Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   ROBOTA BUDOWLANA -€“ REMONT BUDYNKÓW NR 2, 4, 5, 11 NA TERE...
ROBOTA BUDOWLANA -€“ REMONT BUDYNKÓW NR 2, 4, 5, 11 NA TERE...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Giżycko
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Inny (proszę określić):
Wojskowy Oddział Gospodarczy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:"OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, post. nr 10/2018, CZĘŚĆ -€Ś-€Ś.. REMONT BUDYNKU NR -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.. W BEMOWIE PISKIM, nie otwierać do dnia 21.02.2018 r. do godz. 9:30".Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zostały spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROBOTA BUDOWLANA -€“ REMONT BUDYNKÓW NR 2, 4, 5, 11 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO JW. 2098 W BEMOWIE PISKIM W ZAKRESIE WYMIANY POKRYCIA DACHU, INSTALACJI ODGROMOWEJ, OBRÓBEK BLACHARSKICH, ELEWACJI I WENTYLACJI NAWIEWNO -€“ WYCIĄGOWEJ, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

Numer referencyjny: 10/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
A. Opis przedmiotu zamówienia -€“ CZĘŚĆ I (PKOB 1274) -€“ budynek koszarowy Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 2 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 2 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 2 - kubatura budynku mÂł; - 10390,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1249,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ. B. Opis przedmiotu zamówienia -€“ CZĘŚĆ II (PKOB 1274) -€“ budynek koszarowy Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 4 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 4 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 4 - kubatura budynku mÂł; - 10454,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1214,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6m3 ( 2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ. C. Opis przedmiotu zamówienia- CZEŚĆ III (PKOB 1274) -€“ budynek koszarowy Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 5 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 5 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 5 - kubatura budynku mÂł; - 10430,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1255,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ. D. Opis przedmiotu zamówienia -€“ CZĘŚĆ IV (PKOB 1274) -€“ budynek koszarowy Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr11 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 11 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 11 - kubatura budynku mÂł; - 10430,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1255,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ. E. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 1. Wszystkie założenia projektowe muszą być konsultowane z Zamawiającym, potrzebne mapy, decyzje, uzgodnienia, opinie Wykonawca / Projektant ma pozyskać we własnym zakresie. 2. Warunki realizacji zadania: a. Zamawiający informuje, iż w dniu 14.02.2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi Pan Jerzy Gontowski tel. 261 333 220. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca b. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -€“ Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa c. Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki Wojskowej). d. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy dostarczenie wniosku (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SIWZ lub umowie jako do kontaktów. e. Wykonawca (Podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 -€“ 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej" stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017r w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (DZ. Urz. MON 2017, poz. 18). f. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. g. Roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym i czynnej Jednostce Wojskowej h. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy. i. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie współpracował z Inspektorem BHP : P. Joanna KOŁAKOWSKA tel.727040457. j. W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. k. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie "Planu przekazywania w 2017 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych" sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. l. Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawienia m. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zabrudzeniem okna oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje n. Po zakończeniu prac budynek należy kompleksowo posprzątać, pomieszczenia muszą nadawać się od razu do użytkowania (należy pozmywać stolarkę i drzwiową, podłogi , etc-€Ś) o. W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp): Wymagania dotyczące zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę o prace -€“ art. 29 ust. 3a pzp. 1. Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia, w ramach przedmiotu umowy. 2. Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 1 przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o pracę: a) Oświadczenie zawierające wykaz osób o których mowa w pkt 1 (załącznik nr 11 do SIWZ), z którymi zawarto umowę o pracę. b) Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu: -€˘ W dniu podpisania umowy. -€˘ 3 dni robocze -€“ po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji zamówienia 3. Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zgodnie z § 4 ust. 58 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1 a) W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt 2 ppkt b, Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu. b) Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, o których mowa w pkt 2 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze. . p. Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określono w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. q. Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający dokonania utylizacji materiałów rozbiórkowych należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót. r. Dodatkowe obowiązki, które Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić są określone w rozdziale nr XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. s. Wszelkie szczegóły w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
4
lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia:


II.9) Informacje dodatkowe:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia na wszystkie zadania: - termin minimalny -€“ 120 dni od dnia podpisania umowy, - termin maksymalny -€“ 140 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w tym zakresie

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w tym zakresie

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, zrealizował minimum jedno zamówienie na remont budynku w zakresie wymiany pokrycia dachu o powierzchni minimum 500 m² (na każde zadanie oddzielnie), z zastrzeżeniem, że przez jedną robotę budowlaną rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu/umowy. UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie zamówienia Wykonawca może wykazać, że wykonał wymianę pokrycia dachu na ilość: - 500 m², w przypadku jednego zadania (w ramach jednego kontraktu/umowy) - 1000 m², w przypadku dwóch zadań (w ramach jednego kontraktu/umowy) - 1500 m², w przypadku trzech zadań (w ramach jednego kontraktu/umowy) - 2000 m², w przypadku czterech zadań (w ramach jednego kontraktu/umowy).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -€“ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione w terminach odpowiadających terminom zastępowanych dokumentów z pkt.5.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz robót budowlanych (Zalącznik nr 2 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty. UWAGA: Treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty. Przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy; 2. Pełnomocnictwo -€“ w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy pzp); 3. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: a) Zadanie nr 1: 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy); b) Zadanie nr 2: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy); c) Zadanie nr 3: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy); d) Zadanie nr 4: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy). 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem w tytule przelewu: "wadium w post. nr 10/2018 część -€Ś-€Ś -€“ Remont budynku nr -€Ś.. w Bemowie Piskim". 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej -€“ dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 5.2. innej niż pieniądz -€“ oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 7.1. zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7.2. określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 7.3. termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XIV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w rozdziale XII niniejszej siwz, 7.4. wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, 7.5. oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, 7.6. klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 8. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: 8.1. zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 8.2. określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie -€“ wysokość musi być równa kwocie wadium, 8.3. termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w dziale XIV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w dziale XII niniejszej siwz, 8.4. wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa "Ustawa pzp".

