Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny
Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny
SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:

Brzeziny
woj. łódzkie


Dane kontaktowe do ofertenta dostępne po zalogowaniu w serwisie.
Nie masz konta? Zarejestruj się bezpłatnie »Adres strony internetowej (URL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJąCEGO:

Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie: Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie/dostarczenie oferty w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Nie dopuszcza się składania oferty w formie elektronicznej.

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny

Numer referencyjny: SIZP.271.04.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie zadania nastąpi w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie składa się z zaprojektowania i wykonania: - montażu 277 instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Brzeziny, w tym: - zestaw 200l- 75 sztuk, - zestaw 300l- 167 sztuk, - zestaw 400l- 35 sztuk oraz z zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na wymianie źródła ciepła (na zasilane biomasą) tj. - montażu w ilości 16 sztuk kotłów o znamionowej mocy grzewczej 25kW z wpięciem do ist-niejącej instalacji c.o. i c.w.u. 1. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: a) Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w poszczególnych branżach (dla każdego obiektu) z wykonaniem niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz: - instalację kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych - 277 instalacji, - wymianę źródła ciepła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji o znamionowej mocy grzewczej 25kW - 16 zestawów, zgodnie z załączonym PFU, oraz dopełnienie wymagań prawa budowlanego umożliwiających realizację poszczególnych projektów pozwalających na osiągnięcie poniższych wskaźników: - liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promie-niowania słonecznego - 277 sztuk, - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy - 16 sztuk, - moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) nie mniej niż 0,800MW, b) Zakres przedmiotowy dokumentacji obejmuje: - projekty budowlane w poszczególnych branżach wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń- 2 egz. (po 4 egz. w przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwole-nia na budowę) oraz w formie elektronicznej, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach - po 1 egz., - kalkulacje uproszczone w formie kosztorysów odrębnie dla każdej lokalizacji (nieruchomości), które stanowić będą podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy. - wykonanie instrukcji korzystania z zamontowanych urządzeń i wykonanych insta-lacji. c) uzyskanie niezbędnych dla potrzeb realizacji zadania warunków technicznych, uzgodnień, w tym z właścicielami nieruchomości oraz opinii i decyzji, d) wykonanie map do celów projektowych/ uzyskanie map do celów lokalizacyjnych, jeśli będzie zachodzić taka konieczność, e) uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, jeśli będzie zachodzić taka konieczność, f) wykonanie dokumentacji powykonawczej, g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, jeśli będzie zachodzić taka konieczność, h) dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie Rozporządzenia Mini-stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ustawą z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409) i właściwymi przepisami wykonawczymi, polskimi norma-mi, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych. i) szczegółowych zakres oraz opis wymagań Zamawiającego co do przedmiotu doku-mentacji projektowej określa Program Funkcjonalno - Użytkowy. j) Przed rozpoczęciem projektowania na każdym obiekcie należy dokonać pisemnych ustaleń (protokół ustaleń) z udziałem użytkownika obiektu i projektanta. k) pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi instalacji kolektorów słonecznych z podłączeniem z istniejącą instalacją c.w.u i c.o. dla budynków miesz-kalnych- 277 instalacji. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym Programie Funkcjonalno - Użytkowym - załącznik nr 9 do SIWZ. b) Wykonanie zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi wymiany źródeł cie-pła (na zasilane biomasą) z wpięciem do istniejących instalacji c.o.- 16 instalacji o znamionowej mocy grzewczej 25 kW. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonym Programie Funkcjonalno- Użytkowym - załącznik nr 9 do SIWZ. c) Wykonanie innych robót niezbędnych do wykonania pełnego zakresu prac określo-nych programem funkcjonalno - użytkowym, umożliwiających użytkowanie wyko-nanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem. d) Dokonanie rozruchu wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi. Powyższe czynności potwierdzone zostaną na piśmie dla każ-dej z wykonanych instalacji objętych projektem. Przekazanie użytkownikom w wer-sji papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji. e) Wykonawca raz w roku w okresie co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego wszystkich zestawów, na własny koszt i własnym staraniem zapewni przegląd i ser-wis zamontowanych zestawów kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. f) Materiały, sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych lub inne zaświadczenia upoważniające do ich używania. g) Kolektor musi posiadać certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności z normą PN-EN 12975-1:2007, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych z normą PN-EN 12975-2:2007. h) Projektowane kotły na biomasę muszą posiadać parametry techniczne dla co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. Muszą posiadać deklarację zgodności z dyrektywami 98/37/WE oraz 97/23/WE oraz deklarację wykonania urządzeń, co najmniej zgodne z normą EN-PN ISO 12100. i) Przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość planowanych do użycia materiałów budowlane inspektorowi nadzoru w celu uzyskania zgody na ich zastosowanie. j) Utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie prac demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, k) Niezwłoczne usuwanie z terenu realizacji zbędnych materiałów oraz odpadów, l) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w to-ku montażu urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń i doprowadzenia do stanu pierwotnego. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty Wykonawca sprawdził i zweryfikował zakres. W przypadku ewentualnych wątpliwości powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powstałych nieścisłości. 2. Solarne systemy grzewcze oraz kotły na biomasę planowane są do budowy na prywatnych budynkach mieszkalnych (<300m2) z terenu gminy Brzeziny. Są to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o mało skomplikowanych konstrukcjach połaci dachowych. W obiektach tych przygotowanie wody c.w.u. i c.o. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego. 3. Budowa solarnych systemów grzewczych oraz kotłów na biomasę odbędzie się na nieruchomościach (budynkach mieszkalnych) osób prywatnych, gdzie nie jest prowadzona działalność rolnicza i powstała energia cieplna nie będzie wykorzystana na potrzeby innej działalności gospodarczej. Gmina podpisała z właścicielami tychże nieruchomości stosowną umowę użyczenia, na podstawie której posiada prawo do bezpłatnego użytkowania niezbędnej części nieruchomości. 4. Założenie inwestycyjne przewiduje wspomaganie procesu przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na potrzeby centralnego ogrzewania za pośrednictwem systemu solarnego lub kotła na biomasę, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, olej, energia elektryczna) energią odnawialną. 5. Zamawiający wymaga aby w okresie co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego zadania Wykonawca zapewnił obsługę techniczną i konserwację. Koszty związane z obsługą techniczną i konserwacją będą leżały po stronie Wykonawcy, a koszty eksploatacji po stronie właścicieli nieruchomości. 6. Projekt budowlany ma być opracowany po dokonaniu pisemnych ustaleń na gruncie z udziałem użytkownika (właściciela obiektu) i projektanta. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych na obiekcie jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej dla danego obiektu przez Zamawiającego (inspektor nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego) oraz ewentualne (jeśli będzie wymagane) dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i uzyskanie zgody właściwego organu. 7. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych do przedłożenia harmonogramu rzeczowo- finansowego robót, z którego wynikać będzie kolejność wykonywania prac oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów. Opracowany harmonogram będzie zatwierdzony przez Gminę Brzeziny. Każda istotna zmiana w przedłożonym harmonogramie może być dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 8. Zaprojektowane i wykonane instalacje muszą zapewnić osiągnięcie planowanych wskaźników produktu i rezultatu i muszą umożliwić Zamawiającemu coroczne potwierdzenie osiągnięcia i utrzymywanie w okresie trwałości projektu zakładanych wskaźników tj.: Wskaźnik produktu: a) dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: jednostka: MW wartość docelowa: 1,21 b) liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: jednostka: szt. wartość docelowa: 293 z tego: - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego: jednostka: szt. wartość docelowa: 277 - liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy: jednostka: szt wartość docelowa: 16 wskaźnik rezultatu bezpośredniego (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych): a) jednostka: tony równoważnika CO2/rok wartość docelowa: 330,88 9. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Zamawiający udostępni arkusze ustaleń montażowych, spisane dla każdej z nieruchomości objętej projektem. Arkusze ustaleń montażowych zawierają podstawowe dane dotyczące nieruchomości. Arkusze stanowiły podstawę do opracowania programu funkcjonalno- użytkowego oraz planowanego efektu ekologicznego. 10. Zamawiający wymagał będzie prowadzenia dziennika budowy, opracowania planu BIOZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę (w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp): 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę -€“ jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -€“ Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób, które bezpośrednio wykonują czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych (tzn. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. 3. Obowiązek w zakresie dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1 polega na: 3.1. na etapie składania ofert -€“ Wykonawca składa oświadczenie w formularzu ofertowym, 3.2. na etapie po zawarciu umowy - zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ, 3.3. na etapie realizacji umowy -€“ zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. 4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są we wzorze umowy - załączniku Nr 4 do SIWZ Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo na dostawę materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz na wykonanie usług, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości 50 000,00zł.

