Jeste w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N w lokalizacjach od km 1...
Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N w lokalizacjach od km 1...
SEKCJA I:
ZAMAWIAJCY


Postpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy: Nie

Postpowanie przeprowadza podmiot, ktremu zamawiajcy powierzy/powierzyli przeprowadzenie postpowania: Nie

Informacje na temat podmiotu ktremu zamawiajcy powierzy/powierzyli prowadzenie postpowania:

Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie przez zamawiajcych: Nie

Jeeli tak, naley wymieni zamawiajcych, ktrzy wsplnie przeprowadzaj postpowanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktw wraz z danymi do kontaktw:

Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postpowania wsplnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej majce zastosowanie krajowe prawo zamwie publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szczytno
woj. warmisko-mazurskie


Dane kontaktowe do ofertenta dostpne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj si bezpatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktrym mona uzyska dostp do narzdzi i urzdze lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO:

Administracja samorzdowa


I.3) WSPLNE UDZIELANIE ZAMWIENIA (jeeli dotyczy):

Podzia obowizkw midzy zamawiajcymi w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania, w tym w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej (ktry z zamawiajcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postpowania odpowiadaj pozostali zamawiajcy, czy zamwienie bdzie udzielane przez kadego z zamawiajcych indywidualnie, czy zamwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaych zamawiajcych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, peny i bezporedni dostp do dokumentw z postpowania mona uzyska pod adresem (URL): Tak


Adres strony internetowej, na ktrej zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: Tak


Dostp do dokumentw z postpowania jest ograniczony - wicej informacji mona uzyska pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley przesya:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposb:
Nie

Inny sposb:


Wymagane jest przesanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposb:
Tak

Inny sposb:
Oferty w formie pisemnej naley zoy za pomoc operatora pocztowego, osobicie, za porednictwem posaca

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzdzi i urzdze lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne
Nie

Nieograniczony, peny, bezporedni i bezpatny dostp do tych narzdzi mona uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N w lokalizacjach od km 17+642 ÷ 18+017 i od km 18+017 ÷ 25+410

Numer referencyjny: 3451.05.18

Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamwienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamwienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o moliwoci skadania ofert czciowych

Zamwienie podzielone jest na czci: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu mona skada w odniesieniu do:


Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzielenia cznie nastpujcych czci lub grup czci:

Maksymalna liczba czci zamwienia, na ktre moe zosta udzielone zamwienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krtki opis przedmiotu zamwienia
(wielko, zakres, rodzaj i ilo dostaw, usug lub robt budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usug lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamwienia s roboty budowlane zwizane z przebudow drogi powiatowej nr 1474N. 2. Roboty bd realizowane na podstawie zgoszenia robt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Szczytnie. 3. Przedmiot zamwienia realizowany bdzie na podstawie: przedmiarw robt, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt, ustale SIWZ, zgodnie z obowizujcymi przepisami, normami i sztuk budowlan. 4. Zakres robt w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1474N Krzywonoga - Nowy Dwr w msc. Burdg od km 17+642 ÷ 18+017 obejmuje: - frezowanie istniejcej nawierzchni bitumicznej na gboko do 4 cm, - wykonanie bitumicznej nakadki wzmacniajcej na poszerzeniach, - wykonanie poboczy z kruszywa, - budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdw na dziaek przylegych do drogi, - budowa chodnika wraz ze zjazdami po stronie lewej i czciowo prawej , - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z obecnie obowizujcymi przepisami, - remont kanalizacji deszczowej. 5. Zakres robt w zakresie modernizacji drogi powiatowej nr 1474N odc. Burdg - Nowy Dwr od km 18+017 ÷ 25+410 obejmuje: - przygotowanie terenu pod budow (roboty pomiarowe); - wykonanie robt remontowych (frezowanie nawierzchni); - wyrwnanie podbudowy mieszank mineralno - bitumiczn oraz tuczniem kamiennym; - wykonanie nawierzchni bitumicznej; - wykonanie pobocza wirowego.

II.5) Gwny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45233300-2, 45233220-7, 45233290-8, 45233222-1, 45450000-6, 45232410-9

II.6) Cakowita warto zamwienia (jeeli zamawiajcy podaje informacje o wartoci zamwienia)

Warto bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umw ramowych lub dynamicznego systemu zakupw szacunkowa cakowita maksymalna warto w caym okresie obowizywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamwie, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okrelenie przedmiotu, wielkoci lub zakresu oraz warunkw na jakich zostan udzielone zamwienia, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w ktrym realizowane bdzie zamwienie lub okres, na ktry zostaa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktry zosta ustanowiony dynamiczny system zakupw:

lub dniach:
lub data rozpoczcia:
lub zakoczenia: 2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dziaalnoci zawodowej, o ile wynika to z odrbnych przepisw

Okrelenie warunkw:

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okrelenie warunkw:

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolno techniczna lub zawodowa

Okrelenie warunkw:
Zamawiajcy stawia szczegowy warunek udziau w postpowaniu w zakresie zdolnoci technicznej lub zawodowej. Odnonie przedmiotowego warunku Zamawiajcy wymaga, by Wykonawca wykaza, i: a) wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczy w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamwienie, ktrego przedmiotem byy roboty budowlane polegajce na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartoci roboty nie mniejszej ni 1 000 000,00 z brutto. W przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o zamwienie, s oni zobowizani wykaza, i stawiany przez Zamawiajcego warunek spenia w caoci, co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawcw powoujcych si na zasoby podmiotw trzecich na zasadach okrelonych w art. 22a ustawy Pzp, s oni zobowizani wykaza, i stawiany przez Zamawiajcego warunek speniaj w caoci samodzielnie - lub - w caoci jest on speniany przez podmiot trzeci, na zasoby ktrego Wykonawca si powouje. b) bdzie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zamwienia: jedn osob na stanowisko kierownika robt drogowych - posiadajc uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoci drogowej (lub odpowiadajce im rwnowane uprawnienia budowlane, ktre zostay wydane na podstawie wczeniej obowizujcych przepisw). W przypadku Wykonawcw wsplnie ubiegajcych si o zamwienie, s oni zobowizani wykaza, i stawiany przez Zamawiajcego warunek spenia w caoci, co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawcw powoujcych si na zasoby podmiotw trzecich na zasadach okrelonych w art. 22a ustawy Pzp, s oni zobowizani wykaza, i stawiany przez Zamawiajcego warunek speniaj w caoci samodzielnie - lub - w caoci jest on speniany przez podmiot trzeci, na zasoby ktrego Wykonawca si powouje. Poza personelem wskazanym w ofercie, Wykonawca musi mie do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadajcy wymagane obowizujcymi przepisami uprawnienia, w miar potrzeb.

Zamawiajcy wymaga od wykonawcw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu imion i nazwisk osb wykonujcych czynnoci przy realizacji zamwienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osb: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okrelone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiajcy przewiduje nastpujce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spenianiu warunkw udziau w postpowaniu: Tak

Owiadczenie o spenianiu kryteriw selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW , SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postpowania: odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktrych mowa w ust. 1, skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci. Dokumenty te powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. Jeeli w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1, zastpuje si je dokumentem zawierajcym odpowiednio owiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osb uprawnionych do jego reprezentacji, lub owiadczenie osoby, ktrej dokument mia dotyczy, zoone przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego waciwym ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.

III.5) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU:

1) W celu potwierdzenia speniania warunkw udziau w postpowaniu: a) wykaz robt budowlanych wykonanych nie wczeniej ni w okresie ostatnich 5 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i podmiotw, na rzecz ktrych roboty te zostay wykonane, z zaczeniem dowodw okrelajcych czy te roboty zostay wykonane, z zaczeniem dowodw okrelajcych czy te roboty zostay wykonane naleycie, w szczeglnoci informacji o tym czy roboty zostay wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidowo ukoczone, przy czym dowodami, o ktrych mowa, s referencje bd inne dokumenty wystawione prze podmiot, na rzecz ktrego roboty budowlane byy wykonywane, a jeeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentw- inne dokumenty. b) wykaz osb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamwienia publicznego, w szczeglnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, dowiadczenia, i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamwienia publicznego, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypeniony formularz oferty wraz z kosztorysami ofertowymi. Dowd wniesienia wadium. Penomocnictwo, jeeli dotyczy. Zobowizanie, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spenienia warunkw udziau w postpowaniu powouje si na zasoby podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajcy da wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

Przystpujc do niniejszego postpowania, Wykonawca jest zobowizany wnie wadium w wysokoci: 35 000,00 z (sownie zotych: trzydzieci pi tysicy i 00/100).

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia: Nie

Naley poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si zoenia ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doczenia do ofert katalogw elektronicznych: Nie

Dopuszcza si zoenie ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doczenia do ofert katalogw elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si zoenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza si zoenie oferty wariantowej: Nie

Zoenie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym zoeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcw:

Przewidywana minimalna liczba wykonawcw:

Maksymalna liczba wykonawcw

Kryteria selekcji wykonawcw:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw:

Umowa ramowa bdzie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikw umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikw umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupw: Nie

Adres strony internetowej, na ktrej bd zamieszczone dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupw:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw dopuszcza si zoenie ofert w formie katalogw elektronicznych: Nie

Przewiduje si pobranie ze zoonych katalogw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem): Nie

