. 2) Prowadzenie robot, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania. 3) Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 4) Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p. poż. 5) Zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy. 6) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej. 8) Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie. 9) Przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń. 10) Dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników. 11) Zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 12) Wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 13) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim. 14) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 15) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie ze STWiOR oraz technologią robót. 16) Wykonawca zobowiązuje się do wbudowania materiałów zgodnie z obowiązującymi normami oraz przedłożenia Zamawiającemu atestów na wbudowane materiały dotyczące przedmiotu zamówienia. 8. Wymagania jakościowe i materiałowe: A. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądania Zamawiającego lub inspektora nadzoru. B. Jeżeli w projekcie budowlanym/wykonawczym, w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 9. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia:  roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne,  roboty dot. ułożenia podbudów,  roboty wodno-kanalizacyjne,  roboty nawierzchniowe (brukarskie, bitumiczne),  roboty wykończeniowe, 2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9.1) czynności. 3) W związku z wymogiem określonym w punkcie 9.1) Zamawiającego, Wykonawca składa w ofercie oświadczenie dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności. 4) Zapisy dotyczące sposobu weryfikacji przez Zamawiającego wypełnienia w/w obowiązku tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 9.1) niniejszej SIWZ , a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 10. Uwaga: 1) Przedmiotowe zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2) Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia paramentów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania. 3) Zmiana stawki podatku VAT nie będzie stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto. 4) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające z SIWZ, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 5) Materiały drogowe (m.in. frez asfaltowy, elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania i inne) pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Frez asfaltowy oraz inne pozyskane materiały z rozbiórki muszą być odtransportowane na plac składowy Zamawiającego na adres: ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg. 6) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, karpiny, korzenie i gałęzie będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z poźn. zm.) Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: - Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.672 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z poźn. zm.)

II.5) Główny kod CPV: 45233223-8

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45112730-1, 45100000-8, 45220000-5, 45233220-7, 45233200-1, 34922100-7, 45231400-9, 45231000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od dnia podpisania umowy).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-07-27


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 2 do SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć dokument(y) potwierdzający(e) posiadanie wymaganego warunku ubezpieczania.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
1) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej, przy czym każda wykonana robota musi dotyczyć odcinka drogi o długości minimum 0,5 km i wartości brutto zadania minimum 1.000.000,00 zł. 2) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:  Kierownikiem Budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji inwestycji drogowych.  Kierownikiem robót sanitarnych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci lub instalacji, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci sanitarnych. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 2 do SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany złożyć wykaz robót budowlanych sporządzony na/wg załącznika nr 4 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzający spełnienie wyżej określonego warunku udziału w postępowaniu. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (dot. kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych) sporządzony na/wg załącznika nr 3 do SIWZ potwierdzający spełnienie wyżej określonego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2.1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW:W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych Rozdział VII w pkt. 2.1 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokument(y) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wymagana suma gwarancyjna minimum 1.000.000,00 zł). 2. Dokumenty dotyczące warunku zdolności technicznej lub zawodowej: A. Wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzony na/wg Załącznika nr 4 do SIWZ) z załączeniem dowodów* określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dla wykazanych robót budowlanych Wykonawca musi załączyć wymagany(e) dowód(y) *Dowodami dla wykazanych robót budowlanych są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  inne dokumenty -€“ jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów). B. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony na/wg Załącznika nr 3 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

4.1 Wypełniony formularz ofertowy sporządzony na/wg wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ. 5.1 Dowód wniesienia wadium. 4.2 Jeżeli oferta nie została podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) -€“ o ile umocowanie osób występujących w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych złożonych dokumentów. 4.3 Zobowiązanie podmiotu/osoby udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na/wg załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje). 4.4 Oświadczenie Wykonawcy sporządzone na/wg załącznika nr 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). UWAGA: Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 94 2030 0045 1110 0000 0185 7030 z dopiskiem: wadium dotyczące postępowania przetargowego na: "Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z -€“ ulicy Karlińskiej do ulicy Lubkowickiej w Gościnie". 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. 5. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument (oryginał) zaleca się wpiąć do oferty oddzielnie np. w koszulce natomiast kserokopię tego dokumentu dołączyć do oferty. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej (gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej) z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego, jeśli zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Okres rękojmi udzielony przez Wykonawcę22,00
Termin wykonania zamówienia18,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zmawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na wprowadzeniu zmian do projektu, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, z przyczyn niezależnych od stron lub zawinionych przez Zamawiającego, 2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania, 3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, 4) wystąpią nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie, 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo -€“ wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno -€“ inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 6) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska archeologiczne), 7) w przypadku odkrycia w trakcie prac warstw kulturowych, obiektów wziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, które wymagają zabezpieczenia znaleziska oraz wstrzymania prac w związku z niebezpieczeństwem uszkodzenia, 8) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji. 4. Zmiany personelu Wykonawcy. Zmiana odbywać się będzie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. 5. Zmiany podwykonawców, jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. 6. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 7. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-23, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków