Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Z...
Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Z...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Trzebnica
woj. dolnośląskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
pisemnie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie I: Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, Zadanie II: Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin

Numer referencyjny: TI.271.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa centrów przesiadkowych, w miejscowościach: a) Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektowania: ATELIER NAWROT Studio Projektowe, ul. Kamienna 82, 95-100 Zgierz, b) Brochocin (Taczów Wielki), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektowania: TUBA ARCHITEKCI Pracownia Projektowa Andrzej Łopacz, ul. Puszkina 12/3, 44-100 Gliwice, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: ZADANIE I -€“ Budowa Centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej, w tym: a. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i rozbiórkowych, b. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodników, parkingów i jezdni, c. montaż krawężników kamiennych 15 x 30 cm i obrzeży granitowych 8 x 25 cm, d. wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy chodników, parkingów i jezdni, e. wykonanie nawierzchni chodników z płyt granitowych o wymiarach: 50 x 60 x 7 cm, kol. jasnego i kostki granitowej 7/9 cm, kol. czarnego, f. wykonanie nawierzchni parkingów i jezdni z kostki granitowej 16/18 cm, g. wykonanie pionowego oznakowania, h. wykonanie trawników, i. dostawa i montaż wiaty przystankowej 9-cio modułowej o długości 14,80 m, j. dostawa i montaż wiaty rowerowej 6-cio modułowej o długości 9,30 m wraz ze stojakami na 18 rowerów, k. dostawa i montaż 12 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci, l. wykonanie kanalizacji deszczowej , w tym 3 studni, 4 wpustów i separatora z osadnikiem, m. wykonanie wymiany zasilania istniejącego budynku, n. wykonanie złącza TG, o. wykonanie oświetlenia drogowego w tym montaż 6 słupów i 8 opraw oświetleniowych, p. wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczających 5% wartości zadania. ZADANIE II -€“ Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin (Taczów Wielki), w tym: a. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, b. wykonanie wykopów, nasypów i koryta pod nawierzchnię drogi, chodnika, parkingu i wiaty, c. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, d. montaż krawężników, obrzeży i palisady betonowej, e. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz pionowego oznakowania, f. wyłożenie rowu płytami ażurowymi, humusowanie trawników i skarp, g. dostawa i montaż platformy schodowej, wiaty na rowery, ławek, koszy i ogrodzenia, h. wykonanie oświetlenia drogowego, i. wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczających 5% wartości zadania. UWAGA!!! Zadanie I: 1/. Zamawiający zmienia projektowaną nawierzchnię i obrzeża: a). nawierzchnię chodników z płyt betonowych 50 x 50 cm na nawierzchnię z płyt granitowych o wymiarach 50 x 60 x 7 cm, koloru jasnego i kostki granitowej 7/9 cm, koloru czarnego. Powierzchnia "licowa" płyt -€“ płomieniowana; kostki -€“ cięta. Nawierzchnię chodników ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-4 cm. Wzór nawierzchni -€“ wg rysunku "nawierzchnia chodników". b). nawierzchnię dróg, stanowisk przystankowych, postojowych, parkingowych z kostki granitowej h=10 cm na kostkę granitową o wymiarach 16/18 cm o powierzchni "licowej" ciętej, koloru jasnego. Nawierzchnię dróg ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5-6 cm. c). obrzeża betonowe 30 x 8 cm na obrzeża granitowe o wym. 25 x 8 cm Podbudowy pod nawierzchnię chodników i dróg oraz ława betonowa pod obrzeża pozostają bez zmian. Spoiny ww. nawierzchni należy wypełnić zaprawą cementową. 2/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odległość 2.0 km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki. 3/. Złom odzyskany z rozbiórki torów i innych elementów należy przewieźć do punktu skupu (odległość 3.0 km) i zdać na konto Zamawiającego -€“ dokument z tej operacji należy przekazać Zamawiającemu. Zadanie II: 1/. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce montażu ładowarki akumulatorów wraz z obudową ścienną, 2/. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr BWD.5. (szczegół "E").

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45223300-9, 45316110-9, 45232410-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-09-28


II.9) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - Zadanie I - 28.09.2018 r. Zadanie II - 28.09.2018 r. lub w terminach wcześniejszych, zgodnie z ofertą Wykonawcy