II.5) Główny kod CPV: 09331100-9

Dodatkowe kody CPV: 45331110-0, 71320000-7, 45351000-2, 45332200-5, 45321000-3, 45311200-2, 45453000-7, 45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

lub dniach:
lub data rozpoczęcia:
lub zakończenia: 2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Brak określenia warunku w powyższym zakresie. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Informacje dodatkowe:


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie posiadał ubezpieczenie od odpowie-dzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamó-wienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN. Należy przedstawić doku-ment potwierdzający posiadane ubezpieczenie w w/w zakresie.

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli: 1. będzie dysponował osobami posiadającym uprawnienia: - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym za-kresie, - do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek-trycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, - do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym za-kresie, - do pełnienia funkcji kierownika budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub od-powiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, - do pełnienia funkcji kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie, - do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub od-powiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w powyższym zakresie Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporzą-dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodziel-nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiający okre-ślając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe /dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfedera-cji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -€“ stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1332) oraz usta-wy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązane są posługiwać się w dostatecznym stopniu językiem polskim, będzie obowiązany zaangażować na czas reali-zacji zamówienia tłumaczy. 2.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadze-nia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej: - 1 inwestycję polegającą na montażu co najmniej 100 instalacji solarnych, - 1 inwestycję polegającą na wymianie nie mniej niż 10 źródeł ciepła z wykorzystaniem kotłów do spalania biomasy; Wyżej wymienione realizacje mogą być realizowane w ramach jednej inwestycji lub zrea-lizowane przez Wykonawcę w dwóch różnych zadaniach. oraz - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumen-tację projektową dla co najmniej 100 instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zamiast wyżej wymienionych realizacji: - wykonał 1 inwestycję polegającą na zaprojektowaniu i zamontowaniu (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") co najmniej 100 instalacji kolektorów słonecznych i nie mniej niż 10 kotłów do spalania biomasy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2.6. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 719) -€“ według załącznika nr 10 do SIWZ, 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.3. -€“ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma sie-dzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. p-pkt 3.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. p-pkt 3.1.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-wem tego terminu. 3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miej-sce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpo-wiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem sa-morządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt 3.2. stosuje się. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiąza-nia z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumentu tego nie należy załączać do oferty, gdyż winien być złożony po otwarciu ofert. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ustawy PZP). Zapisy art. 22a ust. od 2 do 6 ustawy PZP stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 art. 25a ustawy Pzp. 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w § 9 ust 2 pkt od 2.1. do 2.3 oraz 2.6. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt od 2.1. do 2.3 oraz 2.6., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 8. Zamawiający ocenia czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykony-waniu zamówienia publicznego, 8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warun-ków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolno-ści dotyczą. Należy złożyć oświadczenie - wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP, natomiast spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2.4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -€“ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -€“ inne dokumenty - według załącznika nr 6 do SIWZ, 2.5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy -€“ załącznik nr 1, 1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -€“ załącznik nr 2, 1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania -€“ załącznik nr 3, 1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia -€“ jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 1.5. pełnomocnictwo, 1.6. dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV:
PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

Informacja na temat wadium

1. Ustala się wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych zero gro-szy), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 08 8781 0006 0042 9377 2000 0150 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo -€“ kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (Dz. U. z 2018r., poz. 110). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przele-wem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przele-wu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświad-czoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 1.04 (kasa) -€“ I piętro w siedzibie Zamawiającego przed upły-wem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bez-warunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi z nieodpłatnym przeglądem serwisowym urządzeń w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: , Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy m.in. terminu wykonania, osób np. kierownika budowy - wskazanych w umowie, w następujących przypadkach: 1.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przy-padkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obo-wiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z ja-kichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wyko-nuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedsta-wić niezbędne uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obo-wiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wska-zanym we wniosku Zamawiającego. 1.3. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynika-jących z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 1.4. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawia-jącego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 1.5. zawieszenia robót przez Zamawiającego, 1.6. zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji, 1.7. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczania, 1.8. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, in-ne, 1.9. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp., 1.10 uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 1.11 rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, 1.12 zmiany stanu prawnego, 1.13 braku możliwości kontynuacji robót z winy Zamawiającego, 1.14 w związku z koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, 1.15 konieczności wykonania robót -€“ świadczeń zamiennych, 1.16 natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp., 1.17 działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, 1.18 konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień nie przewidzianych w chwili ogło-szenia o zamówieniu, publikacji SIWZ, 1.19 przekroczenia przez organy administracji terminów określonych przez prawo na wyda-nie decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp., 1.20 odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień itp., 2. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca: 2.1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub naby-cia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wy-kluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2.2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 3. Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, - uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 4. Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy ustawy PZP w szczególności art. 143a do 143d. 5. Do zmian umów stosuje się m.in. zapisy art. 144 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-16, godzina: 09:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

do
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPOLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.08.2019
Elektric Instal Tomasz Gorc...

Firma Elektric Instal Tomasz Gorczakow w Poznaniu specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych. Zajmujemy się zarówno nowymi...

wielkopolskie
Instalacje elektryczne
18.08.2019
Przedsiębiorstwo Budowlane ...

Współpracujemy ze stałymi oraz sprawdzonymi dostawcami materiałów, łącząc nowości technologiczne ze sprawdzonymi rozwiązaniami na rynku...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
15.08.2019
Maat Drozdowscy i Szulczyk ...

Jeśli szukają Państwo eleganckich i równocześnie solidnych systemów okiennych, warto zapoznać się z propozycją firmy Maat ze Szczecina....

zachodniopomorskie
Żaluzje i rolety
12.08.2019
R.G. Ryszard Grabowski

Szukasz sklepu narzędziowego z dobrą i dużą ofertą? Sklep online - RG Narzędzia to oferta ponad 40 000 produktów m. in. autoryzowanych....

podlaskie
Elektronarzędzia