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1 Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, 1.2 Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: 2.1 wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 2.2 klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 2.3 wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, na okres nie dłuższy niż czas trwania przeszkody uniemożliwiającej zakończenie prac, jednakże nie dłużej niż do -€Ś-€Ś-€Ś-€Ś.r. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, lub zamiennych, niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartości w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym: 3.1 stawka roboczogodziny "R"=________zł/gr, 3.2 koszty pośrednie "Kp"=_________%, 3.3 sprzęt "S" w zł/h, 3.4 zysk kalkulacyjny "Z" (R+S+Kp)=_______%, Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych w publikacji "SEKOCENBUD" z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. Ceny materiałów i sprzętu nie ujęte w wydawnictwie "SEKOCENBUD" oraz urządzeń zostaną rozliczone wg zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów zakupu załączonych do kosztorysów powykonawczych. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR, a w przypadku braku norm KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisy ust. 1 jest nieważna.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-21, godzina: 09:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Robota budowlana -€“ remont budynku nr 2 na terenie Kompleksu Wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 2 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 2 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 2 - kubatura budynku mÂł; - 10390,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1249,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin realizacji zamówienia na wszystkie zadania: - termin minimalny -€“ 120 dni od dnia podpisania umowy, - termin maksymalny -€“ 140 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Część nr: 2Nazwa: Robota budowlana -€“ remont budynku nr 4 na terenie Kompleksu Wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 4 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 4 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 4 - kubatura budynku mÂł; - 10454,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1214,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6m3 ( 2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia na wszystkie zadania: - termin minimalny -€“ 120 dni od dnia podpisania umowy, - termin maksymalny -€“ 140 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Część nr: 3Nazwa: Robota budowlana -€“ remont budynku nr 5 na terenie Kompleksu Wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr 5 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 5 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 5 - kubatura budynku mÂł; - 10430,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1255,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin realizacji zamówienia na wszystkie zadania: - termin minimalny -€“ 120 dni od dnia podpisania umowy, - termin maksymalny -€“ 140 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Część nr: 4Nazwa: Robota budowlana -€“ remont budynku nr 11 na terenie Kompleksu Wojskowego JW. 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest : Remont budynku nr11 na terenie Kompleksu Wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim w zakresie wymiany pokrycia dachu, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich, elewacji i wentylacji nawiewno -€“ wyciągowej. Opis budynku nr 11 Budynek wybudowany w 1937 roku, piętrowy, częściowo podpiwniczony, fundamenty betonowe, ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach drewniany , kryty dachówką holenderką. Budynek wyposażony w instalacje: wod-kan., c.o., elektryczną, telefoniczną i odgromową dane techniczne budynku nr 11 - kubatura budynku mÂł; - 10430,00 - powierzchnia użytkowa m²; - 1255,00 Ogólny zakres robót do wykonania. - przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem - wymiana łacenia dachu, miejscowa wymiana deskowania dachu i desek podłogowych - uzupełnienie krokwi po zlikwidowanych naświetlach okiennych - częściowa wymiana krokwi zwykłych i koszowych - wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę ceramiczną zakładkową - impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych - ułożenie izolacji na deskowaniu z foli paroprzepuszczalnej - wymiana obróbek blacharskich rynien dachowych i rur spustowych - wymiana naświetli dachowych drewnianych na okna połaciowe drewniane - wymiana instalacji odgromowej - docieplenie stropu wełną mineralną, ułożenie foli pod wełnę mineralną , - wykonanie podestów komunikacyjnych drewnianych - malowanie tynków zewnętrznych - elewacja - zaprojektowanie i wykonanie wentylacji nawiewno-€“wyciągowej z odprowadzeniem ponad dach w czterech pomieszczeniach umywalni o powierzchni 29 m2 i kubaturze 87m3 każde pomieszczenie i jedno pomieszczenie o powierzchni 6,2 m2 i kubaturze 18,6 m3 (2 pomieszczenia na parterze i 3 na piętrze) -€“ szczegóły w § 4 Prawa i obowiązki Wykonawcy we wzorze umowy -€“ załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji zamówienia20,00
okres rękojmi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wymagany termin realizacji zamówienia na wszystkie zadania: - termin minimalny -€“ 120 dni od dnia podpisania umowy, - termin maksymalny -€“ 140 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.12.2022
Justyna Małgorzata Pawlewicz

Jesteśmy małą rodzinną firmą. Specjalizujemy się w wierceniu otworów w materiałach budowlanych. Doświadczenie kilkuletnie zdobyte na ró...

kujawsko-pomorskie
Inne usługi
23.11.2022
IL-Bud Piotr Wiśniewski

Nasza firma zajmuje sie uslugami budowlanymi wykonczenia wnecz prace murarskie tynki elewacje wykonujemy szpachlowanie malowanie tynki ...

wielkopolskie
Rusztowania budowlane
20.10.2022
Kodoor Andrzej Kowalewski

KoDoor to firma która powstała z wieloletniego doświadczenia stolarki okienno- drzwiowej z siedzibą w Suwałkach. Cechuje Nas wysoki pro...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.09.2022
Signus Zbigniew Bania

Zastanawiasz się, jakiej firmie remontowo-budowlanej zlecić wykończenie swoich domowych wnętrz? Twój dom lub mieszkanie znajduje się na...

śląskie
Inne budownictwo