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: -€˘ dla zadania I - 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), -€˘ dla zadania II - 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe
W przypadku składania oferty na oba zadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: -€˘ zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie: - dla zadania I - minimum jedno zamówienie polegające na budowie drogi, parkingu lub placu o nawierzchni z kostki kamiennej i powierzchni minimum 1.400,00 m2; - dla zadania II - minimum jedno zamówienie polegające na budowie drogi, parkingu lub placu o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni minimum 700,00 m2; -€˘ dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy i kierownikami robót, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia: - dla zadania I i zadania II - kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej -€“ do kierowania robotami -€“ minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budowy; - dla zadania I - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - do kierowania robotami; - dla zadania I i zadania II - kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - do kierowania robotami.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla zadania I - 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), dla zadania II - 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). b. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty -€“ wg załącznika nr 7 do SIWZ. c. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -€“ wg załącznika nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie zobowiązany również do przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wymienionych w pkt III.4) w odniesieniu do tych podmiotów.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla zadania I 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). - dla zadania II 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych). Łącznie dla obu zadań wadium wynosi 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji12,00
Skrócenie terminu realizacji28,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę -€“ w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. f) zmiany wartości i zakresu umowy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: - powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia Podwykonawcom; - wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; - zrezygnować z podwykonawstwa. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-19, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Budowa Centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum przesiadkowego, w miejscowości Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektowania: ATELIER NAWROT Studio Projektowe, ul. Kamienna 82, 95-100 Zgierz, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: a. wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych i rozbiórkowych, b. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodników, parkingów i jezdni, c. montaż krawężników kamiennych 15 x 30 cm i obrzeży granitowych 8 x 25 cm, d. wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy chodników, parkingów i jezdni, e. wykonanie nawierzchni chodników z płyt granitowych o wymiarach: 50 x 60 x 7 cm, kol. jasnego i kostki granitowej 7/9 cm, kol. czarnego, f. wykonanie nawierzchni parkingów i jezdni z kostki granitowej 16/18 cm, g. wykonanie pionowego oznakowania, h. wykonanie trawników, i. dostawa i montaż wiaty przystankowej 9-cio modułowej o długości 14,80 m, j. dostawa i montaż wiaty rowerowej 6-cio modułowej o długości 9,30 m wraz ze stojakami na 18 rowerów, k. dostawa i montaż 12 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci, l. wykonanie kanalizacji deszczowej , w tym 3 studni, 4 wpustów i separatora z osadnikiem, m. wykonanie wymiany zasilania istniejącego budynku, n. wykonanie złącza TG, o. wykonanie oświetlenia drogowego w tym montaż 6 słupów i 8 opraw oświetleniowych, p. wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczających 5% wartości zadania. UWAGA!!! 1/. Zamawiający zmienia projektowaną nawierzchnię i obrzeża: a). nawierzchnię chodników z płyt betonowych 50 x 50 cm na nawierzchnię z płyt granitowych o wymiarach 50 x 60 x 7 cm, koloru jasnego i kostki granitowej 7/9 cm, koloru czarnego. Powierzchnia "licowa" płyt -€“ płomieniowana; kostki -€“ cięta. Nawierzchnię chodników ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-4 cm. Wzór nawierzchni -€“ wg rysunku "nawierzchnia chodników". b). nawierzchnię dróg, stanowisk przystankowych, postojowych, parkingowych z kostki granitowej h=10 cm na kostkę granitową o wymiarach 16/18 cm o powierzchni "licowej" ciętej, koloru jasnego. Nawierzchnię dróg ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5-6 cm. c). obrzeża betonowe 30 x 8 cm na obrzeża granitowe o wym. 25 x 8 cm Podbudowy pod nawierzchnię chodników i dróg oraz ława betonowa pod obrzeża pozostają bez zmian. Spoiny ww. nawierzchni należy wypełnić zaprawą cementową. 2/. Czysty gruz betonowy pochodzący z rozbiórek należy przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odległość 2.0 km), za pisemnym pokwitowaniem oddania materiału z rozbiórki. 3/. Złom odzyskany z rozbiórki torów i innych elementów należy przewieźć do punktu skupu (odległość 3.0 km) i zdać na konto Zamawiającego -€“ dokument z tej operacji należy przekazać Zamawiającemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45223300-9, 45316110-9, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji12,00
Skrócenie terminu realizacji28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 28.09.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy

Część nr: 2Nazwa: Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin (Taczów Wielki)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum przesiadkowego, w miejscowości Brochocin (Taczów Wielki), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę projektowania: TUBA ARCHITEKCI Pracownia Projektowa Andrzej Łopacz, ul. Puszkina 12/3, 44-100 Gliwice, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt. 2 opisu przedmiotu zamówienia i oznaczonych jako UWAGA. 2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: a. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, b. wykonanie wykopów, nasypów i koryta pod nawierzchnię drogi, chodnika, parkingu i wiaty, c. wykonanie podbudowy pod nawierzchnie, d. montaż krawężników, obrzeży i palisady betonowej, e. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm oraz pionowego oznakowania, f. wyłożenie rowu płytami ażurowymi, humusowanie trawników i skarp, g. dostawa i montaż platformy schodowej, wiaty na rowery, ławek, koszy i ogrodzenia, h. wykonanie oświetlenia drogowego, i. wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu końcowego, nie przekraczających 5% wartości zadania. UWAGA!!! 1/. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce montażu ładowarki akumulatorów wraz z obudową ścienną, 2/. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr BWD.5. (szczegół "E").
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45223300-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Łączna cena ofertowa brutto60,00
Okres gwarancji12,00
Skrócenie terminu realizacji28,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych w terminach: - rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy, - zakończenie - 28.09.2018 r. lub w terminie wcześniejszym, zgodnie z ofertą Wykonawcy


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.08.2020
Euro - Nova s.c. Marcin Dun...

Marka Nico Woodcare funkcjonuje w obszarze eleganckich wnętrz oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie podłóg drewnianych i posadzek ora...

kujawsko-pomorskie
Parkiety i panele
11.08.2020
Zakład stolarki budowlanej ...

Poszukujesz drzwi, które będą trwałe i przetrwają długie lata intensywnego używania? Wejdź na drzwi-cal. pl i poznaj pełną ofertę produ...

podlaskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
07.08.2020
Rewa Sp. z o.o.

W Błędowie Tyczyńskiej w województwie podkarpackim swoją siedzibę posiada firma Rewa. Od 1995 roku zajmujemy się produkcją urządzeń odd...

podkarpackie
Systemy ochrony i bezpieczeństwa
05.08.2020
DK-Instal Dominik Dworakowski

Oferuję hydraulikę w pełnym zakresie. Centralne ogrzewanie, instalacje wody zimnej i ciepłej, montaż kotłowni gazowych i na paliwo stał...

mazowieckie
Hydraulika