Naley poda adres strony internetowej, na ktrej aukcja bdzie prowadzona:

Naley wskaza elementy, ktrych wartoci bd przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajce z opisu przedmiotu zamwienia:

Nie

Naley poda, ktre informacje zostan udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bdzie termin ich udostpnienia:

Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposb postpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bd warunki, na jakich wykonawcy bd mogli licytowa (minimalne wysokoci postpie):

Informacje dotyczce wykorzystywanego sprztu elektronicznego, rozwiza i specyfikacji technicznych w zakresie pocze:

Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktrzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: Nie

Warunki zamknicia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogoszeniem

Minimalne wymagania, ktre musz spenia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamwienia na podstawie ofert wstpnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Naley poda informacje na temat etapw negocjacji (w tym liczb etapw):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymaga zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoci nagrd dla wykonawcw, ktrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skadania ofert, jeeli zamawiajcy przewiduje nagrody:

Wstpny harmonogram postpowania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiza: Nie

Naley poda informacje na temat etapw dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamwienia definiujce minimalne wymagania, ktrym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia: Nie

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktrej bdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpny opis przedmiotu zamwienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzdze informatycznych:

Sposb postpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrelenie minimalnych wysokoci postpie:

Informacje o liczbie etapw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktrzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: Nie

Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknicia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktre zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamwienia publicznego, albo oglne warunki umowy, albo wzr umowy:

Projekt umowy stanowi zacznik nr 4 do SIWZ

Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy:

Zamawiajcy wymaga wniesienia zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 5% wartoci brutto oferty

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Naley wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana terminu na zakoczenie robt moe nastpi w przypadku: - wstrzymania realizacji robt spowodowanej z przyczyn lecych po stronie Zamawiajcego;- warunkw atmosferycznych uniemoliwiajcych realizacj robt, np. dugotrwae intensywne opady deszczu itp.;- koniecznoci wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robt w przypadku, gdy w trakcie realizacji robt zostanie stwierdzone, e przewidziany zakres robt jest niewystarczajcy i zachodzi konieczno wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robt;- koniecznoci wykonania dodatkowych bada lub ekspertyz, o czas niezbdny do wykonania dodatkowych bada lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bd uzgodnie zwizanych z uzyskanymi wynikami bada lub ekspertyz;- potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstpienia od realizacji czci prac,2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastpujcych okolicznoci: - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstpienia od realizacji czci prac;- w przypadku koniecznoci wykonania robt dodatkowych.3. Zmiany technologiczne spowodowane w szczeglnoci nastpujcymi okolicznociami: - zastosowanie innych rozwiza technicznych lub materiaowych powodujcych: zwikszenie jakoci, parametrw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robt, skrcenie terminu realizacji zamwienia, uniknicie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy;- w przypadku, gdy przewidziana w zamwieniu technologia wykonania robt nie jest w stanie zapewni uzyskanie warunkw technicznych okrelonych w Specyfikacji Technicznej.4. Pozostae zmiany spowodowane nastpujcymi okolicznociami:- zmiany warunkw patnoci z zastrzeeniem, e zmiana ta bdzie korzystna i niezbdna dla Zamawiajcego,- zmiany powszechnie obowizujcych przepisw prawa w zakresie majcym bezporedni wpyw na realizacj przedmiotu umowy lub wiadczenia stron umowy.- zmiana osoby, ktra bdzie peni funkcj Kierownika robt drogowych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowizany wykaza Zamawiajcemu, i proponowana osoba spenia wymagania w stopniu nie mniejszym, ni wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi robt drogowych w trakcie postpowania o udzielenie zamwienia publicznego, w wyniku ktrego zostaa zawarta umowa.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposb udostpniania informacji o charakterze poufnym (jeeli dotyczy):

rodki suce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skadania ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu:

Data: 2018-02-19, godzina: 10:00

Skrcenie terminu skadania wnioskw, ze wzgldu na piln potrzeb udzielenia zamwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem): Nie

Wskaza powody:

Jzyk lub jzyki, w jakich mog by sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu: jzyk polski

IV.6.3) Termin zwizania ofert:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, jeeli rodki suce sfinansowaniu zamwie na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktre zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia, nie zostay mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZACZNIK I
INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZʦCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsibiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz si, czy warto zdecydowa si na monta paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najatwiejszym sposobem na to, ...

lskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feski

Firma EDMAR proponuj docieplenie poddasza poliuretanow pian otwartokomorow. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykaskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonkw
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jestemy wyjtkow firm, ktra stworzya autorsk, innowacyjn a przede wszystkim pro-gospodarcz technologi budowy domw ekologiczny...

maopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pian PUR. Nasze dziaania opieraj si na jasnych zasadach, ktre buduj siln mark i pozycj lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonkw