Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlo...
Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlo...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gryfino
woj. zachodniopomorskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie.

Numer referencyjny: BZP.271.17.2018.AB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie, stanowiącego własność Gminy Gryfino. Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 161/3 obręb 5 m. Gryfino. Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy: 198 m2 oraz kubaturze 2008 m3. W budynku znajdują się cztery mieszkania dwupokojowe (po dwa mieszkania na parterze i I piętrze). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) remont elewacji, w tym m.in. zbicie starych tynków o powierzchni 361,76 m2 i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, ocieplenie ścian budynku o powierzchni ok. 1450 m2, rynny dachowe z PCV o długości 32 m, 2) remont ganku i klatki schodowej, w tym m.in.: a) rozebranie podłoża z betonu żwirowego w piwnicy, ganku i korytarzu o objętości 4,35 m3 i ułożenie podkładów betonowych, b) wykonanie posadzek z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm o powierzchni 43,45 m2, c) zbicie starych tynków i wykonanie nowych tynków wewnętrznych zwykłych wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi suchych tynków o powierzchni 244,47 m2 i farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych o powierzchni 1 m2, d) remont balkonów poprzez zerwanie posadzki cementowej o powierzchni 20,5 m2 i wykonanie nowych posadzek z płytek z kamieni sztucznych, płytki 30x30 cm układane metodą regularną, rozebranie istniejących balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji o długości 1,85 m i wykonanie nowych balustrad balkonowych prostych z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej, malowanie (dwukrotne) farbami emulsyjnymi elewacji -€“ tynki gładkie (sufity balkonów) o powierzchni 11,27 m2, e) naprawa drewnianych schodów dwubiegowych o 44 stopniach poprzez uzupełnienie ubytków spoczników, stopnic i biegów oraz balustrad schodowych drewnianych -€“ poręcze z drewna liściastego o długości 20 m, f) wymianę stolarki okiennej z profili PCV (szklone szybami dwukomorowymi o współczynniku termoizolacyjności 0,6 dla szyb oraz 0,9 dla całych okien) w ganku i w klatce schodowej -€“ 15 sztuk, g) wymianę drzwi zewnętrznych do budynku -€“ 1 sztuka oraz drzwi balkonowych jednoramowych w piwnicy i strychu -€“ 2 sztuki, h) docieplenie stropu nad piętrem poprzez zdjęcie warstwy gliny i położenie warstwy wełny mineralnej grubości 15 cm, ułożenie podłogi z płyt wiórowych i legarów o powierzchni 170,25 m2; 3) wymianę wlz i zestawu licznikowego w istniejącym budynku, w tym m.in. tablica główna i wlz-ty do istniejącego złącza kablowego, wlz do lokali komunalnych wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia elektrycznego w piwnicy i zewnętrzne budynku; 4) wymianę pionów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym m.in. roboty demontażowe, instalacja wody zimnej z rur PP, montaż rurociągów z PCV, roboty ogólnobudowlane i porządkowe. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej "STWiORB") oraz pomocniczo w przedmiarach robót. 4. Należy wziąć pod uwagę, że prace będą prowadzone w zamieszkałym wielorodzinnym budynku oraz w lokalach komunalnych i realizację prac należy wykonywać w sposób niezakłócający i niezagrażający użytkownikom lokali. W celu uniknięcia zakłóceń w funkcjonowaniu budynku, Zamawiający wymaga, aby roboty uciążliwe generujące hałas i pył były prowadzone w terminach uzgodnionych z zarządcą obiektu, tj. Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i najemcami. 5. W gestii Wykonawcy będzie leżał transport materiałów i rusztowań na miejsce remontu oraz wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do zarządcy drogi wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego. 6. Roboty należy prowadzić z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności i bezpieczeństwa, aby nie spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie zawartymi w dokumentacji projektowej. 7. Przed przystąpieniem do robót w lokalach mieszkalnych należy uzgodnić termin ich rozpoczęcia z najemcami i powiadomić o tym terminie Zamawiającego, zarządcę nieruchomości -€“ Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Inspektora Nadzoru. 8. Zakres ww. robót budowlanych realizowany jest w oparciu o niżej wymienione dokumenty: 1) "PROJEKT BUDOWLANY KATEGORIA OBIEKTU II. OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny, obręb Gryfino 5, działka nr 161/3", data opracowania grudzień 2017 r., autor opracowania mgr inż. Habib Hamdaoui; 2) "PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana wlz i zestawu licznikowego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym; Gryfino, ul Armii Krajowej 10", data opracowania listopad 2017 r., autor opracowania Ryszard Sznigir oraz przedmiary robót do przedmiotowego projektu; 3) Zgłoszenie zamiaru z dnia 5 grudnia 2017 r. [data wpływu do PINB 8 grudnia 2017 r.] przystąpienia do robót budowlanych przez Gminę Gryfino; 4) Decyzję znak AB.6743.4.194.2017.GK z dnia 27 grudnia 2017 r. Starosty Gryfińskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych, obejmujących remont wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego, zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 10 w Gryfinie; 5) Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, znak PINB.5162.4.9-2.2017.MO z dnia 23 czerwca 2017 r., dotycząca nieodpowiedniego stanu technicznego i nieestetycznego wyglądu budynku mieszkalnego (przedłużona POSTANOWIENIEM nr PINB.5162.4.9-8.2017.MO do dnia 30 czerwca 2018 r.); 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część ogólnobudowlana i branża elektryczna) do ww. projektów technicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 50 000,00 zł W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -€“ nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej za kwotę minimum 50 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko: b.1) Kierownika Budowy Wymagane uprawnienia: posiada uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie,tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -€“ budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie: posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy/robót. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób odpowiadających wyżej wskazanym wymogom. W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym warunkom SIWZ. Wykonawca zapewni odpowiedni skład osobowy niezbędny do właściwego zrealizowania całego przedmiotu zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienie uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób odpowiadających wyżej wskazanym wymogom. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -€“ nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XII SIWZ dokumenty.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -€“ dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inny dokument. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/ odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2c ustawy PZP).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców). Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zamówienia20,00
Wysokość kar umownych za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy. 3. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych i z zakresu ochrony środowiska, 2) działań i zaniechań organów władzy publicznej, 3) działań i zaniechań instytucji polskich zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, 4) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 5) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 6) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania, 7) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych z uwagi na np. ewentualne stanowisko ZWKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac, 8) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi lub innymi obiektami nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno -€“ kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności, koniecznością wykonania prac konserwatorskich (ZWKZ w Szczecinie), 9) konieczności uwzględnienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowań projektowych, w tym wynikających z błędów projektanta realizowanych w trakcie trwania kontraktu, a ściśle związanymi z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, 10) braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy), proporcjonalnie o czas trwania awarii, 11) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 12) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie przedłużyła ważności zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy PZP. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmianę wynagrodzenia, 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, 4) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, 5) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. 5. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) wystąpienia szczególnych warunków atmosferycznych lub klimatycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, wstrzymania robót budowlanych z uwagi np. ewentualne stanowisko ZWKZ w Szczecinie w trakcie realizacji prac. Wydłużenie terminu wykonania umowy będzie odpowiadać okresowi wstrzymania wykonywanych prac, 2) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 3) działań i zaniechań władzy publicznej, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 i 3, 4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 5) innych nieprzewidzianych sytuacji, o których mowa w pkt 3 ppkt 8 6) braku dostępu do mediów niezawinionych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 3 ppkt 10. 6. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach: 1) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia na skutek nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy okoliczności, 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 4) ustalenia istotnych wad w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy, które skutkowałyby zmniejszeniem wartości ceny oferty. 7. Zmiana umowy polegająca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić w szczególności w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) do zakresu przedmiotu zamówienia w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe w przedłożonym Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 8. Dopuszcza się zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w umowie. Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w SIWZ. 9. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. 10. W sytuacji o której mowa w pkt 9, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasad równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-23, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 1) UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. 2) W przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2. Wykonawcy zagraniczni 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: a) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, b) o których mowa w § 5 pkt 2 - 4 ww. Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. a oraz pkt 1 lit. b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1 lit. b tiret pierwsze powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 SIWZ. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.): prace wykończeniowe.

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
19.05.2019
Czes-Bud Czesław Kiełbasa

Witam. Zajmujemy się kryciem dachów od wielu lat. W naszych usługach jest krycie dachów każdym rodzajem blach, dachówką, gontem bitum...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Centrum Płyty Warstwowej Ob...

Z przyjemnością prezentujemy Państwu propozycję firmy Lekka Obudowa. Nasza siedziba mieści się w Obornikach w województwie wielkopolski...

wielkopolskie
Inne materiały
17.05.2019
Progressc s.c.

Oferujemy szereg usług mających na celu spełnienie marzeń klienta o własnym domu. Realizujemy zamysł klienta dotyczący powstawania domu...

lubelskie
Budownictwo mieszkaniowe
17.05.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo-H...

Firma działająca na terenie całej Polski, jak i za granicą, jako producent drewnianych materiałów wykończeniowych, w tym schodów z drew...

małopolskie
Stolarstwo